Vyhláška č. 707/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy

Čiastka 295/2004
Platnosť od 22.12.2004 do31.05.2009
Účinnosť od 01.01.2005 do31.05.2009
Zrušený 188/2003 Z. z.

OBSAH

707

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 8. decembra 2004,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona č.188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Projekt aplikácie čistiarenského kalu alebo projekt aplikácie dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy (ďalej len „projekt“) sa skladá z dvoch častí, a to zo všeobecnej časti a z odbornej časti.

(2) Všeobecná časť projektu obsahuje tieto údaje:

a) názov projektu,

b) meno, priezvisko, akademický titul,1) adresu, IČO spracovateľa projektu,

c) meno, priezvisko, akademický titul, adresu alebo obchodné meno, názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO producenta čistiarenského kalu a dnových sedimentov,

d) meno, priezvisko, akademický titul, adresu, obchodné meno, názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO odberateľa čistiarenského kalu a dnových sedimentov,

e) rozpočtové náklady na realizáciu projektu.

(3) Odborná časť projektu obsahuje tieto údaje:

a) kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením miesta aplikácie a s vyznačením ochranných pásiem, zdrojov povrchovej vody a podzemnej vody,

b) vyhodnotenie výsledkov analýz na obsah určených rizikových látok v čistiarenskom kale, dnových sedimentoch a v poľnohospodárskej pôde alebo lesnej pôde, do ktorej budú aplikované,

c) informáciu o hladine podzemnej vody v mieste aplikácie,

d) kto a akým spôsobom vykoná aplikáciu,

e) termín aplikácie s ohľadom na spracovaný osevný postup, prípadne postup zalesňovania,

f) množstvo čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, ktoré sa určí na základe výpočtu jeho optimálnych hektárových dávok; pri výpočte sa zohľadňuje požiadavka následne pestovanej plodiny na živiny,2)

g) opatrenia na ochranu zdravia pri práci s čistiarenským kalom alebo dnovými sedimentmi.

(4) K projektu žiadateľ prikladá

a) čestné vyhlásenie fyzickej osoby–podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá bude odberateľom čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, že vlastní alebo má zabezpečenú vhodnú aplikačnú techniku,

b) súhlas vlastníka alebo správcu pozemku, na ktorom bude čistiarenský kal alebo dnové sedimenty aplikované, ak užívateľ pozemku nie je vlastníkom pozemku a na takéto rozhodovanie nemá oprávnenie,

c) doklad o dosiahnutom vzdelaní fyzickej osoby, ktorá vykoná aplikáciu čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy.

§ 2

(1) Užívateľ pôdy, ktorý odobral čistiarenský kal alebo dnové sedimenty, vyplní a podpíše potvrdenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov podľa prílohy č. 8 zákona a doručí ho producentovi čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov bezodkladne po aplikácii dohodnutého množstva čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov podľa schváleného projektu.

(2) Potvrdenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov vyplnené v obidvoch častiach zašle producent čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do siedmich dní po jeho doručení Výskumnému ústavu vodného hospodárstva, Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu a Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, ak čistiarenský kal alebo dnové sedimenty boli aplikované do poľnohospodárskej pôdy, alebo Lesníckemu výskumnému ústavu, ak čistiarenský kal alebo dnové sedimenty boli aplikované do lesnej pôdy.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Zsolt Simon v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 10 ods. 1 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.