Vyhláška č. 93/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín

(v znení č. 183/2001 Z. z., 347/2002 Z. z.)

Čiastka 41/1999
Platnosť od 12.05.1999 do31.12.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2002
Zrušený 543/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 5 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 1999

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 18. februára 1999

o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 a 5, § 25 ods. 7, § 26 ods. 5, § 29 ods. 5, § 30 ods. 1 a § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Chránené rastliny

§ 1

Podrobnosti o podmienkach ochrany chránených rastlín

(1) Zoznam a stupeň ohrozenia chránených rastlín, ktorých druhy alebo poddruhy sa vyskytujú trvalo vo voľnej prírode na území Slovenskej republiky (ďalej len „pôvodné druhy chránených rastlín“), sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Zoznam druhov rastlín chránených medzinárodným dohovorom je uvedený v prílohe č. 3 časti A, ktorá obsahuje prílohu č. I Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť2) (ďalej len „Bernský dohovor").

(3) Ochrana chránených rastlín zahŕňa

a) ochranu živých jedincov vrátane krížencov a ich vývinových štádií v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 2,

b) ochranu odumretých jedincov vrátane krížencov, ich nadzemných a podzemných častí, najmä herbárové položky, preparáty rias a húb, sušené čajové drogy a iné jedince rastlín, ktorých nadzemné alebo podzemné časti boli v pôvodnom neopracovanom stave bez ich podstatnej zmeny použité najmä na účely výroby úžitkových umeleckých predmetov alebo destilátov,

c) ochranu ich prirodzených a umelých stanovíšť,

d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,3)

e) sledovanie rozširovania druhov a poddruhov ohrozujúcich pôvodné ekosystémy, ktoré sa na svojom terajšom mieste výskytu vysadili umelo alebo sa tam dostali invázne, a v prípade ich nežiaduceho rozšírenia ich odstránenie,

f) iné opatrenia ochrany a starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených rastlín a znovunavrátenie vymiznutých chránených rastlín do ich biotopov.

(4) Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie rastliny sa považuje taký priestor, ktorý utvára základné podmienky na jej existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby rastlina na takýto zásah nereagovala.

(5) Odôvodnenými prípadmi na povolenie výnimky zo zákazu4) pre pôvodné druhy chránených rastlín z voľnej prírody je

a) ich ochrana,

b) výskum ich populácie alebo

c) obnova ich populácie.

(6) Pri kriticky ohrozených pôvodných druhoch chránených rastlín uvedených v prílohe č. 1 môže byť výnimka povolená za podmienok uvedených podľa odseku 5 botanickým záhradám, arborétam, výskumným pracoviskám alebo tomu, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu.5)

(7) Za zásahy, v ktorých dôsledku môže dôjsť k zmene hydrologických pôdnych pomerov, sa považuje odvodňovanie, zavlažovanie, zásahy do vodných tokov, manipulácia s výškou vodnej hladiny, zachytávanie prameňov a zavodňovanie.

(8) Za zásahy do pôdneho povrchu sa považujú všetky rozrušenia drnu, pôdneho horizontu, vypaľovanie a odstraňovanie lesnej hrabanky.

(9) Za zásahy meniace chemické vlastnosti prostredia sa považuje hnojenie organickými a priemyselnými hnojivami a používanie akýchkoľvek chemických prípravkov, ak nejde o zásah, ktorý zabezpečí podmienky existencie chránených rastlín a ich biotopov.

(10) Za chránené rastliny vypestované v kultúrach získaných povoleným spôsobom sa považujú chránené rastliny, ktoré vznikli rozmnožením v prostredí vytvorenom alebo upravenom človekom a pod jeho kontrolou zo semien, klíčencov, výbežkov, poplazov, odrezkov, z kalusových alebo iných rastlinných pletív, spór alebo iných rastlinných diaspór a ktorých pestovateľský základ je preukázaný

a) súhlasom na pestovanie chránených rastlín,6)

b) povolením na vývoz7) alebo

c) potvrdením príslušného orgánu v štáte vývozu,8) že exemplár9) bol vypestovaný v kultúre.

(11) Potvrdenie podľa odseku 10 písm. c) obsahuje najmä vedecké meno chránenej rastliny, počet jedincov, vyhlásenie o vypestovaní chránenej rastliny v kultúre, odtlačok pečiatky výkonného orgánu v štáte vývozu.

(12) Pôvod rastliny vypestovanej v kultúre preukazuje vlastník alebo držiteľ takejto rastliny.

§ 2

Botanické záhrady a arboréta

(1) Botanické záhrady a arboréta sú zariadenia, ktoré

a) sa špecializujú na pestovanie vybraných druhov ohrozených, zriedkavých, vzácnych alebo inak významných chránených rastlín so zameraním na

1. štúdium biologických vlastností a nárokov druhov s využitím výsledkov štúdií pri ochrane ich populácií v prírodnom prostredí,

2. štúdium možností návratu pestovanej populácie do prírodného prostredia,

3. tvorbu genofondových zbierok chránených rastlín,

4. uchovanie existujúcich druhov v umelých podmienkach v prípade ich vyhynutia alebo vyhubenia v prírodnom prostredí,

b) získavajú semená a rastlinný materiál chránených rastlín,

c) sa starajú o zhabané, prepadnuté a zaistené živé jedince chránených rastlín,10)

d) realizujú vzdelávanie a výchovu obyvateľstva so zameraním na ochranu chránených rastlín,

e) zamestnávajú aspoň jednu osobu s vysokoškolským vzdelaním príslušného odborného zamerania, ktorá má najmenej päťročnú prax v pestovaní príslušnej skupiny rastlín, a

f) vlastnia alebo držia rastliny získané podľa zákona, tejto vyhlášky a medzinárodných dohovorov.

(2) Botanické záhrady a arboréta poskytujú odbornú pomoc okresnému úradu11) a iným orgánom štátnej správy.

Chránené živočíchy

§ 3

Podrobnosti o podmienkach ochrany chránených živočíchov

(1) Zoznam a stupeň ohrozenia chránených živočíchov, ktorých druhy alebo poddruhy sa vyskytujú trvalo vo voľnej prírode na území Slovenskej republiky (ďalej len „pôvodné druhy chránených živočíchov“), sú uvedené v prílohe č. 4.

(2) Zoznam druhov živočíchov chránených medzinárodnými dohovormi je uvedený

a) v prílohe č. 3 častiach B a C, ktoré obsahujú prílohy č. II a III Bernského dohovoru,

b) v prílohe č. 5 častiach A a B, ktoré obsahujú prílohy č. I a II Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov12) (ďalej len „Bonnský dohovor“).

(3) Ochrana chránených živočíchov zahŕňa

a) ochranu živých jedincov vrátane krížencov a ich vývinových štádií v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 4,

b) ochranu uhynutých a preparovaných jedincov vrátane krížencov,

c) ochranu ich prirodzených a umelých stanovíšť, najmä miest ich reprodukcie, vývinu, získavania potravy, nocovísk, zimovísk, migračných zastávok, migračných koridorov,

d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,

e) sledovanie rozširovania druhov a poddruhov ohrozujúcich pôvodné ekosystémy, ktoré sa na svojom terajšom mieste výskytu vysadili umelo alebo sa tam dostali invázne, a v prípade ich nežiaduceho rozšírenia ich odstránenie,

f) iné opatrenia ochrany a starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených živočíchov, znovunavrátenie vymiznutých chránených živočíchov do ich biotopov.

(4) Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v životaschopných populáciách na miestach výskytu a v ich bezprostrednom okolí. Za bezprostredné okolie živočícha sa považuje taký priestor, ktorý vytvára základné podmienky na jeho existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby živočích na takýto zásah nereagoval.

(5) Odôvodnenými prípadmi na povolenie výnimky zo zákazu13) pre pôvodné druhy chránených živočíchov z voľnej prírody je

a) ich ochrana,

b) výskum ich populácie,

c) obnova ich populácie alebo

d) ohrozenie zdravia, života človeka alebo hrozba vzniku škody na majetku.

(6) Pri kriticky ohrozených pôvodných druhoch chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 4 môže byť výnimka povolená za podmienok uvedených v odseku 5 zoologickým záhradám, výskumným pracoviskám alebo tomu, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu podľa osobitného predpisu.14)

(7) Živé jedince chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 6 možno držať v ľudskej opatere, ak sú nezameniteľne označené podľa § 11.

(8) V záujme únosnej početnosti populácie druhov chránených živočíchov možno uskutočniť regulačné zásahy do početnosti ich populácie mimo dôb ochrany uvedených v prílohe č. 7.

(9) Predaj, darovanie, výmena, nájom a požičanie veľmi ohrozených a kriticky ohrozených pôvodných druhov chránených živočíchov možno uskutočniť len so živočíchmi, ktoré vznikli oplodnením v prostredí vytvorenom alebo upravenom človekom a pod jeho kontrolou a ktoré pochádzajú najmenej z druhej generácie rozmnoženej človekom bez doplnenia genetického materiálu z voľnej prírody (ďalej len „chránený živočích odchovaný v zajatí“). Obmedzenie sa nevzťahuje na zariadenia uvedené v § 4 okrem zoologického kútika, na výskumné pracoviská, na toho, kto ich použije na plnenie úloh vyplývajúcich zo schváleného programu záchrany chráneného druhu, ani na toho, komu bol zrušený súhlas na chov.6)

(10) Ak dôjde k trvalému poškodeniu chráneného živočícha, postupuje sa podľa osobitného predpisu.15)

§ 4

Zoologické záhrady, iné chovné zariadenia a záchytné strediská

(1) Zoologické záhrady, chovné stanice, rehabilitačné stanice, zoologické kútiky a záchytné strediská sa zriaďujú na účel záchrany druhovej diverzity, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov.

(2) Zoologické záhrady sú zariadenia zamerané na držbu a chov živočíchov, ktoré

a) realizujú záchranný chov chránených živočíchov so zameraním na tvorbu genofondovej rezervy,

b) uskutočňujú vedeckovýskumnú prácu s využitím poznatkov na chov a rozmnožovanie chránených živočíchov,

c) sa starajú o zhabané, prepadnuté a zaistené živé jedince chránených živočíchov (ďalej len „zhabané živočíchy“),10)

d) plnia úlohu chovnej stanice,

e) chovajú živočíchy pre potreby vzdelávania a výchovy obyvateľstva,

f) majú chovné priestory,16) najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,

g) majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,17)

h) sa špecializujú na chov určitých skupín živočíchov, napríklad špecializácia podľa systematických skupín živočíchov alebo zoogeografického kritéria,

i) zamestnávajú aspoň jednu osobu s vysokoškolským vzdelaním príslušného odboru, ktorá má najmenej päťročnú prax v chove príslušnej skupiny živočíchov,

j) vlastnia alebo držia živočíchy získané podľa zákona, tejto vyhlášky a medzinárodných dohovorov.

(3) Zoologické záhrady poskytujú odbornú pomoc okresnému úradu a iným orgánom štátnej správy.

(4) Chovné stanice sú zariadenia, ktoré

a) slúžia na krátkodobé umiestnenie počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrenie a na zabezpečenie prvotného veterinárneho ošetrenia chorých, poranených alebo inak poškodených živočíchov, ktoré sú neschopné samostatného života v prírodnom prostredí,

b) majú chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,

c) majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,

d) zamestnávajú aspoň jednu osobu so stredoškolským vzdelaním príslušného odboru.

(5) Po prvotnom veterinárnom ošetrení sa živočíchy umiestnené v chovnej stanici, ktoré sú schopné samostatného života, navrátia do prírodného prostredia a tie, ktoré sú dočasne alebo trvalo neschopné samostatného života, sa premiestnia do rehabilitačnej stanice.

(6) Rehabilitačné stanice sú zariadenia, ktoré

a) sú určené na umiestnenie živočíchov, ktorých zdravotný stav alebo poškodenie si vyžaduje dlhodobejšiu rehabilitáciu a prípravu na návrat do prírodného prostredia,

b) majú chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,

c) majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,

d) zamestnávajú aspoň jednu osobu s najmenej päťročnou praxou v chove príslušnej skupiny živočíchov.

(7) Po skončení rehabilitácie sa zabezpečí návrat živočícha do prírodného prostredia.

(8) Zoologické kútiky sú zariadenia, ktoré

a) sa zriaďujú pri výchovnovzdelávacích zariadeniach na chov živočíchov na výchovné účely,

b) majú chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám daného druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,

c) majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,

d) zamestnávajú aspoň jednu osobu s najmenej päťročnou praxou v chove príslušnej skupiny živočíchov.

(9) Záchytné strediská sú zariadenia určené na umiestnenie zhabaných živočíchov. Záchytné strediská sa určia po dohode s ich vlastníkom.18)

(10) Funkciu záchytného strediska môže plniť zariadenie, ktoré

a) zamestnáva aspoň jednu osobu so stredoškolským vzdelaním príslušného odboru, ktorá má najmenej päťročnú prax v chove príslušnej skupiny živočíchov,

b) má chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,

c) má orgánom veterinárnej starostlivosti odsúhlasené vhodné podmienky na karanténu a následný chov živočíchov.

Evidencia chránených rastlín a chránených živočíchov

§ 5

Obsah evidencie

(1) Evidenciu o chránených rastlinách, o ich vlastníctve, držbe, spracúvaní alebo o inom nakladaní (ďalej len „evidencia o chránených rastlinách“) tvorí

a) evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“), do ktorého sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8,

b) písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia chránených rastlín; obsahuje najmä určenie subjektu, od ktorého bola chránená rastlina získaná (meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby), vedecké meno, počet získaných jedincov chránenej rastliny a dátum ich získania.

(2) Evidenciu o chránených rastlinách podľa odseku 1 písm. a) vedie ten, komu bol vydaný

a) súhlas na pestovanie chránených rastlín,

b) súhlas na vlastníctvo, držbu, spracúvanie a iné nakladanie so živými chránenými rastlinami uvedenými v prílohe č. 1, ktorý ich drží na obchodné účely,

(3) Evidenciu o chránených rastlinách podľa odseku 1 písm. b) vedú ostatní vlastníci alebo držitelia chránených rastlín.

(4) Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú evidenciu o chránených rastlinách podľa osobitného predpisu.19)

(5) Botanické záhrady, arboréta, vysoké školy s prírodovedným zameraním, Slovenská akadémia vied a ďalšie vedecké pracoviská, ktoré vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť, každoročne najneskôr do konca marca nasledujúceho roka odovzdajú príslušnému okresnému úradu zoznam pestovaných a držaných chránených rastlín, ktorý obsahuje najmä názov výskumnej úlohy, v ktorej rámci sa zber jedincov chránených rastlín uskutočnil, meno riešiteľa výskumnej úlohy, zoznam druhov chránených rastlín, počet jedincov, lokalitu, kde boli zbierané, zoznam inak nadobudnutých chránených rastlín.

§ 6

Evidenčný zoznam

(1) Evidenčný zoznam sa vedie osobitne pre každý rod chránených rastlín. Evidenčný zoznam je verejnou listinou.

(2) Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a opatrí odtlačkom pečiatky okresného úradu.

(3) Jedince chránených rastlín sa zapisujú do evidenčného zoznamu v deň ich nadobudnutia.

(4) Jedince chránených rastlín sa vyraďujú z evidenčného zoznamu v deň ich predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

(5) Evidenčný zoznam sa predkladá každoročne najneskôr do konca januára okresnému úradu na overenie a potvrdenie evidencie za predchádzajúci rok.

§ 7

Obsah evidencie

(1) Evidenciu o chránených živočíchoch, o ich vlastníctve, držbe, spracúvaní alebo o inom nakladaní (ďalej len „evidencia o chránených živočíchoch“) tvorí

a) druhová karta chráneného živočícha, jeho vývinových štádií a preparovaných jedincov (ďalej len „druhová karta“), do ktorej sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9,

b) preukaz o pôvode chráneného živočícha (ďalej len „preukaz“), do ktorého sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10,

c) kniha chovu a držby chráneného druhu živočícha (ďalej len „kniha chovu“),

d) nezameniteľné označenie.

(2) Druhová karta, preukaz a kniha chovu sú verejnými listinami.

(3) Evidencia o chránených živočíchoch podľa odseku 1 písm. a) sa vedie pre

a) živé a uhynuté cicavce, vtáky, plazy a ich vývinové štádiá uvedené v prílohe č. 4,

b) živé a uhynuté cicavce, vtáky a plazy uvedené v prílohe č. 3 častiach B a C a v prílohe č. 5.

(4) Evidencia o chránených živočíchoch podľa odseku 1 písm. b) sa vedie pre

a) živé a uhynuté cicavce, vtáky a plazy uvedené v prílohe č. 4,

b) živé a uhynuté cicavce, vtáky a plazy uvedené v prílohe č. 3 častiach B a C a v prílohe č. 5.

(5) Evidencia o chránených živočíchoch podľa odseku 1 písm. c) sa vedie pre

a) živé a uhynuté bezstavovce, ryby a obojživelníky a ich vývinové štádiá uvedené v prílohe č. 4,

b) živé a uhynuté bezstavovce, ryby a obojživelníky uvedené v prílohe č. 3 častiach B a C a v prílohe č. 5.

(6) Evidencia o chránených živočíchoch podľa odseku 1 písm. d) sa vedie pre živé jedince chránených druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 6.

(7) Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú evidenciu o chránených živočíchoch podľa osobitného predpisu.19)

(8) Vysoké školy s prírodovedným zameraním, Slovenská akadémia vied a ďalšie vedecké pracoviská, ktoré vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť, každoročne najneskôr do konca marca nasledujúceho roka odovzdajú okresnému úradu zoznam chovaných a držaných chránených živočíchov, ktorý obsahuje najmä názov výskumnej úlohy, v ktorej rámci sa odchyt jedincov chránených živočíchov uskutočnil, meno riešiteľa výskumnej úlohy, zoznam druhov chránených živočíchov, počet jedincov, lokalitu, kde boli odchytené, zoznam inak nadobudnutých chránených živočíchov.

§ 8

Druhová karta

(1) Do druhovej karty sa zapisujú jedince chránených živočíchov v deň ich nadobudnutia, narodenia alebo vyliahnutia.

(2) Jedinec chráneného živočícha sa vyraďuje z evidencie v druhovej karte v deň predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia; v prípade úhynu sa jedinec chráneného živočícha vyradí z evidencie, ak sa neponecháva ako dermoplastický preparát.

(3) Evidencia jedincov chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie na druhových kartách označených v záhlaví slovom „obchod“ oddelene od druhových kariet jedincov chránených živočíchov určených na iné účely.

(4) Každá zmena v druhovej karte sa oznamuje okresnému úradu písomne doručením kópie druhovej karty s vyznačenou zmenou alebo osobitného listu bezodkladne po zmene.

(5) Zmeny v druhových kartách označených v záhlaví slovom „obchod“ sa oznamujú okresnému úradu štvrťročne doručením kópií aktualizovaných druhových kariet.

§ 9

Preukaz

(1) Preukaz sa vystavuje osobitne pre každého jedinca chráneného živočícha len jedenkrát; jeho overenie a potvrdenie na okresnom úrade zabezpečí prvý držiteľ. Pri každom prevode chráneného živočícha sa odovzdáva spolu s ním aj originál preukazu. Pri vývoze chránených živočíchov zo Slovenskej republiky sa preukaz odovzdáva na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) okrem krátkodobého vývozu do troch mesiacov.

(2) Preukaz sa vystavuje len na konečné vývinové štádium jedinca chráneného živočícha. Preukaz sa nevystavuje na živočíchy, ktoré sú v krátkodobej rehabilitácii v chovnej stanici, rehabilitačnej stanici a zoologickej záhrade.

(3) V prípade úhynu jedinca chráneného živočícha, ktorého si

a) držiteľ chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát, vyznačí sa dátum úhynu v preukaze, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie pôvodu jedinca,

b) držiteľ nechce ponechať ako dermoplastický preparát, originál preukazu sa odovzdá okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.

(4) V prípade straty alebo krádeže jedinca chráneného živočícha sa originál preukazu bezodkladne doručí okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.

§ 10

Kniha chovu

(1) Pre každý druh chovaného živočícha sa vedie kniha chovu, z ktorej nemožno vyberať listy, vkladať do nej nové listy a v ktorej jednotlivé strany sú očíslované a opatrené odtlačkom pečiatky okresného úradu.

(2) Evidencia jedincov chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu jedincov chránených druhov určených na iné účely.

(3) Do knihy chovu sa zapisuje

a) novonadobudnutý jedinec chráneného živočícha v deň jeho nadobudnutia,

b) každá zmena v stave chovaných chránených živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu a počtu alebo hmotnosti,

c) predaj, dar, výmena a zapožičanie v deň ich uskutočnenia s uvedením dátumu, počtu vyradených jedincov, registračného čísla nového držiteľa, mena a priezviska (názvu), trvalého pobytu (sídla, miesta podnikania) nového držiteľa,

d) dátum a počet (hmotnosť) jedincov v deň úhynu,

e) údaj o pôvode chráneného živočícha,

f) iný údaj o chove.

(4) Údajom o pôvode chráneného živočícha sa rozumie údaj o tom, či chránený živočích

a) pochádza z voľnej prírody (W),

b) je z prvej generácie narodený alebo vyliahnutý v zajatí (F),

c) je odchovaný v zajatí (C),

d) je zhabaným, prepadnutým alebo nájdeným živočíchom (I).

(5) Prílohou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob získania chránených živočíchov, najmä doklad o kúpe, zmluva o darovaní, zmluva o výmene, zmluva o pôžičke, rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny. Doklad musí obsahovať najmä určenie subjektu, od ktorého bol chránený živočích získaný (meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby), počet získaných jedincov, ich pôvod a dátum ich získania.

