Oznámenie č. 17/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov dosky na báze dreva

Čiastka 11/2005
Platnosť od 26.01.2005 do31.01.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2005 a stráca účinnosť 1. februára 2008.

17

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov vydalo

výnos z 10. novembra 2004 č. 1/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov dosky na báze dreva.

Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov dosky na báze dreva.

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2005 a stráca účinnosť 1. februára 2008.

Úplné znenie výnosu je uverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v čiastke č. 1/2005.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej agentúre životného prostredia, na krajských úradoch životného prostredia a obvodných úradoch životného prostredia.