Zákon č. 670/2002 Z. z.Zákon o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.

(v znení č. 15/2008 Z. z.)

Čiastka 262/2002
Platnosť od 10.12.2002
Účinnosť od 23.01.2008
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 1 až 13, § 15 až 17 a § 19 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 30. júna 2003 a ustanovenia § 14 a 18 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2003.

670

ZÁKON

z 19. novembra 2002

o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Čl. II

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. sa mení takto:

V čl. IV sa slová „čl. I § 65 až 80, § 81 ods. 1 prvej vety, § 82 až 91 a § 152 tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003." nahrádzajú slovami „čl. I § 152 tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003, § 65 až 76, § 78 až 80, § 81 ods. 1 prvej vety, § 82 až 84, § 86 až 91, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003, a § 85, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Ustanovenia § 1 až 13, § 15 až 17 a § 19 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 30. júna 2003 a ustanovenia § 14 a 18 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

2) § 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.

3) § 12 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.

4) § 121 a 122 Zákonníka práce.

5) Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. januára 1991 č. 4801/1991-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov (oznámenie č. 153/1991 Zb.).