Vyhláška č. 287/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov

Čiastka 88/2014
Platnosť od 23.10.2014
Účinnosť od 01.11.2014

OBSAH

287

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 1. októbra 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 15 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení vyhlášky č. 652/2005 Z. z., vyhlášky č. 471/2007 Z. z. a vyhlášky č. 72/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „Štátna plavebná správa (ďalej len „plavebná správa“)“ a slová „plavebná správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“ v príslušnom tvare.

2. Slová „úplné stredné vzdelanie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „úplné stredné všeobecné vzdelanie“ v príslušnom tvare.

3. V § 3 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slová „spôsobilosť na funkciu“ vkladajú slová „lodný kapitán, funkciu“.

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Na špecifických úsekoch vodnej cesty Dunaj podľa prílohy č. 1 sa vyžaduje od lodného kapitána a lodného kapitána I. triedy, ktorí samostatne vedú plavidlo s vlastným strojovým pohonom, a kormidelníka, ktorý kormidluje plavidlo na týchto špecifických úsekoch, dodatočná plavebná prax zaznamenaná v služobnej lodníckej knižke alebo v lodnom denníku v rozsahu ôsmich plavieb v poprúdnom smere a ôsmich plavieb v protiprúdnom smere počas posledných desiatich rokov, z toho najmenej tri plavby v poprúdnom smere a tri plavby v protiprúdnom smere počas posledných troch rokov. Dodatočná plavebná prax sa preukazuje potvrdením znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj, do ktorého sa zapisujú konkrétne riečne kilometre.“.

5. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Lodný kapitán

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja, na vodných cestách námorného charakteru2) a na ostatných vodných cestách členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), okrem Rýna, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 23 rokov,

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a

c) najmenej štyri roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.

(2) Ak Dopravný úrad uchádzačovi uzná o jeden stupeň nižšie vzdelanie, požadovaná plavebná prax je najmenej 5 rokov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 2 písm. a) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel.“.

6. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskej únie (ďalej len „členský štát“)“ a slová „uvedených v prílohe č. 1“ a nad slovo „charakteru“ sa umiestňuje odkaz 2.

7. V § 15 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

8. V § 16 písm. a) sa slová „lodný kapitán I. triedy alebo II. triedy“ nahrádzajú slovami „lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo na funkciu lodný kapitán II. triedy“.

9. V § 19 sa odsek 3 a v § 30 sa odsek 2 dopĺňajú písmenom f), ktoré znie:

f) vylúči uchádzača zo skúšky, ak sa uchádzač na skúške správa nedovoleným spôsobom; za nedovolený spôsob správania sa považuje

1. používanie písomných, zvukových, obrazových alebo iných pomôcok, ktoré nie sú určené na vykonanie skúšky,

2. získavanie informácií od iných uchádzačov alebo iných osôb,

3. poskytovanie informácií iným uchádzačom,

4. opustenie miestnosti konania skúšky,

5. vyrušovanie alebo iné marenie priebehu skúšky.“.

10. V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:

a) z bezpečnosti prevádzky plavidla,“.

11. V § 20 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

a) lodný kapitán,“.

Doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g).

12. V § 20 ods. 3 sa za slovo „plavidla“ vkladajú slová „a vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky“.

13. V § 22 ods. 1 sa za slová „praktickej skúške“ vkladajú slová „alebo ak bol vylúčený zo skúšky podľa § 19 ods. 3 písm. f)“.

14. V § 23 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „preukaz vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky alebo preukaz radarového navigátora a k preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy a na funkciu kormidelník potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj.“ a v druhej vete sa za slovo „plavidla“ vkladá čiarka a slová „vzor preukazu vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky, vzor preukazu radarového navigátora a vzor potvrdenia znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj“.

15. V § 23 ods. 4 sa za slová „člena posádky plavidla“ vkladajú slová „vydaného Dopravným úradom“.

16. V § 23 ods. 5 sa slová „Pravidiel bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách“.

17. V § 25 až 27 sa vypúšťa bodkočiarka a text za ňou.

18. V § 32 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Teoretická skúška predchádza praktickej skúške; je samostatne klasifikovaná a vyhodnotená do začatia praktickej skúšky príslušným členom skúšobnej komisie.

(4) Praktickú skúšku vykonajú iba tí uchádzači, ktorí prospeli z teoretickej skúšky. Praktická skúška sa vykonáva na výcvikovom plavidle za účasti príslušného člena skúšobnej komisie, ktorý praktickú skúšku vyhodnotí.“.

19. V § 33 ods. 1 sa za slová „praktickej skúške“ vkladajú slová „alebo ak bol vylúčený zo skúšky podľa § 30 ods. 2 písm. f)“.

20. Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2014

(1) Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a vodcu malého plavidla, preukazy radarového navigátora a preukazy vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky vydané do 31. októbra 2014 zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.

(2) Držiteľovi preukazu lodného kapitána I. triedy alebo preukazu kormidelníka, ktorý bol vydaný do 31. októbra 2014, sa potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj vydá na základe písomnej žiadosti a čestného vyhlásenia o znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj.“.

