328

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 26. júna 2008,

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 1 písm. ee) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) poruchou odchýlka od normálneho prevádzkového stavu zásobníka, ktorá spôsobuje obmedzenie alebo prerušenie uskladňovania plynu v zásobníku, odchýlka od normálneho stavu prepravnej siete, ktorá spôsobuje obmedzenie alebo prerušenie prepravy plynu na časti prepravnej siete, alebo odchýlka od normálneho stavu distribučnej siete, ktorá spôsobuje obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu v časti distribučnej siete, okrem odchýlok spôsobených z dôvodov podľa osobitného predpisu,1)

b) obnovením prepravy plynu alebo distribúcie plynu obnovenie schopnosti prepravnej siete alebo distribučnej siete trvale prepravovať alebo distribuovať plyn do výstupného bodu siete2) v množstve a kvalite určených v technických podmienkach prístupu a pripojenia do siete a v pravidlách prevádzkovania siete vrátane priameho vedenia a priameho plynovodu3) prevádzkovateľa prepravnej siete alebo v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete a uzatvorených zmluvách o preprave plynu alebo zmluvách o distribúcii plynu,

c) udalosťou zaznamenaný stav týkajúci sa štandardu kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve súvisiacich s uskladňovaním plynu, prepravou plynu, distribúciou plynu a dodávkou plynu, zaznamenaný regulovaným subjektom alebo dotknutým účastníkom trhu s plynom prostredníctvom písomného podania alebo iným spôsobom, napríklad telefaxom a elektronickými prostriedkami; také podanie je potrebné písomne doplniť najneskôr do troch dní,

d) rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá vyhodnotené štandardy kvality,

e) rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t, za ktorý sa vyhodnocujú štandardy kvality.

§ 2

Štandard kvality plynu pri jeho uskladňovaní a služieb súvisiacich s jeho uskladňovaním

Štandardom kvality plynu pri jeho uskladňovaní a služieb súvisiacich s jeho uskladňovaním je

a) dodržanie kvality plynu pri jeho uskladňovaní ustanovenej v technických podmienkach prevádzkovateľa zásobníka,4) pričom za dodržanie štandardu kvality ťaženého plynu zo zásobníka zodpovedá prevádzkovateľ zásobníka, za dodržanie štandardu kvality vtláčaného plynu zodpovedá prevádzkovateľ nadväzujúcej siete, ktorý realizoval dopravu plynu do zásobníka,

b) písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o stave preverovania kvality plynu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia podania užívateľa zásobníka prevádzkovateľovi zásobníka týkajúceho sa kvality plynu,

c) písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, v prípade zistenia zníženej kvality uskladňovaného plynu v lehote uvedenej v písmene b),

d) overenie správnosti vyúčtovania platby za uskladňovanie plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za uskladňovanie plynu,

e) dodržanie priemernej doby trvania prerušenia služieb uskladňovania plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite najviac 24 hodín; to neplatí pri prerušení nezavinenom prevádzkovateľom zásobníka, pri prerušení, ktoré je v súlade so zmluvou o uskladňovaní plynu, a pri plánovanom prerušení podľa § 2 písm. f),

f) písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia uskladňovania plynu najneskôr 15 dní pred plánovaným obmedzením alebo prerušením uskladňovania plynu,

g) dodržanie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia služieb uskladňovania plynu v súlade s písomným oznámením podľa písmena f),

h) zverejnenie informácie o voľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením voľnej uskladňovacej kapacity, ak má prevádzkovateľ zásobníka takú informáciu, inak deň po uvoľnení voľnej uskladňovacej kapacity,

i) zverejnenie informácie o voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacity, ak má prevádzkovateľ zásobníka takú informáciu, inak deň po uvoľnení voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacity,

j) zverejnenie informácie o pláne predpokladaných ročných odstávok na nasledujúci kalendárny rok na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka do 30. novembra kalendárneho roka,

k) dosiahnutie úrovne kvality uskladňovania plynu tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 5 neprekročila 6,60 %.

