Vyhláška č. 94/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve

Čiastka 31/2011
Platnosť od 01.04.2011 do31.08.2012
Účinnosť od 01.04.2011 do31.08.2012
Zrušený 250/2012 Z. z.

OBSAH

94

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 28. marca 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 1 písm. ee) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmeno a) znie:

a) poruchou odchýlka od normálneho prevádzkového stavu zásobníka, ktorá spôsobuje obmedzenie alebo prerušenie uskladňovania plynu v zásobníku, odchýlka od normálneho stavu prepravnej siete, ktorá spôsobuje obmedzenie alebo prerušenie prepravy plynu na časti prepravnej siete, alebo odchýlka od normálneho stavu distribučnej siete, ktorá spôsobuje obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu v časti distribučnej siete, okrem odchýlok spôsobených z dôvodov podľa osobitného predpisu,1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 41 ods. 2, § 43 ods. 2 a § 46 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. § 1 sa dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:

c) udalosťou zaznamenaný stav týkajúci sa štandardu kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve súvisiacich s uskladňovaním plynu, prepravou plynu, distribúciou plynu a dodávkou plynu, zaznamenaný regulovaným subjektom alebo dotknutým účastníkom trhu s plynom prostredníctvom písomného podania alebo iným spôsobom, napríklad telefaxom a elektronickými prostriedkami; také podanie je potrebné písomne doplniť najneskôr do troch dní,

d) rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá vyhodnotené štandardy kvality,

e) rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t, za ktorý sa vyhodnocujú štandardy kvality.“.

3. V § 2 písmeno e) znie:

e) dodržanie priemernej doby trvania prerušenia služieb uskladňovania plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite najviac 24 hodín; to neplatí pri prerušení nezavinenom prevádzkovateľom zásobníka, pri prerušení, ktoré je v súlade so zmluvou o uskladňovaní plynu, a pri plánovanom prerušení podľa § 2 písm. f),“.

4. V § 2 písmeno g) znie:

g) dodržanie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia služieb uskladňovania plynu v súlade s písomným oznámením podľa písmena f),“.

5. § 2 sa dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

h) zverejnenie informácie o voľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením voľnej uskladňovacej kapacity, ak má prevádzkovateľ zásobníka takú informáciu, inak deň po uvoľnení voľnej uskladňovacej kapacity,

i) zverejnenie informácie o voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacity, ak má prevádzkovateľ zásobníka takú informáciu, inak deň po uvoľnení voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacity,

j) zverejnenie informácie o pláne predpokladaných ročných odstávok na nasledujúci kalendárny rok na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka do 30. novembra kalendárneho roka,

k) dosiahnutie úrovne kvality uskladňovania plynu tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 5 neprekročila 6,60 %.“.

6. V § 3 písm. c) prvom bode sa slová „48 hodín“ nahrádzajú slovami „24 hodín“.

7. V § 3 písmeno i) znie:

i) dodržanie priemernej doby trvania nedodržania plynulosti prepravy plynu najviac 15 hodín,“.

8. § 3 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) dosiahnutie úrovne kvality prepravy plynu tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 6 neprekročila 6,95 %.“.

9. V § 4 písm. c) prvom bode sa slová „48 hodín“ nahrádzajú slovami „24 hodín“.

10. V § 4 písm. d) prvom bode sa slová „20 dní“ nahrádzajú slovami „15 dní“.

11. V § 4 písm. d) druhom bode sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „20 dní“.

12. V § 4 písmeno l) znie:

l) dodržanie plynulosti distribúcie plynu, pričom

a) priemerná doba prerušenia distribúcie plynu je najviac 15 hodín,

b) priemerný počet prerušení distribúcie plynu je najviac päť,“.

13. § 4 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) dosiahnutie úrovne kvality distribúcie plynu tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 7 neprekročila 6,80 %.“.

14. § 5 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) dosiahnutie úrovne kvality dodávky plynu tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 8 neprekročila 6,75 %.“.

