8

SMERNICE

o ochrane dreva schválené uznesením vlády

zo 14. januára 1965

Čl. 1

Aby sa zabránilo ďalšiemu znižovaniu produkčnej schopnosti lesov a aby sa dosiahla rovnováha medzi ťažbou a prírastkom, je potrebné zabezpečiť najhospodárnejšie využitie dreva, ktoré sa ročne ťaží pre uspokojovanie potrieb národného hospodárstva.

Znehodnocovanie dreva hnilobou, drevokazným hmyzom a ohňom značne zvyšuje spotrebu dreva, a preto správne a včas vykonané ochranné opatrenia, ktoré predĺžia jeho životnosť, účinne pomôžu pri znižovaní jeho spotreby.

Čl. 2

Základné ustanovenia

1. Socialistické organizácie sú povinné pri výrobe, spracovaní a použití dreva zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením hnilobou, drevokazným hmyzom a ohňom.

2. Spôsob uskladnenia dreva musí zabezpečovať jeho ochranu pred znehodnocovaním hnilobou a hmyzom.

3. Všade tam, kde sú výrobky z dreva vystavené zvýšenému nebezpečenstvu poškodenia hnilobou, hmyzom a ohňom, socialistické organizácie zabezpečia ich včasnú účinnú impregnáciu, aby sa zabezpečila ich maximálna životnosť.

Čl. 3

Impregnácia dreva a hotových výrobkov z dreva

1. Impregnáciou dreva sa rozumie jeho povrchová alebo hĺbková ochrana takými chemickými látkami, vlastnosti ktorých ho chránia pred drevokaznými hubami, hmyzom a ohňom.

2. Ochranné chemické látky podľa účelu použitia schvaľujú na to autorizované ústavy po dohode s príslušnými zdravotníckymi orgánmi. Zoznam schválených ochranných látok bude vydávať každoročne Ministerstvo spotrebného priemyslu.

3. Spôsob impregnácie a ochranná chemická látka, pokiaľ ich priamo neurčujú smernice príslušného ústredného orgánu, musia zodpovedať účelu, akému má výrobok slúžiť pri zabezpečení jeho maximálnej životnosti.

4. Impregnáciu priemyslove vyrobených drevených výrobkov vykonávajú impregnačné závody, závody drevárskej prvovýroby a druhovýroby, pokiaľ boli na to určené.

5. Výrobca je zodpovedný za to, že konečné výrobky, ktoré podliehajú povinnej impregnácii, nebudú sa dodávať v neimpregnovanom stave.

6. Pokiaľ impregnáciu vo výnimočných prípadoch neurobí dodávateľ, je ju povinná zabezpečiť organizácia, ktorá výrobok používa, vlastnými prostriedkami pri dodržiavaní určených technologických postupov a bezpečnostných predpisov.

Zoznam výrobkov z dreva podliehajúcich povinnej impregnácii je uvedený v prílohe č. 1.

7. Pre impregnáciu dreva jedmi alebo látkami škodlivými zdraviu platia predpisy o zaobchádzaní s jedmi a látkami škodlivými zdraviu.

Čl. 4

Ostatné opatrenia

1. Socialistické organizácie nesmú používať ihličnaté drevo na výrobu výrobkov uvedených v zozname v prílohe č. 2.

2. Socialistické organizácie sú povinné hlásiť všetky prípady napadnutia budov drevomorkou domácou príslušnému okresnému národnému výboru, ktorý určí nápravné opatrenia.

3. Dodržiavanie tejto smernice zabezpečujú najmä:

a) projektové organizácie pri vypracovaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie,

b) plánovacie orgány dôsledným zabezpečením zásad úspory a ochrany dreva vo všetkých častiach štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva,

c) riadiace orgány výrobných, spracovateľských a spotrebiteľských závodov vytváraním predpokladov pre hospodárne využitie a ochranu dreva,

d) štátne orgány a ich zložky pri schvaľovaní projektov, vykonávaní stavebného dozoru a pod.