§ 3

Štandard kvality plynu pri jeho preprave a služieb súvisiacich s jeho prepravou

Štandardom kvality plynu pri jeho preprave a služieb súvisiacich s jeho prepravou je

a) vydanie písomného stanoviska k pripojeniu plynového zariadenia k prepravnej sieti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie k prepravnej sieti,5)

b) umožnenie prepravy plynu po pripojení plynového zariadenia k prepravnej sieti podľa dátumu začiatku prepravy dohodnutého v zmluve o preprave plynu,

c) obnovenie prepravy plynu

1. do 24 hodín od okamihu, keď sa prevádzkovateľ prepravnej siete o poruche dozvedel,

2. do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti užívateľa prepravnej siete plynu na obnovenie prepravy plynu po prerušení alebo obmedzení prepravy plynu s výnimkou prípadov určených osobitným predpisom,6)

d) dodržanie kvality plynu počas jeho prepravy v súlade s kvalitou plynu prevzatého na prepravu od užívateľa prepravnej siete pri dodržaní podmienok zmluvy o preprave plynu,

e) písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o stave preverovania kvality plynu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia podania užívateľa prepravnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete týkajúceho sa zhoršenia kvality plynu počas jeho prepravy,

f) písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, v prípade zistenia zníženej kvality prepravovaného plynu počas jeho prepravy v lehote uvedenej v písmene e),

g) zabezpečenie preskúšania určeného meradla v lehote do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti užívateľa prepravnej siete o preskúšanie určeného meradla prevádzkovateľovi prepravnej siete,

h) overenie správnosti vyúčtovania platby za prepravu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za prepravu plynu,

i) dodržanie priemernej doby trvania nedodržania plynulosti prepravy plynu najviac 15 hodín,

j) písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia prepravy plynu najneskôr 30 dní pred plánovaným obmedzením alebo prerušením prepravy plynu,

k) dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia prepravy plynu v súlade s písomným oznámením podľa písmena j),

l) dosiahnutie úrovne kvality prepravy plynu tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 6 neprekročila 6,95 %.

§ 4

Štandard kvality plynu pri jeho distribúcii a služieb súvisiacich s jeho distribúciou

Štandardom kvality plynu pri jeho distribúcii a služieb súvisiacich s jeho distribúciou je

a) písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie plynového zariadenia k distribučnej sieti,

b) umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti do piatich pracovných dní pre odberateľa plynu v domácnosti alebo do 30 dní pre odberateľa plynu mimo domácnosti odo dňa, keď žiadateľ o pripojenie plynového zariadenia k distribučnej sieti preukáže prevádzkovateľovi distribučnej siete splnenie určených technických a obchodných podmienok pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti,

c) obnovenie distribúcie plynu

1. do 24 hodín od okamihu, keď sa prevádzkovateľ distribučnej siete o poruche dozvedel,

2. do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti užívateľa distribučnej siete na obnovenie distribúcie plynu po prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu odberateľovi plynu v prípade, že prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu bolo vykonané fyzickým odpojením odberného plynového zariadenia od distribučnej siete do piatich pracovných dní,

d) písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete v lehote

1. do 15 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zmenu odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti,

2. do 20 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zmenu odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti,

e) dodržanie kvality plynu pri jeho distribúcii ustanovenej v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete,7)

f) písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia podania užívateľa distribučnej siete prevádzkovateľovi distribučnej siete týkajúceho sa kvality plynu,

g) písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, v prípade zistenia zníženej kvality distribuovaného plynu v lehote uvedenej v písmene f),

h) zabezpečenie preskúšania určeného meradla formou jeho výmeny a podania žiadosti o vykonanie skúšky8) v lehote do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa plynu alebo odberateľa plynu o preskúšanie určeného meradla prevádzkovateľovi distribučnej siete,

i) overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu,

j) písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu najneskôr 15 dní pred plánovaným obmedzením alebo prerušením distribúcie plynu, pričom za štandard lehoty pre oznamovanie plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu sa nepovažuje výmena meradla,

k) dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu v súlade s písomným oznámením podľa písmena j),

l) dodržanie plynulosti distribúcie plynu, pričom

a) priemerná doba prerušenia distribúcie plynu je najviac 15 hodín,

b) priemerný počet prerušení distribúcie plynu je najviac päť,

m) dosiahnutie úrovne kvality distribúcie plynu tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 7 neprekročila 6,80 %.