15. V § 6 písm. c) sa slová „sú vykonávané činnosti bezprostredne zamedzujúce vzniku stavu núdze“ nahrádzajú slovami „vykonávania činnosti bezprostredne zamedzujúcej vzniku stavu núdze“.

16. V § 6 sa označenie druhého písmena c) nahrádza písmenom d).

17. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Sledovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie štandardov kvality regulovaným subjektom

(1) Štandardy kvality sa sledujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 až 8 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť na základe podaní účastníkov trhu s plynom a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti a podania, ktorým lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, zaradia sa do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.

(2) Na účely sledovania štandardov kvality sa prevádzkovateľom zásobníka, prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom distribučnej siete a dodávateľom plynu vyhotovuje sumárny záznam, ktorý obsahuje najmä

a) identifikačné údaje regulovaného subjektu, a to

1. obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,

2. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,

b) identifikačné údaje účastníka trhu s plynom, a to

1. meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,

2. obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,

3. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,

c) názov, číslo a adresu odberného miesta alebo odovzdávaco-preberacieho bodu,

d) dátum, čas a spôsob oznámenia udalosti alebo zistenia nedodržania štandardu kvality,

e) opis udalosti,

f) príčinu nedodržania štandardu kvality,

g) dátum a spôsob vybavenia udalosti,

h) podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby regulovaného subjektu.

(3) Údaje v zázname podľa odseku 2 písm. b) a c) sa nevyžadujú pri sledovaní štandardu kvality podľa § 2 písm. h), i) a j).

(4) Prevádzkovateľom zásobníka sa na účely vyhodnotenia štandardu kvality v prílohe č. 1 tabuľka č. 2 sleduje

a) súhrnná doba prerušení uskladňovania plynu, ktorú tvorí súčet všetkých dôb trvania prerušení služieb uskladňovania plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite, ktoré neboli zavinené prevádzkovateľom zásobníka, sú v súlade so zmluvou o uskladňovaní alebo neboli vopred oznámené v lehote podľa § 2 písm. f), ktorá sa za kalendárny rok vypočíta podľa vzorca

Vzorec 01

kde

Ssp – súhrnná doba prerušení služieb uskladňovania plynu v hodinách,

Ti – doba trvania i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu v hodinách,

b) doba trvania i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu v hodinách, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Ti = t1 – t0,

kde

t0 – dátum a čas začiatku i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu,

t1 – dátum a čas konca i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu,

c) priemerná doba trvania prerušenia služieb uskladňovania plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite za kalendárny rok, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 02

kde

tpriem – priemerná doba trvania prerušenia uskladňovania plynu v hodinách,

n – počet prerušení celkom.

(5) Prevádzkovateľom prepravnej siete sa na účely vyhodnotenia štandardu kvality v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 sleduje

a) súhrnná doba nedodržania plynulosti prepravy plynu, ktorú tvorí súčet všetkých dôb trvania nedodržaní plynulosti prepravy plynu za kalendárny rok, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 03

kde

Ssp – súhrnná doba nedodržania plynulosti prepravy plynu v hodinách,

Ti – doba trvania i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu v hodinách,

b) doba i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu v hodinách, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Ti = t1 – t0,

kde

t0 – dátum a čas začiatku i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu,

t1 – dátum a čas konca i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu,

c) priemerná doba trvania nedodržania plynulosti prepravy plynu za kalendárny rok, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 04

kde

tpriem – priemerná doba trvania nedodržania plynulosti v hodinách,

n – počet prerušení celkom,

(6) Prevádzkovateľom distribučnej siete sa na účely vyhodnotenia štandardu kvality v prílohe č. 3 tabuľkách č. 2 a 3 sleduje

a) priemerná doba prerušenia distribúcie plynu, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 05

kde

SAIDI – priemerná doba prerušenia distribúcie plynu,

Zi – počet dotknutých odberných miest pri i-tom prerušení
distribúcie plynu,

N – celkový počet odberných miest prevádzkovateľa
distribučnej siete,

ti – doba trvania i-tého prerušenia distribúcie plynu v hodinách,

1. do priemernej doby prerušenia distribúcie plynu vstupujú všetky neplánované prerušenia distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie plynu odberateľom plynu na odberných miestach v trvaní viac ako jedna hodina,