(6) Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzavrie k 1. januáru a do evidencie nového roka sa prenesie základná chovná skupina (počet/hmotnosť), pomer pohlaví, počet/hmotnosť všetkých vývinových štádií, nedospelých jedincov, počet preparovaných jedincov a pôvod držaných jedincov.

(7) Kniha chovu sa predloží každoročne okresnému úradu najneskôr do konca januára na overenie a potvrdenie vedenia evidencie za predchádzajúci rok.

§ 11

Nezameniteľné označenie

(1) Za nezameniteľné označenie živých jedincov chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 6 sa považuje

a) profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu veľmi ohrozených a kriticky ohrozených vtákov a cicavcov uvedených v prílohe č. 4, ktoré sa využívajú na reprodukciu vrátane ich potomstva, ak sa na ne nevzťahuje povinnosť nezameniteľného označenia podľa osobitného predpisu,19a) a

1. veľmi ohrozených a kriticky ohrozených pôvodných druhoch dravcov (Falconiformes) a sov (Strigiformes) okrem ich krátkodobej rehabilitácie v chovnej a rehabilitačnej stanici,

2. veľmi ohrozených a kriticky ohrozených ostatných druhoch vtákov a cicavcov uvedených v prílohe č. 4, ak sa využívajú na reprodukciu,

3. vtákov a cicavcov označených číslicou I v prílohe č. 2 časti B okrem kakarikiho červenočelého (Cyanoramphus novaezelandiae), ak sa využívajú na reprodukciu, a

b) nedeliteľný, nesnímateľný krúžok umiestnený na nohe, ktorý sa nemôže sňať bez jeho poškodenia alebo poškodenia označeného živočícha; vzor krúžku je uvedený v prílohe č. 12,

c) deliteľný plombovateľný krúžok umiestnený na nohe; vzor krúžku je uvedený v prílohe č. 12,

d) injekčný transpondér (tzv. mikročip) pre elektronickú identifikáciu živých živočíchov určený okresným úradom, aplikovaný veterinárnym lekárom alebo inou špeciálne školenou osobou; trvalosť zavedenia transpondéru je potrebné skontrolovať najmenej sedem dní po označení; aplikáciu transpondéru spolu s identifikačným kódom písomne potvrdí veterinárny lekár alebo iná špeciálne školená osoba alebo

e) iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom, pokiaľ by podľa jeho stanoviska označenie podľa písmen b) až d) nebolo vhodné.

(2) Nezameniteľné označenie sa nevykonáva na

a) mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav,

b) vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú na hniezde alebo v starostlivosti rodičov, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,

c) vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa.

§ 16

Podrobnosti o vývoze chránených rastlín a chránených živočíchov

Vývoz chránených rastlín a chránených živočíchov možno uskutočniť, ak

a) chránený druh bol získaný podľa zákona, tejto vyhlášky, Bonnského dohovoru a Bernského dohovoru,

b) vývozcom chránených rastlín z voľnej prírody je zariadenie uvedené v § 2, výskumné pracovisko alebo ten, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu,

c) živý chránený živočích uvedený v prílohe č. 4 je chránený živočích odchovaný v zajatí; podmienka neplatí pre zariadenie uvedené v § 4 okrem zoologického kútika, výskumné pracovisko alebo pre toho, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu,

d) živý chránený živočích uvedený v bode 1 prílohy č. 6 je nezameniteľne označený (§ 11),

e) sa preprava jedincov chráneného druhu vykonáva cez vybrané colné priechody.20)

Spoločenské ohodnocovanie

§ 17

Podrobnosti o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín

(1) Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií.

(2) Spoločenské ohodnocovanie chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín sa uplatňuje najmä pri

a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v ich poškodení, usmrtení, zničení alebo v inom nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej škody,23)

b) vypracúvaní znaleckých posudkov,24)

c) rozhodovaní o rozsahu náhradnej výsadby,25)

d) určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.25)

§ 18

Spoločenská hodnota chránených rastlín

(1) Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Spoločenská hodnota cievnatých chránených rastlín, húb a makroskopických rias podľa prílohy č. 1 sa viaže na jedného jedinca a pri stromoch a kríkoch sa zvyšuje podľa výšky jedinca.

(3) Spoločenská hodnota machorastov a lišajníkov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 cm2 plochy.

(4) Spoločenská hodnota chránených rastlín a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 1 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa iba na jednej alebo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených rastlín sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený zber, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do biotopu.

(5) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 1, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.

(6) Spoločenská hodnota chránených rastlín uvedených v prílohe č. 3 časti A sa určuje znaleckým posudkom okrem pôvodných druhov chránených rastlín, ktorých spoločenská hodnota je uvedená v prílohe č. 1.

§ 19

Spoločenská hodnota chránených živočíchov

(1) Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených živočíchov je uvedená v prílohe č. 4.

(2) Spoločenská hodnota chránených živočíchov a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 4 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa iba na jednej lokalite alebo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených živočíchov sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený odchyt, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do biotopu.

(3) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 4, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.

(4) Spoločenská hodnota chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 3 častiach B a C a v prílohe č. 5 sa určuje znaleckým posudkom okrem pôvodných druhov chránených živočíchov, ktorých spoločenská hodnota je uvedená v prílohe č. 4.

§ 20

Spoločenská hodnota drevín

(1) Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 13. Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napríklad poddruhy, kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Pokiaľ taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 13, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).

(2) Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.

(3) Stromy vytvárajúce viackmeň vo výške do 100 cm nad zemou sa pre výpočet spoločenskej hodnoty drevín posudzujú ako individuálne jedince. Stromy rozvetvujúce sa vo výške nad 100 cm nad zemou sa posudzujú ako jeden jedinec a meranie obvodu kmeňa sa vykonáva tesne pod miestom rozvetvenia alebo v mernej výške 130 cm nad zemou.

(4) V prípade, že nie je možné vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 14.

(5) Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýkajú alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.

(6) Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.

(7) Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach v období stredného vekového štádia.

(8) Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.

(9) Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, že nie sú fyzicky merateľné hodnoty obvodu kmeňa stromov a plošného priemetu koruny krov, krovitých porastov a lian a pri výpočte nemožno postupovať podľa odsekov 7 a 8, sa určuje na základe preukázateľných dôkazov26) o druhu, počte a veľkosti zničených drevín.

§ 21

Prirážkový index

(1) Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 20 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 15.

(2) Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 13 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 15.


§ 22

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú. v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany,

2. vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov v znení vyhlášky Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 156/1992 Zb.,

3. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z. o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody.

§ 23

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1999 okrem § 5 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 1999.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM, STUPEŇ OHROZENIA A SPOLOČENSKÁ HODNOTA PÔVODNÝCH DRUHOV CHRÁNENÝCH RASTLÍN