21. V § 36 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

22. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

ZOZNAM ŠPECIFICKÝCH ÚSEKOV VODNEJ CESTY DUNAJ

Straubing (r. km 2328) – Vilshofen (r. km 2249)

Tiefenbach (r. km 2081) – Sankt Nikola ( r. km 2074)

Melk (r. km 2036) – Krems (r. km 2001)

Freundenau (r. km 1920) – Belehrad (r. km 1166)

Veliko Gradište (r. km 1059) – Joc (r. km 1038)

Horný Kazan (r. km 974) – Oršova (r. km 954)

Prahovo (r. km 861) – Braila (r. km 175)

Braila (r. km 175) – Čierne more (r. km 0)“.

23. V nadpise prílohy č. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „A VEDÚCEHO PLAVBY NA PLAVEBNÝCH KOMORÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.

24. V prílohe č. 2 body 1., 1.1 a 1.2 znejú:

1. Bezpečnosť prevádzky plavidla

1.1 Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách

1.2 Medzinárodné pravidlá na zabránenie zrážkam na mori“.

Body 1.3 až 1.9 sa vypúšťajú.

25. V prílohe č. 2 bode 2.3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vodných ciest námorného charakteru“.

26. V prílohe č. 2 sa za bod 3.1.4.6 vkladá bod 3.1.4.7, ktorý znie:

3.1.4.7 Špecifické opatrenia týkajúce sa záchrany osôb, lodí a nákladu na vodných cestách námorného charakteru“.

27. V prílohe č. 2 bod 3.1.11 znie:

3.1.11 Navigácia, terestrická navigácia, navigačné prístroje a pomôcky“.

28. V prílohe č. 2 sa vypúšťa bod 5.1.

Doterajšie body 5.2 až 5.7 sa označujú ako body 5.1 až 5.6.

29. V prílohe č. 2 sa za bod 5.6 vkladá bod 5.7, ktorý znie:

5.7 Doplňujúce technické požiadavky na plavidlá na vodných cestách námorného charakteru“.

30. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

VZORY PREUKAZOV ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ČLENOV POSÁDKY PLAVIDLA

A. Vzor preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Obrázok 1

Poznámky:

1. Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla je doklad bledomodrej farby s rozmermi 8,56 cm × 5,398 cm vyhotovený z plastu (PVC alebo viacvrstvového polykarbonátu) s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Na prednej strane preukazu je farebná fotografia s rozmermi 2 cm <@215> 2,3 cm. Fyzikálne charakteristiky preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla musia byť v súlade s technickými normami STN ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti.

2. Preukaz odbornej spôsobilosti s označením a funkciou

A – odborná spôsobilosť na funkciu lodný kapitán na vedenie plavidla platná na všetky vodné cesty členských štátov vrátane vodných ciest námorného charakteru s výnimkou vodných ciest, pre ktoré platí Predpis o vydaní preukazu odbornej spôsobilosti na vedenie plavidla pre plavbu na Rýne;

Fachqualifikation zur selbständigen Führung von Wasserfahrzeugen, gültig für alle Wasserstrassen der Mitgliedsstaaten einschliesslich der Seeschiffahrtstrassen bis zur Seefahrtgrenze. Die Qualifikation gilt nicht für Wasserstrassen, für die ein Befähigungsausweis zur Führung von Fahrzeugen am Rhein vorgeschrieben ist;

B – odborná spôsobilosť na funkciu lodný kapitán I. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov s výnimkou Rýna a vodných ciest námorného charakteru;

Schiffskapitän I. Klasse. Fachqualifikation zur selbständigen Führung von Motorfahrzeugen auf den schiffbaren Donauabschnitten und auf allen Wasserstrassen der Mitgliedsstaaten, mit Ausnahme des Rheins und der Seeschiffahrtstrassen bis zur Seefahrtgrenze;

B1 – odborná spôsobilosť na funkciu lodný kapitán II. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách Slovenskej republiky a na Dunaji v úseku riečnych kilometrov 1 880,20 – 1 708,20;

Schiffskapitän II. Klasse. Fachqualifikation zur selbständigen Führung von Motorfahrzeugen auf den schiffbaren Wasserstrassen der Slowakischen Republik sowie auf dem Donauabschnitt zwischen Fluss-Km 1 880,20 und 1 708,20;

B2 – odborná spôsobilosť na funkciu lodný kapitán III. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných plochách v Slovenskej republike;

Schiffskapitän III. Klasse. Fachqualifikation zur selbständigen Führung von Motorfahrzeugen auf den schiffbaren Wasserstrassen der Slowakischen Republik;

F – odborná spôsobilosť na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, ktorý samostatne vedie prievoznú loď bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike s výnimkou Dunaja;

Fachqualifikation zur selbständigen Führung von Fähren ohne eigenen Motorantrieb auf den schiffbaren Wasserstrassen der Slowakischen Republik mit Ausnahme der Donau;

S1 – odborná spôsobilosť na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A, ktorý samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov s výnimkou Rýna a vodných ciest námorného charakteru;

