Zákon č. 141/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

Platnosť od 29.05.2019
Účinnosť od 29.05.2019

OBSAH

141

ZÁKON

z 13. mája 2019,

ktorým sa mení zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre sa mení takto:

1. V § 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

2. V § 3 ods. 1 sa slová „§ 2 písm. a) až h)“ sa nahrádzajú slovami „§ 2 písm. a) až g)“.

3. V § 3 ods. 4 sa slová „§ 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. e)“.

4. V § 3 ods. 7 sa slová „§ 2 písm. a), b), g) a h)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. a), f) a g)“.

5. V § 5 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. c)“.

6. V § 5 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. d)“.

7. V § 5 ods. 9 sa slová „§ 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. e)“.

8. V § 8 úvodnej vete sa slová „§ 2 písm. c), f), g) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. b), e), f) a h)“.

9. V § 9 ods. 3 sa slová „§ 2 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. f)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.