§ 5

Štandard kvality plynu pri jeho dodávke a služieb súvisiacich s jeho dodávkou

Štandardom kvality plynu pri jeho dodávke a služieb súvisiacich s jeho dodávkou je

a) uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu9) a zabezpečenie plynulej dodávky plynu odberateľovi plynu v termíne dohodnutom v zmluve o dodávke plynu,

b) zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu prostredníctvom zaslania žiadosti o obnovenie prepravy plynu alebo distribúcie plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledujúci pracovný deň po dni oznámenia o úhrade dlžnej sumy zo strany odberateľa plynu a zistenia, že odberateľ plynu dlžnú sumu dodávateľovi plynu uhradil alebo s dodávateľom plynu uzatvoril dohodu o úhrade dlhu,

c) dodržanie dodávky plynu v kvalite, ktorá musí za bežných okolností zodpovedať špecifikácii uvedenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej siete; pre určenie kvalitatívnych znakov plynu sú záväzné údaje zistené prevádzkovateľom prepravnej alebo distribučnej siete v uzlových bodoch kontroly kvality na prepravnej alebo distribučnej sieti,

d) písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu,

e) písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, v prípade zistenia zníženej kvality plynu prevádzkovateľom prepravnej siete alebo distribučnej siete v lehote podľa písmena d),

f) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu,

g) odoslanie

1. žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak tento odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete alebo o prístupe do distribučnej siete,

2. stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti v lehote do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska,

h) dosiahnutie úrovne kvality dodávky plynu tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 8 neprekročila 6,75 %.

§ 6

Za štandard kvality podľa § 2 až 5 sa považuje aj skutočnosť, že regulovaný subjekt nedodržal štandardy kvality uvedené v § 2 až 5 z dôvodu

a) havárie spôsobenej treťou osobou na ťažobnej sieti, na zásobníku, na zariadeniach prepravnej siete alebo distribučnej siete,

b) vzniku živelnej udalosti,

c) vyhlásenia stavu núdze10) na vymedzenom území alebo časti vymedzeného územia alebo vykonávania činnosti bezprostredne zamedzujúcej vzniku stavu núdze,

d) že dotknutý účastník trhu s plynom preukázateľne neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú pre dodržanie štandardu kvality.

§ 7

Sledovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie štandardov kvality regulovaným subjektom

(1) Štandardy kvality sa sledujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 až 8 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť na základe podaní účastníkov trhu s plynom a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti a podania, ktorým lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, zaradia sa do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.

(2) Na účely sledovania štandardov kvality sa prevádzkovateľom zásobníka, prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom distribučnej siete a dodávateľom plynu vyhotovuje sumárny záznam, ktorý obsahuje najmä

a) identifikačné údaje regulovaného subjektu, a to

1. obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,

2. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,

b) identifikačné údaje účastníka trhu s plynom, a to

1. meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,

2. obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,

3. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,

c) názov, číslo a adresu odberného miesta alebo odovzdávaco-preberacieho bodu,

d) dátum, čas a spôsob oznámenia udalosti alebo zistenia nedodržania štandardu kvality,

e) opis udalosti,

f) príčinu nedodržania štandardu kvality,

g) dátum a spôsob vybavenia udalosti,

h) podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby regulovaného subjektu.

(3) Údaje v zázname podľa odseku 2 písm. b) a c) sa nevyžadujú pri sledovaní štandardu kvality podľa § 2 písm. h), i) a j).

(4) Prevádzkovateľom zásobníka sa na účely vyhodnotenia štandardu kvality v prílohe č. 1 tabuľka č. 2 sleduje

a) súhrnná doba prerušení uskladňovania plynu, ktorú tvorí súčet všetkých dôb trvania prerušení služieb uskladňovania plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite, ktoré neboli zavinené prevádzkovateľom zásobníka, sú v súlade so zmluvou o uskladňovaní alebo neboli vopred oznámené v lehote podľa § 2 písm. f), ktorá sa za kalendárny rok vypočíta podľa vzorca

Vzorec 01

kde

Ssp – súhrnná doba prerušení služieb uskladňovania plynu v hodinách,

Ti – doba trvania i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu v hodinách,

b) doba trvania i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu v hodinách, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Ti = t1 – t0,

kde

t0 – dátum a čas začiatku i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu,

t1 – dátum a čas konca i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu,

c) priemerná doba trvania prerušenia služieb uskladňovania plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite za kalendárny rok, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 02

kde

tpriem – priemerná doba trvania prerušenia uskladňovania plynu v hodinách,

n – počet prerušení celkom.