2. do priemernej doby prerušenia distribúcie plynu nevstupujú prerušenia distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sieti, prepravnej sieti alebo živelnej udalosti,

3. priemerná doba prerušenia distribúcie plynu sa sleduje mesačne, o každej udalosti je zaznamenaný dátum a čas vzniku, doba trvania prerušenia distribúcie plynu, počet dotknutých odberných miest a príčina vzniku udalosti; prerušenie distribúcie plynu v danej distribučnej sieti, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalosti podľa bodu 2, sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa predkladá len na vyžiadanie,

b) priemerný počet prerušení distribúcie plynu, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 06

kde

SAIFI – priemerný počet prerušení distribúcie plynu,

Ni – počet dotknutých odberných miest pri i-tom prerušení distribúcie plynu,

N – celkový počet odberných miest prevádzkovateľa distribučnej siete.

1. do priemerného počtu prerušení distribúcie plynu vstupujú všetky neplánované prerušenia distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie plynu odberateľom plynu na odberných miestach v trvaní viac ako jedna hodina,

2. do priemerného počtu prerušení distribúcie plynu nevstupujú prerušenia distribúcie plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sieti, prepravnej sieti alebo živelnej udalosti,

3. priemerný počet prerušení distribúcie plynu sa sleduje mesačne, o každej udalosti je zaznamenaný dátum a čas vzniku, doba trvania prerušenia distribúcie plynu, počet dotknutých odberných miest a príčina vzniku udalosti; prerušenie distribúcie plynu v danej distribučnej sieti, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalosti podľa bodu 2, sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa predkladá len na vyžiadanie.

(7) Štandardy kvality podľa § 6 sa vyhodnocujú samostatne podľa dôvodu vzniku udalosti v rozsahu údajov

a) dátum a čas vzniku udalosti,

b) dátum a čas skončenia udalosti,

c) počet dotknutých účastníkov trhu s plynom,

d) celkové množstvo nedodaného plynu.

(8) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 v rozsahu podľa príloh č. 1 až 8 sa zverejňuje do 28. februára roku t po dobu najmenej 12 mesiacov na internetovej stránke regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadenú internetovú stránku alebo nevydáva výročnú správu.

(9) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 v rozsahu podľa príloh č. 1 až 8 sa predkladá úradu podľa osobitného predpisu11) do 28. februára roku t.“.

18. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2011

Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až marec roku 2011 sa regulovaným subjektom vykoná podľa doterajšej vyhlášky a vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace apríl až december roku 2011 sa vykoná podľa tejto vyhlášky.“.

19. Prílohy č. 1 až 7 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality uskladňovania plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 1

Štandard kvality uskladňovania plynuPočet udalostí celkomPočet udalostí v limitePočet udalostí mimo limituPočet nedoriešených udalostíPočet udalostí z minulého rokaPodiel udalostí v limite
k počtu
udalostí
celkom (%)
Dodržanie kvality plynu pri uskladňovaní podľa technických podmienok prevádzkovateľa zásobníka      
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o stave preverovania kvality plynu      
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu      
Overenie správnosti vyúčtovania platby za uskladňovanie plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania      
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia uskladňovania plynu      
Dodržanie termínu začiatku a ukončenia  prerušenia alebo obmedzenia služieb uskladňovania plynu      
Dodržanie lehoty na zverejnenie informácie o voľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka, najneskôr sedem dní pred uvoľnením uskladňovacej kapacity      
Dodržanie lehoty na zverejnenie informácie o voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka, najneskôr sedem dní pred uvoľnením prerušiteľnej kapacity      
Dodržanie lehoty na zverejnenie informácie o pláne ročných odstávok na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka 30 dní pred koncom kalendárneho roka t      

Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu – Počet nedoriešených udalostí + Počet udalostí z minulého roka.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality uskladňovania plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 2

