Oznámenie č. 331/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Čiastka 130/2010
Platnosť od 31.07.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. februára 2008 v súlade s článkom 11 ods. 1.

331

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 2000 bola v Ženeve prijatá Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1509 z 19. júna 2009 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 27. júna 2009. Ratifikačná listina bola uložená 20. októbra 2009 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohody.

Dohoda nadobudla platnosť 29. februára 2008 v súlade s článkom 11 ods. 1.

Priložené predpisy, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa uznania klasifikačných spoločností, nadobudli platnosť 28. februára 2009 v súlade s článkom 11 ods. 2.

Pre Slovenskú republiku nadobudlo plné znenie dohody platnosť 20. novembra 2009 v súlade s článkom 11.

Slovenské znenie textu

Anglické znenie textu