Oznámenie č. 461/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien a doplnkov priložených predpisov k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách

Čiastka 174/2010
Platnosť od 09.12.2010
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky nadobudnú platnosť 1. januára 2011 v súlade s článkom 20 ods. 5 dohody.

461

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Správny výbor Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách prijal 25. júna 2010, 29. júna 2010 a 30. augusta 2010 v Ženeve Zmeny a doplnky priložených predpisov k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).

Zmeny a doplnky nadobudnú platnosť 1. januára 2011 v súlade s článkom 20 ods. 5 dohody.

Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2011.

Do textu zmien a dohôd možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.