Oznámenie č. 48/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii

Čiastka 26/2010
Platnosť od 12.02.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

48

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 17 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2009 Z. z. vydalo

výnos zo 4. februára 2010 č. 4052/2010/SCLVD/z. 04853-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii.

Výnos ustanovuje požiadavky na technickú spôsobilosť a prevádzkovú spôsobilosť plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1/2010.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.