(5) Prevádzkovateľom prepravnej siete sa na účely vyhodnotenia štandardu kvality v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 sleduje

a) súhrnná doba nedodržania plynulosti prepravy plynu, ktorú tvorí súčet všetkých dôb trvania nedodržaní plynulosti prepravy plynu za kalendárny rok, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 03

kde

Ssp – súhrnná doba nedodržania plynulosti prepravy plynu v hodinách,

Ti – doba trvania i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu v hodinách,

b) doba i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu v hodinách, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Ti = t1 – t0,

kde

t0 – dátum a čas začiatku i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu,

t1 – dátum a čas konca i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu,

c) priemerná doba trvania nedodržania plynulosti prepravy plynu za kalendárny rok, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 04

kde

tpriem – priemerná doba trvania nedodržania plynulosti v hodinách,

n – počet prerušení celkom,

(6) Prevádzkovateľom distribučnej siete sa na účely vyhodnotenia štandardu kvality v prílohe č. 3 tabuľkách č. 2 a 3 sleduje

a) priemerná doba prerušenia distribúcie plynu, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 05

kde

SAIDI – priemerná doba prerušenia distribúcie plynu,

Zi – počet dotknutých odberných miest pri i-tom prerušení distribúcie plynu,

N – celkový počet odberných miest prevádzkovateľa distribučnej siete,

ti – doba trvania i-tého prerušenia distribúcie plynu v hodinách,

1. do priemernej doby prerušenia distribúcie plynu vstupujú všetky neplánované prerušenia distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie plynu odberateľom plynu na odberných miestach v trvaní viac ako jedna hodina,

2. do priemernej doby prerušenia distribúcie plynu nevstupujú prerušenia distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sieti, prepravnej sieti alebo živelnej udalosti,

3. priemerná doba prerušenia distribúcie plynu sa sleduje mesačne, o každej udalosti je zaznamenaný dátum a čas vzniku, doba trvania prerušenia distribúcie plynu, počet dotknutých odberných miest a príčina vzniku udalosti; prerušenie distribúcie plynu v danej distribučnej sieti, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalosti podľa bodu 2, sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa predkladá len na vyžiadanie,

b) priemerný počet prerušení distribúcie plynu, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 06

kde

SAIFI – priemerný počet prerušení distribúcie plynu,

Ni – počet dotknutých odberných miest pri i-tom prerušení distribúcie plynu,

N – celkový počet odberných miest prevádzkovateľa distribučnej siete.

1. do priemerného počtu prerušení distribúcie plynu vstupujú všetky neplánované prerušenia distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie plynu odberateľom plynu na odberných miestach v trvaní viac ako jedna hodina,

2. do priemerného počtu prerušení distribúcie plynu nevstupujú prerušenia distribúcie plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sieti, prepravnej sieti alebo živelnej udalosti,

3. priemerný počet prerušení distribúcie plynu sa sleduje mesačne, o každej udalosti je zaznamenaný dátum a čas vzniku, doba trvania prerušenia distribúcie plynu, počet dotknutých odberných miest a príčina vzniku udalosti; prerušenie distribúcie plynu v danej distribučnej sieti, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalosti podľa bodu 2, sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa predkladá len na vyžiadanie.

(7) Štandardy kvality podľa § 6 sa vyhodnocujú samostatne podľa dôvodu vzniku udalosti v rozsahu údajov

a) dátum a čas vzniku udalosti,

b) dátum a čas skončenia udalosti,

c) počet dotknutých účastníkov trhu s plynom,

d) celkové množstvo nedodaného plynu.

(8) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 v rozsahu podľa príloh č. 1 až 8 sa zverejňuje do 28. februára roku t po dobu najmenej 12 mesiacov na internetovej stránke regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadenú internetovú stránku alebo nevydáva výročnú správu.

(9) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 v rozsahu podľa príloh č. 1 až 8 sa predkladá úradu podľa osobitného predpisu11) do 28. februára roku t.