Štandard kvality uskladňovania plynurok trok t-1
Počet prerušení celkomSúhrnná doba prerušení v hodináchPriemerná doba trvania prerušenia
v hodinách
Počet prerušení celkomSúhrnná doba prerušení v hodináchPriemerná doba trvania prerušenia
v hodinách
Dodržanie priemernej doby trvania prerušenia služieb uskladňovania plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite najviac 24 hodín      

Príloha č. 2 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality prepravy plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 1

Štandard kvality prepravy plynuPočet
udalostí
celkom
Počet
udalostí
v limite
Počet
udalostí
mimo limitu
Počet
nedoriešených
udalostí
Počet
udalostí z minulého
roka
Podiel
udalostí
v limite k
udalostiam
celkom (%)
Vydanie písomného stanoviska k pripojeniu plynového zariadenia k prepravnej sieti      
Umožnenie prepravy plynu po pripojení plynového zariadenia k prepravnej sieti podľa dátumu začiatku prepravy dohodnutého v zmluve o preprave plynu      
Obnovenie prepravy plynu po poruche alebo po doručení žiadosti užívateľa prepravnej siete plynu na obnovenie prepravy plynu po prerušení alebo obmedzení prepravy plynu      
Dodržanie kvality plynu počas prepravy v súlade s kvalitou plynu prevzatého na prepravu od užívateľa prepravnej siete      
Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o stave preverovania kvality plynu      
Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality prepravovaného plynu      
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla      
Overenie správnosti vyúčtovania platby za prepravu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania       
Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o zaèiatku a ukonèení plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu      
Dodržanie termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu      

Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu – Počet nedoriešených udalostí + Počet udalostí z minulého roka.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality prepravy plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 2

Štandard kvality prepravy plynurok trok t-1
Počet nedodržaní plynulosti prepravy celkomSúhrnná doba nedodržania plynulosti prepravy v hodináchPriemerná doba trvania nedodržania plynulosti prepravy  v hodináchPočet nedodržaní plynulosti prepravy celkomSúhrnná doba nedodržania  plynulosti prepravy v hodináchPriemerná doba trvania nedodržania plynulosti prepravy
v hodinách
Dodržanie priemernej doby trvania nedodržania plynulosti  prepravy plynu najviac 15 hodín      

Príloha č. 3 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality distribúcie plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 1

Štandard kvality distribúcie plynuPočet
udalostí
celkom
Počet
udalostí
v limite
Počet
udalostí
mimo limitu
Počet
nedoriešených
udalostí
Počet
udalostí z minulého
roka
Podiel
udalostí
v limite
k počtu
udalostí
celkom
(%)
Písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti      
Umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti       
Obnovenie distribúcie plynu po poruche      
Obnovenie distribúcie plynu po doručení žiadosti užívateľa distribučnej siete po prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu      
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti      
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti      
Dodržanie kvality plynu pri distribúcii plynu ustanovenej v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete      
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu       
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu      
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla      
Overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania      
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o začiatku a ukončení plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu       
Dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu      

Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu – Počet nedoriešených udalostí + Počet udalostí z minulého roka.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality distribúcie plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Počet odberných miest registrovaných prevádzkovateľom sústavy k 31. decembru .......................................

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) – SAIDI

Tabuľka č. 2

Priemerná doba prerušenia distribúcie plynu najviac 15 hodín
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.RokIndex
mesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiac 2.../2...
              

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) – SAIFI

Tabuľka č. 3

Priemerný počet prerušení distribúcie plynu najviac  5
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.RokIndex
mesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiacmesiac 2.../2...
              

Príloha č. 4 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality dodávky plynu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do Počet odberných miest:

Tabuľka č. 1

Štandard kvality dodávky plynuPočet udalostí celkomPočet udalostí v limitePočet udalostí mimo limituPočet nedoriešených udalostíPočet udalostí z minulého rokaPodiel
udalostí
v limite
k počtu
udalostí
celkom (%)
Uzatvorenie zmluvy a zabezpečenie plynulej dodávky plynu odberateľovi plynu       
Zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu       
Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu      
Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu       
Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania      
Odoslanie žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej alebo distribučnej siete       
Odoslanie stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo distribučnej siete odberateľovi plynu      

Vysvetlivky k tabuľke č. 1: Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu – Počet nedoriešených udalostí + Počet udalostí z minulého roka.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Tabuľka č. 1 USKLADŇOVANIE PLYNU

iŠtandard kvality uskladňovania  plynuMiera
závažnosti
v %
Skutočná
odchýlka
štandardov kvality
Hodnota úrovne
i
v %
11Dodržanie kvality plynu pri uskladňovaní podľa technických podmienok prevádzkovateľa zásobníka [§ 2 písm. a)]15  
12Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o stave preverovania kvality plynu [§ 2 písm. b)]10  
13Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu [§ 2 písm. c)]10  
14Overenie správnosti vyúčtovania platby za uskladňovanie plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania
[§ 2 písm. d)]
15  
15Dodržanie plynulosti procesu uskladňovania plynu dohodnutého v zmluve o uskladňovaní plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite [§ 2 písm. e)]17  
16Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia uskladňovania plynu [§ 2 písm. f)]5  
17Dodržanie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia služieb uskladňovania plynu  [§ 2 písm. g)]7  
18Zverejnenie informácie o voľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením uskladňovacej kapacity [§ 2 písm. h)]7  
19Zverejnenie informácie o voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacite na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením prerušiteľnej kapacity [§ 2 písm. i)]7  
20Zverejnenie informácie o pláne predpokladaných  ročných odstávok na nasledujúci kalendárny rok na internetovej stránke prevádzkovateľa zásobníka do 30. novembra kalendárneho roka t [§ 2 písm. j)]7  
Hodnota úrovne štandardu kvality uskladňovania  plynu (Hú) 

Hodnota úrovne štandardu kvality uskladňovania plynu sa vypočíta podľa vzorca

Hú = Σ Húi ,

kde

i – hodnota úrovne i-tého štandardu kvality uskladňovania plynu, Húi = MZi * Ki,

i – štandard kvality uskladňovania plynu,

MZi – miera závažnosti i-tého parametra štandardu kvality uskladňovania plynu,

Ki – skutočná odchýlka, Ki = (100 – PUi)/100,

PUi – podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom v percentách uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 1.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Tabuľka č. 1 PREPRAVA PLYNU

iŠtandard
kvality
prepravy plynu
Miera
závažnosti
v %
Skutočná
odchýlka
štandardu kvality
Hodnota
úrovne
i
v %
31Vydanie písomného stanoviska k pripojeniu plynového zariadenia k prepravnej sieti [§ 3 písm. a)] 10  
32Umožnenie prepravy plynu po pripojení plynového zariadenia k prepravnej sieti podľa dátumu začatia prepravy dohodnutého v zmluve o preprave plynu [§ 3 písm. b)]9  
33Obnovenie prepravy plynu po poruche alebo po doručení žiadosti užívateľa prepravnej siete plynu na obnovenie prepravy plynu po prerušení alebo obmedzení prepravy plynu [§ 3 písm. c)]10  
34Dodržanie kvality plynu počas prepravy [§ 3 písm. d)]10  
35Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o stave preverovania kvality plynu [§ 3 písm. e)]10  
36Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality prepravovaného plynu [§ 3 písm. f)]10  
37Zabezpečenie preskúšania určeného meradla [§ 3 písm. g)]10  
38Overenie správnosti vyúčtovania platby za prepravu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania [§ 3 písm. h)]10  
39Dodržanie plynulosti prepravy plynu [§  3 písm. i)]7  
40Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o začiatku a ukončení plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu [§ 3 písm. j)]7  
41Dodržania termínu začatia alebo ukončenia plánovaného obmedzenia alebo  prepravy plynu [§ 3 písm. k)]7  
Hodnota úrovne štandardu kvality prepravy plynu (Hú) 