Stupeň
ohroz.
Vedecké meno
Slovenské meno
Sk/jedinec
CIEVNATÉ RASTLINY
b Achillea aspleniifolia Vent. rebríček slezinníkolistý 1 500,-
b Achillea crithmifolia Waldst. et Klt. rebríček jemnolistý 1 500,-
c Achillea ochroleuca Ehrh. rebríček hrebenitý 1 500,-
a Aconitum anihora L. prilbica jedhojová 500,-
a Aconitum firmum (Rchb.) B. Müller prilbica tuhá 800,-
c Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer prilbica chlpatoplodá 2 000,-
a Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. prilbica moldavská 500,-
c Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla šachorček panónsky 1 500,-
b Adenophora liliifotia (L.) Ledeb. ex DC. zvonovec ľaliolilstý 800,-
a Adonis vernalis L. hlaváčik jarný 500,-
c Aegilops cylindrica Host mnohoštet valcovitý 2 000,-
c Aethionema saxatile (L.) R. Br. sivuľka skalná 1 500,-
c Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. žitniak hrebenitý 1 100,-
c Ajuga pyramidalis L. zbehovec ihlanovitý 2 000,-
c Ex? Aldrovanda vesiculosa L. aldrovandka pľuzgierkatá 2 000,-
c Alkanna tinctoria (L.) Tausch alkana farbiarska 2 000,-
c Ex? Allium cirrhosum Vand. cesnak strapatý 2 000,-
c Allium paniculatum L. cesnak metlinatý 1 500,-
a Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. cesnak pažítkový alpínsky 500,-
c Allium strictum Schrad. cesnak tuhý 2 000,-
c Ex? Allium zahariadii Májovský cesnak Zahariadiho 2 000,-
c Althaea cannabina L. ibiš konopovitý 2 000,-
b Alyssum desertorum Stapf tarica stepná 1 100,-
b Alyssum montanum subsp. brymii Dostál tarica horská Brymova 1 100,-
b Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegl et Em. Schmld tarica horská Gmellnova 1 100,-
b Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. tarica krivoľaká rôznolistá 1 100,-
c Alyssum tortuosum subsp. tortuosum tarica krivoľaká pravá 1 500,-
a* Amelanchier ovalis Medik. muchovník vajcovitý 800,-
c* Amygdalus nana L. mandľa nízka 1 500,-
c Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. červenohlav ihlanovitý 3 000,-
c Anchusa italica Retz. smohla talianska 1 500,-
c* Andromeda polifolia L. andromédka sivolistá 1 500,-
c Androsace maxima L. pochybok najväčší 2 000,-
b Androsace obtusifolia L. pochybok tupolistý 800,-
c Androsace villosa L. pochybok huňatý 2 000,-
a Anemone norcissiflora L. veternica narcisokvetá 500,-
a Anemone sylvestris L. veternica lesná 300,-
c Apera interrupta (L.) P. Beauv. metlička pretrhovaná 1 500,-
c Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý 2 000,-
a Aquilegia vulgaris L. orlíček obyčajný 500,-
c Arobis nemorensis (Hoffm.) Rchb. arábka hájna 1 500,-
c Arabis nova Vill. arábka nová 2 000,-
b* Arctostaphylas uva-ursi (L.) Spreng. medvedica lekárska 800,-
c* Arctous alpina (L.) Med. medvedík alpínsky 2 000,-
c Armeria alpina Willd. trávnička alpínska 2 000,-
c Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg. chren veľkoplodý 1 500,-
c Artemisia austriaca Jacq. palina rakúska 2 000,-
b Artemisia eriantha Ten. palina skalná 1 100,-
b Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. palina slanomilná jednobliznová 800,-
c Arum alpinum L. arón alpský 2 000,-
b Asperula neilreichii Beck marinka Neilreichova 1 100,-
c Asplenium adianium-nigrum L. slezinník čierny 1 100,-
c Asplenium adulterinum Milde slezinník nepravý 2 000,-
c Asplenium cuneifolium Viv. slezlnník klinovolistý 2 000,-
a Aster alpinus L. astra alpínska 800,-
b Astragalus alpinus L. kozinec alpínsky 1 100,-
c Astragalus asper Wulfen ex Jacq. kozinec drsný 2 500,-
a Astragalus australis (L.) Lam. kozinec južný 800,-
c Astragalus austriacus Jacq. kozinec rakúsky 1 500,-
c Astragalus exscapus L. kozinec bezbyľový 2 000,-
b Astragalus frigidus (L.) A. Gray kozinec ľadový 1 100,-
b Astragalus norvegicus Weber kozinec nórsky 1 100,-
c Astragalus penduliflorus Lam. kozinec ovisnutý 1 500,-
c Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) kozinec mechúrikatý belavý 2 000,-
Braun-Blanq.
b Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk klasovec sivastý 1 100,-
c Atriplex littoralis L. loboda pobrežná 2 000,-
c Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott basia vlnokvetá 1 100,-
c Ex? Bassia prostrata (L.) A. J. Scott basia rozprestretá 2 000,-
b Batrachium aquatile (L.) Dumort. močiarka vodná 500,-
c Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz močiarka Baudotova 1 500,-
b Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. močiarka riečna 1 500,-
c Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. močiarka štítovitá 1 500,-
c Batrachium rionii (Lagger) Nyman močiarka Rioniho 1 500,-
c Beckmannia eruciformis (L.) Host húseníkovec erukovitý 2 000,-
c Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen kostravec fialový 2 000,-
c Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin žltavka končistá 1 500,-
a Blechnum spicant (L.) Roth rebrovka rôznolistá 500,-
c Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. plsťovka vzpriamená 2 000,-
c Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch vratička rumančekovolistá 2 000,-
a Buphthalmum salicifolium L. volovec vŕbolistý 300,-
b Bupleurum affine Sadler prerastlík prútnatý 1 100,-
b Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur prerastlík kosákovitý širokolistý 1 500,-
c Bupleurum praealtum L. prerastlík vyvýšený 1 100,-
b Bupleurum rotundifolium L. prerastlík okrúhlolistý 800,-
b Bupleurum tenuissimum L. prerastlík najtenší 800,-
c Calla palustris L. diablik močiarny 2 000,-
b Callianthemum coriandrifolium Rchb. rutovník koriandrolistý 1 100,-
b Carnpanula abietina Griseb. et Schenk zvonček jedľový 1 500,-
a Campanula alpina Jacq. zvonček alpínsky 500,-
a Carnpanula carpatica Jacq. zvonček karpatský 300,-
c Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. zvonček veľkoklasý 1 500,-
c Campanula rapunculus L. zvonček repkový 1 100,-
b Campanula xylacarpa Kovanda zvonček tvrdoplodý 800,-
c Campharosma annua Pall. gáfrovka ročná 2 000,-
b Cardamine dentata Schult. žerušnica zúbkatá 1 100,-
c Cordomine parviflara L. žerušnica malokvetá 2 000,-
c Carex atrofusca Schkuhr ostrica čiernohnedá 2 000,-
c Carex bigelawii Torr. ex Schwein. ostrica Bigelova 1 500,-
c Carex brevicollis DC. ostrica krátkoklasá 2 000,-
b Carex buekii Wimmer ostrica Buekova 800,-
c Carex chordorrhiza L. f. ostrica výbežkatá 2 000,-
c Carex diandra Schrank ostrica oblastá 1 100,-
c Carex dioica L. ostrica dvojdomá 1 500,-
c Carex divisa Huds. ostrica delená 2 000,-
b Carex fritschii Waisb. ostrica Fritschova 1 100,-
c Carex halleriana Asso ostrica alpínska 1 500,-
b Carex hartmanii Cajander ostrica Hartmanova 1 100,-
b Carex hordeistichos Vili. ostrica jačmeňovitá 800,-
b Carex lasiocarpa Ehrh. ostrica plstnatoplodá 1 100,-
c Carex lirnosa L. ostrica barinná 2 000,-
c Carex parviflora Host ostrica malokvetá 2 000,-
b Carex pauciflora Lightf . ostrica malokvetá 1 100,-
c Carex pediformis C. A. Mey. ostrica labkatá 1 500,-
b Carex pulicaris L. ostrica blšná 1 500,-
c Carex rupestris Bell. in All. ostrica skalná 1 500,-
b Carex viridula Michx. ostrica Oederova 1 500,-
b Carpesium cernuum L. dvojzubec ovisnutý 1 500,-
c Carthamus lanatus L. požlt vlnatý 1 500,-
b Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. odemka vodná 1 100,-
a Centaurium erythraea Raf. zemežlč menšia 300,-
c Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) zemežlč obyčajná slatinná 2 000,-
Rothm. ex Melderis
b Centaurium pulchellum (Sw.) Druce zemežlč spanilá 800,-
c Centunculus minimus L. drobček najmenší 1 500,-
a Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce prilbovka biela 300,-
b Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch prilbovka dlholistá 500,-
b Cephalanthera rubra (L.) Rich. prilbovka červená 500,-
b Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. hlavinka sedmohradská 800,-
c Cerastium alpinum L. rožec alpínsky 2 500,-
a Cerastium arvense subsp. glandulasum (Kit.) Soó rožec roľný žľaznatý 800,-
b Cerastium diffusum subsp. subtetrandrum (Lange) rožec rozložitý štvortyčinkový 1 100,-
P. D. Sell et Whitehead
c Cerastium uniflarum Clairv. rožec jednokvetý 2 000,-
a Ceratopnyllum submersum L. rožkatec pohrúžený 500,-
b Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač voskovka holá tatranská 1 500,-
c Ceterach javorkeanum (Vida) Soó ceterak Jávorkov 2 000,-
b Chamorchis alpina (L.) Rich. vstaváčik alpínsky 1 500,-
c Chenopodium foliosum (Moench) Asch. mrlík mnoholistý 2 000,-
b Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton zimoľub okolíkatý 1 500,-
b Chrysopogon gryllus (L.) Trin. zlatofúz južný 800,-
b Cirsium brachycephalum Jur. pichliač úzkolistý 1 100,-
b Cirsium waldsteinii Rouy pichliač Waldsteinov 1 100,-
c Cladium mariscus (L.) Pohl marica pílkatá 2 000,-
a* Clematis alpina (L.) Mill. plamienok alpínsky 300,-
b Clematis integrifolia L. plamienok celistvolistý 500,-
b Cochlearia tatrae Borbás lyžičník tatranský 1 100,-
b Coeloglossum viride (L.) Hartm. vemenníček zelený 500,-
c Colchicum arenarium Waldst. et Kit. jesienka piesočná 3 500,-
a* Colutea arborescens L. mechúrnik stromovitý 500,-
b Colymbada badensis (Tratt.) Dostál nevädzník bádenský 1 100,-
b Colymbada sadleriana (Janka) Holub nevädzník panónsky 1 500,-
b Comarum palustre L. nátržnica močiarna 800,-
a Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. horcovka útla 500,-
c Conringia austriaca (Jacq.) Sweet konringia rakúska 2 000,-
c Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó ostrôžka poľná metlinatá 1 500,-
a Convallaria majalis L. konvalinka voňavá 200,-
c Convolvulus cantabrica L. pupenec kantabrijský 2 000,-
b Corallorhiza trifida Châtel. koralica lesná 500,-
c Corispermum marschallii Steven plošticosemä Marschallovo 1 500,-
c Corispermum nitidum Kit. ex Schult. plošticosemä lesklé 1 500,-
b Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit.) C. Presl kručinkovec položený 800,-
a Cortusa matthioli L. kortúza Matthioliho 300,-
c Corydalis capnoides (L.) Pers. chochlačka žltobiela 1 500,-
c* Cotinus coggygria Scop. škumpa vlasatá 2 000,-
c Crambe tataria Sebeók katran tatársky 2 000,-
b* Crataegus lindmanii Hrabětová hloh Lindmanov 800,-
c Crepis alpestris (Jacq.) Tausch škarda alpská 1 500,-
c Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch škarda panónska 2 000,-
c Crepis pulchra L. škarda úhľadná 1 500,-
c Crepis sibirica L. škarda sibírska 2 000,-
a Crocus discolor G. Reuss šafran spišský 200,-
a Crocus heuffelianus Herb. šafran karpatský 200,-
c Crupina vulgaris Cass. krupinka obyčajná 1 500,-
c Crypsis aculeata (L.) Alton skrytka ostnatá 2 000,-
c Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. kučeravec čiarkovitý 2 000,-
b Cyclamen fatrense Halda et Soják cyklámen fatranský 2 000,-
b Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový 1 500,-
c Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó vstavačovec krvavočervený 2 000,-
c Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver. vstavačovec vresoviskový 2 000,-
b Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii vstavačovec Fuchsov pravý 500,-
c Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsos vstavačovec Fuchsov Soóov 1 100,-
b Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata vstavačovec strmolistý pravý 1 100,-
c Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó vstavačovec strmolistý krvavý 2 000,-
c Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó vstavačovec strmolistý neskorý 2 000,-
c Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó vstavačovec laponský 1 500,-
c Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata vstavačovec škvrnitý pravý 2 000,-
c Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó vstavačovec škvrnitý mokraďný 2 000,-
c Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó vstavačovec škvrnitý Schurov 2 000,-
c Dactylorhiza maculata subsp. transsylvanica (Schur) Soó vstavačovec škvrnitý sedmohradský 2 000,-
b Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. vstavačovec májový pravý 300,-
c Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub vstavačovec bledožltý 2 000,-
a Dactylorhiza sambucina (L.) Soó vstavačovec bazový 500,-
c Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó vstavačovec Traunsteinerov 2 000,-
b Danthonia alpina Vest plevnatec alpínsky 1 100,-
c* Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky 4 000,-
b* Daphne cneorum L. lykovec voňavý 800,-
a Delphinium elatum L. stračonôžka vysoká 500,-
b Delphinium oxysepalum Borbás et Pax stračonôžka tatranská 1 100,-
c Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská 2 000,-
b Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff. klinček bradatý nakopený 800,-
b Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus klinček kopcový pravý 800,-
c Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz klinček kopcový holý 1 500,-
b Dianthus glacialis Haenke klinček ľadovcový 800,-
b Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý 1 500,-
b Dianthus praecox Kit. subsp. praecox klinček včasný pravý 800,-
b Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová klinček včasný Lumnitzerov 800,-
b Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý 1 100,-
b Dianthus superbus L. subsp. superbus klinček pyšný pravý 1 100,-
b Dianthus superbus subsp. alpestris (Káblik, ex Uechtr.) Čelak. klinček pyšný alpský 800,-
a Dictamnus albus L. jasenec biely 500,-
c Dichostylis nucheliana (L.) Nees trojradovka hlávkatá 1 500,-
b Diphasiastrum alpinum (L.) Holub plavúnik alpínsky 800,-
b Diphasiastrum complanatum (L.) Holub plavúnik sploštený 800,-
c Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub plavúnik Isslerov 2 000,-
c Doronicum hungaricum Rchb. f. kamzičník podlhovastolistý 2 000,-
a Doronicum styriacum (Vill.) Dalla Torre kamzičník chlpatý 500,-
c Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermann chudôbka vždyzelená Beckerova 2 000,-
c Draba fladnizensis Wulfen chudôbka bledožltá 2 000,-
c Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtek chudôbka drsnoplodá Klášterského 3 000,-
c Draba pacheri Stur chudôbka štajerská 1 500,-
c Draba siliquosa M. Bleb. chudôbka kaukazská 2 000,-
c Draba tomentosa Clairv. chudôbka plstnatá 1 500,-
c Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky 2 000,-
c Drosera anglica Huds. rosička anglická 2 000,-
b Drosera rotundifolia L. rosička okrúhlolistá 800,-
a* Dryas octopetala L. dryádka osemlupienková 300,-
b Dryopteris cristata (L.) A. Gray papraď hrebenitá 1 100,-
c Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman ježibaba belasá rusínska 2 000,-
b Echium italicum L. hadinec taliansky 1 100,-
c Echium russicum J. F. Gmel. hadinec červený 1 500,-
c Elatine alsinastrum L. elatinka kuričkovitá 1 500,-
c Elatine hungarica Moesz elatinka maďarská 2 000,-
c Ex? Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermann elatinka pieprová rovnosemenná 2 000,-
c Ex? Elantne triandra Schkuhr elatinka trojtyčinková 2 000,-
c Eleocharis carniolica W. D. J. Koch bahnička kranská 1 500,-
b Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz bahnička málokvetá 800,-
c Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch ostrička myšia 2 000,-
c* Ephedra distachya L. chvojník dvojklasý 2 500,-
c Epipactis atbensis Nováková et Rydlo kruštik neskorý 2 000,-
a Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser kruštík tmavočervený 300,-
c Epipactis futakii Mereďa et Potůček kruštik Futákov 2 000,-
a Epipactis helleborine (L.) Crantz kruštik širokolistý 200,-
c Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein kruštik širokolistý oddialený 2 500,-
b Epipactis komoricensis Mereďa kruštik komorický 1 100,-
b Epipactis leptochila (Godfery) Godfery kruštík úzkopyskový 1 100,-
b Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. kruštík drobnolistý 800,-
b Epipactis muelleri Godfery kruštík rožkatý 800,-
b Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel kruštík prehliadaný 1 100,-
b Epipactis palustris (L.) Crantz kruštík močiarny 800,-
c Epipactis placentina Bongiorni et Grünager kruštík piačenský 2 000,-
b Epipactis pontica Taubenheim kruštík pontický 800,-
b Epipactis pseudopurpurata Mereďa kruštík útly 1 500,-
b Epipactis purpurata Sm. kruštík modrofialový 800,-
c Epipactis tallosii Molnár et Robatsch kruštík Tallóšov 2 000,-
c Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. sklenobyľ bezlistá 2 000,-
b Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. milota chlpatá 1 100,-
c Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn. stepnatka úzkolistá 2 000,-
b Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. turica uhorská 800,-
c Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth páperník štíhly 1 500,-
b Eriophorum vaginatum L. páperník pošvatý 1 100,-
c Erodium ciconium (L.) Ľ Hér. bociannik obyčajný 2 000,-
b Erysimum crepidifolium Rchb. horčičník škardolistý 1 100,-
b Erysimum hungaricum Zapał. horčičník karpatský 1 500,-
c Erythronium dens-canis L. kandík psí 2 500,-
c Euphrasia exaristata Smejkal očianka bezosťová 2 000,-
c Euphrasia micraniha Rchb. očianka drobnokvetá 2 000,-
c Euphrasia pectinata Ten. očianka hrebenitá 2 000,-
c Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova 3 000,-
b Filago lutescens Jord. bielolist žltkastý 1 100,-
b Filago vulgaris Lam. blelolist obyčajný 1 100,-
b* Fraxinus ornus L. jaseň mannový 800,-
c Fritillaria meleagris L. korunkovka strakatá 1 500,-
c Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. krivec český 1 500,-
c Gagea minima (L.) Ker. Gawl. krivec najmenší 1 500,-
b Gagea pustila (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. krivec nízky 1 100,-
b Gagea spathacea (Hayne) Salisb. krivec tulcový 1 100,-
a Galanthus nivalis L. snežienka jarná 200,-
c Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec sivý 2 000,-
c Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec bodkovaný 1 500,-
c Galium parisiense subsp. angticum (Huds.) Arcang. lipkavec parížsky hladkoplodý 2 000,-
c Galium tenuissimum M. Bieb. lipkavec najtenší 2 000,-
c Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. sezelovka smldníkovitá 2 000,-
a Gentiana clusii E. Perrier et Songeon horec Clusiov 500,-
b Gentiana frigida Haenke horec ľadový 800,-
b Gentiana nivalis L. horec snežný 500,-
b Gentiana pneumonanthe L. horec pľúcny 1 100,-
b Gentiana punctata L. horec bodkovaný 800,-
a Gentiana verna L. horec jarný 200,-
a Gentianela lutescens subsp. carpatica (Wettst.) Holub horček žltkastý karpatský 500,-
b Gentianela lutescens subsp. tatrae (Ronniger) Holub horček žltkastý tatranský 1 100,-
b Gladiolus imbricatus L. mečík škridlicovitý 800,-
c Gladiolus palustris Gaudin mečík močiarny 2 000,-
c Glaux maritima L. sivuľka prímorská 2 000,-
b Globularia cordifolia L. guľôčka srdcovitolistá 800,-
b Goodyera repens (L.) R. Br. smrečinec plazivý 500,-
b Gratiola officinalis L. graciola lekárska 800,-
c Groenlandia densa (L.) Fourr. červenačka hustolistá 2 000,-
b Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. päťprstnica obyčajná 300,-
c Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. päťprstnica hustokvetá 2 000,-
b Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. päťprstnica voňavá 500,-
b Gypsophila fastigiata L. gypsomilka zväzkovitá 1 100,-
b Gypsophila paniculata L. gypsomilka metlinatá 1 100,-
a Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. sekernica tmavá 500,-
c Heleochloa alapecuroides (Pilier et Mitterp.) Host ex Roem. bahienka psiarkovitá 1 500,-
c Heleochloa schaenoides (L.) Host ex Roem. bahlenka šašinovitá 1 500,-
b Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. čemerica purpurová 1 100,-
c Herminium monorchis (L.) R. Br. trčuľa jednohľuzá 2 000,-
c Herniaria incana Lam. prietržník sivý 2 000,-
b Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák večernica slovenská 1 100,-
b Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. jastrabník chlpatý 2 000,-
c Himantoglossum adriaticum H. Baumann jazýčkovec jadranský 3 000,-
c Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný 3 000,-
c Hippocrepis emerus (L.) Lassen ex Willd. ranostaj ľúby 2 000,-
b Hippochaete vartegata (Schleich.) Bruhin prasličkovka pestrá 1 100,-
b Hippuris vulgaris L. truskavec obyčajný 1 100,-
c Hordeum geniculatum All. jačmeň tuhoštetinatý 2 000,-
b Hottonia palustris L. perutník močiarny 1 100,-
a Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. chvostník jedľový 300,-
c Hydrocotyle vulgaris L. pupkovník obyčajný 1 500,-
c Hypericum elegans Stephan ex Willd. ľubovník ozdobný 2 000,-
c Ex? Illecebrum verticillatum L. nechtovec praslenatý 2 000,-
c Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayek oman vŕbolistý drsný 1 500,-
c Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Soják oman vŕbolistý piesočný 2 000,-
c Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi kosatec bezlistý uhorský 2 000,-
c Iris arenaria Waldst. et Kit. kosatec piesočný 2 000,-
c Iris graminea agg. kosatec trávolistý 1 500,-
b Iris pumila L. kosatec nízky 500,-
b Iris sibirica L. kosatec sibírsky 800,-
c Iris spuria L. kosatec pochybný 2 000,-
b Iris variegata L. kosatec dvojfarebný 1 100,-
c Isatis campestris Steven ex DC. farbovník poľný 1 500,-
c Isatis maeotica DC. farbovník azovský 1 500,-
c Isatis praecox Kit. ex Tratt. farbovník včasný 2 000,-
c Isolepis setacea (L.) R. Br. škripík štetinatý 1 500,-
c Jacea indurata (Janka) Soják nevädzovec tuhý 1 500,-
c Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. sitina ostrokvetá 2 000,-
c Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus sitina clbuľkatá pravá 2 000,-
c Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg. sitina clbuľkatá Kochova 1 500,-
c Juncus capitatus Weigel sitina hlavičkatá 2 000,-
c Juncus castaneus Sm. sitina gaštanovohnedá 2 500,-
c Ex? Juncus sphaerocarpus Nees sitina guľatoplodá 2 000,-
c Juncus subnodulosus Schrank sitina pošvatá 1 500,-
c Juncus triglumis L. sitina trojplevová 1 500,-
c* Juniperus sabina L. borievka netatová 1 100,-
b Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soó sinokvet mäkký veľkoúborový 1 500,-
c Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. turička jednoduchá 2 000,-
b Koeleria tristis Domin ometlina smutná 800,-
b Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul. hrachor mliečny 800,-
c Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. hrachor hladký 1 100,-
b Lathyrus nissolia L. hrachor trávolistý 800,-
b Lathyrus palustris L. hrachor močiarny 1 100,-
c Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke hrachor panónsky 1 500,-
c Lathyrus pisiformis L. hrachor hrachovitý 2 000,-
c Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch hrachor sedmohradský 1 500,-
c Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. hrachor benátsky 2 000,-
c* Ledum palustre L. rojovník močiarny 1 500,-
b Leontopodium alpinum Cass. plesnivec alpínsky 1 100,-
b Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev králik neskorý 800,-
b Leucojum aestivum L. bleduľa letná 500,-
c Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz bleduľa jarná karpatská 1 500,-
c Ligularia glauca (L.) A. Hoffm. jazyční k sivý 2 500,-
c Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky 2 500,-
b Lilium bulbiferum L. ľalia clbuľkonosná 800,-
a Lilium martagon L. ľalia zlatohlavá 300,-
b Limodorum abortivum (L.) Sw. modruška pošvatá 1 500,-
b Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze limonka Gmelinova 2 000,-
c Linaria alpina (L.) Mill. pyštek alpínsky 2 000,-
c Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés pyštek taliansky 1 500,-
c Lindernia procumbens (Krock.) Borbás lindernia puzdierkatá 2 000,-
c Ex? Linnaea borealis L. linnéovka severná 2 500,-
b Linum hirsutum L. ľan chlpatý 1 100,-
c Linum perenne L. s. str. ľan trváci 1 500,-
c Linum trigynum L. ľan trojbliznový 2 000,-
c Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov 3 500,-
b Listera cordata (L.) R. Br. bradáčik srdcovitolistý 1 100,-
a Listera ovata (L.) R. Br. bradáčik vajcovitolistý 200,-
a Lloydia serotina (L.) Rchb. ľaľujka neskorá 500,-
c* Loiseleuria procumbens (L.) Desv. skalienka ležatá 2 000,-
c* Lonicera alpigena L. zemolez alpínsky 2 000,-
b Lotus uliginosus Schkuhr ľadenec barinný 800,-
b Lychnis coronaria (L.) Desr. kukučka vencová 800,-
c Lycopodiella inundata (L.) Holub plavúnec zaplavovaný 2 000,-
b Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze vranček švajčiarsky 1 100,-
a Lycopodium annotinum L. plavúň pučivý 300,-
a Lycopodium clavatum L. plavúň obyčajný 300,-
c Lysimachia thyrsiflora L. čerkáč kytkový 2 000,-
c Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. vrbica drobná 2 000,-
b Malaxis monophyllos (L.) Sw. trčníček jednolistý 800,-
b Marsilea quadrifolia L. marsliea štvorlistá 1 100,-
b Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. perovník pštrosí 800,-
b Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella lucerna tesálska 1 100,-
monspeliaca L.)
c Medicago rigidula (L.) All. lucerna tvrdá 2 000,-
b Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern. čermeľ český 1 500,-
b Menyanthes trifoliata L. vachta trojlistá 500,-
c Minuartia glaucina Dvořáková kurička sivastá 2 000,-
b Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen kurička klbkatá 1 500,-
b Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz. kurička chlpatá kríčkovitá 1 500,-
b Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. kurička lepkavá 1 100,-
c Montia arvensis Wallr. zdrojovka rolhá 1 500,-
c Montia hallii (A. Gray) Greene zdrojovka pobrežná 1 100,-
b Myriophyllum verticillatum L. stolístok praslenatý 800,-
c Myrrhoides nodosa (L.) Cannon nadutec nafúknutý 2 000,-
a Najas minor All. riečňanka menšia 500,-
a Neottia nidus-avis (L.) Rich. hniezdovka hlístová 200,-
c Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f. tmavohlávka čierna 2 000,-
a Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk. kuklička plazivá 500,-
b Nuphar lutea (L.) Sm. leknica žltá 500,-
b Nymphaea alba L. lekno biele 800,-
c Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze leknovec štítnatý 1 500,-
b Oenanthe banatica Heuff. halucha banátska 1 100,-
b Oenanthe silaifolia M. Bieb. halucha siličkolistá 800,-
b Oenanthe stenoloba Schur halucha úzkolistá 1 100,-
c Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip. plesnivček vápencový 2 000,-
c Onobrychis montana DC. vičenec horský 1 500,-
c Ononis pusilla L. ihlica nízka 2 000,-
c Onosma arenaria Waldst. et Kit. rumenica piesočná 2 000,-
c Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschert rumenica nepravá bradavičnatá 1 500,-
c Onosma tornensis Jáv. rumenica turnianska 4 000,-
c Onosma visianii Clementi rumenica Visianiho 1 500,-
b Ophioglossum vulgatum L. hadivka obyčajná 1 100,-
c Ophrys apifera Huds. hmyzovník včelovitý 2 000,-
c Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter hmyzovník čmeľovitý 2 000,-
c Ophrys holubyana András. hmyzovník Holubyho 2 000,-
b Ophrys insectifera L. hmyzovník muchovitý 800,-
c Ophrys sphegodes Mill. hmyzovník pavúkovitý 3 500,-
c Orchis coriophora L. vstavač ploštičný 2 000,-
c Orchis elegans Heuff. vstavač úhľadný 2 000,-
b Orchis mascula L. vstavač mužský 800,-
b Orchis militaris L. vstavač vojenský 800,-
b Orchis morio L. vstavač obyčajný 800,-
b Orchis pallens L. vstavač bledý 800,-
c Orchis palustris Jacq. vstavač močiarny 2 000,-
b Orchis purpurea Huds. vstavač purpurový 800,-
c Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch vstavač Spitzelov 3 000,-
c Orchis tridentata Scop. vstavač trojzubý 1 100,-
b Orchis ustulata L. vstavač počerný 800,-
c Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin záraza šupinatá 2 000,-
(syn. Orobanche loricata Rchb.)
c Orobanche coerulescens Stephan záraza modrastá 2 000,-
b Orobanche gracilis Sm. záraza útla 1 100,-
b Orobanche picridis F. W. Schultz záraza horčíková 1 500,-
c Orobanche teucrii Holandre záraza hrdobarková 2 000,-
c Ex? Ostericum palustre (Besser) Besser ostrík močiarny 2 000,-
c* Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. kľukva drobnoplodá 1 500,-
b* Oxycoccus palustris Pers. kľukva močiarna 1 100,-
b Oxytropis carpatica Uechtr. ostropysk karpatský 1 100,-
b Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch ostropysk Hallerov 800,-
c Oxytropis pilosa (L.) DC. ostropysk chlpatý 1 100,-
c Papaver dubium L. subsp. dubium mak pochybný pravý 2 000,-
b Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend. mak tatranský 1 100,-
c Pedicularis comosa L. všivec chochlatý 2 000,-
b Pedicularis hacquetii Graf všivec karpatský 800,-
b Pedicularis oederi Vahl všivec Oederov 800,-
b Pedicularis palustris L. všivec močiarny 500,-
c Pedicularis sceptrum-carolinum L. všivec žezlovitý 2 000,-
b Pedicularis sylvatica L. všivec lesný 800,-
c Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. skalokráska pyrenejská 2 000,-
c Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. smldník piesočný 2 000,-
b Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel zárazovec piesočný 1 500,-
b Phlomis tuberosa L. sápa hľuznatá 800,-
c Pholiurus pannonicus (Host) Trin. chvostovec panónsky 1 500,-
a Phyllitis scolopendrium (L.) Newman jazyk jelení 500,-
a Pinguicula alpina L. tučnica alpínska 500,-
b Pinguicula vulgaris L. tučnica obyčajná 1 100,-
a* Pinus cembra L. borovica limbová (limba) 500,-
b Plantago altissima L. skorocel najvyšší 800,-
b Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó skorocel černastý karpatský 800,-
b Plantago maritima L. skorocel prímorský 800,-
c Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. skorocel tenkokvetý 1 500,-
b Platanthera bifolia (L.) Rich. vemenník dvojlistý 500,-
b Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. vemenník zelenkastý 800,-
b Poa granitica Braun-Blanq. lipnica žulová 1 100,-
b Poa laxa Haenke lipnica riedka 1 100,-
c Poa margilicola Bernátová et Májovský lipnica slieňomilná 1 500,-
c Poa x nobilis Skalińska lipnica žulová 1 500,-
c Polygonum arenarium Waldst. et Kit. stavikrv piesočný 1 500,-
c Polygonum bellardii All. stavikrv Bellardov 2 000,-
c Polypodium interjectum Shivas sladič pílkovitý 1 500,-
b Polypodium * mantoniae Rothm. sladič Mantonovej 800,-
c Potamogeton acutifolius Link červenavec ostrolistý 1 500,-
c Potamogeton alpinus Balb. červenavec alpínsky 1 500,-
b Potamogeton gramineus L. červenavec trávolistý 1 100,-
b Potentilla micrantha Rarnond ex DC. nátržník drobnokvetý 1 500,-
c Potentilla patula Waldst. et Kit. nátržník rozložitý 1 500,-
c Potentilla pedata Willd. ex Nestl. nátržník odnožený 2 000,-
b Potentilla rupestris L. nátržník skalný 1 100,-
a Primula auricula L. prvosienka holá 500,-
b Primula farinosa L. prvosienka pomúčená 800,-
c Primula halieri subsp. platyphylla O. Schwarz prvosienka dlhokvetá plochollstá 2 000,-
b Primula minima L. prvosienka najmenšia 800,-
c Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawl.) Soják žeruška alpínska pochybná 1 500,-
c Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) veronikovec sivý bledý 2 000,-
Trávníček, ined.
b Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve bieloprst belavý 800,-
c Puccinellia limosa (Schur) Holmb. steblovec močiarny 1 500,-
b Pulmonaria angustifolia L. pľúcnik úzkolistý 1 100,-
b Pulsatilla grandis Wender. poniklec veľkokvetý 800,-
c Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený 1 500,-
b Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický poniklec lúčny český 500,-
c Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó poniklec lúčny maďarský 2 500,-
a Pulsatilla scherfelii (Ullepitsch) Skalický poniklec biely 300,-
a Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský 500,-
a Pulsatilla subslauica Futák ex Goliašová poniklec prostredný 500,-
c Pulsatilla vernalis (L.) Mill. poniklec jarný 2 000,-
c Pulsatilla zimmermannii Soó poniklec Zimmermannov 2 500,-
c Pycreus flavescens (L.) Rchb. šachorec žltkastý 2 000,-
b Pyrola carpatica Holub et Křísa hruštička karpatská 1 100,-
b Pyrola chlorantha Sw. hruštička zelená 800,-
b* Pyrus nivalis Jacq. hruška snežná 1 500,-
c Radiola linoides Roth ľanček ľanovitý 2 000,-
a Ranunculus alpestris L. iskerník alpínsky 300,-
c Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín iskerník vysokotatranský 2 000,-
c Ranunculus carpaticus Herbich iskerník karpatský 2 000,-
b Ranunculus glacialis L. iskerník ľadovcový 500,-
c Ranunculus lateriflorus DC. iskerník bočnokvetý 1 500,-
b Ranunculus lingua L. iskerník veľký 1 100,-
c Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. iskerník odnožený 2 000,-
c Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. iskerník mnoholistý 2 000,-
c Ranunculus pygmaeus Wahlenb. iskerník trpasličí 1 500,-
c Ranunculus reptans L. iskerník zakoreňujúci 2 000,-
b Ranunculus thora L. iskerník obličkolistý 1 100,-
b Reseda phyteuma L. rezeda veľkokališná 800,-
b* Rhamnus saxatilis Jacq. rešetliak skalný 1 500,-
b Rhinanthus rumelicus Velen. štrkáč rumelský 1 500,-
a Rhodiola rosea L. rozchodnica ružová 300,-
c Rhynchospora alba (L.) Vahl ostroplod biely 1 500,-
c Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. roripa pyrenejská 1 100,-
c* Rosa arvensis Huds. ruža roľná 2 000,-
c* Rosa glauca Pourr. ruža sivá 1 500,-
c* Ruscus hypoglossum L. listnatec jazykovitý 1 500,-
a* Salix alpina Scop. vŕba alpínska 500,-
b* Salix hastata L. vŕba oštepovitolistá 500,-
b* Salix helvetica Vill. vŕba švajčiarska 800,-
b* Salix herbacea L. vŕba bylinná 500,-
b* Salix kitaibeliana Willd. vŕba Kitaibelova 1 100,-
c* Salix myrtilloides L. vŕba čučoriedkovitá 2 000,-
b* Salix phyllicifolia L. vŕba bobkolistá 800,-
a* Salix repens L. vŕba plazivá 300,-
a* Salix reticulata L. vŕba sieťkovaná 300,-
b* Salix retusa L. vŕba tupolistá 800,-
b* Salix rosmarinifolia L. vŕba rozmarínolistá 500,-
c* Salix starkeana Willd. vŕba sivozelená 2 000,-
c Salvia aethiopis L. šalvia etiópska 1 500,-
a Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca 500,-
b Saussurea alpina (L.) DC. pabodliak alpínsky 800,-
a Saussurea discolor (Willd.) DC. pabodliak rôznofarebný 500,-
b Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng. pabodliak nízky 800,-
a Saxifraga carpatica Sternb. lomikameň karpatský 300,-
c Saxifraga cernua L. lomikameň ovisnutý 2 000,-
c Saxifraga mutata L. lomikameň pozmenený 2 000,-
b Saxifraga retusa Gouan lomikameň zahnutolistý 800,-
b Saxifraga wahlenbergii Ball lomikameň trváci 500,-
c Scandix pecten-veneris L. česák hrebenitý 2 000,-
c Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.) Tagawa vratičník mnohozárezový 1 500,-
c Scheuchzeria palustris L. blatnica močiarna 2 000,-
c Schoenoplectus supinus (L.) Palla škripinec nízky 2 000,-
c Schoenoplectus triqueter (L.) Palla škripinec trojhranný 2 000,-
c Schoenus ferrugineus L. šašina hrdzavá 1 500,-
c Schoenus nigricans L. šašina černastá 2 000,-
c Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty scila severná bukovská 1 500,-
b Scilla vindobonensis Speta scila viedenská 300,-
b Scleranthus perennis L. sklerant trváci 1 100,-
b Scopolia carniolica Jacq. skopólia kranská 800,-
b Scorzonera parviflora Jacq. hadomor maloúborový 1 100,-
b Scorzonera purpurea L. hadomor purpurový 800,-
c Scorzonera rosea Waldst. et Kit. hadomor ružový 2 000,-
c Scutellaria altissima L. šišak najvyšší 1 500,-
b Sedum annuum L. rozchodník ročný 1 100,-
b Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman starček abrotanolistý karpatský 800,-
c Senecio doria L. starček zlatožltý 1 500,-
c Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. starček erukovitý úzkolistý 1 100,-
et G. Martens
c Senecio paludosus L. starček barinný 1 100,-
b Senecio sarracenicus L. starček poriečny 800,-
b Senecio umbrosus Waldst. et Kit. starček tôňomilný 800,-
c Ex? Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. koslenka karbincolistá 2 000,-
b Seseli pallasii Besser sezel pestrý 800,-
c Sesleria coerulea (L.) Ard. (syn. Sesleria uliginosa Opiz ostrevka karpatská 2 000,-
ex Bercht. et Seidl)
a Silene acaulis (L.) Jacq. silenka bezbyľová 500,-
c Silene borysthenica (Gruner) Walters silenka dneperská 1 500,-
c Silene bupleuroides L. silenka dlhokvetá 1 500,-
c Silene multiflora (Ehrh.) Pers. silenka mnohokvetá 1 500,-
b Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał. silenka ovisnutá pochybná 1 100,-
c Sisymbrium austriacum Jacq. huľavník rakúsky 1 500,-
b Smyrnium perfoliatum L. smyrnium prerastenolisté 1 500,-
a Soldanella carpatica Vierh. soldanelka karpatská 500,-
a Soldanella hungarica Simonk. soldanelka uhorská 500,-
b* Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz jarabina mišpuľková 800,-
b* Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský jarabina Hazslinszkého 1 500,-
b* Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti jarabina Margittaiho 1 500,-
b* Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová, Topercer jarabina horská 1 500,-
b* Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová jarabina pekárovská 1 500,-
b* Sorbus scepusiensis Kovanda jarabina spišská 800,-
c Sparganium angustifolium F. Michx. ježohlav úzkolistý 2 000,-
c Sparganium natans L. ježohlav najmenší 1 500,-
c Spergula morisonii Boreau kolenec jarný 1 500,-
c Spergula pentandra L. kolenec päťtyčinkový 1 500,-
c Spergularia media (L.) C. Presl pakolenec obrúbený 2 000,-
c Spergularia salina J. Presl et C. Presl pakolenec slanomilný 1 500,-
c* Spiraea crenata L. tavoľník vrúbkovaný 2 000,-
c Ex? Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. pokrut letný 3 000,-
c Spiranthes spiralis (L.) Chevall. pokrut jesenný 3 000,-
c Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. Sternbergia jesienkovitá 2 000,-
c Stipa borysthenlca Klokov ex Prokudln kavyľ piesočný 1 500,-
c Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. kavyľ chlpatý 1 500,-
b Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis kavyľ drsnoplodý pravý 1 100,-
b Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovský kavyľ drsnoplodý rakúsky 1 100,-
b Stipa joannis Čelak. kavyľ Ivanov 500,-
b Stipa pulcherrima K. Koch kavyľ pôvabný 800,-
c Stipa smirnovii Martinovský kavyľ Smirnovov 1 500,-
b Stipa tirsa Stev. kavyľ tenkolistý 1 100,-
c Stipa transcarpatica Klokov kavyľ euroázijský 1 500,-
b Stratiotes aloides L. rezavka aloovitá 800,-
a Streptopus amplexifolius (L.) DC. objímavka obyčajná 800,-
b Succisella inflexa (Kluk) Beck čertkusok prehnutý 1 100,-
c Symphytum bohemicum F. W. Schmidt kostihoj český 1 500,-
b Symphytum tanaicense Stev. kostihoj močiarny 1 100,-
c Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. syrénia sivá 1 500,-
b Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. púpava besarábska 1 100,-
c Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štépánek púpava západoslovenská 1 500,-
b Taraxacum palustre agg. púpava močiarna 800,-
b Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch. púpava neskorá 1 100,-
b* Taxus baccata L. tis obyčajný 300,-
c Teesdalea nudicaulis (L.) R. Br. tezdálka piesočná 2 000,-
b Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk starček oranžový 1 100,-
c Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb. et Schenk starček dlholistý 1 500,-
c Tephroseris papposa (Rchb.) Schur starček sírovožltý 1 500,-
b Teucrium scorodonia L. hrdobarka páchnuca 1 500,-
b Thalictrum simplex L. žltuška jednoduchá 800,-
b Thesium dollineri Murb. ľanolistník Dollinerov 1 100,-
c Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský 2 000,-
b Tithymalus lucidus (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke mliečnik lesklý 1 100,-
c Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísa mliečnik širokolistý slanomilný 2 000,-
b Tithymalus seguierianus subsp. minor (Sadler) Chrtek et Křísa mliečnik Seguierov menší 1 100,-
b Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub mliečnik Sojákov 1 500,-
c Tofieldia pustila (F. Michx.) Pers. kosatka nízka 2 000,-
b Tragus racemosus (L.) All. ostropleva strapcovitá 1 500,-
b Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow kotvica kužeľoplodá 800,-
b Trapa natans L. kotvica plávajúca 1 100,-
a Trapa x media (Glück) V. N. Vassil. emend. Tacik kotvica prostredná 500,-
b Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f. pavstavač hlavatý 1 100,-
c Tribulus terrestris L. kotvičník zemný 1 100,-
c Trichophorum alpinum (L.) Pers. páperec alpínsky 2 000,-
c Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. páperec trsnatý 2 000,-
c Trichophorum pumilium (Vahl) Schinz et Thell. páperec nízky 1 500,-
c Ex? Trifolium angulatum Waldst. et Kit. ďatelina hranatá 2 000,-
c Ex? Trifolium diffusum Ehrh. ďatelina rozprestretá 2 000,-
c Trifolium retusum L. ďatelina tupolistá 1 500,-
c Trifolium romanicum Brândză ďatelina lupínovitá 2 500,-
c Trifolium striatum L. ďatelina pruhovaná 2 000,-
c Trifolium strictum L. ďatelina tuhá 1 500,-
b Triglochin maritimum L. barička prímorská 1 100,-
b Trinia kitaibelii M. Bieb. bezobalka Kitaibelova 1 100,-
b Trinia ukrajinika Šiškin bezobalka ukrajinská 1 100,-
b Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. astrička panónska 800,-
a Trollius altissimus Crantz žltohlav najvyšší 300,-
b Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. pálka striebristosivá 1 100,-
c Ex? Utricularia bremii Heer bublinatka Bremova 2 000,-
c Ex? Utricularia intermedia Hayne bublinatka prostredná 2 000,-
b Utricularia minor L. bublinatka menšia 1 100,-
b Utricularia vulgaris L. bublinatka obyčajná 800,-
b* Vaccinium uliginosum L. brusnica barinná 800,-
c Valerianella coronata (L.) DC. valeriánka korunkatá 1 500,-
c Valerianella pumila (L.) DC. valeriánka nízka 1 500,-
c Ex? Veronica acinifolia L. veronika dúškovkolistá 2 000,-
b Veronica anagalloides Guss. veronika močiarna 800,-
b Veronica jacquinii Baumg. veronika Jacquinova 1 100,-
c Ex? Veronica scardica Griseb. veronika drobnolistá 2 000,-
b Veronica scutellata L. veronika štítovitá 800,-
b Veronica urticifolia Jacq. veronika pŕhlavolistá 1 100,-
b Vicia incana Gouan vika sivá 1 500,-
b Vicia sparsiflora Ten. vika riedkokvetá 1 500,-
c Vinca herbacea Waldst. et Kit. zimozeleň bylinná 1 500,-
b Viola alpina Jacq. fialka alpínska 800,-
c Viola ambigua Waldst. et Kit. fialka premenlivá 1 500,-
c Viola dacica Borbás fialka dácka 1 500,-
b Viola elatior Fr. fialka vyššia 800,-
c Viola epipsila Ledeb. fialka dvojlistá 1 500,-
b Viola pumila Chaix fialka nízka 1 100,-
b Viola stagnina Kit. ex Schult. fialka slatinná 800,-
c* Vitis sylvestris C. C. Gmel. vinič lesný 2 000,-
a Waldsteinia geoides Willd. valdštejnka kuklíkovitá 500,-
c Waldsteinia teppneri Májovský valdštejnka Teppnerova 1 500,-
c Waldsteinia ternata agg. valdštejnka trojpočetná 1 500,-
b Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. drobuľka bezkoreňová 1 000,-
c Woodsia alpina (Bolton) Gray vudsia alpínska 2 000,-
b Xeroloma cylindracea (Sibth. ex Sm.) Holub suchokvietok smradľavý 1 100,-
MACHORASTY
a) Pečeňovky
a Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt. hrdzavka číra 500,-
a Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans stužtička kríčkovitá 500,-
a Riccardia incurvata Lindb. chabuľa zakrivená 500,-
a Riccia gougetiana Durieu et Mont. mrvka Gougetova 500,-
a Riccia rhenana Lorb. mrvka rýnska 500,-
b) Machy
a Brachythecium vanekii Šmarda bankovec Vánkov 300,-
a Buxbaumia viridis (Moug. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. kyjanôčka zelená 300,-
a Calliergon trifarium. (F. Web. et D. Mohr) Kindb. barinovec trojradý 300,-
a Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B. S. G. mriežkovec vodný 300,-
a Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. kosáčik plavúňovitý 300,-
b Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske miešok slanomilný 500,-
a Helodium blandowii (F. Web. et D. Mohr) Warnst. plstnatec rašelinový 500,-
a Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) Zander skrútenec Velenovského 300,-
b Meesia triquetra (Richter) Angstr. bakuľka trojrohá 800,-
b Ochyraea tatrensis Váňa ochyrea tatranská 1 100,-
a Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. bochník bezústy 500,-
a Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. močiarka kostrbatá 500,-
b Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. šťúrovník dutolistý 800,-
a Tayloria splachnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook. krkuľka ampulkovitá 500,-
a Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. jarmovec zelený 200,-
LIŠAJNÍKY
b Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. alektória rozkonárená 500,-
b Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec dvojfarebný 500,-
b Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec vláskovitý 500,-
b Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec modrastý 500,-
b Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec hrivnatý 500,-
b Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec posplietaný 500,-
b Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec vlnitý 500,-
b Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec Nádvorníkov 500,-
a Cetraria islandica (L.) Ach. pľuzgierka islandská 200,-
a Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda dutohlávka horská 200,-
c Lobaria amplissima (Scop.) Forssell jamkatec veľký 1 100,-
b Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. jamkatec pľúcny 500,-
b Ramalina fraxinea (L.) Ach. stužkovec jaseňový 800,-
b Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg. bradatec obyčajný 500,-
b Usnea faginea Motyka bradatec bukový 500,-
b Usnea filipendula Stirt. s. str. bradatec drsný 500,-
b Usnea florida (L.) Weber ex Wigg. bradatec rozkvitnutý 500,-
b Usnea glauca Motyka bradatec sivý 500,-
b Usnea hirta (L.) Weber ex Wigg. bradatec srstnatý 500,-
b Usnea subfloridana Stirt. bradatec chochlatý 500,-
HUBY (Makromycéty)
a Agaricus maleolens F. H. Möll. pečiarka krémová 800,-
c Agrocybe cylindracea (DC.) Maire poľnička topoľová 2 000,-
c Amanita caesarea (Scop.) Pers. muchotrávka cisárska 1 500,-
a Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon muchotrávka šiškovitá 500,-
c Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. muchotrávka Vittadiniho 2 000,-
a Boletus appendiculatus Schaeff. hríb príveskatý 800,-
c Boletus dupainii Boud. hríb Dupainov 2 500,-
b Boletus fechtneri Velen. hríb striebristý 1 100,-
a Boletus fragrans Vittad. hríb voňavý 800,-
b Boletus impolitus Fr. hríb plavý 1 100,-
c Boletus junguilleus (Quél.) Boud. hríb žltý 2 000,-
b Boletus lupinus Fr. hríb vlčí 1 100,-
a Boletus queletii Schulzer hríb Quéletov 500,-
b Boletus radicans Pers. hríb horký 1 100,-
b Boletus regius Krombh. hríb kráľovský 1 100,-
a Boletus rhadoxanthus (Krombh.) Kallenb. hríb purpurový 800,-
b Boletus speciosus Frost hríb nádherný 1 100,-
c Boletus torosus Fr. hríb zavalitý 2 500,-
b Calvatia creatacea (Berk.) Lloyd rozpadavec tatranský 1 500,-
c Catathelasma imperiale (Fr.) Singer náramovka cisárska 2 000,-
b Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singer rubínovec obyčajný 1 500,-
b Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk bedľovník orosený 1 100,-
c Chamonixia caespitosa Rolland šamonia modrejúca 2 000,-
b Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk kyjak useknutý 1 500,-
a Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. pahliva šafranová 800,-
c Endoptychum agaricoides Czern. strieška bedľovitá 2 500,-
b Flaccularia straminea (Kroinbh.) Pouzar vločkovka žltozelená 800,-
a Gomphidius roseus (Nees) Fr. sliziak ružový 500,-
c Gomphus clavatus (Pers.) Gray lievikovec kyjakovitý 1 500,-
c Hericium erinaceus (Bull.) Pers. koralovec ježovitý 1 500,-
b Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar zvončekovec sadzový 800,-
b Hygrophorus marzualus (Fr.) Bres. šťavnačka marcová 800,-
b Lactarius repraesentaneus Britzelm rýdzik nádherný 1 100,-
b Leucopaxillus lepistoides (Malre) Singer čechratec stepný 800,-
a Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl. slizovnica slzivá 1 100,-
b Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl. kalichovka flalovoružová 800,-
b Panaeolus reticulatus Overh. zvoncovec rašeliniskový 1 500,-
a Phellodon confluens (Pers.) Pouzar korkovec zrastený 500,-
b Phylloporus rhadoxanthus (Schwein.) Bres. lupeňopórovec červenožltý 800,-
c Pleurotus eryngii (DC.) Quél. hliva kotúčová 1 500,-
b Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Orton drobuľka pieskomilná 800,-
b Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Moser machovec tmavý 800,-
c Rhodotus palmatus (Bull.) Maire červenáčik obyčajný 1 500,-
c Ripartitella rickenii (Bohus) Singer vločkovka agátová 1 500,-
c Suillus flavidus (Fr.) C. Presl masliak močiarny 1 500,-
b Suillus sibiricus (Singer) Singer masliak sibírsky 1 500,-
c Tuber aestivum Vittad. hluzovka letná 2 000,-
a Volvariella caesiocincta P. D. Orton pošvovec modrastý 800,-
c Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singer pošvovec cudzopasný 1 500,-
a Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél. suchohríb marhuľovožltý 500,-
c Xerocomus moravicus (Vacek) Herink suchohríb moravský 2 000,-
c Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél. suchohríb cudzopasný 1 500,-
RIASY (Makroskopické riasy)
b Chara braunii C. C. Gmel. chara Braunova 800,-
c Chara canescens Desv. et Loisel chara sivastá 2 000,-
c Chara pistaniensis Vilh. chara piešťanská 2 000,-
b Nitella flexilis (L.) C. Agardh nitela ohybná 1 100,-
c Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves nitelopsis tupý 1 500,-
Poznámky: 1. Druhy zaradené do príloh Washlngtonského dohovoru sú označené polotučné. 2. Stupeň ohrozenia: a - ohrozené b - veľmi ohrozené c - kriticky ohrozené 3. Ex? - taxóny na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša po niekoľko rokov nezvestné). 4. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom * sa zvyšuje podľa výšky takto:
Výška dreviny Sk
50 - 200 cm 3 000,-
201- 300 cm 5 000,-
301- 500 cm 11 000,-
501 - 1 000 cm 20 000,-
1001 -2 000 cm 30 000,-
nad 2 000 cm 50 000,-