Čl. 5

1. Kontrolu dodržiavania smerníc vykonáva Štátna drevárska inšpekcia, všetky orgány ľudovej kontroly, ako aj ostatné orgány oprávnené na kontrolu hospodárenia s finančnými a vecnými prostriedkami určenými pre potrebu podnikov a iných organizácií pri dodržiavaní zásad plánovania a koordinácie kontrolnej činnosti.

2. Výnimky z povinnosti impregnovať výrobky z dreva a zákazu používať ihličnaté drevo povoľuje nadriadený orgán po dohode so Štátnou drevárskou inšpekciou.

Čl. 6

Tieto smernice nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia. Týmto dňom stráca platnosť vyhláška č. 218/1956 Ú. l. (Ú. v.) o povinnej konzervácii dreva.

Príloha č. 1

Zoznam výrobkov z dreva, ktoré môžu socialistické organizácie dodávať a používať len v impregnovanom stave

Časť I

- podvaly a merné drevo typu ČSD a vlečkové podvaly

- úzkokoľajné podvaly*)

- bagrové podvaly*)

- stĺpy a tyče pre elektrické vedenie a chmeľnice

- banské drevo použité v trvalých zariadeniach**)

- banské krajnice použité v trvalých zariadeniach bez tlakov

- drevo pre zariadenie baní na povrchu

- výdreva v protileteckých krytoch

- drevo pre vonkajšie zariadenia v stavebníctve, priemysel a poľnohospodárstvo

- tyčky do viníc

- koly k stromom, rajčiakom a pod.

- kvetinové truhličky

- pareniskové rámy, pareniskové skrine a záhradné truhličky

- prikrývky a tienidlá na pareniskové okná

- truhličky pre výsev a presádzanie

- drevené súčasti a vybavenie lesných školiek

- dlažobné klátiky

- podklady pre drevosklady

- preklady do klietok medzi rezivo

- guľatina a rezivo pre vodné stavby

- lešeňové podlahy

- guľatina a rezivo pre drevené objekty a konštrukcie, pokiaľ boli výnimočne povolené

- drevo použité pri adaptáciách

- drevené podlahové podušky a dosky

- drevené krovy

- stojany na prášenie kobercov

- provizórne oplotenie

- šindle

- provizórne rampy

- konštrukcie pre žeriavové zariadenia

- rebríky

- komínové lavičky a vetráky

- drevené šatne

- drevené tribúny a pod.

- triangulačné veže

- športové veže a lyžiarske mostíky

- ohrada hokejových ihrísk

- zariadenia pretekárskych prekážkových dráh

- stožiare na vlajky

- drevo na priecestia

- debny pre cestársku prevádzku

- prepravné skrine

- obytné vozy

- pojazdné kuríny

- drevené vozy všetkých druhov

- provizórne cestné zábrany a zábradlia

- snehové zábrany

- káblové bubny

Časť II

Spôsob impregnácie a ochranné látky treba použiť podľa stupňa ohrozenia dreva.

1. Stupeň ohrozenia dreva: trvalé pôsobenie vody, poveternostných vplyvov alebo zeme.

Chemické ochranné látky: nevylúhovateľné fungicídy.

Spôsob impregnácie: hlboká.

Príklad: guľatina a rezivo pre vodné stavby, podlahy a rošty v mokrom prostredí, stropy a konštrukcie v miestach so silnou kondenzáciou vodných pár, chladiace veže a pod.

2. Stupeň ohrozenia dreva: priame a trvalé poveternostné vplyvy.

Chemické ochranné látky: nevylúhovateľné alebo už čiastočne vylúhovateľné látky s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami.

Spôsob impregnácie: hlboká alebo plytká.

Príklad: podvaly a merné drevo ČSD, úzkokoľajné podvaly, telefónne a elektrovodné stĺpy, banské drevo a banské konštrukcie, banské stavby na povrchu, výdreva v krytoch, chmeľové tyče, viničné koly, koly k stromom, k rajčiakom, záhradnícke zariadenia, poľnohospodárske stavby a zariadenia pre odchov domácich zvierat, ploty, ohrady a zábradlia, snehové zábrany a cestné zariadenia, dlažobné klátiky, konštrukcie pre podlahy nepivničných stavieb, šindle, staveniskové zariadenia, debnenie, lešenie a pod.