§ 7a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2011

Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až marec roku 2011 sa regulovaným subjektom vykoná podľa doterajšej vyhlášky a vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace apríl až december roku 2011 sa vykoná podľa tejto vyhlášky.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Jozef Holjenčík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality uskladňovania plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 1

Štandard kvality uskladňovania plynuPočet udalostí celkomPočet udalostí v limitePočet udalostí mimo limituPočet nedoriešených udalostíPočet udalostí z minulého rokaPodiel udalostí v limite
k počtu
udalostí
celkom (%)
Dodržanie kvality plynu pri uskladňovaní podľa technických podmienok prevádzkovateľa zásobníka
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o stave preverovania kvality plynu
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu
Overenie správnosti vyúčtovania platby za uskladňovanie plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia uskladňovania plynu
Dodržanie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia služieb uskladňovania plynu
Dodržanie lehoty na zverejnenie informácie o voľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka, najneskôr sedem dní pred uvoľnením uskladňovacej kapacity
Dodržanie lehoty na zverejnenie informácie o voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka, najneskôr sedem dní pred uvoľnením prerušiteľnej kapacity
Dodržanie lehoty na zverejnenie informácie o pláne ročných odstávok na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka 30 dní pred koncom kalendárneho roka t

Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu – Počet nedoriešených udalostí + Počet udalostí z minulého roka.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality uskladňovania plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 2

Štandard kvality uskladňovania plynurok trok t-1
Počet prerušení celkomSúhrnná doba prerušení v hodináchPriemerná doba trvania prerušenia
v hodinách
Počet prerušení celkomSúhrnná doba prerušení v hodináchPriemerná doba trvania prerušenia
v hodinách
Dodržanie priemernej doby trvania prerušenia služieb uskladňovania plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite najviac 24 hodín

Príloha č. 2 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality prepravy plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 1

Štandard kvality uskladňovania plynuPočet udalostí celkomPočet udalostí v limitePočet udalostí mimo limituPočet nedoriešených udalostíPočet udalostí z minulého rokaPodiel udalostí v limite
k počtu
udalostí
celkom (%)
Dodržanie kvality plynu pri uskladňovaní podľa technických podmienok prevádzkovateľa zásobníka
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o stave preverovania kvality plynu
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu
Overenie správnosti vyúčtovania platby za uskladňovanie plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia uskladňovania plynu
Dodržanie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia služieb uskladňovania plynu
Dodržanie lehoty na zverejnenie informácie o voľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka, najneskôr sedem dní pred uvoľnením uskladňovacej kapacity
Dodržanie lehoty na zverejnenie informácie o voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka, najneskôr sedem dní pred uvoľnením prerušiteľnej kapacity
Dodržanie lehoty na zverejnenie informácie o pláne ročných odstávok na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka 30 dní pred koncom kalendárneho roka t

Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu – Počet nedoriešených udalostí + Počet udalostí z minulého roka.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality prepravy plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 2

Štandard kvality prepravy plynurok trok t-1
Počet nedodržaní plynulosti prepravy celkomSúhrnná doba nedodržania plynulosti prepravy v hodináchPriemerná doba trvania nedodržania plynulosti prepravy v hodináchPočet nedodržaní plynulosti prepravy celkomSúhrnná doba nedodržania plynulosti prepravy v hodináchPriemerná doba trvania nedodržania plynulosti prepravy
v hodinách
Dodržanie priemernej doby trvania nedodržania plynulosti prepravy plynu najviac 15 hodín

Príloha č. 3 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality distribúcie plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 1

Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb súvisiacich s prepravou plynu Počet udalostí celkomPočet udalostí v limitePočet udalostí mimo limituPočet nedoriešených udalostíPodiel udalostí v limite k počtu prípadov celkom (%)
Vydanie písomného stanoviska k pripojeniu plynového zariadenia k prepravnej sieti
Umožnenie prepravy plynu po pripojení plynového zariadenia k prepravnej sieti podľa dátumu začiatku prepravy dohodnutého v zmluve o preprave plynu
Obnovenie prepravy plynu po poruche
Obnovenie prepravy plynu po doručení žiadosti užívateľa prepravnej siete po prerušení alebo obmedzení prepravy plynu
Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o stave preverovania kvality plynu
Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality prepravovaného plynu
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla
Overenie správnosti vyúčtovania platby za prepravu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania
Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o začiatku a ukončení plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu
Dodržanie termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu

Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu – Počet nedoriešených udalostí + Počet udalostí z minulého roka.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality distribúcie plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Počet odberných miest registrovaných prevádzkovateľom sústavy k 31. decembru .......................................

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) – SAIDI

Tabuľka č. 2

Priemerná doba prerušenia distribúcie plynu najviac 15 hodín
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.RokIndex
mesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiac 2.../2...

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) – SAIFI

Tabuľka č. 3

Priemerný počet prerušení distribúcie plynu najviac 5
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.RokIndex
mesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiac 2.../2...

Príloha č. 4 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality dodávky plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 1

Štandard kvality dodávky plynuPočet udalostí celkomPočet udalostí v limitePočet udalostí mimo limituPočet nedoriešených udalostíPočet udalostí z minulého rokaPodiel
udalostí
v limite
k počtu
udalostí
celkom (%)
Uzatvorenie zmluvy a zabezpečenie plynulej dodávky plynu odberateľovi plynu
Zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu
Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu
Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu
Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania
Odoslanie žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej alebo distribučnej siete
Odoslanie stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo distribučnej siete odberateľovi plynu

Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu – Počet nedoriešených udalostí + Počet udalostí z minulého roka.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Tabuľka č. 1 USKLADŇOVANIE PLYNU

iŠtandard kvality uskladňovania plynuMiera
závažnosti
v %
Skutočná
odchýlka
štandardov kvality
Hodnota úrovne
i
v %
11Dodržanie kvality plynu pri uskladňovaní podľa technických podmienok prevádzkovateľa zásobníka [§ 2 písm. a)]15
12Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o stave preverovania kvality plynu [§ 2 písm. b)]10
13Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu [§ 2 písm. c)]10
14Overenie správnosti vyúčtovania platby za uskladňovanie plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania
[§ 2 písm. d)]
15
15Dodržanie plynulosti procesu uskladňovania plynu dohodnutého v zmluve o uskladňovaní plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite [§ 2 písm. e)]17
16Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia uskladňovania plynu [§ 2 písm. f)]5
17Dodržanie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia služieb uskladňovania plynu [§ 2 písm. g)]7
18Zverejnenie informácie o voľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením uskladňovacej kapacity [§ 2 písm. h)]7
19Zverejnenie informácie o voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením prerušiteľnej kapacity [§ 2 písm. i)]7
20Zverejnenie informácie o pláne predpokladaných ročných odstávok na nasledujúci kalendárny rok na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka do 30. novembra kalendárneho roka t [§ 2 písm. j)]7
Hodnota úrovne štandardu kvality uskladňovania plynu (Hú)

Hodnota úrovne štandardu kvality uskladňovania plynu sa vypočíta podľa vzorca

Hú = Σ Húi

kde

i – hodnota úrovne i-tého štandardu kvality uskladňovania plynu, Húi = MZi * Ki,

i – štandard kvality uskladňovania plynu,

MZi – miera závažnosti i-tého parametra štandardu kvality uskladňovania plynu,

Ki – skutočná odchýlka, Ki = (100 – PUi)/100,

PUi – podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom v percentách uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 1.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Tabuľka č. 1 PREPRAVA PLYNU

iŠtandard
kvality
prepravy plynu
Miera
závažnosti
v %
Skutočná
odchýlka
štandardu kvality
Hodnota
úrovne
i
v %
31Vydanie písomného stanoviska k pripojeniu plynového zariadenia k prepravnej sieti [§ 3 písm. a)] 10
32Umožnenie prepravy plynu po pripojení plynového zariadenia k prepravnej sieti podľa dátumu začatia prepravy dohodnutého v zmluve o preprave plynu [§ 3 písm. b)]9
33Obnovenie prepravy plynu po poruche alebo po doručení žiadosti užívateľa prepravnej siete plynu na obnovenie prepravy plynu po prerušení alebo obmedzení prepravy plynu [§ 3 písm. c)]10
34Dodržanie kvality plynu počas prepravy [§ 3 písm. d)]10
35Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o stave preverovania kvality plynu [§ 3 písm. e)]10
36Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality prepravovaného plynu [§ 3 písm. f)]10
37Zabezpečenie preskúšania určeného meradla [§ 3 písm. g)]10
38Overenie správnosti vyúčtovania platby za prepravu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania [§ 3 písm. h)]10
39Dodržanie plynulosti prepravy plynu [§ 3 písm. i)]7
40Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o začiatku a ukončení plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu [§ 3 písm. j)]7
41Dodržania termínu začatia alebo ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prepravy plynu [§ 3 písm. k)]7
Hodnota úrovne štandardu kvality prepravy plynu (Hú)