Príloha č. 2 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH WASHINGTONSKÉHO DOHOVORU

Príloha 02

Príloha č. 3 k výhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV CHRÁNENÝCH BERNSKÝM DOHOVOROM

Časť A

Príloha I Bernského dohovoru

Prísne chránené druhy rastlín

PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)

ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)

Asplenium hemionitis L. slezinník

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy slezinník

BLECHNACEAE (Rebrovkovité)

Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca

DICKSONIACEAE (Diksóniovité)

Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková

DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)

Dryopteris corleyi Fraser–Jenk. papraď

HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

Trichomanes speciosum Willd. vláskovec

ISOETACEAE (Šidlatkovité)

Isoëtes boryana Durieu šidlatka

Isoëtes malinverniana Ces. & De Not. šidlatka

MARSILEACEAE (Marsileovité)

Marsilea batardae Launert marsilea

Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá

Marsilea strigosa Willd. marsilea srstnatá

Pilularia minuta Durieu ex Braun loptovka

OPHIOGLOSSACEAE (Hadivkovité)

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch vratička rumančekovolistá

Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. vratička mnohozárezová

Botrychium simplex Hitchc. vratička jednoduchá

Ophioglossum polyphyllum A. Braun hadivka mnoholistá

SALVINIACEAE (Salvíniovité)

Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca

GYMNOSPERMAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

PINACEAE (Borovicovité)

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa

ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

ALISMATACEAE (Žabníkovité)

Alisma wahlenbergii (O. R. Holmb.) Juz. žabník Wahlenbergov

Caldesia parnassifolia (L.) Parl. žabníkovec bielokvetolistý

Luronium natans (L.) Raf. žabníček plávajúci

AMARYLLIDACEAE (Amarylkovité)

Leucojum nicaeense Ard. bleduľa nicejská

Narcissus angustifolius Curt. narcis úzkolistý

Narcissus longispathus Pugsley narcis

Narcissus nevadensis Pugsley narcis nevadský

Narcissus scaberulus Henriq. narcis

Narcissus triandrus L. narcis trojtyčinkový

Narcissus viridiflorus Schousboe narcis zelenokvetý

Sternbergia candida B. Mathew & Baytop šternbergia

APOCYNACEAE (Zimozeleňovité)

Rhazya orientalis (Decaisne) A. DC. rázya východná

ARACEAE (Áronovité)

Arum purpureospathum Boyce áron

ARISTOLOCHIACEAE (Vlkovcovité)

Aristolochia samsunensis Davis vlkovec

ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub luskáč panónsky

BORAGINACEAE (Borákovité)

Alkanna pinardii Boiss. alkana

Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae Moris) smohla

Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes litodora lesklá

Myosotis praecox Hulphers nezábudka

Myosotis rehsteineri Wartm. nezábudka Rechsteinerova

Omphalodes kuzinskyana Willk. pupkovec

Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný

Onosma halophilum Boiss. & Heldr. rumenica slanomilná

Onosma polyphylla Lebed. rumenica mnoholistá

Onosma proponticum Aznav. rumenica

Onosma tornensis Jáv. rumenica turnianska

Onosma troodi Kotschy rumenica

Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl. kostihoj

CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. klasovec obrovský

Campanula abietina Griseb. et Schenk zvonček jedľový

Campanula damboldtiana Davis zvonček

Campanula gelida Kovanda zvonček jesenícky

Campanula lanata Friv. zvonček

Campanula lycica Sorger & Kit Tan zvonček

Campanula morettiana Reichenb. zvonček

Campanula romanica Savul. zvonček

Campanula sabatia De Not. zvonček

Jasione lusitanica A. DC. pávinec

Physoplexis comosa (L.) Schur

Trachelium asperuloides Boiss. & Orph. trachélium

CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter piesočnica nevadská

Arenaria provincialis Chater & Halliday piesočnica

Cerastium alsinifolium Tausch rožec kuríčkolistý

Dianthus hypanicus Andrz. klinček

Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý

Dianthus rupicola Biv. klinček

Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý

Dianthus urumoffii Stoj. et Acht. klinček

Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka

Herniaria algarvica Chaudri prietržník

Herniaria maritima Link prietržník prímorský

Minuartia smejkalii Dvořáková kurička Smejkalova

Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova

Moehringia hypanica Grynj. et Klok. meringia

Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia Jankova

Moehringia tommasinii Marches. meringia

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Saponaria halophila Hedge & Hub. – Mor. mydlica slanomilná

