Oznámenie č. 261/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov

Čiastka 74/2015
Platnosť od 20.10.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

OBSAH

261

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. septembra 2015 č. MF/017458/2015-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa v organizačnej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie dopĺňa nová kapitola Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky.

V ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sa dopĺňajú podpoložky pre zaznamenanie bežných a kapitálových transferov, ktoré sa poskytujú dopravným podnikom, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., a Železniciam Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. septembra 2015 č. MF/017458/2015-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.), opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.), opatrenia z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421 (oznámenie č. 67/2012 Z. z.), opatrenia zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421 (oznámenie č. 455/2013 Z. z.) a opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014- 421 (oznámenie 329/2014 Z. z.) sa dopĺňa takto:

1. V prílohe druhej časti sa písmeno A. dopĺňa kódom 55, ktorý znie:

„55 Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky“.

2. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 641 dopĺňa podpoložkami 641015, 641016, 641017, ktoré znejú:

„641015 Dopravným podnikom

641016 Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

641017 Železniciam Slovenskej republiky“.

3. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 721 dopĺňa podpoložkami 721010, 721011, 721012, ktoré znejú:

„721010 Dopravným podnikom

721011 Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

721012 Železniciam Slovenskej republiky“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky