Zákon č. 561/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

Čiastka 230/2003
Platnosť od 20.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

561

zákon

z 3. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z. a zákona č. 548/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 265 sa vkladá § 265a, ktorý znie:

㤠265a

(1) Prokurátorovi patrí v roku 2004 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ak v roku 2004

a) vykonával funkciu prokurátora aspoň 180 služobných dní,

b) jeho služobný pomer trvá,

c) nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 1 písm. c) až f) zákona.

(2) Ako trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu podľa odseku 1 posudzujú obdobia uvedené v § 63 zákona.

(3) Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu uvedeného v odseku 1 posudzuje aj čas

a) čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,

b) nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,

c) náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,

d) služobného voľna s náhradou platu,

e) študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,

f) prestávky na dojčenie,

g) uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo chorobu z povolania,

h) dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak

1. trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,

2. prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,

3. disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa skončilo inak ako zbavením funkcie,

i) výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak

1. trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,

2. prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní,

3. prokurátor vykonával trest odňatia slobody na podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,

j) dočasného pridelenia podľa § 9 ods. 4 zákona.

(4) Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november, ak ďalej nie je ustanovené inak. Ak podmienku uvedenú v odseku 1 písm. a) splní prokurátor až k 31. decembru, plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne za mesiac december.

(5) Obdobia uvedené v odseku 3 písm. h) a i) sa započítajú do času uvedeného v odseku 1 písm. a) až vtedy, ak nastane právna skutočnosť uvedená v odseku 3 písm. h) a i), ktorá podmieňuje jej posudzovanie ako výkon funkcie prokurátora. V takom prípade je ďalší plat prokurátora splatný až v najbližšom výplatnom termíne, ktorý nasleduje po právnej skutočnosti uvedenej v odseku 3 písm. h) a i).“.

2. V čl. V sa slová „1. januára 2004“ nahrádzajú slovami „1. januára 2005“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.