Silene cretacea Fisch. ex Spreng. silenka

Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters silenka

Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn. silenka Haussknechtova

Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka

Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. silenka Holtzmannova

Silene mariana Pau silenka

Silene orphanidis Boiss. silenka

Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. silenka

Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova

Silene salsuginea Hub. – Mor. silenka

Silene sangaria Coode & Cullen silenka

Silene velutina Pourret ex Loisel. silenka

CHENOPODIACEAE (Mrlíkovité)

Beta adanensis Pamuk. apud Aellen repa

Beta trojana Pamuk. apud Aellen repa

Kalidiopsis wagenitzii Aellen

Kochia saxicola Guss. kochia

Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz

Salicornia veneta Pignatti & Lausi slanorožec

Salsola anatolica Aellen slanobyľ anatolská

Suaeda cucullata Aellen soľnička

CISTACEAE (Cistovité)

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday devätorník

Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. devätorník arktický

Helianthemum caput-felis Boiss. devätorník

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

COMPOSITAE (Asteraceae – Astrovité)

Achillea glaberrima Klok. rebríček

Achillea thracica Velen. rebríček trácky

Anacyclus latealatus Hub. – Mor. anacyklus

Andryala levitomentosa (E. I. Nyárády) P. D. Sell

Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter ruman

Anthemis halophila Boiss. & Bal. ruman slanomilný

Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge ruman

Artemisia granatensis Boiss. palina

Artemisia insipida Vill. palina

Artemisia laciniata Willd. palina strapatá

Artemisia pancicii (Janka) Ronn. palina Pančičova

Aster pyrenaeus Desf. ex DC. astra pyrenejská

Aster sibiricus L. astra sibírska

Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak

Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastener krasovlas

Carlina onopordifolia Besser krasovlas

Centaurea akamatis Th. Georgiades & G. Chatzikyriakou nevädza

Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) nevädza

Dostál (syn. Centaurea heldreichii Halácsy)

Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) nevädza

Gugler (syn. Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)

Centaurea attica Nyman subsp. megarensis nevädza

(Halácsy & Hayek) Dostál (syn. Centaurea megarensis Halácsy & Hayek)

Centaurea balearica J. D. Rodriguez nevädza baleárska

Centaurea borjae Valdes – Berm. & Rivas Goday nevädza

Centaurea citricolor Font Quer nevädza

Centaurea corymbosa Pourret nevädza chocholíkatá

Centaurea dubjanskyi Iljin nevädza

Centaurea hermannii F. Hermann nevädza

Centaurea horrida Badaro nevädza

Centaurea jankae Brandza nevädza Jankova

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. nevädza

Centaurea kartschiana Scop. nevädza

Centaurea lactiflora Halácsy nevädza bielokvetá

Centaurea niederi Heldr. nevädza

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. nevädza

Centaurea pineticola Iljin6 nevädza

Centaurea pinnata Pau nevädza

Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády nevädza

Centaurea pseudoleucolepis Kleop. nevädza

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca nevädza

Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey. nevädza

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda šafranokvetá

Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & M. Cueto škarda

Crepis purpurea (Willd.) Bieb. škarda purpurová

Dendranthema zawadskyi (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská

Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová

Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha Sibthorpova

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý

Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov

Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon boryi Boiss. ex DC. púpavec

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. púpavec drobnoúborový

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell púpavec

Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman horčík Willkommov

Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina úhľadná

Senecio elodes Boiss. ex DC. starček

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček nevadský

Serratula tanaitica P. Smirn. kosienka

Sonchus erzincanicus Matthews mlieč

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál

CONVOLVULACEAE (Pupencovité)

Convolvulus argyrothamnos Greuter pupenec

Convolvulus pulvinatus Sa'ad pupenec

CRUCIFERAE (Brassicaceae – Kapustovité)

Alyssum akamasicum B. L. Burtt tarica

Alyssum borzaeanum E. I. Nyárády tarica Borzova

Alyssum pyrenaicum Lapeyr. [syn. Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.] tarica pyrenejská

Arabis kennedyae Meikle arábka Kennedyho

Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit. chren veľkoplodý ex Willd.) Kit. ex Baumg.

Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen et T. R. Dudley taričník Uechtritzov

Biscutella neustriaca Bonnet dvojštítok

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini kapusta

Brassica hilarionis Post kapusta

Brassica insularis Moris kapusta ostrovná

Brassica macrocarpa Guss. kapusta

Brassica sylvestris (L.) Mill. subsp. taurica Tzvel. kapusta lesná taurská

Braya purpurasceus (R. Br.) Bunge

Cochlearia polonica Frohlich lyžičník poľský

Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)

Coronopus navasii Pau vraňonôžka

Crambe koktebelica (Junge) N. Busch. katran

Crambe litwinonowii K. Gross. katran

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez – Campo dvojradovka

Diplotaxis siettiana Maire dvojradovka

Draba dorneri Heuffel chudôbka

Erucastrum palustre (Pirona) Vis. reďkevník močiarny

Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský

Iberis arbuscula Runemark iberka kríčkovitá

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. pafialka bezbyľová

Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. pafialka

Lepidium turczaninowii Lipsky žerucha

Murbeckiella sousae Rothm.

Schivereckia podolica (Besser) Andrz.

Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo huľavník

(syn. S. matritense P. W. Ball & Heywood)

Sisymbrium confertum Stev. huľavník hustý

Sisymbrium supinum L. huľavník nízky

Thlaspi cariense A. Carlström peniažtek

Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský

CYPERACEAE (Šachorovité)

Carex secalina Willd. ex Wahlenb. ostrica ražná

Eleocharis carniolica W. D. J. Koch bahnička kranská

DIOSCOREACEAE (Diskoreovité)

Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DIPSACACEAE (Štetkovité)

Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha štetka hlavinková

DROSERACEAE (Rosičkovité)

Aldrovanda vesiculosa L. aldrovandka pľuzgierkatá (Ex)

ERICACEAE (Vresovcovité)

Vaccinium arctostaphylos L. brusnica medvedicová

EUPHORBIACEAE (Prýštecovité)

Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann mliečnik

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter mliečnik nevadský

GENTIANACEAE (Horcovité)

Centaurium rigualii Esteve Chueca zemežlč

Centaurium somedanum Lainz zemežlč

Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet horec

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg horcovník

GERANIACEAE (Pakostovité)

Erodium astragaloides Boiss. & Reuter bocianik kozincový

Erodium chrysanthum ľHerit. ex DC. bocianik

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco bocianik

Erodium rupicola Boiss. bocianik

GESNERIACEAE (Gesneriovité)

Haberlea rhodopensis Friv. haberlea rodopská

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. jankea Heldreichova

Ramonda serbica Pančic ramonda

GRAMINEAE (Poaceae – Lipnicovité)

Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova

Bromus bromoideus (Lej.) Crepin stoklas

Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas

Bromus interruptus (Hackel) Druce stoklas pretrhovaný

Bromus moesiacus Velen. stoklas

Bromus psammophilus P. M. Smith stoklas pieskomilný

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly

Eremopoa mardinensis R. Mill

Gaudinia hispanica Stace & Tutin lámavka

Micropyropsis tuberosa Romero – Zarco Cabezudo

Poa granitica Braun – Blanq. lipnica žulová

Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Fritsch lipnica

Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec

Stipa austroitalica Martinovský kavyľ

Stipa bavarica Martinovský & H. Scholz kavyľ bavorský

Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ dunajský

Stipa styriaca Martinovský kavyľ štajerský

Stipa syreistschikowii P. Smirn. kavyľ

Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman trojštet

GROSSULARIACEAE (Egrešovité)

Ribes sardoum Martelli ríbezľa

HYPERICACEAE (Ľubovníkovité)

Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson ľubovník

Hypericum salsugineum Robson & Hub. – Mor. ľubovník

IRIDACEAE (Kosatcovité)

Crocus abantensis T. Baytop & Mathew šafran

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy šafran

Crocus etruscus Parl. šafran

Crocus hartmannianus Holmboe šafran

Crocus robertianus C. D. Brickell šafran Robertov

Gladiolus felicis Mirek mečík

Iris marsica Ricci & Colasante kosatec

LABIATAE (Lamiaceae – Hluchavkovité)

Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky

Dracocephalum ruyschianum L. včelník severný

Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy kocúrnik

Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrnik

Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel pamajorán

(syn. Amaracus cordifolium Montr. & Auch.)

Origanum dictamnus L. pamajorán

Origanum scabrum Boiss. & Heldr. pamajorán

Phlomis brevibracteata Turrill sápa

Phlomis cypria Post sápa

Rosmarinus tomentosus Hub. - Mor. & Maire rozmarín

Salvia crassifolia Sibth. & Smith šalvia

Sideritis cypria Post ránhoj

Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarrig ránhoj

Sideritis javalambrensis Pau ránhoj

Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj

Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka

Teucrium lamiifolium ďUrv. hrdobarka

Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday hrdobarka

Thymus aznavourii Velen. dúška

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link dúška

Thymus carnosus Boiss. dúška

Thymus cephalotos L. dúška

LEGUMINOSAE (Fabaceae – Bôbovité)

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra bôľhoj

Astragalus aitosensis Ivanisch. kozinec

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge kozinec

Astragalus aquilanus Anzalone kozinec

Astragalus centralpinus Braun – Blanquet kozinec

Astragalus kungurensis Boriss. kozinec

Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer – Kirchoff & Meikle kozinec

Astragalus maritimus Moris kozinec

Astragalus peterfii Jav. kozinec

Astragalus physocalyx Fischer kozinec

Astragalus pseudopurpureus Gusul. kozinec

Astragalus setosulus Gontsch. kozinec

Astragalus tanaiticus C. Koch kozinec

Astragalus tremolsianus Pau kozinec

Astragalus verrucosus Moris kozinec

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanoväť

Genista dorycnifolia Font Quer kručinka

Genista holopetala (Fleischm. ex W. D. J. Koch) Baldacci kručinka

Genista tetragona Bess. kručinka

Glycyrrhiza iconica Hub. – Mor. sladkovka

Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. sekernica

Ononis maweana Ball ihlica

Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh. ostropysk

Sphaerophysa kotschyana Boiss.

Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü

Trifolium banaticum (Heuffel) Májovský ďatelina banátska

Trifolium pachycalyx Zoh. ďatelina

Trifolium saxatile All. ďatelina

Trigonella arenicola Hub. – Mor. senovka

Trigonella halophila Boiss. senovka

Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. senovka

Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika

LENTIBULARIACEAE (Bublinatkovité)

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. tučnica

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper tučnica nevadská

LILIACEAE (Ľaliovité)

Allium grosii Font Quer cesnak

Allium regelianum A. Beck cesnak

Allium vuralii Kit Tan cesnak

Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter androcymbium európske

Androcymbium rechingeri Greuter androcymbium Rechingerovo

Asparagus lycaonicus Davis asparágus

Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva asfodel

Chionodoxa lochiae Meikle modrovka

Chionodoxa luciliae Boiss. modrovka žiarivá

Colchicum arenarium Waldst. & Kit. jesienka piesočná

Colchicum corsicum Baker jesienka korzická

Colchicum cousturieri Greuter jesienka

Colchicum davidovii Stef. jesienka

Colchicum fominii Bordz. jesienka

Colchicum micranthum Boiss. jesienka

Fritillaria conica Boiss. korunkovka

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. korunkovka

Fritillaria epirotica Turrill ex Rix korunkovka

Fritillaria euboeica Rix korunkovka

Fritillaria graeca Boiss. korunkovka

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix korunkovka

Fritillaria montana Hoppe korunkovka

Fritillaria obliqua Ker – Gawl. korunkovka

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker korunkovka

Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy korunkovka

Lilium jankae A. Kerner ľalia

Lilium rhodopaeum Delip. ľalia

Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica

Ornithogalum reverchonii Lange bledavka

Scilla morrisii Meikle scila

Scilla odorata Link scila

Tulipa cypria Stapf tulipán

Tulipa goulimya Sealy & Turrill tulipán

Tulipa hungarica Borbas tulipán

Tulipa praecox Ten. tulipán

Tulipa sprengeri Baker tulipán

LINACEAE (Ľanovité)

Linum dolomiticum Borbas ľan dolomitový

LYTHRACEAE (Vrbicovité)

Lythrum flexuosum Lag. vrbica

Lythrum thesioides M. Bieb. vrbica

MALVACEAE (Slezovité)

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE (Riečňankovité)

Caulinia tenuissima (A. Br. ex Magnus) Tzvel.

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt riečňanka

Najas tenuissima (A.Braun) Magnus riečňanka

OLEACEAE (Olivovité)

Syringa josikaea Jacq. fil. orgován Jósikov

ORCHIDACEAE (Vstavačovité)

Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. prilbovka

Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner

Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový

Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub. vstavačovec

Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný

Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov

Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník

Ophrys isaura Renz & Taub. hmyzovník

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó hmyzovník

Ophrys lunulata Parl. hmyzovník

Ophrys lycia Renz & Taub. hmyzovník

Ophrys oestrifera M. Bieb. hmyzovník

Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski hmyzovník

Orchis provincialis Balb. vstavač

Orchis punctulata Stev. ex Lindl. vstavač

Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) Hulten vemenník

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. pokrut letný (Ex)

Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter

PAEONIACEAE (Pivonkovité)

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. pivonka

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis pivonka Clusiova rhódska

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) Soó pivonka lekárska banátska

Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka

Paeonia tenuifolia L. pivonka tenkolistá

PALMAE (Arecaceae – Arekovité)

Phoenix theophrasti Greuter ďatlovník Theophrastov

PAPAVERACEAE (Makovité)

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. mak laponský

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld trávnička

Armeria rouyana Daveau trávnička

Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička

Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter trávnička

Limonium anatolicum Hedge limonka anatolská

Limonium tamaricoides Bokhari limonka tamarišková

POLEMONIACEAE (Vojnovkovité)

Polemonium boreale Adams vojnovka severná

POLYGONACEAE (Stavikrvovité)

Polygonum praelongum Coode & Cullen stavikrv

Rheum rhaponticum L. rebarbora pontická

Rumex rupestris Le Gall štiavec skalný

POSIDONIACEAE

Posidonia oceanica (L.) Delile (med.)

PRIMULACEAE (Prvosienkovité)

Androsace cylindrica DC. pochybok valcovitý

Androsace mathildae Levier pochybok

Androsace pyrenaica Lam. pochybok pyrenejský

Cyclamen coum Mill. cyklámen

Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova cyklámen Kuznecovov

Cyclamen mirabile Hildebr. cyklámen podivuhodný

Lysimachia minoricensis J. D. Rodriguez čerkáč

Primula apennina Widmer prvosienka

Primula deorum Velen. prvosienka

Primula egaliksensis Wormsk. prvosienka

Primula frondosa Janka prvosienka listnatá

Primula glaucescens Moretti prvosienka sivkastá

Primula palinuri Petagna prvosienka

Primula spectabilis Tratt. prvosienka nádherná

Primula wulfeniana Scot subsp. baumgarteniana (Degen & Moesz) Lüdi prvosienka

Soldanella villosa Darracq soldanelka huňatá

RANUNCULACEAE (Iskerníkovité)

Aconitum corsicum Gáyer prilbica korzická

Aconitum flerovii Steinb. prilbica

Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer prilbica chlpatoplodá

Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. hlaváčik

Adonis distorta Ten. hlaváčik

Anemone uralense Fisch. ex DC. veternica uralská

Aquilegia bertolonii Schott orlíček Bertoloniho

Aquilegia kitaibelii Schott orlíček Kitaibelov

Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid orlíček

Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Martinez orlíček

(syn. Aquilegia cazorlensis Heywood)

Consolida samia P. H. Davis ostrôžka

Delphinium caseyi B. L. Burtt stračonôžka

Pulsatilla grandis Wender. (syn. Pulsatilla vulgaris Miller) subsp. grandis (Wend.) Zamels poniklec veľkokvetý

Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený

Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský

Ranunculus fontanus C. Presl iskerník

Ranunculus kykkoensis Meikle iskerník

Ranunculus weyleri Mares iskerník

RESEDACEAE (Rezedovité)

Reseda decursiva Forssk. rezeda

ROSACEAE (Ružovité)

Crataegus dikmensis Pojark. hloh

Geum bulgaricum Pančič kuklík bulharský

Potentilla delphinensis Gren. & Godron nátržník

Potentilla emilii-popii E. I. Nyárády nátržník

Potentilla silesiaca Uechtr. nátržník sliezsky

Pyrus anatolica Browicz hruška anatolská

RUBIACEAE (Marenovité)

Galium cracoviense Ehrend. lipkavec krakovský

Galium globuliferum Hub. – Mor. & Reese lipkavec guľkonosný

Galium litorale Guss. lipkavec pobrežný

Galium moldavicum (Dobrescu) Franco lipkavec moldavský

Galium rhodopeum Velen. lipkavec rodopský

Galium viridiflorum Boiss. & Reuter lipkavec zelenokvetý

SANTALACEAE (Santalovité)

Thesium ebracteatum Hayne ex Schrader ľanolistník bezlistencový (Ex)

SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)

Saxifraga berica (Béguinot) D. A. Webb lomikameň

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. lomikameň

Saxifraga florulenta Moretti lomikameň

Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí

Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. lomikameň

Saxifraga valdensis DC. lomikameň

Saxifraga vayredana Luizet lomikameň

SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)

Antirrhinum charidemi Lange papuľka

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. očianka Marchesettiho

Linaria algarviana Chav. pyštek

Linaria ficalhoana Rouy pyštek

Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek žltý

Linaria hellenica Turrillcelak pyštek grécky

Linaria loeselii Schweigger pyštek Loeselov

Linaria ricardoi Cout. pyštek

Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo pyštek

Lindernia procumbens (Krock.) Borbás lindernia puzdierkatá

Odontites granatensis Boiss. zdravienok

Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský

Verbascum afyonense Hub. – Mor. divozel

Verbascum basivelatum Hub. – Mor. divozel

Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze divozel

Verbascum degenii Hal. divozel Degenov

Verbascum purpureum (Janka) Hub. – Mor. divozel purpurový

Verbascum stepporum Hub. – Mor. divozel

Veronica euxina Turrill veronika

Veronica oetaea L. – A. Gustavsson veronika

Veronica turrilliana Stoj. et Stef. veronika

SELAGINACEAE (Globulariaceae – Gulôčkovité)

Globularia stygia Orph. ex Boiss. gulôčka

SOLANACEAE (Ľuľkovité)

Atropa baetica Willk. ľuľkovec

Mandragora officinarum L. mandragora lekárska

THYMELAEACEAE (Vrabcovníkovité)

Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky

Daphne petraea Leybold lykovec skalný

Daphne rodriguezii Texidor lykovec Rodriguezov

Thymelea broterana Coutinho vrabcovník

TRAPACEAE (Kotvicovité)

Trapa natans L. kotvica plávajúca

TYPHACEAE (Pálkovité)

Typha minima Hoppe pálka najmenšia (Ex)

Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. pálka striebristosivá

ULMACEAE (Brestovité)

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova

UMBELLIFERAE (Apiaceae – Mrkvovité)

Angelica heterocarpa Lloyd angelika

Angelica palustris (Besser) Hoffman ostrík močiarny (Ex)

syn. Ostericum palustre (Besser) Besser

Apium bermejoi Llorens zeler

Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý

Athamanta cortiana Ferrarini atamanta

Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. prerastlík vláskovitý

Bupleurum dianthifolium Guss. prerastlík klinčekolistý

Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík

Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky

Eryngium viviparum Gay kotúč

Ferula halophila H. Pesmen feruľa slanomilná

Ferula orientalis L. feruľa východná

Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova

Laserpitium longiradium Boiss. lazerník

Naufraga balearica Constance & Cannon

Oenanthe conioides Lange halucha bolehlavová

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

Seseli intricatum Boiss. sezel

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE (Valeriánovité)

Centranthus kellereri (Stoj., Stef. et Georg.) centrant I. K. B. Richardson

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot centrant trojžilný

VIOLACEAE (Fialkovité)

Viola athois W. Becker fialka

Viola cazorlensis Gandoger fialka

Viola cryana Gillot fialka

Viola delphinantha Boiss. fialka

Viola hispida Lam. fialka

Viola jaubertiana Mares & Vigineix fialka

ZANNICHELIACEAE (Zanichelkovité)

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (med.)

ZOSTERACEAE (Zosterovité)

Zostera marina L. (med.) zostera morská

BRYOPHYTA (MACHORASTY)

BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

ANTHOCEROTACEAE

Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.

BRYOPSIDA: HEPATICAE (PEČEŇOVKY)

AYTONIACEAE

Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONIACEAE

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.

FRULLANIACEAE

Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE

Marsupella profunda Lindb. mešcovka

JUNGERMANNIACEAE

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. trsovka

RICCIACEAE

Riccia breidleri Jur. ex Steph. mrvka

RIELLACEAE

Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE

Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell.

BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)

AMBLYSTEGIACEAE

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. kosáčik

BRUCHIACEAE

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE

Buxbaumia viridis (Moug. ex DC.) kyjanôčka zelená

Brid. ex Moug. & Nestl.

DICRANACEAE

Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. dvojhrot zelený

FONTINALACEAE

Dichelyma capillaceum (With.) Myr.

FUNARIACEAE

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. ihlanovka štvorboká

HOOKERIACEAE

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE

Meesia longiseta Hedw. bakuľka

ORTHOTRICHACEAE

Orthotrichum rogeri Brid. bochník Rogerov (Ex)

SPHAGNACEAE

Sphagnum pylaisii Brid. rašelinník

SPLACHNACEAE

Tayloria rudolphiana (Garov.) B. S. G.

