Nariadenie vlády č. 260/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení neskorších predpisov

Čiastka 74/2015
Platnosť od 20.10.2015
Účinnosť od 01.11.2015

OBSAH

260

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. októbra 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbuv znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 441/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 239/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. Smernica Komisie 2014/100/EÚ z 28. októbra 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 308, 29. 10. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.


Robert Fico v. r.