3. Stupeň ohrozenia dreva: nepriame poveternostné vplyvy, drevo pod strechou, možnosť navlhnutia, prípadne požiaru, hmyz.

Chemické ochranné látky: látky fungicídne a insekticídne, s prípadnými účinkami i proti ohňu.

Spôsob impregnácie: plytká alebo povrchová, povrchová úprava.

Príklady: kryté vagóny a dopravné zariadenia, podlahy a rošty električiek, trolejbusov a autobusov, podlahové konštrukcie (okrem vlastnej podlahy) v obytných miestnostiach, stavebno-stolárske výrobky, celé podlahy v skladoch, výrobniach a pod.

4. Stupeň ohrozenia dreva: krátkodobé pôsobenie poveternostných vplyvov (plesne, hniloba).

Chemické ochranné látky: fungicídne látky proti hubám a plesniam (vodorozpustné, bezfarebné látky).

Spôsob impregnácie: povrchová.

Príklady: drevná surovina a polotovary v čase vysúšania na medziskladoch, zásoby dreva, najmä rýchlokazných drevín.

5. Stupeň ohrozenia dreva: ohrozenie požiarom.

Chemické ochranné látky: znižujúce horľavosť dreva.

Spôsob impregnácie: hlboká, plytká a povrchová, povrchová úprava.

Príklady: konštrukcie skladov s horľavými látkami, strešné konštrukcie objektov, cez ktoré prečnievajú komíny (minimálne okolo komínov), drevené objekty a zariadenia v blízkosti železníc alebo iných zdrojov iskier, ohňa a pod.

6. Stupeň ohrozenia dreva: možnosť napadnutia drevokazným hmyzom.

Chemické ochranné látky: s účinkami proti hmyzu.

Spôsob impregnácie: plytká a povrchová.

Príklady: výrobky určené pre tropické oblasti (nábytok, obaly zásielok a pod.).

Drevo použité na asanáciu starších objektov (pamiatkové objekty a predmety) a i.

Ak pre niektoré sortimenty nie sú v príslušnej skupine vyhovujúce látky, napr. pri požiadavke zdravotnej nezávadnosti, alebo ak nesmie dôjsť k sfarbeniu dreva a pod., je výnimočne prípustné použiť látky z najbližšej vyhovujúcej skupiny.

Príloha č. 2

Zoznam výrobkov, pre výrobu ktorých nesmú socialistické organizácie používať ihličnaté drevo

Druh výrobku

- zvislé obvodové steny, priečky a priehradky pri trvalých objektoch,

- povalové alebo pivničné priehradky s výnimkou konštrukcie rámov v novostavbách,

- zábradlie na balkónoch a terasách,

- schodište a podesty v domoch s viac ako 1 poschodím,

- podlahy v miestnostiach vo vlhkom alebo striedavo vlhkom a suchom prostredí,

- hrubé tesárske podlahy v novostavbách,

- obklady stien, stropov a krytov na radiátory,

- drevené podbíjanie stropov,

- drevené tesárske zárubne v novostavbách,

- parapetné dosky v novostavbách,

- drevené konštrukcie na nových skleníkoch,

- spevňovanie vozoviek,

- trvalé nakladacie rampy,

- sušiaky na bielizeň,

- trvalé cestné zábradlie,

- stĺpy na dopravné značky,

- oplotenie trvalého charakteru,

- provizórne staveniskové oplotenie z nového reziva,

- drevené okná v pivničných priestoroch bytovej a občianskej výstavby, v priemyslovej výstavbe vo všetkých prípadoch a v poľnohospodárskej výstavbe v stajňových a skladištných objektoch,

- drevené rímsy v novostavbách bytovej, občianskej, priemyslovej a poľnohospodárskej výstavby,

- krytie kanálov a montážnych otvorov všetkých druhov (pripúšťa sa opotrebené drevo),

- drevené trámové stropy v novostavbách,

- podklady a preklady pri dodávkach a uskladnení hutníckych výrobkov a železobetónových prefabrikátov,

- staveniskové prístrešky z nového reziva.

Poznámky pod čiarou

*) Pre bane s výnimkou často prekladaných.

**) Povinnosť impregnácie banského dreva sa nevzťahuje na lesnú prvovýrobu.