ALGAE (RIASY)

CHLOROPHYTA (Zelené riasy)

Caulerpa ollivieri (med.) kaulerpa Oliverova

FUCOPHYCEA

Cystoseira amentacea (inclus. var. stricta & var. spicata) (med.)

Cystoseira mediterranea (med.)

Cystoseira sedoides (med.)

Cystoseira spinosa (inclus. C. adriatica) (med.)

Cystoseira zosteroides (med.)

Laminaria ochroleuca (med.)

Laminaria rodriguezii (med.)

RHODOPHYTA (Červené riasy)

Goniolithon byssoides (med.)

Lithophyllum lichenoides (med.)

Ptilophora mediterranea (med.)

Schimmelmannia schousboei = S. ornata (med.)

Endemické druhy Makarónskej oblasti

PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)

ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)

Asplenium azoricum Lovis, Rasbach & Reichstein slezinník azorský

DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)

Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl papraďovec

HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lowis blanolistník

ISOËTACEAE (Šidlatkovité)

Isotes azorica Durieu ex Milde šidlatka azorská

LYCOPODIACEAE (Plavúňovité)

Diphasium maderense (Wilce.) Rothm.

MARSILEACEAE (Marsileovité)

Marsilea azorica Launert marsilea azorská

GYMNOSPERMAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

CUPRESACEAE (Cyprusovité)

Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine borievka

ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

AGAVACEAE (Agávovité)

Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná

ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

Caralluma burchardii N. E. Brown karaluma

Ceropegia chrysantha Svent. lampášik

BERBERIDACEAE (Dráčovité)

Berberis maderensis Lowe dráč

BORAGINACEAE (Borákovité)

Echium gentianoides Webb ex Coincy hadinec

Echium handiense Svent. hadinec

Echium pininana Webb et Berth. hadinec

Myosotis azorica H. C. Watson nezábudka azorská

Myosotis maritima Hochst. ex Seub. nezábudka

CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE (Loniceraceae – Zemolezovité)

Sambucus palmensis Link baza

CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

Cerastium azoricum Hochst. rožec azorský

Silene nocteolens Webb et Berth. silenka

CISTACEAE (Cistovité)

Cistus chinamadensis Banares & Romero cistus

Helianthemum bystropogophyllum Svent. devätorník

Helianthemum teneriffae Cosson devätorník

COMPOSITAE (Asteraceae – Astrovité)

Andryala crithmifolia Ait.

Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum pinnatifidum (L. F.) Lowe

subsp. succulentum (Lowe) Humphries

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz Bip.

Bellis azorica Hochst. ex Seub. sedmokráska azorská

Calendula maderensis DC. nechtík

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda

Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus metlesicsii Montelongo

Cheirolophus santosabreui Santos

Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub

Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub

Helichrysum gossypinum Webb slamiha

Helichrysum monogynum B. L. Burtt. & Sunding slamiha

Hypochaeris oligocephala (Svent. & D. Bramwell) Lack prasatník

Lactuca watsoniana Trelease šalát Watsonov

Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm. púpavec

Onopordum carduelinum Bolle ostropes

Onopordum nogalesii Svent. ostropes

Pericallis hadrosomus Svent.

Pericallis malvifolia (ľHér) B. Nord.

Phagnalon benettii Lowe

Senecio hermosae Pitard starček

Sonchus gandogeri Pitard mlieč

Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich

Sventenia bupleuroides Font Quer

Tanacetum o'shanahanii Febles Marrero & Suárez vratič

Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip. vratič

Tolpis glabrescens Kämmer škardovka

CONVOLVULACEAE (Pupencovité)

Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec

Convolvulus lopez-socasi Svent. pupenec

Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec

Pharbitis preauxii Webb povojník

CRASSULACEAE (Tučnolistovité)

Aeonium balsamiferum Webb et Berth. eonium

Aeonium gomeraense Praeger eonium

Aeonium saundersii Bolle eonium

Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

CRUCIFERAE (Brassicaceae – Kapustovité)

Crambe arborea Webb ex Christ katran

Crambe laevigata DC. ex Christ katran

Crambe scoparia Svent. katran

Crambe sventenii B. Petters. ex Bramw. & Sunding katran

Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.

CYPERACEAE (Šachorovité)

Carex malato-belizii Raymond ostrica

DIPSACACEAE (Štetkovité)

Scabiosa nitens Roem. & Schult. hlaváč

ERICACEAE (Vresovcovité)

Daboecia azorica Tutin & Warb.

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb vresovec

EUPHORBIACEAE (Prýštecovité)

Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss. mliečnik

Euphorbia handiensis Burchard mliečnik

Euphorbia lambii Svent. mliečnik

Euphorbia stygiana H. C. Watson mliečnik

GERANIACEAE (Pakostovité)

Geranium maderense Yeo pakost

GRAMINEAE (Poaceae – Lipnicovité)

Agrostis gracilaxa Franco psinček

Deschampsia maderensis (Hack. et Bornm.) Buschm. metlica

Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs. lesknica

LABIATAE (Lamiaceae – Hluchavkovité)

Micromeria glomerata P. Pérez

Micromeria leucantha Svent. ex Pérez

Salvia herbanica Santos et Fernández šalvia

Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj

Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle ránhoj

Sideritis infernalis Bolle ránhoj

Sideritis marmorea Bolle ránhoj

Teucrium abutiloides ľHer. hrdobárka

LEGUMINOSAE (Fabaceae – Bôbovité)

Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.

Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. smradovec

Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj

Cicer canariensis Santos & Lewis cícer kanársky

Dorycnium spectabile Webb & Berthel. ďatelinovec

Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco kručinka

Lotus azoricus P. W. Ball ľadenec azorský

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec

Lotus eremiticus Santos ľadenec

Lotus kunkelii (Esteve) D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec

Lotus maculatus Breitfeld ľadenec

Lotus pyranthus P. Perez ľadenec

Teline nervosa (Esteve) A. Hansen & Sund.

Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

Teline salsoloides Arco & Acebes

Vicia dennesiana H. C. Watson vika

LILIACEAE (Ľaliovité)

Androcymbium psammophilum Svent.

Smilax divaricata Sol. ex Wats. smilax

MYRICACEAE (Vresnovité)

Myrica rivas-martinezii Santos vresna

OLEACEAE (Olivovité)

Jasminum azoricum L. jazmín azorský

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE (Vstavačovité)

Barlia metlesicsiaca Teschner

Goodyera macrophylla Lowe smrečinec

Orchis scopulorum Summerh. vstavač

PITTOSPORACEAE

Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton

PLANTAGINACEAE (Skorocelovité)

Plantago famarae Svent. skorocel

Plantago malato-belizii Lawalree skorocel

PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)

Limonium arborescens (Brouss.) O. Kuntze limonka

Limonium dendroides Svent. limonka

Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze limonka

Limonium perezii Stapf limonka

Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze limonka

Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding limonka

Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan limonka

POLYGONACEAE (Stavikrvovité)

Rumex azoricus Rech. štiav

RHAMNACEAE (Rešetliakovité)

Frangula azorica Tutin krušina azorská

ROSACEAE (Ružovité)

Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia exstipulata Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.

Prunus lusitanica subsp. azorica (Moui.) Franco slivka

RUTACEAE (Rutovité)

Ruta microcarpa Svent. ruta

SANTALACEAE (Santalovité)

Kunkeliella canariensis Stearn

Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SAPOTACEAE (Sapotovité)

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)

Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň

SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)

Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská

Euphrasia grandiflora Hochst. očianka veľkokvetá

Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

SELAGINACEAE (Globulariaceae – Gulôčkovité)

Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel gulôčka

Globularia sarcophylla Svent. gulôčka

SOLANACEAE (Ľuľkovité)

Solanum lidii Sunding ľuľok

UMBELLIFERAE (Apiaceae – Mrkvovité)

Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.

Bunium brevifolium Lowe buľka

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík

Chaerophyllum azoricum Trel. krkoška azorská

Ferula latipinna Santos feruľa

Monizia edulis Lowe

Sanicula azorica Gunthn. ex Seub. žindava azorská

VIOLACEAE (Fialkovité)

Viola paradoxa Lowe fialka

BRYOPHYTA (MACHORASTY)

BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)

ECHINODIACEAE

Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

POTTIACEAE

Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill

THAMNIACEAE

Thamnobryum fernandesii Sergio

Poznámky:

1. Vedecké menoslovie (latinské mená čeľadí uvádzané v zátvorkách) bolo čiastočne upravené v zmysle súčasnej platnej vedeckej nomenklatúry.

2. (med.) – stredomorský (mediteránny) druh.

3. Druhy vytlačené polotučne – druhy voľne rastúce na Slovensku.

Časť B

Príloha II Bernského dohovoru

Prísne chránené druhy živočíchov

VERTEBRATA (STAVOVCE)

MAMMALIA (CICAVCE)

INSECTIVORA

Erinaceidae

*Atelerix algirus (Erinaceus algirus) jež túlavý

Soricidae

Crocidura canariensis bielozúbka kanárska

*Crocidura russula cypria bielozúbka dlhochvostá cyperská

(Crocidura cypria)

*Crocidura suaveolens ariadne bielozúbka záhradná krétska

(Crocidura ariadne)

Talpidae

Desmana moschata vychuchol povolžský

Galemys pyrenaicus vychuchol pyrenejský

(Desmana pyrenaica)

MICROCHIROPTERA

všetky druhy okrem

Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý

RODENTIA

Sciuridae

Pteromys volans poletuška slovanská

(Sciuropterus russicus)

Sciurus anomalus veverica krátkouchá

*Spermophilus citellus syseľ pasienkový

(Citellus citellus)

Spermophilus suslicus syseľ perlavý

(Citellus suslicus)

Muridae

Cricetus cricetus škrečok poľný

Mesocricetus newtoni škrečok Newtonov

*Microtus bavaricus hraboš bavorský

(Pitymys bavaricus)

Microtus cabrerae hraboš iberský

Microtus tatricus hraboš tatranský

Spalax graecus slepec grécky

Gliridae

Dryomis laniger plch vlnatý

Myomimus roachi plch Roachov

(Myomimus bulgaricus)

Zapodidae

Sicista betulina myšovka horská

Sicista subtilis myšovka stepná

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus líška polárna

Cuon alpinus kuon horský

Ursidae

všetky druhy okrem druhu

Ursus arctos medveď hnedý

Mustelidae

Gulo gulo rosomák severský

Mustela eversmanni tchor stepný

Mustela lutreola (Lutreola lutreola) norok európsky

Lutra lutra vydra riečna

Vormela peregusna tchor škvrnitý

Felidae

Caracal caracal rys stepný

Felis silvestris mačka divá

*Lynx pardinus (Lynx pardina) rys leopardovitý

Panthera pardus leopard škvrnitý

Panthera tigris tiger džungľový

Odobenidae

Odobenus rosmarus mrož ľadový

Phocidae

Monachus monachus tuleň mníší

Phoca hispida ladogensis tuleň krúžkovaný

Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický

Bovidae

Capra aegagrus koza bezoárová

Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský

Gazella dorcas gazela dorkas

Gazella subgutturosa

Ovibos moschatus pižmoň severský

Rupicapra rupicapra ornata kamzík vrchovský

CETACEA

Monodontidae

Monodon monoceros narval jednorohý

Delphinidae

Delphinus delphis delfín vytrvalý

Globicephala macrorhynchus delfín krátkoplutvý

Globicephala melas delfín dlhoplutvý

Grampus griseus delfín sivý

Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký

Lagenorhynchus albirostris delfín bielonosý

Orcinus orca kosatka dravá

Pseudorca crassidens delfín čierny

Steno bredanensis delfín drsnozubý

Stenella coeruleoalba delfín pásavý

Stenella frontalis delfín štíhlonosý

Tursiops truncatus (tursio) delfín skákavý

Phocoenidae

Phocoena phocoena sviňucha tuponosá

Physeteridae

Kogia breviceps vorvaň krátkohlavý

Kogia simus (Med.) vorvaň krátkonosý

Physeter macrocephalus (Med.) vorvaň tuponosý

Ziphiidae

Hyperoodon rostratus vorvaňovec anarnak

Mesoplodon bidens vorvaňovec severoatlantický

Mesoplodon densirostris (Med.) vorvaňovec tropický

Mesoplodon mirus vorvaňovec tmavý

Ziphius cavirostris vorvaňovec dutonosý

Balaenopteridae

Balaenoptera acutorostrata (Med.) vráskavec malý

Balaenoptera borealis (Med.) vráskavec sejval

Balaenoptera edeni vráskavec

Balaenoptera physalus vráskavec myšok

Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa) vráskavec dlhoplutvý

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus vráskavec obrovský

Balaenidae

Balaena mysticetus veľryba grónska

Eubalaena glacialis veľryba biskajská

AVES (VTÁKY)

GAVIIFORMES

Gaviidae

všetky druhy

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus potápka ušatá

Podiceps grisegena potápka červenokrká

Podiceps nigricollis (caspicus) potápka čiernokrká

Podiceps ruficollis potápka hnedá

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

všetky druhy

Procellariidae

Bulweria bulwerii tajfúnik čierny

Procellaria diomedea tajfúnik plavý

Pterodroma madeira tajfúnik

Pterodroma feae tajfúnik

Puffinus assimilis baroli víchrovník

Puffinus puffinus víchrovník čiernozobý

Puffinus yelkouan víchrovník

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis (Med.) kormorán

Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý

Pelecanidae

všetky druhy

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea volavka purpurová

Ardeola ralloides volavka vlasatá

Botaurus stellaris bučiak tŕsťový

Bubulcus (Ardeola) ibis volavka chochlatá

Casmerodius albus (Egretta alba) volavka biela

Egretta garzetta volavka striebristá

Ixobrychus minutus bučiačik močiarny

Nycticorax nycticorax chavkoš nočný

Ciconiidae

všetky druhy

Threskiornithidae

všetky druhy

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber plameniak ružový

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser erythropus hus malá

Branta leucopsis bernikla bielolíca

Branta ruficollis bernikla červenokrká

Bucephala islandica hlaholka zlatooká

Cygnus cygnus labuť spevavá

Cygnus bewickii (columbianus) labuť malá

Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá

Marmaronetta (Anas) angustirostris kačica úzkozobáková

Mergus albellus potápač malý

Oxyura leucocephala potápač biely

Polysticta stelleri kajka malá

Somateria spectabilis kajka kráľovská

Tadorna tadorna kazarka pestrá

Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá

FALCONIFORMES

všetky druhy

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus tetrov hlucháň

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica prepeľovec krovinový

Gruidae

všetky druhy

Rallidae

Crex crex chriašteľ poľný

Fulica cristata lyska hrebenatá

Porphyrio porphyrio sliepočka modrá

Porzana porzana chriašteľ bodkovaný

Porzana pusilla chriašteľ najmenší

Porzana parva chriašteľ malý

Otididae

všetky druhy

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Arenaria interpres kamenár strakatý

Charadrius alexandrinus kulík morský

Charadrius dubius kulík riečny

Charadrius hiaticula kulík piesočný

Charadrius leschenaulti kulík veľkozobý

Eudromias morinellus kulík vrchovský

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Actitis (Tringa) hypoleucos kalužiak riečny

Calidris alba pobrežník belavý

Calidris alpina pobrežník čiernozobý

Calidris ferruginea pobrežník krivozobý

Calidris maritima pobrežník morský

Calidris minuta pobrežník malý

Calidris temminckii pobrežník sivý

Gallinago media močiarnica lúčna

Limicola falcinellus pobrežník ploskozobý

Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý

Tringa glareola kalužiak močiarny

Tringa ochropus kalužiak perlavý

Tringa stagnatilis kalužiak štíhly

Xenus (Tringa) cinereus kalužiak obrátenozobý

Recurvirostridae

všetky druhy

Phalaropodidae

všetky druhy

Burhinidae

Burhinus oedicnemus ležiak úhorový

Glareolidae

všetky druhy

Laridae

Chlidonias hybridus rybár bahenný

Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly

Chlidonias niger rybár čierny

Gelochelidon nilotica rybár krátkozobý

Larus audouinii čajka ostrovná

Larus genei čajka tenkozobá

Larus melanocephalus čajka čiernohlavá

Larus minutus čajka malá

Larus (Xenia) sabini čajka vidličnatochvostá

Pagophila eburnea

Sterna albifrons rybár malý

Sterna (Hydroprogne) caspia rybár veľkozobý

Sterna dougallii rybár štíhlozobý

Sterna hirundo rybár obyčajný

Sterna paradisaea (macrura) rybár dlhochvostý

Sterna sandvicensis rybár sivý

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

všetky druhy

Columbidae

Columba bollii

Columba junoniae

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

všetky druhy

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

všetky druhy

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer dážďovník lastovičkovitý

Apus melba dážďovník

Apus pallidus dážďovník

Apus unicolor dážďovník

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis rybárik riečny

Ceryle rudis rybárik strakatý

Halcyon smyrnensis rybárik červenozobý

Meropidae

Merops apiaster včelárik zlatý

Coraciidae

Coracias garrulus krakľa belasá

Upupidae

Upupa epops dudok chochlatý

PICIFORMES

všetky druhy

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Chersophilus duponti

Eremophila alpestris škovránok ušatý

Galerida theklae

Melanocorypha bimaculata

Melanocorypha calandra

Melanocorypha leucoptera škovránok bielokrídly

Melanocorypha yeltoniensis škovránok čierny

Hirundinidae

všetky druhy

Motacillidae

všetky druhy

Pycnonotidae

Pycnonotus barbatus bylbyl sivý

Laniidae

všetky druhy

Bombycillidae

Bombycilla garrulus chochláč severský

Cinclidae

Cinclus cinclus vodnár potočný

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes oriešok hnedý

Prunellidae

všetky druhy

Muscicapidae

Turdinae

Cercotrichas galactotes spevák ryšavý

Erithacus rubecula slávik červienka

Irania gutturalis slávik bielohrdlý

Luscinia luscinia slávik tmavý

Luscinia megarhynchos slávik krovinový

Luscinia (Cyanosylvia) svecica slávik modrák

Monticola saxatilis skaliar pestrý

Monticola solitarius skaliar modrý

Oenanthe finischii skaliarik škrapový

Oenanthe hispanica skaliarik okrový

Oenanthe isabellina skaliarik plavý

Oenanthe leucura skaliarik čierny

Oenanthe oenanthe skaliarik sivý

Oenanthe pleschanka (leucomela) skaliarik plešanka

Phoenicurus ochruros žltochvost domový

Phoenicurus phoenicurus žltochvost lesný

Saxicola dacotiae pŕhľaviar kanársky

Saxicola rubetra pŕhľaviar červenkastý

Saxicola torquata pŕhľaviar čiernohlavý

Tarsiger cyanurus modravec lesný

Turdus torquatus drozd kolohrivý

Sylviinae

všetky druhy

Regulinae

všetky druhy

Muscicapinae

všetky druhy

Timaliinae

Panurus biarmicus fúzatka trsťová

Paridae

všetky druhy

Sittidae

všetky druhy

Certhiidae

všetky druhy

Emberizidae

Calcarius lapponicus strnádka severská

Emberiza aureola strnádka obojková

Emberiza caesia strnádka sivokrká

Emberiza cia strnádka ciavá

Emberiza cineracea strnádka sivá

Emberiza cirlus strnádka svrčavá

Emberiza citrinella strnádka žltá

Emberiza leucocephala strnádka bielohlavá

Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá

Emberiza pusilla strnádka hrdzavosluchá

Emberiza rustica strnádka poľná

Emberiza schoeniclus strnádka trsťová

Plectrophenax nivalis strnádka snežná

Fringillidae

Carduelis cannabina stehlík konopiar

Carduelis carduelis stehlík pestrý

Carduelis chloris stehlík zelený

Carduelis flammea stehlík čečetavý

Carduelis flavirostris stehlík horský

Carduelis hornemanni stehlík belavý

Carduelis spinus stehlík čížavý

Carpodacus erythrinus hýľ karmínový

Coccothraustes coccothraustes glezg hrubozobý

Fringilla teydea pinka modrá

Loxia curvirostra krivonos smrekový

Loxia leucoptera krivonos bielokrídly

Loxia pityopsittacus krivonos sosnový

Loxia scotica krivonos škótsky

Pinicola enucleator hýľ krivonosovitý

Rhodopechys githaginea hýľ stepný

Serinus citrinella kanárik citrónový

Serinus pusillus kanárik červenočelý

Serinus serinus kanárik záhradný

Ploceidae

Montifringilla nivalis snehárka vrchovská

Petronia petronia vrabec skalný

Sturnidae

Sturnus roseus škorec ružový

Sturnus unicolor škorec jednofarebný

Oriolidae

Oriolus oriolus vlha hájová

Corvidae

Cyanopica cyanus straka belasá

Nucifraga caryocatactes orešnica perlovaná

Perisoreus infaustus sojka zlovestná

Pyrrhocorax graculus čavka žltozobá

Pyrrhocorax pyrrhocorax čavka červenožltá

REPTILIA (PLAZY)

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo graeca korytnačka žltohnedá