Schiffsführer. Fachqualifikation zur selbständigen Führung von schwimmenden Anlagen der I. Klasse – Kategorie A mit eigenem Motorantrieb auf den schiffbaren Abschnitten der Donau und auf allen Wasserstrassen der Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Rheins und der Seeschiffahrtstrassen bis zur Seefahrtgrenze;

S2 – odborná spôsobilosť na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A, ktorý samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách v Slovenskej republike s výnimkou Dunaja;

Schiffsführer. Fachqualifikation zur selbständigen Führung von schwimmenden Anlagen der II. Klasse – Kategorie A mit eigenem Motorantrieb auf den schiffbaren Wasserstrassen der Slowakischen Republik mit Ausnahme der Donau;

S3 – odborná spôsobilosť na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B, ktorý samostatne obsluhuje plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov s výnimkou Rýna a vodných ciest námorného charakteru;

Schiffsführer. Fachqualifikation zur selbständigen Bedienung von schwimmenden Anlagen der I. Klasse – Kategorie B ohne eigenen Motorantrieb auf den schiffbaren Abschnitten der Donau sowie auf allen Wasserstrassen der Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Rheins und der Seeschiffahrtstrassen bis zur Seefahrtgrenze;

S4 – odborná spôsobilosť na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B, ktorý samostatne obsluhuje plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike s výnimkou Dunaja;

Schiffsführer. Fachqualifikation zur selbständigen Bedienung von schwimmenden Anlagen der I. Klasse – Kategorie B ohne eigenen Motorantrieb, auf den schiffbaren Wasserstrassen der Slowakischen Republik mit Ausnahme der Donau;

K – odborná spôsobilosť na funkciu kormidelník, ktorý samostatne vedie plavidlo na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov s výnimkou Rýna a vodných ciest námorného charakteru;

Schiffssteuermann. Fachqualifikation zur selbständigen Steuerung von Fahrzeugen auf den schiffbaren Abschnitten der Donau und auf allen Wasserstrassen der Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Rheins und der Seeschiffahrtstrassen bis zur Seefahrtgrenze;

LS1 – odborná spôsobilosť na funkciu lodný strojník I. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje bez obmedzenia výkonu na plavidle;

Schiffsmeister. Fachqualifikation der I. Klasse zur selbständigen Bedienung von Schiffsanlagen auf Binnenschiffen ohne Leistungsbegrenzung;

LS2 – odborná spôsobilosť na funkciu lodný strojník II. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje s výkonom do 900 kW na plavidle;

Schiffsmeister. Fachqualifikation der II. Klasse zur selbständigen Bedienung von Schiffsanlagen auf Binnenschiffen bis zu einer Leistung von 900 KW;

L – odborná spôsobilosť na funkciu lodník, ktorý je oprávnený vykonávať palubné práce na plavidle;

Matrose. Fachqualifikation zur Ausubung der ublichen Tatigkeiten an Bord eines Binnenschiffes.

B. Vzor preukazu radarového navigátora

Obrázok 2

Poznámka:

Preukaz radarového navigátora je doklad okrovej farby s rozmermi 10,5 cm × 7,35 cm vyhotovený z papiera, ktorý je po vypísaní údajov zalaminátovaný do priehľadnej fólie. Na prednej strane preukazu sú slová „Dopravný úrad“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie preukazu, a farebná fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm, ktorá je v pravom dolnom rohu opatrená odtlačkom úradnej pečiatky Dopravného úradu.

C. Vzor preukazu vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

Obrázok 3

Poznámka:

Preukaz vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky je doklad modrej farby s rozmermi 10,5 cm × 7,35 cm vyhotovený z papiera, ktorý je po vypísaní údajov zalaminátovaný do priehľadnej fólie. Na prednej strane preukazu sú slová „Dopravný úrad“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie preukazu, a farebná fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm, ktorá je v pravom dolnom rohu opatrená odtlačkom úradnej pečiatky Dopravného úradu.

D. Vzor potvrdenia znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj

Obrázok 4

Poznámka:

Potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj je doklad bledomodrej farby s rozmermi 14,8 cm × 10,5 cm vyhotovený z ceninového papiera s viditeľnými a neviditeľnými vláknami, ktoré je po vypísaní údajov zalaminátované do priehľadnej fólie. Na prednej strane a zadnej strane potvrdenia sú slová „DOPRAVNÝ ÚRAD“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie potvrdenia, a farebná fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm, ktorá je v pravom dolnom rohu opatrená odtlačkom úradnej pečiatky Dopravného úradu.“.

31. V prílohe č. 5 Vzor preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla znie:

Obrázok 5

“.

32. V prílohe č. 5 poznámke prvom bode sa slová „viacvrstvového polykarbonátu“ nahrádzajú slovami „plastu (PVC alebo viacvrstvového polykarbonátu)“ a slová „2,5 cm“ sa nahrádzajú slovami „2,3 cm“.

33. Názov prílohy č. 6 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.


Ján Počiatek v. r.