Vyhláška č. 437/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu

Čiastka 134/2011
Platnosť od 03.12.2011
Účinnosť od 10.12.2011

OBSAH

437

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 25. novembra 2011,

ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 19 ods. 2 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu sa mení takto:

§ 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Množstvo elektriny vyrobenej z biometánu

Množstvo elektriny vyrobenej z biometánu QEVBM v MWh sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 01

pričom

QBM – množstvo biometánu vstupujúce do zariadenia výrobcu elektriny ako primárne palivo v m3,

VBM – výhrevnosť biometánu v kWh/m3,

UZVEe – elektrická účinnosť zariadenia výrobcu elektriny; harmonizovaná referenčná hodnota účinnosti pre samostatnú výrobu elektriny pri použití paliva zemný plyn je 0,525.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. decembra 2011.


Jozef Holjenčík v. r.