Testudo hermanni korytnačka zelenkastá

Testudo marginata korytnačka žltočierna

Emydidae

Emys orbicularis korytnačka močiarna

*Mauremys caspica1) korytnačka bahenná

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea kožatka veľká

Cheloniidae

Caretta caretta kareta obyčajná

Chelonia mydas kareta obrovská

Eretmochelys imbricata kareta pravá

Lepidochelys kempii kareta Kempova

Trionychidae

Trionyx euphraticus (Rafetus euphraticus) mäkkuľa eufratská

Trionyx triunguis mäkkuľa trojpazúrová

SAURIA

Gekkonidae

Cyrtodactylus kotschyi gekón hrboľkatý

Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský

Tarentola boettgeri gekón Boettgerov

Tarentola delalandii gekón Delalandov

Tarentola gomerensis gekón gomérsky

Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý

Agamidae

*Stellio stellio (Agama stellio) agama hardun

Chamaeleonidae

Chamaeleo chamaeleon chameleón obyčajný

Lacertidae

Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova

Algyroides marchi jašterica Marchova

Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá

Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká

*Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) jašterica Bedriagova

*Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) jašterica vrchovská

Gallotia galloti

*Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) jašterica kanárska

Gallotia stehlini jašterica Stehlinova

Lacerta agilis jašterica bystrá

Lacerta clarkorum

Lacerta dugesii jašterica Dugesova

Lacerta graeca jašterica ostropyská

Lacerta horvathi jašterica Horvathova

Lacerta lepida jašterica pôvabná

Lacerta parva jašterica trpasličia

Lacerta princeps jašterica skalná

Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova

Lacerta trilineata jašterica smaragdová

Lacerta viridis jašterica zelená

Ophisops elegans jašterica hadoboká

Podarcis erhardii jašterica Erhardova

Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná

Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova

Podarcis melisellensis jašterica jadranská

Podarcis milensis jašterica kykládska

Podarcis muralis jašterica múrová

Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá

Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá

Podarcis sicula jašterica ruinová

Podarcis taurica jašterica trávna

Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská

Podarcis wagleriana jašterica Waglerova

Anguidae

Ophisaurus apodus slepúch beznohý

Scincidae

Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla

Chalcides bedriagai scink Bedriagov

Chalcides ocellatus scink oceľový

*Chalcides simonyi scink Simonov

(Chalcides occidentalis)

Chalcides viridianus scink zelenkastý

Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý

Colubridae

Coluber cypriensis užovka

Coluber gemonensis užovka zlostná

Coluber hippocrepis užovka podkovovitá

*Coluber jugularis2) užovka žltobruchá

*Coluber najadum3) užovka štíhla

Coluber viridiflavus užovka žltozelená

Coronella austriaca užovka hladká

Elaphe longissima užovka stromová

Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása

Elaphe situla užovka leopardovitá

Natrix megalocephala užovka veľkohlavá

Natrix tessellata užovka fŕkaná

Telescopus fallax užovka nočná

Viperidae

Vipera albizona vretenica

Vipera ammodytes vretenica rožkatá

Vipera barani vretenica Baranova

Vipera kaznakovi vretenica Kaznakova

Vipera latasti vretenica ostronosá

*Vipera lebetina4) vretenica levantská

Vipera pontica vretenica pontská

Vipera ursinii vretenica malá

Vipera wagneri vretenica Wagnerova

Vipera xanthina vretenica

AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍKY)

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica salamandra zlatopása

Euproctus asper salamandra horská

Euproctus montanus salamandra vrchovská

Euproctus platycephalus salamandra šťukohlavá

*Mertensiella luschani salamandra Luschanova

(Salamandra luschani)

*Salamandra atra5) salamandra čierna

Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá

Triturus carnifex mlok dravý

Triturus cristatus mlok hrebenatý

Triturus dobrogicus mlok dunajský

Triturus italicus mlok ostrochvostý

Triturus karelinii mlok Karelinov

Triturus montandoni mlok karpatský

Plethodontidae

*Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) mločík žltý

*Speleomantes genei (Hydromantes genei) mločík jaskynný

*Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) mločík cisársky

*Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) mločík nočný

*Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) mločík horský

Proteidae

Proteus anguinus jaskyniar vodný

ANURA

Discoglossidae

Alytes cisternasii kunka Cisternasiova

Alytes muletensis kunka baleárska

Alytes obstetricans kunka starostlivá

Bombina bombina kunka červenobruchá

Bombina variegata kunka žltobruchá

Discoglossus galganoi kunka

Discoglossus jeanneae kunka

Discoglossus montalentii kunka

Discoglossus pictus kunka maľovaná

Discoglossus sardus kunka pestrá

Neurergus crocatus

Neurergus strauchi

Pelobatidae

Pelobates cultripes hrabavka ostronohá

Pelobates fuscus hrabavka škvrnitá

Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá

Pelodytes caucasicus hrabavka bahenná

Bufonidae

Bufo calamita ropucha krátkonohá

Bufo viridis ropucha zelená

Hylidae

Hyla arborea rosnička zelená

Hyla meridionalis rosnička západná

Hyla sarda rosnička tyrhenská

Ranidae

Rana arvalis skokan ostropyský

Rana dalmatina skokan štíhly

Rana holtzi skokan Holtzov

Rana iberica skokan dlhonohý

Rana italica skokan

Rana latastei skokan Latasteov

PISCES (RYBY)

CHONDRICHTHYES

PLEUROTREMATA

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus (Med.)

Lamnidae

Carcharodon carcharias (Med.) lamna ľudožravá

OSTEICHTHYES

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lethenteron zanandrai (Med.) mihuľa Zanandreova

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii jeseter jadranský

Acipenser sturio jeseter veľký

Huso huso (Med.) vyza veľká

SALMONIFORMES

Umbridae

Umbra krameri blatniak tmavý

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Pomatoschistus canestrinii (Med.) býčko Canestriniov

Pomatoschistus tortonesei (Med.)

SYNENTOGNATHI

Belonidae

Hippocampus hippocampus (Med.) koník krátkopyský

Hippocampus ramulosus (Med.)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus (Med.) kaprozúbka pásikavá

Aphanius iberus (Med.) kaprozúbka západostredomorská

Valencia hispanica kaprozúbka valentská

Valencia letourneuxi kaprozúbka

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper kolok rhónsky

Romanichthys valsanicola

CHIMAERIFORMES

Chimaeridae

Mobula mobular (Med.)

INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)

ARTROPODA (ČLÁNKONOŽCE)

INSECTA

Mantodea

Apteromantis aptera

Ephemeroptera

Palingenia longicauda podenka veľká

Odonata

Aeshna viridis

Brachythemis fuscopalliata

Calopteryx syriaca hadovka sýrska

Coenagrion freyi

Coenagrion mercuriale šidielko

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia albifrons vážka bieločelá

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia klinovka hadia

Oxygastra curtisii

Stylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá

Sympecma braueri šidlovka Brauerova

Orthoptera

Baetica ustulata

Saga pedo sága stepná

Coleoptera

Buprestis splendens

Carabus olympiae

Cerambyx cerdo fuzáč veľký

Cucujus cinnaberinus plocháč červený

Dytiscus latissimus potápnik široký

Graphoderus bilineatus

Osmoderma eremita pižmovec hnedý

Rosalia alpina fuzáč alpský

Lepidoptera

Apatura metis dúhovec balkánsky

Coenonympha hero očkáň hnedý

Coenonympha oedippus očkáň rašelinový

Erebia calcaria očkáň východoalpský

Erebia christi očkáň

Erebia sudetica očkáň vysokohorský

Eriogaster catax priadkovec trnkový

Euphydryas (Eurodryas) aurinia hnedáčik chrastavcový

Fabriciana elisa perlovec korzický

Hyles hippophaes

Hypodryas maturna hnedáčik osikový

Lopinga achine očkáň mätonohový

Lycaena dispar ohniváčik veľký

Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný

Maculinea nausithous modráčik bahenný

Maculinea teleius modráčik očkovaný

Melanargia arge očkáň juhotaliansky

Papilio alexanor vidlochvost horský

Papilio hospiton vidlochvost korzický

Parnassius apollo jasoň červenooký

Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový

Plebicula golgus modráčik nevadský

Polyommatus galloi

Polyommatus humedasae

Proserpinus proserpina lišaj pupalkový

Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

CRUSTACEA

Decapoda

Ocypode cursor (Med.)

Pachyplasma giganteum (Med.)

MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)

GASTROPODA

Dyotocardia

Gibbula nivosa (Med.)

Patella ferruginea (Med.)

Patella nigra (Med.)

Monotocardia

Charonia rubicunda (=C. lampas =C. nodiferum) (Med.)

Charonia tritonis (=C. seguenziae) (Med.)

Dendropoma petraeum (Med.)

Erosaria spurca (Med.)

Luria lurida (=Cypraea lurida) (Med.)

Mitra zonata (Med.)

Ranella olearia (Med.)

Schilderia achatidea (Med.)

Tonna galea (Med.)

Zonaria pyrum (Med.)

Stylommatophora

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

*Discus defloratus6)

Discus guerinianus

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera auricularia

Mytiloida

Lithophaga lithophaga (Med.)

Pinna pernula (Med.)

Myoida

Pholas dactylus (Med.)

ECHINODERMATA

ASTERIDAE

Asterina pancerii (Med.)

Ophidiaster ophidianus (Med.)

ECHINIDAE

Centrostephanus longispinus (Med.)

CNIDARIA

HYDROZOA

Errina aspera (Med.)

ANTHOZOA

Astroides calycularis (Med.)

Gerardia savaglia (Med.)

SPONGI

PORIFERA

Aplysina cavernicola (Med.)

Asbestopluma hypogea (Med.)

Axinelle polyploides (Med.)

Petrobiona massiliana (Med.)

Poznámky:

Druhy, ktorých meno bolo zmenené, sú označené hviezdičkou, pôvodné meno je v zátvorkách.

Poznámky pod čiarou sa vzťahujú na taxonomické upresnenie niektorých taxónov.

(Med.) – mediteránne druhy.

Druhy vytlačené polotučne – druhy voľne žijúce na Slovensku.

Časť C

Príloha III Bernského dohovoru

Chránené druhy živočíchov

VERTEBRATA (STAVOVCE)

MAMMALIA (CICAVCE)

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus jež bledý

Soricidae

všetky druhy

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus capensis (europaeus) zajac poľný

Lepus timidus zajac belák

RODENTIA

Sciuridae

Marmota marmota svišť vrchovský

Sciurus vulgaris veverica stromová

Castoridae

Castor fiber bobor vodný

Muridae

Microtus nivalis (lebrunii) hraboš snežný

Microtus ratticeps (oeconomus) hraboš severský

Gliridae

všetky druhy

CETACEA

všetky druhy nevymenované v Prílohe II

CARNIVORA

Mustelidae

Martes foina kuna skalná

Martes martes kuna lesná

Meles meles jazvec lesný

Mustela erminea hranostaj čiernochvostý

Mustela nivalis lasica myšožravá

Putorius (Mustela) putorius tchor tmavý

Viverridae

všetky druhy

Felidae

Lynx lynx rys ostrovid

Phocidae

Cystophora cristata tuleň mechúrnatý

Erignathus barbatus tuleň dlhofúzy

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) tuleň grónsky

Phoca vitulina tuleň severský

Phoca hispida (Pusa hispida) tuleň krúžkavý

Halichoerus grypus tuleň kuželozubý

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis diviak lesný korzický

Cervidae

všetky druhy

Bovidae

Bison bonasus zubor hrivnatý

Capra ibex kozorožec horský

Capra pyrenaica kozorožec lýrorohý

Ovis aries (musimon, ammon) muflón lesný

Rupicapra rupicapra kamzík vrchovský

AVES (VTÁKY)

všetky druhy nevymenované v Prílohe II s výnimkou:

Columba palumbus holub hrivnák

Corvus corone (corone a cornix) vrana túlavá (východoeurópska a západoeurópska)

Corvus frugilegus havran poľný

Corvus monedula kavka tmavá

Garrulus glandarius sojka škriekavá

Larus argentatus čajka striebristá

Larus fuscus čajka tmavá

Larus marinus čajka morská

Passer domesticus vrabec domový

Sturnus vulgaris škorec lesklý

Pica pica straka čiernozobá

REPTILIA (PLAZY)

všetky druhy nevymenované v Prílohe II

AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍKY)

všetky druhy nevymenované v Prílohe II

PISCES (RYBY)

CHONDRICHTHYES

PLEUROTREMATA

Lamnidae

Isurus oxyrinchus (Med.)

Lamna nasus (Med.)

Carcharhinidae

Prionace glauca (Med.)

Squatinidae

Squatina squatina (Med.)

HYPOTREMATA

Rajidae

Raja alba (Med.)

OSTEICHTHYES

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon hellenicum mihuľa grécka

Eudontomyzon mariae mihuľa pontická

Eudontomyzon vladykovi mihuľa Vladykovova

Lampetra fluviatilis mihuľa riečna

Lampetra planeri mihuľa potočná

Lampetra zanandreai mihuľa Zanandreova

Petromyzon marinus mihuľa morská

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser ruthenus jeseter malý

Acipenser stellatus jeseter hviezdnatý

Huso huso vyza veľká

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa alóza obyčajná

Alosa fallox alóza finta

Alosa pontica alóza pontická

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus všetky druhy

Thymallidae

Thymallus thymallus lipeň tymianový

Salmonidae

Hucho hucho hlavátka podunajská

Salmo salar losos atlantický

(Ustanovenie tejto prílohy neplatí pre druh Salmo salar v morských vodách.)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Abramis ballerus pleskáč siný

Abramis sapa pleskáč tuponosý

Abramis (Vimba) vimba pleskáč sťahovavý

Alburnoides bipunctatus ploska pásavá

Alburnus albidus belička striebristá

Aspius aspius boleň dravý

Barbus bocagei mrena Bocageova

Barbus comiza mrena španielska

Barbus meridionalis (petenyi) mrena stredomorská

Barbus microcephalus mrena drobnohlavá

Barbus peloponesis mrena peloponézska

Barbus plebejus mrena talianska

Barbus sclateri mrena Sclaterova

Barbus steindachneri mrena Steindachnerova

Chalcalburnus chalcoides belica veľká

Chondrostoma genei podustva Geneova

Chondrostoma kneri podustva Knerova

Chondrostoma lemingi podustva

Chondrostoma lusitanicum

Chondrostoma nasus podustva severná

Chondrostoma phoxinus podustva čerebľová

Chondrostoma polylepis podustva madrilla

Chondrostoma soetta podustva severotalianska

Chondrostoma toxostoma podustva juhozápadoeurópska

Chondrostoma willkommi podustva guadalquirská

Gobio albipinnatus hrúz bieloplutvý

Gobio kessleri hrúz Kesslerov

Gobio uranoscopus hrúz fúzatý

Leucaspius delineatus ovsienka striebristá

Leucaspius stymphalicus ovsienka stymfalská

Leuciscus illyricus jalec dalmátsky

Leuciscus lucumotis jalec

Leuciscus microlepis jalec drobnošupinkatý

Leuciscus polylepis jalec chorvátsky

Leuciscus pyrenaicus jalec pyrenejský

Leuciscus soufia jalec pásavý

Leuciscus svallize jalec západobalkánsky

Leuciscus turskyi jalec Turského

Leuciscus ukliva jalec cetinský

Pachychilon pictum jalec bodkovaný

Pelecus cultratus šabľa krivočiara

Phoxinellus adspersus čerebľa dalmátska

Phoxinellus hispanicus čerebľa španielska

Pseudophoxinus marathonicus čerebľa maratónska

Pseudophoxinus stymphalicus čerebľa stymfalská

Rhodeus sericeus lopatka dúhová

Rutilus alburnoides plotica Kalandiho

Rutilus arcasii plotica Arcasiova

Rutilus frisii plotica čiernomorská

Rutilus graecus plotica grécka

Rutilus lemmingii plotica Lemmingova

Rutilus macedonicus plotica macedónska

Rutilus macrolepidotus plotica veľkošupinatá

Rutilus pigus plotica lesklá

Rutilus racovitzai plotica Racovitzaiho

Rutilus rubilio plotica juhoeurópska

Cobitidae

Cobitis elongata pĺž balkánsky

Cobitis hassi pĺž Hassov

Cobitis larvata pĺž uzdičkový

Cobitis paludicola pĺž tajovský

Cobitis taenia pĺž piesočný

Cobitis trichonica pĺž

Misgurnis fossilis čík bahenný

Sabanejewia aurata pĺž zlatistý

Sabanejewia calderoni pĺž Calderonov

SILURIFORMES

Siluridae

Siluris aristotelis sumec Aristotelov

Siluris glanis sumec fúzatý

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus kaprozúbka pásikavá

Aphanius iberus kaprozúbka západostredomorská

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Syngnathus abaster ihla piesočná

Syngnathus nigrolineatus ihla chaluhová

Gasterosteidae

Pungitius hellenicus pichľavka grécka

Tuntitius platygaster pichľavka deväťpichliačová

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus poecilopus hlaváč pásavoplutvý

Myoxocephalus quadricornis hlaváč štvorrohý

PERCIFORMES

Serranidae

Epinephelus marginatus

Sciaeniddae

Sciaena umbra (Med.)

Umbrina cirrosa (Med.)

Percidae

Gymnocephalus baloni hrebenačka Balonova

Gymnocephalus schraetzer hrebenačka pásavá

Stizostedion volgense zubáč volžský

Zingel streber kolok vretenovitý

Zingel zingel kolok veľký

Blenniidae

Blennius fluviatilis slizovec riečny

Gobiidae

Gobius fluviatilis býčko riečny

Gobius kessleri býčko

Gobius nigricans

Gobius ophiocephalus býčko hadohlavý

Gobius syrman býčko syrman

Gobius thressalus býčko

Padogobius martensi býčko Martensov

Padogobius panizzai býčko lagúnový

Pomatoschistus canestrini býčko Canestriniov

Pomatoschistus microps býčko pobrežný

Pomatoschistus minutus býčko trpasličí

Proterorhinus marmoratus býčko škvrnitý

INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)

ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)

INSECTA

Coleoptera

Lucanus cervus roháč veľký

Lepidoptera

Graellsia isabellae okáň ostrohatý

CRUSTACEA

Decapoda

Astacus astacus rak čierny

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium rak riavový

Homarus gammarus (Med.)

Maja squinado (Med.)

Palinurus elephas (Med.)

Scyllarides latus (Med.)

Scyllarides pigmaeus (Med.)

Scyllarus arctus (Med.)

MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)

GASTROPODA

Stylommatophora

Helix pomatia slimák záhradný

BIVALVIA

Unionida

Margaritifera margaritifera perlorodka riečna

Microcondymaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)

HIRUDINEA

Arhynchobdellae

Hirudo medicinalis pijavica lekárska

ECHINODERMATA

ECHINOIDEA

Paracentrotus lividus (Med.)

CNIDARIA

HEXACORALLIA

Antipathes sp. plur. (Med.)

ALCIONARIA

Corallium rubrum (Med.)

SPONGI

PORIFERA

Hippospongia communis (Med.)

Spongia agaricina (Med.)

Spongia officinalis (Med.)

Spongia zimocca (Med.)

Poznámka:

Druhy vytlačené polotučne – druhy voľne žijúce na Slovensku.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM, STUPEŇ OHROZENIA A SPOLOČENSKÁ HODNOTA PÔVODNÝCH DRUHOV CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV

Tabuľka 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV ŽIVOČÍCHOV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH BONNSKÉHO DOHOVORU

Časť A

Príloha I Bonnského dohovoru

MAMMALIA (CICAVCE)

CHIROPTERA

Molossidae

Tadarida brasiliensis tadarida guánová

PRIMATES

Pongidae

Gorilla gorilla beringei gorila obyčajná horská

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera musculus vráskavec ozrutný

Megaptera novaeangliae vráskavec dlhoplutvý

Balaenidae

Balaena mysticetus veľryba grónska

Eubalaena glacialis1) veľryba biskajská

Eubalaena australis1) veľryba južná

CARNIVORA

Felidae

Panthera uncia leopard snežný

Mustelidae

Lutra provocax vydra južná

Lutra felina vydra pobrežná

PINNIPEDIA

Phocidae

Monachus monachus* tuleň mníší

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus grevyi zebra Grevyho

ARTIODACTYLA

Camelidae

Vicugna vicugna* vikuňa malá

(s výnimkou peruánskej populácie)2)

Cervidae

Cervus elaphus barbarus jeleň lesný berberský

Hippocamelus bisulcus jeleník čílsky

Bovidae

Bos sauveli tur kuprej

Bos grunniens jak divý

Addax nasomaculatus adax núbijský

Gazella cuvieri gazela edmi

Gazella dama gazela dama

Gazella dorcas gazela dorkas

(len populácie v severozápadnej Afrike)

Gazella leptoceros gazela piesková

Oryx dammah* dlhorožec šabľorohý (priamorožec)

AVES (VTÁKY)

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus humboldti tučniak jednopásový

PROCELLARIFORMES

Diomedeidae

Diomedea albatrus albatros bielochrbtý

Diomedea amstardimensis

Procellariidae

Pterodroma cahow tajfúnik kahu

Pterodroma phaeopygia tajfúnik tmavochrbtý

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus crispus* pelikán kučeravý

Pelecanus onocrotalus* pelikán ružový

(len palearktické populácie)

CICONIIFORMES

Ardeidae

Egretta eulophotes volavka žltozobá

Ciconiidae

Ciconia boyciana bocian čiernozobý

Threskiornithidae

Geronticus eremita* ibis skalný

Phoenicopteridae

Phoenicoparrus andinus

Phoenicoparrus jamesi

ANSERIFORMES

Anatidae

Chloephaga rubidiceps* kazarka červenohlavá

Oxyura leucocephala* potápnica bielohlavá

Anser erythropus hus malá

Branta ruficollis bernikla červenokrká

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca chochlačka bielooká

Polysticta stelleri

FALCONIFORMES

Accipitridae

Haliaeetus albicilla* orliak morský

Haliaeetus pelagicus* orliak bielokrídly

Aquila clanga orol hrubozobý

Aquila heliaca orol kráľovský

Falconidae

Falco naumanni sokol bielopazúravý

GRUIFORMES

Gruidae

Grus japonensis* žeriav čierno-biely

Grus leucogeranus* žeriav biely

Grus nigricollis* žeriav čiernokrký

Otididae

Chlamydotis undulata* drop hrivnatý

(len populácie v severozápadnej Afrike)

Otis tarda* drop fúzatý

(stredoeurópske populácie)

Rallidae

Sarothrura ayresi*

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Chettusia gregaria cíbik stepný

Scolopacidae

Numenius borealis* hvizdák krátkozobý

Numenius tenuirostris* hvizdák tenkozobý

Laridae

Larus atlanticus

Larus audouinii* čajka ostrovná

Larus leucophthalmus* čajka bielooká

Larus relictus čajka reliktná

Larus saundersi čajka krátkozobá

Alcidae

Synthliboramphus wumizusume alka chochlatá

PASSERIFORMES

Parulidae

Dendroica kirtlandii horárik Kirtlandov

Fringillidae

Serinus syriacus kanárik cédrový

Hirundinidae

Hirundo atrocaerulea* lastovička modrá

Sylviidae

Acrocephalus paludicola* trsteniarik vodný

REPTILIA (PLAZY)

TESTUDINATA

Cheloniidae

Chelonia mydas* kareta obrovská

Caretta caretta* kareta obyčajná

Eretmochelys imbricata* kareta pravá

Lepidochelys kempii* kareta Kempova

Lepidochelys olivacea* kareta olivová

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea* kožatka veľká

Pelomedusidae

Podocnemis expansa* tereka arrau

(len populácie hornej Amazonky)

CROCODYLIA

Gavialidae

Gavialis gangeticus gaviál indický

PISCES (RYBY)

SILURIFORMES

Schilbeidae

Pangasianodon gigas

Vysvetlivky:

1. Sťahovavé druhy zaradené do tejto časti sú označované

a) menom druhu alebo poddruhu,

b) ako všetky sťahovavé druhy obsiahnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.

2. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.

3. Skratka „(s.l.)“ znamená, že vedecké meno sa používa v rozšírenom zmysle.

4. Hviezdička (*), umiestnená za menom druhu, naznačuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh obsiahnutý, sú zahrnuté do časti B.

5. Druhy vytlačené polotučným písmom sú druhy voľne žijúce na Slovensku.

Časť B

Príloha II Bonnského dohovoru

MAMMALIA (CICAVCE)

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophidae spp. podkovárovité

(len európske populácie)

Vespertilionidae

Vespertilionidae spp. netopierovité

(len európske populácie)

Molossidae

Tadarida teniotis tadarida buldogovitá

CETACEA

Platanistidae

Platanista gangetica delfínovec ganžský

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei delfínovec laplatský

Iniidae

Inia geoffrensis delfínovec inia

Monodontidae

Delphinapterus leucas bieluha morská

Monodon monoceros narval jednorohý

Phocoenidae

Phocoena dioptrica sviňucha južná

Phocoena phocoena sviňucha obyčajná

(populácie v Severnom a Baltskom mori, severozápadnom Atlantickom oceáne a v Čiernom mori)

Phocoena spinipinnis sviňucha čierna

Neophocaena phocaenoides delfín bezplutvý

Phocoenoides dalli delfín bieloplutvý

Delphinidae

Sousa chinesis delfín čínsky

Sousa teuszii delfín kamerunský

Sotalia fluviatilis delfín guayanský

Lagenorhynchus albirostris delfín bielonosý

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)

Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)

Lagenorhynchus australis delfín južný

Lagenorhynchus obscurus delfín tmavý

Grampus griseus delfín sivý

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)

Tursiops truncatus delfín skákavý

(populácie v Severnom a Baltskom mori, západnom Stredozemnom mori a Čiernom mori)

Stenella attenuata delfín malajský

(populácie vo východnom tropickom Tichom oceáne)

Stenella longirostris delfín dlhonosý

(populácie vo východnom tropickom Tichom oceáne)

Stenella coeruleoalba delfín pásavý

(populácie v tropickom Tichom oceáne a západnom Stredozemnom mori)

Delphinus delphis delfín obyčajný

(populácie v Severnom a Baltskom mori, západnom Stredozemnom mori, Čiernom mori a vo východnom Tichom oceáne)

Orcaella brevirostris delfín tuponosý

Cephalorhynchus commersonii delfín Commersonov

(juhoamerické populácie)

Cephalorhynchus eutropia delfín čílsky

Cephalorhynchus heavisidii delfín kapský

Orcinus orca kosatka dravá

(populácie vo východnom a severnom Atlantickom oceáne a severnom Tichom oceáne)

Globicephala melas delfín guľatohlavý

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)3)

Ziphiidae

Berardius bairdii vorvaňovec veľký

Hyperoodon ampullatus anarnak zobatý

PINNIPEDIA

Phocidae

Phoca vitulina tuleň severský

(len populácie v Severnom a Waddenovom mori)

Halichoerus grypus tuleň kužeľozubý

(len populácie v Baltskom mori)

Monachus monachus* tuleň mníší

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana slon africký

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon dugong obyčajný

ARTIODACTYLA

Camelidae

Vicugna vicugna*4) vikuňa malá

Bovidae

Oryx dammah* dlhorožec šabľorohý (priamorožec)

Gazella gazella antilopa horská

(len ázijské populácie)

AVES (VTÁKY)

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus tučniak okuliarnatý

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

Diomedea exulans albatros sťahovavý

Diomedea epomophora albatros kráľovský

Diomedea irrorata albatros tenkozobý

Diomedea nigripes albatros čiernonohý

Diomedea immutabilis albatros nemenlivý

Diomedea melanophris albatros čiernobrvý

Diomedea bulleri albatros Bullerov

Diomedea cauta albatros bielohlavý

Diomedea chlororynchos albatros žltonosý

Diomedea chrysostoma albatros sivohlavý

Phoebetria fusca albatros tmavochrbtý

Phoebetria palpebrata albatros svetlochrbtý

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata potáplica štíhlozobá

Gavia arctica arctica potáplica severská európska

Gavia arctica suschkini potáplica stredná

Gavia immer immer potáplica veľká

(severozápadné európske populácie)

Gavia adamsii potáplica bledozobá

(západné palearktické populácie)

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps grisegena grisegena potápka červenokrká

Podiceps auritus potápka ušatá

(západné palearktické populácie)

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax nigrogularis kormorán

Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý

Pelecanidae

Pelecanus crispus* pelikán kučeravý

Pelecanus onocrotalus* pelikán ružový

(západné palearktické populácie)

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris stellaris bučiak trsťový

(západné palearktické populácie)

Ixobrychus minutus minutus bučiačik močiarny

(západné palearktické populácie)

Ixobrychus sturmii bučiačik

Ardeola rufiventris

Ardeola idae

Egretta vinaceigula

Casmerodius albus albus volavka biela

(západné palearktické populácie)

Ardea purpurea purpurea volavka purpurová

(populácie hniezdiace v západnej palearktickej oblasti)

Ciconiidae

Mycteria ibis

Ciconia ciconia bocian biely

Ciconia episcopus microscelis bocian

Ciconia nigra bocian čierny

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus ibis hnedý

Geronticus eremita*

Threskiornis aethiopicus aethiopicus ibis posvätný

Platalea leucorodia lyžičiar biely

Platalea alba lyžičiar

(okrem malgašskej populácie)

Phoenicopteridae

Phoenicopteridae spp. plameniakovité

ANSERIFORMES

Anatidae

Anatidae spp.* kačicovité

FALCONIFORMES

Cathartidae

Cathartidae spp. kondorovité

Pandionidae

Pandion haliaetus kršiak rybožravý

Accipitridae

Accipitridae spp.* jastrabovité

Falconidae

Falconidae spp. sokolovité

GALLIFORMES

Phasianidae

Coturnix coturnix coturnix prepelica poľná eurázijská

GRUIFORMES

Rallidae

Porzana porzana chriašteľ bodkovaný

(populácie hniezdiace v západnej palearktickej oblasti)

Porzana parva parva chriašteľ malý

Porzana pusilla intermedia chriašteľ najmenší

Sarothrura ayresi* chriašteľ zrkadlokrídly

Crex crex chriašteľ poľný

Fulica atra atra lyska čierna

(populácie Stredozemného a Čierneho mora)

Aenigmatolimnas marginalis

Sarothura boemi

Gruidae

Grus spp.* žeriavy

Anthropoides virgo žeriavec stepný

Otididae

Chlamydotis undulata* drop hrivnatý

(len ázijské populácie)

Otis tarda drop fúzatý

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Recurvirostridae spp. šabliarkovité

Dromadidae

Dromas ardeola

Burhinidae

Burhinus oedicnemus ležiak úhorový

Glareolidae

Glareola pratincola prieložník stepný

Glareola nordmanni prieložník čiernokrídly

Phalaropodidae

Phalaropodidae spp. lyskonohovité

Charadriidae

Charadriidae spp. kulíkovité

Scolopacidae

Scolopacidae spp.* slukovité

Laridae

Larus hemprichii čajka

Larus leucophthalmus* čajka bielooká

Larus ichthyaetus čajka

(západné eurázijské a africké populácie)

Larus melanocephalus čajka čiernohlavá

Larus genei čajka

Larus audouinii* čajka ostrovná

Larus armenicus čajka

Sternidae

Sterna albifrons rybár bieločelý

Sterna balaenarum rybár

Sterna bengalensis rybár

(africké a juhozápadné ázijské populácie)

Sterna bergii rybár

(africké a juhozápadné ázijské populácie)

Sterna caspia rybár veľkozobý

(západné eurázijské a africké populácie)

Sterna dougalii rybár štíhlozobý

(atlantické populácie)

Sterna hirundo hirundo rybár riečny európsky

(populácie hniezdiace v západnej palearktickej oblasti)

Sterna maxima albidorsalis rybár

Sterna nilotica nilotica rybár

(západné eurázijské a africké populácie)

Sterna paradisaea rybár dlhochvostý

(atlantické populácie)

Sterna repressa rybár

Sterna sandvicensis sandvicensis rybár sivý európsky

Sterna saundersi rybár

Chlidonias niger niger rybár čierny

Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly

(západné eurázijské a africké populácie)

CORACIIFORMES

Meropidae

Merops apiaster včelárik zlatý

Coracidae

Coracias garrulus krakľa belasá

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Amazona tucumana amazoňan nádherný

PASSERIFORMES

Hirundidae

Hirundo atrocaerulea* lastovička modrá

Muscicapidae

Muscicapidae (s.l.) spp. muchárikovité

Sylvidae

Acrocephalus paludicola* trsteniarik vodný

REPTILIA (PLAZY)

TESTUDINATA

Cheloniidae

Cheloniidae spp.* karetovité

Dermochelyidae

Dermochelyidae spp.* kožatkové

Pelomedusidae

Podocnemis expansa* tereka veľká

CROCODYLIA

Crocodylidae

Crocodylus porosus krokodíl morský

PISCES (RYBY)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser fulvescens jeseter

INSECTA (HMYZ)

LEPIDOPTERA

Danaidae

Danaus plexippus

Vysvetlivky:

1. Sťahovavé druhy zaradené do tejto časti sú označované

a) menom druhu alebo poddruhu,

b) ako všetky sťahovavé druhy obsiahnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.

Ak nie je uvedené inak, potom tam, kde sa odkazuje na vyšší taxón než druh, sa myslí, že všetky sťahovavé druhy v rámci tohto taxónu by mali významný prospech z medzinárodnej spolupráce zakotvenej v dohode (články 4 a 5 Bonnského dohovoru).

2. Skratka „spp.“ za menom čeľade alebo rodu sa používa na označenie všetkých sťahovavých druhov v rámci tej čeľade alebo toho rodu.

3. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.

4. Skratka „(s.l.)“ znamená, že vedecké meno sa používa v rozšírenom zmysle.

5. Hviezdička (*), umiestnená za menom druhu, naznačuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh obsiahnutý, sú zahrnuté do časti A.

6. Druhy vytlačené polotučným písmom sú druhy voľne žijúce na Slovensku.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, KTORÝCH ŽIVÉ JEDINCE SA NEZAMENITEĽNE OZNAČUJÚ

1. Všetky veľmi ohrozené a kriticky ohrozené cicavce a vtáky zaradené v prílohe č. 4 a

Elaphe longissima (užovka stromová)

Emys orbicularis (korytnačka močiarna) a

Vipera berus (vretenica severná)

2. Všetky druhy označené I v prílohe č. 2 časti B okrem kakarikiho červenočelého (Cyanoramphus noavaezelandiae)

3. Z druhov označených II v prílohe č. 2 časti B

Všetky druhy dravcov (Falconiformes)

Z radu papagáje (Psittaciformes) nasledujúce rody a druhy:

Amazona spp. (amazoňan)

Ara spp. (ara)

Cacatua spp. (kakadu)

Callocephalon spp. (kakadu)

Calyptorhynchus spp. (kakadu)

Deroptyus accipitrinus (amazoňan golierikatý)

Eolophus roseicapillus (kakadu ružový)

Graydidasculus brachyurus (amazoňan krátkochvostý)

Gypopsitta vulturina (amazoňan supí)

Hapalopsittaca spp. (amazoňan)

Nestor spp. (nestor)

Pionites spp. (tepuj)

Pionopsitta spp. (amazoňan)

Pionus spp. (amazoňan)

Touit spp. (amazoňan)

Triclaria malachitacea (amazoňan modrobruchý)

Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako)

Musophaga porphyreolophus (turako lesklohlavý)

Tauraco spp. (turako)

Sovy (Strigiformes spp.)

Korytnačkovité (Testudinidae spp.)

Krokodíly (Crocodylia spp.)

Primáty (Primates spp.)

Príloha č. 7 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, PRE KTORÉ JE URČENÁ DOBA OCHRANY

Druh Doba ochrany

Anas platyrhynchos – kačica divá 01. 02. – 30. 09.

Anser anser – hus divá 16. 01. – 15. 10.

Anser fabalis – hus poľná 16. 01. – 15. 10.

Bonasa bonasia – jariabok hôrny 16. 11. – 30. 09. – samci*

Canis lupus – vlk dravý 16. 01. – 31. 10.

Capreolus capreolus – srnec hôrny 01. 10. – 15. 05. – samci

01. 01. – 31. 08. – samice

Cervus elaphus – jeleň európsky 01. 01. – 31. 07.

Corvus corax – krkavec čierny 01. 01. – 30. 09.

Dama dama – daniel škvrnitý 01. 01. – 31. 08.

Fulica atra – lyska čierna 16. 01. – 30. 09.

Lepus capensis (europaeus) – zajac poľný 01. 01. – 31. 10.

Martes foina – kuna skalná 01. 03. – 30. 11.

Martes martes – kuna lesná 01. 03. – 30. 11.

Meles meles – jazvec lesný 01. 12. – 31. 08.

Mustela (Putorius) putorius – tchor tmavý 01. 03. – 30. 11.

Ovis aries (musimon, ammon) – muflón lesný 01. 01. – 31. 08.

Perdix perdix – jarabica poľná 16. 10. – 15. 09.

Scolopax rusticola – sluka lesná 01. 05. – 15. 03.

Streptopelia decaocto – hrdlička záhradná 01. 01. – 31. 07.

Poznámka:

* Samice sú chránené po celý rok.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

Evidenčný zoznam chránených rastlín

Příloha 01

Príloha č. 9 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

Druhová karta chráneného živočícha, jeho vývinových štádií a preparovaných jedincov

Příloha 01

Príloha č. 10 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

Preukaz o pôvode chráneného živočícha

Příloha 01

Príloha č. 11 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV,
na ktoré sa nevzťahuje vedenie evidencie, ak sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí a nadobudnutými na území Slovenskej republiky

1. Vtáky

Agapornis fischeri – agapornis ružovkastohlavý

Agapornis personata – agapornis pestrý

Agapornis roseicollis – agapornis ružovohrdlý

Barnardius zonarius (Platycercus zonarius) – rozela žltokrká

Dendrocygna arborea – kačica stromová

Forpus coelestis – papagájik modrokrký

Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý

Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý

Forpus passerinus – papagájik vrabčí

Myiopsitta monachus – klinochvost mníší

Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý

Neophema bourkii (Neopsephotus bourkii) – tráviar ružovobruchý

Neophema elegans – tráviar olivový

Neophema pulchella – tráviar tyrkysový

Neophema splendida – tráviar nádherný

Padda oryzivora – ryžovník sivý

Platycercus adscitus – rozela šafranová

Platycercus elegans – rozela bažantovitá

Platycercus eximius – rozela pestrá

Platycercus flaveolus – rozela bledožltá

Platycercus icterotis – rozela žltolíca

Polytelis alexandrae – kráľčik modrotemenný (Alexandrin)

Polytelis anthopeplus – kráľčik horský (dymový)

Polytelis swainsonii – kráľčik nádherný (Barrabandov)

Psephotus haematogaster (Northiella haematogaster) – speváčik červenobruchý

Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý

Psephotus varius – speváčik mnohofarebný

Psittacula alexandri – ladniak (alexander) ružovoprsý

Psittacula cyanocephala – ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)

Psittacula krameri – ladniak (alexander) malý

Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý

2. Plazy

Boa constrictor constrictor – veľhad kráľovský

Chamaeleo calyptratus – chameleón jemenský

Phelsuma madagascariensis – felzúma madagaskarská

Crotalus durissus – štrkáč

Príloha č. 12 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

Obrázek 01

Rozvinutý krúžok (nedelený, delený)

Vnútorný priemer krúžku je od 6 do 30 mm, do plášťa krúžku je vyrazený šesťciferný číselný kód, slovenský znak a medzinárodne používaná skratka Slovenskej republiky - SK.

Obrázek 02

Vzor pečatidla

Delený krúžok sa na nohe vtáka uzatvára plombou, do ktorej sa vtláča pečatidlom pečať opatrená slovenským znakom a číselným kódom od 01 do 05. Skutočná veľkosť pečatidla je 5 x 2 mm.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÉ OHODNOTENIE

Príloha 13

Príloha č. 14 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI

Hodnoty obvodu drevín nameraného na pni sa prepočítavajú na obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou podľa vzorca

Vzorec 01

kde - Ok130 je redukovaný obvod kmeňa v mernej výške 130 cm (v cm),

- Op je obvod pňa (v cm),

- Vp je výška pňa (v cm),

- 130 je konštanta,

- 1 000 je konštanta.

Príloha č. 15 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

PRIRÁŽKOVÝ INDEX

Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom takto:

Index Charakteristika drevín
a) 0,4 - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie)
b) 0,7 - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozuje prevádzkyschopnosť Inžinierskych sietí, zatieňuje nad hodnoty povolené normami a spôsobuje nadmernú vlhkosť obytných a Iných objektov - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie)
c) 0,8 - ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov, pokiaľ jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie)
d) 0,9 - ak ide o krátkoveké dreviny
e) 1,1 - ak ide o dlhoveké dreviny
f) 1,2 - ak vek stromu je vyšší ako 100 rokov - ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov - ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta
g) 1,3 - ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných priestoroch vrátane háld, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk
h) 1,4 - ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú súčasťou historických jadier miest a centrálnych mestských zón
i) 1,5 - ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch okrem prípadov uvedených pod písmenom h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení, pokiaľ nie sú vyhlásené za chránené územia - ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov alebo vzácne z hľadiska Introdukcie, pomaly rastúce a zakrpatené, alebo taxonomicky a geograficky vzácne- ak rastú v chránenej krajinnej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany
j) 2,0 - ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany
k) 2,5 - ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom ochrany
l) 3,0 - ak sú vyhlásené za chránený strom - ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke

Poznámky pod čiarou

2) Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (oznámenie č. 93/1998 Z. z.).

3) § 181a až 181c Trestného zákona.§ 64 až 66 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

4) § 20 ods. 2 a § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

5) § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 218/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny.

6) § 7 písm. g) a § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

7) § 13 až 17 zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) Článok VII bod 5 Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (registrovaný v čiastke 115/1992 Zb.).

9) § 3 písm. c) zákona č. 237/2002 Z. z.

10) Napríklad § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, § 15 a 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, § 52 ods. 3 a § 55 ods. 3 Trestného zákona.

11) § 24 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

12) Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (oznámenie č. 91/1998 Z. z.).

13) § 20 ods. 2 a § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

14) Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/1963 Zb. o rybárstve.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.

16) Napríklad vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat.

17) Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

18) Článok VIII Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (registrovaný v čiastke 115/1992 Zb.).

19) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov.

19a) § 27 zákona č. 237/2002 Z. z.§ 16 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20) § 47 ods. 3 zákona č. 337/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 34/1999 Z. z. o vydaní výnosu o fytosanitárnych podmienkach na dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov.

21) Článok IX Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (registrovaný v čiastke 115/1992 Zb.).

22) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

23) § 89 ods. 14 a 15 Trestného zákona.

24) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

25) § 33 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

26) § 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

1) Mauremys caspica bol rozdelený na dva nové druhy:
Mauremys caspica
Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)

2) Coluber jugularis bol rozdelený na dva nové druhy:
Coluber jugularis
Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)

3) Coluber najadum bol rozdelený na dva nové druhy:
Coluber najadum
Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)

4) Vipera lebetina bol rozdelený na dva nové druhy:
Vipera lebetina
Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

5) Salamandra atra bol rozdelený na dva nové druhy:
Salamandra atra
Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

6) Discus defloratus nie je považovaný za taxonomicky platný druh, keďže bol opísaný na základe niekoľkých exemplárov, je zaradený do rôznych druhov rodu Discus.

1) Pôvodne uvedené ako Eubalena glacialis (s. l.).

2) Pôvodne uvedené ako Lama vicugna* (okrem peruánskej populácie).

3) Pôvodne uvedené ako Globicephala meleana.

4) Pôvodne uvedené ako Lama vicugna.