Vyhláška č. 124/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave na vnútrozemských vodných cestách

Čiastka 51/2001
Platnosť od 05.04.2001
Účinnosť od 01.05.2001

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 5. marca 2001,

ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave na vnútrozemských vodných cestách

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Dopravca vykonáva verejnú vodnú dopravu na vnútrozemských vodných cestách podľa vlastného prepravného poriadku, ktorý sa vydáva pre

a) vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu osôb v osobnej vodnej doprave,

b) vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu nákladov, vecí alebo zásielok v nákladnej vodnej doprave (ďalej len „náklad“).

(2) Prepravný poriadok obsahuje všetky podmienky dopravcu, ak sú potrebné na uzavretie zmluvy o preprave osôb v osobnej vodnej doprave1) alebo zmluvy o preprave nákladu.2)

(3) Prepravný poriadok je súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy.3)

§ 2

(1) Prepravný poriadok v osobnej vodnej doprave sa člení na časť pravidelnej vodnej dopravy a na časť nepravidelnej vodnej dopravy.

(2) Prepravný poriadok osobnej vodnej dopravy obsahuje

a) rozsah vykonávanej prepravy, ktorú dopravca vykonáva (vnútroštátna alebo medzinárodná lodná doprava, po ktorých vodných cestách je doprava vykonávaná vrátane ich jednotlivých úsekov, základné charakteristiky plavidiel, s ktorými sa preprava vykonáva, maximálny prípustný počet cestujúcich, cestovná rýchlosť, rozsah poskytovaných služieb a podobne),

b) vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim v pravidelnej i nepravidelnej osobnej vodnej doprave, najmä vznik a rozsah povinností pri odstúpení od prepravnej zmluvy,

c) okruh cestujúcich, ktorí sú z prepravy osobnej vodnej dopravy vylúčení a ktorých možno z uskutočňovanej prepravy vylúčiť s určením podmienok a postupov pri vylúčení cestujúceho z prepravy,

d) rozsah prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny, domácich zvierat a podmienky, za ktorých ich možno z prepravy vylúčiť, okruh vecí, ktoré sú z prepravy celkom vylúčené alebo ktoré možno prepravovať v obmedzenom rozsahu alebo za splnenia určitých podmienok, napr. preprava detských kočíkov, bicyklov a invalidných vozíkov,

e) postavenie cestujúceho v pravidelnej i nepravidelnej osobnej vodnej doprave, jeho práva a povinnosti pred začatím prepravy, počas prepravy a pri jej neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní a postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy a za stratu alebo poškodenie batožiny,

f) úprava vzťahu cestujúceho a členov posádky plavidla počas prepravy, najmä pravidlá správania sa cestujúcich pri vzniku mimoriadnych udalostí, najmä plavebných nehôd,

g) cestovný poriadok.

(3) Obsah prepravného poriadku sa uverejňuje na verejných a prístupných miestach tak, aby slúžil potrebám cestujúcich.

§ 3

(1) Cestovný poriadok obsahuje

a) údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých prepravných linkách a o období, v ktorom sa preprava cestujúcich vykoná,

b) údaje o cestovnom, príplatkoch a zľavách, ako aj o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich,

c) údaje o čase príchodov a odchodov z miest a do miest na jednotlivých prepravných linkách,

d) údaje o čase nástupu cestujúcich na plavidlo, ak je čas odchodu podmienený výkonom úkonov súvisiacich s odplávaním plavidla, napr. pasovými a colnými prehliadkami v medzinárodnej preprave,

e) informáciu o tom, že podrobné podmienky prepravy cestujúcich určuje prepravný poriadok.

(2) Cestovný poriadok vydáva dopravca spravidla na jeden kalendárny rok a uverejňuje ho vhodným spôsobom, najmä v príslušných priestoroch dopravcu a v cestovných kanceláriách.

§ 4

(1) Prepravný poriadok nákladnej vodnej dopravy obsahuje

a) podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave nákladu a jej obsah medzi dopravcom a objednávateľom, najmä vznik a rozsah prepravnej povinnosti dopravcu,

b) rozsah nákladnej vodnej dopravy, ktorú dopravca vykonáva (vnútroštátna nákladná vodná doprava, medzinárodná nákladná vodná doprava), na ktorých vodných cestách ju vykonáva vrátane jednotlivých úsekov vodných ciest, druhy prepráv podľa technickej základne plavidiel (kryté, otvorené, tlačné, tankové, RO-RO plavidlá a podobne) a druhu tovarov (sypké, kusové, tekuté tovary, kontajnery a podobne),

c) vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave nákladu, prípadne inej zmluvy s objednávateľom prepravy, najmä vznik a rozsah prepravnej povinnosti dopravcu; pri vymedzení podmienok pri preprave nebezpečných látok sa postupuje podľa osobitného predpisu,4)

d) postavenie prepravcu, najmä jeho práva a povinnosti pred začatím prepravy, ako aj postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy a doručenie nákladu,

e) vymedzenie podmienok zodpovednosti dopravcu pri strate nákladu alebo poškodení, najmä stanovenia zodpovednosti dopravcu za škody na náklade spôsobené pri nakládke, preprave a vykládke z plavidla,

f) postup pri vzniku prekážky v plavbe a podmienky zmeny v zmluvnom vzťahu medzi dopravcom a prepravcom,

g) problematika prepravných dokladov v nákladnej vodnej doprave, najmä ich obsah a manipulácia s nimi,

h) postup posádky plavidla alebo iných osôb dopravcu v prípade plavebnej nehody alebo požiaru na plavidle, poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy.

(2) Ak dopravca na základe jednej zmluvy o preprave nákladu vykonáva kombinovanú prepravu alebo na základe zmluvy o sprostredkovaní sprostredkúva prepravu nákladu iným druhom dopravy, upraví v prepravnom poriadku nákladnej vodnej dopravy aj podmienky na uzavretie týchto zmlúv a ich obsah.

§ 5

Ak zákon alebo medzinárodná zmluva neumožňuje odchýliť sa od ich ustanovení alebo možnosti ich vylúčiť, dopravca prevezme ustanovenia zákona alebo medzinárodnej zmluvy do prepravného poriadku bez zmeny.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2001.


Jozef Macejko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 760 až 764 Občianskeho zákonníka.

2) § 765 až 771 Občianskeho zákonníka.
§ 610 až 629 Obchodného zákonníka.

3) § 43 až 45 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1998 Z. z.