Hodnota úrovne štandardu kvality prepravy plynu sa vypočíta podľa vzorca

Hú = Σ Húi ,

kde

i – hodnota úrovne i-tého štandardu kvality prepravy plynu, Húi = MZi * Ki,

i – štandard kvality prepravy plynu,

MZi – miera závažnosti i-tého parametra štandardu kvality prepravy plynu,

Ki – skutočná odchýlka, Ki = (100 – PUi)/100,

PUi – podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom v percentách uvedených v prílohe č. 2 tabuľke č. 1.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Tabuľka č. 1 DISTRIBÚCIA PLYNU

iŠtandard kvality distribúcie plynuMiera
závažnosti
v %
Skutočná
odchýlka
štandardu
kvality
Hodnota
úrovne
i
v %
51Písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti [§ 4 písm. a)]5  
52Umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti pre odberateľa plynu v domácnosti a odberateľa plynu mimo domácnosti odo dňa, keď žiadateľ preukáže prevádzkovateľovi distribučnej siete splnenie určených technických a obchodných podmienok pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti [§ 4 písm. b)]5  
53/1Obnovenie distribúcie plynu do 48 hodín od okamihu, keď sa prevádzkovateľ prepravnej siete o poruche dozvedel [§ 4 písm. c)]10  
53/2Obnovenie distribúcie plynu do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti užívateľa prepravnej siete plynu o obnovenie prepravy plynu [§ 4 písm. c)]7  
54/1Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti [§ 4 písm. d)]5  
54/2Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti [§ 4 písm. d)]5  
55Dodržanie kvality plynu pri distribúcii plynu ustanovej v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete [§ 4 písm. e)]8  
56Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu [§ 4 písm. f)]5  
57Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu [§ 4 písm. g)]5  
58Zabezpečenie preskúšania určeného meradla formou jeho výmeny a podania žiadosti o vykonanie skúšky [§ 4 písm. h)]5  
59Overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania [§ 4 písm. i)]8  
60Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu [§ 4 písm. j)]5  
61Dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu [§ 4 písm. k)]7  
62Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu – SAIDI [§ 4 písm. l)]10  
63Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu – SAIFI [§ 4 písm. l)]10  
Hodnota úrovne štandardu kvality distribúcie plynu (Hú) 

Hodnota úrovne štandardu kvality distribúcie plynu sa vypočíta podľa vzorca

Hú = Σ Húi ,

kde

i – hodnota úrovne i-tého štandardu kvality distribúcie plynu, Húi = MZi * Ki,

i – štandard kvality distribúcie plynu,

MZi – miera závažnosti i-tého parametra štandardu kvality distribúcie plynu,

Ki – skutočná odchýlka, Ki = (100 – PUi)/100,

PUi – podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom v percentách uvedených v prílohe č. 3 tabuľke č. 1.“.

20. Za prílohu č. 7 sa pripája príloha č. 8, ktorá znie:

„Príloha č. 8 k vyhláške č. 328/2008 Z. z.

Tabuľka č. 1 DODÁVKA PLYNU

iŠtandard kvality dodávky plynuMiera
závažnosti
v %
Skutočná
odchýlka
štandardu
kvality
Hodnota
úrovne
i
v %
71Uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu [§ 5 písm. a)]15  
72Obnovenie dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby [§ 5 písm. b)]25  
73Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu [§ 5 písm. d)]10  
74Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu [§ 5 písm. e)]10  
75Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania [§ 5 písm. f)]20  
76/1Odoslanie žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej alebo distribučnej siete [§ 5 písm. g)]10  
76/2Odoslanie stanoviska prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej siete odberateľovi plynu k žiadosti v lehote do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska [§ 5 písm. g)]10  
Hodnota úrovne štandardu kvality dodávky plynu (Hú) 

Hodnota úrovne štandardu kvality dodávky plynu sa vypočíta podľa vzorca

Hú = Σ Húi ,

kde

i – hodnota úrovne i-tého štandardu kvality dodávky plynu, Húi = MZi * Ki,

i – štandard kvality dodávky plynu,

MZi – miera závažnosti i-tého parametra štandardu kvality dodávky plynu,

Ki – skutočná odchýlka, Ki = (100 – PUi)/100,

PUi – podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom v percentách uvedených v prílohe č. 4 tabuľke č. 1.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.


Jozef Holjenčík v. r.