Výnos č. 382/2003 Z. z.Výnos Úradu pre štátnu službu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o funkčnom vzdelávaní štátnych zamestnancov na prokuratúre a o jeho skončení

Čiastka 165/2003
Platnosť od 12.09.2003 do31.05.2006
Účinnosť od 15.09.2003 do31.05.2006
Zrušený 312/2001 Z. z.

382

VÝNOS

Úradu pre štátnu službu

z 5. septembra 2003,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o funkčnom vzdelávaní štátnych zamestnancov na prokuratúre a o jeho skončení

Úrad pre štátnu službu podľa § 14 ods. 8 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky ustanovuje:

§ 1

Funkčné vzdelávanie štátnych zamestnancov na prokuratúre1) (ďalej len „funkčné vzdelávanie“) je zamerané na prehlbovanie teoretických vedomostí a praktických skúseností v týchto oblastiach:

a) plánovanie v procese riadenia

1. význam a podstata plánovania,

2. vplyv vnútorných a vonkajších činiteľov na vytyčovanie, korekciu a konkretizáciu cieľov,

3. druhy a funkcie cieľov,

4. druhy a funkcie plánovania,

5. fázy tvorby plánov,

6. rozsah a stupeň prepracovanosti plánov,

7. voľba stratégie,

b) organizovanie v procese riadenia

1. význam a podstata organizovania,

2. druhy, formy a funkcie organizácie,

3. fázy procesu organizovania,

c) rozhodovanie v procese riadenia

1. význam a podstata rozhodovania,

2. vzťah medzi rozhodovaním a riešením problému,

3. klasifikácia rozhodovania,

4. charakter problémov a metódy rozhodovania,

5. kritériá hodnotenia alternatív,

6. fázy rozhodovacieho procesu,

d) kontrola v procese riadenia

1. význam a podstata kontroly,

2. usporiadanie prvkov kontrolného systému,

3. etapy procesu kontroly,

4. funkcie kontroly,

5. formy kontroly,

6. prostriedky kontroly,

e) motivácia v procese riadenia

1. význam a podstata motivácie,

2. vzťah medzi motiváciou a výkonnosťou,

3. motivačné faktory,

4. motivačné riadenie,

5. nástroje motivácie.

§ 2

O zaradení štátneho zamestnanca na funkčné vzdelávanie rozhoduje vedúci služobného úradu na základe služobných hodnotení vykonaných v priebehu trvania jeho štátnozamestnaneckého pomeru na prokuratúre.

§ 3

(1) Obsah, rozsah a formu funkčného vzdelávania určuje vedúci služobného úradu v závislosti od postavenia služobného úradu v sústave prokuratúry a v závislosti od stupňa riadenia,2) ktorý sa vzťahuje k príslušnému štátnozamestnaneckému miestu.

(2) Minimálny rozsah funkčného vzdelávania je päť služobných dní.

§ 4

(1) Funkčné vzdelávanie sa končí skúškou.

(2) Účelom skúšky je overiť, či štátny zamestnanec má potrebné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a či je schopný využívať poznatky získané v priebehu funkčného vzdelávania pri výkone riadiacej činnosti na prokuratúre.

(3) Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Obe časti skúšky sa konajú spravidla v jeden deň.

(4) Služobný úrad písomne oznámi štátnemu zamestnancovi termín konania skúšky aspoň jeden mesiac pred dňom jej konania.

§ 5

(1) Štátny zamestnanec skladá skúšku pred osobitnou komisiou zriadenou v služobnom úrade (ďalej len „komisia“). Komisia má päť členov, z toho traja členovia sú prokurátori a dvaja členovia sú štátni zamestnanci v stálej štátnej službe. Členov komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu.

(2) Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Komisia sa uznáša o výsledku skúšky väčšinou hlasov všetkých členov. Člen komisie sa nesmie zdržať hlasovania. Uznesenie komisie znie „vyhovel“ alebo „nevyhovel“; uznesenie sa vyhotoví písomne.

(3) Ak sa štátny zamestnanec bezdôvodne alebo bez ospravedlnenia nezúčastní na skúške v určenom termíne, komisia vydá rozhodnutie „nevyhovel“. To sa vzťahuje aj na štátneho zamestnanca, ktorý vlastnou vinou skúšku nedokončil.

(4) Ak sa štátny zamestnanec nezúčastnil na skúške alebo jej časti a svoju neúčasť ospravedlnil, služobný úrad mu na základe písomnej žiadosti môže povoliť vykonať skúšku v náhradnom termíne. Žiadosť o vykonanie skúšky doručí štátny zamestnanec služobnému úradu do desiatich dní od určeného termínu konania skúšky. Služobný úrad žiadosti vyhovie, ak štátny zamestnanec preukáže dôvod svojej neúčasti pre dôležitú osobnú prekážku v práci.3)

(5) Výsledok skúšky oznámi predseda komisie štátnemu zamestnancovi ústne bezprostredne po vykonaní skúšky a vedúcemu služobného úradu písomne najbližší pracovný deň po vykonaní skúšky.

§ 6

Ak štátny zamestnanec úspešne vykoná skúšku, služobný úrad mu vydá osvedčenie o skúške.

§ 7

(1) Ak štátny zamestnanec nevyhovel požiadavkám skúšky, služobný úrad mu na základe jeho písomnej žiadosti povolí opakovať skúšku. Skúšku možno opakovať iba raz. Žiadosť o opakovanie skúšky doručí štátny zamestnanec služobnému úradu do desiatich dní od určeného termínu konania skúšky.

(2) Opakovanú skúšku môže štátny zamestnanec vykonať najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do šiestich mesiacov od neúspešného vykonania skúšky. Opakovanú skúšku štátny zamestnanec vykoná pred komisiou v inom zložení ako pri prvej skúške.

(3) Na opakovanú skúšku sa vzťahuje ustanovenie § 5. Po úspešnom vykonaní skúšky sa postupuje podľa ustanovenia § 6.

§ 8

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2003.

Ľubomír Plai v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 ods. 1 zákona č. 459/2002 Z. z. o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry.

2) Príloha č. 3 k zákonu č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 411/2002 Z. z.

3) § 141 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.