Vyhláška č. 80/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu a odborníka na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách a o činnosti skúšobných komisií

Čiastka 30/2014
Platnosť od 28.03.2014
Účinnosť od 01.04.2014

80

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 11. marca 2014,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu a odborníka na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách a o činnosti skúšobných komisií

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 10 a § 5b ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia žiadateľa o kvalifikáciu bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru (ďalej len „bezpečnostný poradca“) a žiadosti o absolvovanie školenia žiadateľa o kvalifikáciu odborníka na prepravu nebezpečného tovaru (ďalej len „odborník na plavidle“),

b) náležitosti žiadosti o vykonanie skúšky žiadateľa o kvalifikáciu bezpečnostného poradcu a žiadosti o vykonanie skúšky žiadateľa o kvalifikáciu odborníka na plavidle,

c) podrobnosti o školení, skúške a o činnosti skúšobnej komisie.

§ 2

(1) Žiadosť podľa § 1 písm. a) obsahuje osobné údaje žiadateľa podľa § 5a ods. 4 alebo § 5b ods. 2 zákona a podáva sa poverenej osobe podľa § 5a ods. 5 alebo § 5b ods. 3 zákona najneskôr sedem pracovných dní pred vyhláseným termínom školenia. Ak ide o žiadateľa o kvalifikáciu bezpečnostného poradcu len pre niektorý z druhov nebezpečného tovaru podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) uvedie sa v žiadosti aj druh nebezpečného tovaru, ktorého sa má školenie týkať. Ak ide o žiadateľa o kvalifikáciu odborníka na plavidle určenom na prepravu plynov alebo chemikálií, uvedie sa v žiadosti aj druh špecializovaného školenia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2)

(2) Poverená osoba podľa § 5a ods. 5 alebo § 5b ods. 3 zákona oboznámi žiadateľa s termínom a miestom konania školenia a výškou úhrady nákladov na školenie najneskôr štyri pracovné dni predo dňom konania školenia; náklady na školenie musia byť uhradené pred jeho konaním.

(3) Školenie žiadateľa o kvalifikáciu bezpečnostného poradcu sa vykonáva formou prednášok v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.3) Školenie žiadateľa o kvalifikáciu odborníka na plavidle sa vykonáva formou prednášok a praktického výcviku v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.4)

§ 3

(1) Žiadosť podľa § 1 písm. b) obsahuje osobné údaje žiadateľa podľa § 5a ods. 4 alebo § 5b ods. 2 zákona a podáva sa Dopravnému úradu najneskôr štyri týždne pred vyhláseným termínom skúšky. Ak ide o žiadateľa o kvalifikáciu bezpečnostného poradcu len pre niektorý z druhov nebezpečného tovaru podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) uvedie sa v žiadosti aj druh nebezpečného tovaru, ktorého sa má skúška týkať. Ak ide o žiadateľa o kvalifikáciu odborníka na plavidle určenom na prepravu plynov alebo chemikálií, uvedie sa v žiadosti aj druh špecializovaného školenia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2)

(2) Skúšobná komisia oboznámi žiadateľa s termínom a miestom konania skúšky.

(3) Žiadateľ predloží skúšobnej komisii potvrdenie o absolvovaní školenia najneskôr pred vykonaním skúšky.

(4) Skúška žiadateľa o kvalifikáciu bezpečnostného poradcu sa vykoná podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.5) Písomnú skúšku tvoria dve časti, a to súbor otázok zameraných na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon činností bezpečnostného poradcu a riešenie prípadovej štúdie. Čas na vypracovanie odpovedí na otázky je 60 minút. Za každú správne zodpovedanú otázku s priamou odpoveďou žiadateľ získa dva body a za každú správne zodpovedanú otázku s možnosťou výberu odpovede jeden bod. Čas na vypracovanie riešenia prípadovej štúdie je 90 minút. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 60 bodov.

(5) Výsledok skúšky žiadateľa o kvalifikáciu bezpečnostného poradcu sa hodnotí kvalifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Žiadateľ o kvalifikáciu bezpečnostného poradcu na skúške vyhovel, ak získal najmenej 75 % bodov z celkového počtu bodov písomnej skúšky, pričom z každej časti písomnej skúšky získal najmenej 67 % bodov.

(6) Ak žiadateľ o kvalifikáciu bezpečnostného poradcu na skúške nevyhovel, môže skúšku alebo jej časť, v ktorej nevyhovel, opakovať len raz na opravnej skúške bez absolvovania nového školenia. Ak žiadateľ o kvalifikáciu bezpečnostného poradcu nevyhovie ani na opravnej skúške, môže vykonať novú skúšku až po absolvovaní nového školenia.

(7) Skúška žiadateľa o kvalifikáciu odborníka na plavidle sa vykoná podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.6)

(8) Protokol o vykonaní skúšky podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie.

(9) Žiadateľovi, ktorý odstúpi od skúšky zo zdravotných dôvodov, z pracovných dôvodov alebo iných závažných dôvodov, určí predseda skúšobnej komisie náhradný termín.

§ 4

(1) Skúška sa koná v štátnom jazyku.

(2) Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci členovia skúšobnej komisie. Skúšobná komisia rozhoduje o výsledku skúšky väčšinou hlasov.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 241/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu, o činnosti skúšobných komisií a vzore osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.


Ján Počiatek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.13 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v platnom znení (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).

2) Časť 8 kapitola 8.2 bod 8.2.2.3.3 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v platnom znení (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).

3) Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.9 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v platnom znení (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).

4) Časť 8 kapitola 8.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v platnom znení (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).

5) Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.12 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v platnom znení (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).

6) Časť 8 kapitola 8.2 bod 8.2.2.7 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v platnom znení (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).