Hodnota úrovne štandardu kvality prepravy plynu sa vypočíta podľa vzorca

Hú = Σ Húi ,

kde

i – hodnota úrovne i-tého štandardu kvality prepravy plynu, Húi = MZi * Ki,

i – štandard kvality prepravy plynu,

MZi – miera závažnosti i-tého parametra štandardu kvality prepravy plynu,

Ki – skutočná odchýlka, Ki = (100 – PUi)/100,

PUi – podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom v percentách uvedených v prílohe č. 2 tabuľke č. 1.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Tabuľka č. 1 DISTRIBÚCIA PLYNU

iŠtandard kvality distribúcie plynuMiera
závažnosti
v %
Skutočná
odchýlka
štandardu
kvality
Hodnota
úrovne
i
v %
51Písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti [§ 4 písm. a)]5
52Umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti pre odberateľa plynu v domácnosti a odberateľa plynu mimo domácnosti odo dňa, keď žiadateľ preukáže prevádzkovateľovi distribučnej siete splnenie určených technických a obchodných podmienok pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti [§ 4 písm. b)]5
53/1Obnovenie distribúcie plynu do 48 hodín od okamihu, keď sa prevádzkovateľ prepravnej siete o poruche dozvedel [§ 4 písm. c)]10
53/2Obnovenie distribúcie plynu do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti užívateľa prepravnej siete plynu o obnovenie prepravy plynu [§ 4 písm. c)]7
54/1Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti [§ 4 písm. d)]5
54/2Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti [§ 4 písm. d)]5
55Dodržanie kvality plynu pri distribúcii plynu ustanovej v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete [§ 4 písm. e)]8
56Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu [§ 4 písm. f)]5
57Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu [§ 4 písm. g)]5
58Zabezpečenie preskúšania určeného meradla formou jeho výmeny a podania žiadosti o vykonanie skúšky [§ 4 písm. h)]5
59Overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania [§ 4 písm. i)]8
60Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu [§ 4 písm. j)]5
61Dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu [§ 4 písm. k)]7
62Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu – SAIDI [§ 4 písm. l)]10
63Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu – SAIFI [§ 4 písm. l)]10
Hodnota úrovne štandardu kvality distribúcie plynu (Hú)

Hodnota úrovne štandardu kvality distribúcie plynu sa vypočíta podľa vzorca

Hú = Σ Húi ,

kde

i – hodnota úrovne i-tého štandardu kvality distribúcie plynu, Húi = MZi * Ki,

i – štandard kvality distribúcie plynu,

MZi – miera závažnosti i-tého parametra štandardu kvality distribúcie plynu,

Ki – skutočná odchýlka, Ki = (100 – PUi)/100,

PUi – podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom v percentách uvedených v prílohe č. 3 tabuľke č. 1.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Tabuľka č. 1 DODÁVKA PLYNU

iŠtandard kvality dodávky plynuMiera
závažnosti
v %
Skutočná
odchýlka
štandardu
kvality
Hodnota
úrovne
i
v %
71Uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu [§ 5 písm. a)]15
72Obnovenie dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby [§ 5 písm. b)]25
73Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu [§ 5 písm. d)]10
74Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu [§ 5 písm. e)]10
75Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania [§ 5 písm. f)]20
76/1Odoslanie žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej alebo distribučnej siete [§ 5 písm. g)]10
76/2Odoslanie stanoviska prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej siete odberateľovi plynu k žiadosti v lehote do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska [§ 5 písm. g)]10
Hodnota úrovne štandardu kvality dodávky plynu (Hú)

Hodnota úrovne štandardu kvality dodávky plynu sa vypočíta podľa vzorca

Hú = Σ Húi ,

kde

i – hodnota úrovne i-tého štandardu kvality dodávky plynu, Húi = MZi * Ki,

i – štandard kvality dodávky plynu,

MZi – miera závažnosti i-tého parametra štandardu kvality dodávky plynu,

Ki – skutočná odchýlka, Ki = (100 – PUi)/100,

PUi – podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom v percentách uvedených v prílohe č. 4 tabuľke č. 1.

Poznámky pod čiarou

1) § 41 ods. 2, § 43 ods. 2 a § 46 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 10 ods. 4 a § 14 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom.

3) § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.

4) § 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete.

5) § 9 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.

6) § 41 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z.

7) § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2005 Z. z.

8) § 19 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) § 48 ods. 2. písm. a) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 107/2007 Z. z.

10) § 14 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.

11) § 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.