Nariadenie vlády č. 452/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode

Čiastka 172/2010
Platnosť od 07.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

452

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. novembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 písm. a) treťom bode sa za slová „(ďalej len „rezolúcia výboru“) 36(63)“ vkladajú slová „alebo rezolúcia výboru 97(73)“.

2. V § 2 písm. c) sa odkaz 2 nad slovom „rýchlosť“ vypúšťa.

3. V § 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) maximálnou rýchlosťou rýchlosť dosiahnutá pri maximálnom nepretržitom výkone hlavných motorov, na ktorý je loď certifikovaná, pri maximálnej prevádzkovej hmotnosti a na pokojnej hladine,“.

Doterajšie písmená d) až s) sa označujú ako písmená e) až t).

4. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Na vysokorýchlostné osobné plavidlá sa vzťahujú kategórie uvedené v kapitole 1 bodoch 1.4.10 a 1.4.11 Medzinárodného kódexu pre bezpečnosť vysokorýchlostných plavidiel (ďalej len „kódex pre bezpečnosť“) schváleného rezolúciou výboru 36(63) alebo v kapitole 1 bodoch 1.4.12 a 1.4.13 kódexu pre bezpečnosť schváleného rezolúciou výboru 97(73).“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Kapitola V pravidlo 12 písm. r) Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Kapitola V pravidlá 17 až 21 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 5 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová „smernice Rady 98/18/ES zo 17. marca 1998 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode v platnom znení“ nahrádzajú slovami „smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode v platnom znení“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Kapitola X pravidlo 3 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Kapitola X pravidlá 2 a 3 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 5 ods. 6 písm. a) prvom a druhom bode sa číslo „4.“ vypúšťa.

9. V § 8 ods. 3 prvej vete sa za slová „rezolúcie výboru 36 (63)“ vkladajú slová „alebo rezolúcie výboru 97 (73)“.

10. V § 8 ods. 4 sa slová „rezolúcie A.746(18)“ nahrádzajú slovami „rezolúcie A.997(25)“.

11. V § 9 ods. 3 sa za slová „rezolúcie výboru 36 (63)“ vkladajú slová „alebo rezolúcie výboru 97 (73)“.

12. § 11 znie:

㤠11

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

13. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 582/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 163, 25. 6. 2009).

2. Smernica Komisie 2010/36/EÚ z 1. júna 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 162, 29. 6. 2010).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Iveta Radičová v. r.