Zákon č. 267/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 757/2004 Z. z.(nepriamo), 301/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 109/2004
Platnosť od 30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

s výnimkou bodu 2 v čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004

267

ZÁKON

z 29. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

V čl. XII sa slová „1. mája 2004“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2004“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a okrem § 24a ods. 1 uvedeného v bode 4 čl. X, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2004.“.

Čl. IV

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z. a zákona č. 458/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 3, § 69 ods. 2 a § 150 ods. 3 sa vypúšťa slovo „riadnom“.

2. V § 34 ods. 8 sa za slová „sudcovi Špeciálneho súdu“ vkladajú slová „a sudcovi najvyššieho súdu, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu,“ a za slová „predseda Špeciálneho súdu“ sa vkladajú slová „alebo predseda najvyššieho súdu“.

3. V § 151c sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

4. V § 151c ods. 2 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.

5. V § 151c odsek 3 znie:

(3) O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu rozhoduje senát najvyššieho súdu určený rozvrhom práce; jeho členom môže byť iba sudca, ktorý spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 3. Do ustanovenia senátu, ktorý bude rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu, rozhodne o opravnom prostriedku ktorýkoľvek senát najvyššieho súdu určený rozvrhom práce; funkčný príplatok podľa § 69 ods. 2 týmto sudcom nepatrí.“.

6. § 151c sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak podľa osobitného zákona36) vykonáva Krajský súd v Banskej Bystrici právomoc Špeciálneho súdu, funkčný príplatok podľa § 69 ods. 2 patrí aj sudcovi Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozhoduje vo veciach v právomoci Špeciálneho súdu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

36) § 64 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou bodu 2 v čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.