374

OPATRENIE

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

z 25. augusta 2003

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej pôsobnosti generálnej prokuratúry, ktorými na účely tohto opatrenia sú

a) Krajská prokuratúra v Bratislave,

b) Krajská prokuratúra v Trnave,

c) Krajská prokuratúra v Trenčíne,

d) Krajská prokuratúra v Nitre,

e) Krajská prokuratúra v Žiline,

f) Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici,

g) Krajská prokuratúra v Prešove,

h) Krajská prokuratúra v Košiciach.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

(1) Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa pre správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje na prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevody majetku štátu na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.

(2) Prevod hnuteľných vecí štátu neuvedených v odseku 1 možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu

(k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatre- nia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods.1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu

(k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom nehnuteľných vecí štátu

(k § 13 ods. 6 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % výmery pozemku na čas dlhší ako tri roky, vyžaduje sa súhlas generálnej prokuratúry; to neplatí, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.


§ 8

Zrušuje sa opatrenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky č. 160/2002 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2003.


Milan Hanzel v. r.