428

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 2. novembra 2010,

ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Energetická účinnosť prenosu a distribúcie elektriny

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti

a) prenosu elektriny je uvedený v prílohe č. 1,

b) distribúcie elektriny je uvedený v prílohe č. 2.

§ 2

Energetická náročnosť prepravy a distribúcie plynu, prepravy pohonných látok alebo ropy

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti

a) prepravy a distribúcie plynu je uvedený v prílohách č. 3 a 4,

b) prepravy pohonných látok alebo ropy je uvedený v prílohách č. 5 a 6.

§ 3

Energetická účinnosť rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla je uvedený v prílohe č. 7.

§ 4

Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov a prevádzky verejných kanalizácií

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti

a) prevádzky verejných vodovodov je uvedený v prílohe č. 8,

b) prevádzky verejných kanalizácií je uvedený v prílohe č. 9.

§ 5

Určená organizácia

Určenou organizáciou podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona je Slovenská inovačná a energetická agentúra.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.


Juraj Miškovv. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti prenosu elektriny

Názov prevádzkovateľa prenosovej sústavy:

Adresa:
IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická účinnosť prenosu elektriny sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za prenosovú sústavu v rozsahu podľa tabuľky:

RokStraty
elektriny
pri prenose
Množstvo
prenesenej
elektriny
Energetická
účinnosť
prenosu
Komentár
MWhMWh%
     

V komentári prevádzkovateľ prenosovej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na celkovú energetickú účinnosť prenosu elektriny.

Spôsob výpočtu

Energetická účinnosť prenosu elektriny sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

Vzorec 01

kde

ηp – účinnosť prenosu elektriny vyjadrená v percentách,

Ep – množstvo prenesenej elektriny vyjadrené v megawatthodinách,

Es – straty elektriny pri prenose vyjadrené v megawatthodinách.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti distribúcie elektriny

Názov prevádzkovateľa distribučnej sústavy:

Adresa:
IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická účinnosť distribúcie elektriny sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za príslušnú distribučnú sústavu v rozsahu podľa tabuľky:

RokMnožstvo
elektriny
na vstupe
do distribučnej sústavy
Straty
elektriny
pri distribúcii
Vlastná spotreba elektriny
pri distribúcii
Energetická
účinnosť
distribúcie
Komentár
MWhMWhMWh%
      

V komentári prevádzkovateľ distribučnej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť distribúcie elektriny.

Spôsob výpočtu

Energetická účinnosť distribúcie elektriny sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

Vzorec 02

kde

ηd – účinnosť distribúcie elektriny vyjadrená v percentách,

Es – straty elektriny pri distribúcii vyjadrené v megawatthodinách,

Evs – vlastná spotreba elektriny pri distribúcii vyjadrená v megawatthodinách,

Ev – množstvo elektriny na vstupe do distribučnej sústavy vyjadrené v megawatthodinách.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prepravy plynu

Názov prevádzkovateľa prepravnej siete:

Adresa:
IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť prepravy plynu sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za prepravnú sieť v rozsahu podľa tabuľky:

RokMnožstvo energie spotrebovanej na prepravu plynuMnožstvo
prepraveného plynu
Energetická náročnosť
prepravy plynu
Komentár
Spotreba
plynu
na prepravu plynu
a prevádzku prepravnej
siete
Spotreba
elektriny
na prepravu plynu
a prevádzku prepravnej
siete
SPOLU
MWhMWhMWhMWhMWh/MWh
       

V komentári prevádzkovateľ prepravnej siete uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy plynu.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť prepravy plynu sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

Vzorec 03

kde

εpp – energetická náročnosť prepravy plynu vyjadrená megawatthodinách na megawatthodinu,

Epp – množstvo energie spotrebovanej na prepravu plynu vyjadrené v megawatthodinách,

Mpp – množstvo prepraveného plynu vyjadrené v megawatthodinách.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti distribúcie plynu

Názov prevádzkovateľa distribučnej siete:

Adresa:
IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť distribúcie plynu sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za príslušnú distribučnú sieť v rozsahu podľa tabuľky:

RokMnožstvo energie spotrebovanej na distribúciu plynu Množstvo distri-
buovaného plynu
Energetická náročnosť distribúcie plynuKomentár
Spotreba
plynu
na prevádzku regulačných staníc
Spotreba
elektriny
na prevádzku regulačných staníc
Ostatná
spotreba
elektriny
na prevádzku distribučnej
siete
SPOLU  
MWhMWhMWhMWhMWhMWh/MWh
        

V komentári prevádzkovateľ distribučnej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť distribúcie plynu.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť distribúcie plynu sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

Vzorec 04

kde

εdp – energetická náročnosť distribúcie plynu vyjadrená v megawatthodinách na megawatthodinu,

Edp – množstvo energie spotrebovanej na distribúciu plynu vyjadrené v megawatthodinách,

Mdp – množstvo distribuovaného plynu vyjadrené v megawatthodinách.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prepravy pohonných látok

Názov prevádzkovateľa potrubia na prepravu pohonných látok:

Adresa:
IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť prepravy pohonných látok sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:

RokMnožstvo
spotrebovanej energie na prepravu
pohonných látok
Množstvo
prepravených
pohonných látok
Energetická
náročnosť prepravy pohonných látok
Komentár
MWhtMWh/t
     

V komentári prevádzkovateľ potrubia na prepravu pohonných látok uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy pohonných látok.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť prepravy pohonných látok sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

Vzorec 05

kde

εppl – energetická náročnosť prepravy pohonných látok vyjadrená v megawatthodinách na tonu,

Eppl – množstvo energie spotrebovanej na prepravu pohonných látok vyjadrené v megawatthodinách, ktoré sa vypočíta ako suma energie spotrebovanej na prevádzku potrubia na prepravu pohonných látok najmä zo spotreby energie na prevádzku prečerpávacích staníc a spotreby energie na prevádzku potrubia na prepravu pohonných látok,

Mppl – množstvo prepravených pohonných látok vyjadrené v tonách.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prepravy ropy

Názov prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy:

Adresa:
IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť prepravy ropy sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:

RokMnožstvo
spotrebovanej
energie
na prepravu ropy
Množstvo
odovzdanej ropy
Energetická
náročnosť
prepravy ropy
Komentár
MWhtMWh/t
     

V komentári prevádzkovateľ potrubia na prepravu ropy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy ropy.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť prepravy ropy sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

Vzorec 06

kde

εpr – energetická náročnosť prepravy ropy vyjadrená v megawatthodinách na tonu,

Epr – množstvo energie spotrebovanej na prepravu ropy v megawatthodinách, ktorá sa vypočíta ako suma energie spotrebovanej na prevádzku potrubia na prepravu ropy najmä zo spotreby energie na prevádzku prečerpávacích staníc a spotreby energie na prevádzku potrubia na prepravu ropy,

Mor – množstvo ropy odovzdanej spracovateľom ropy alebo ďalším prepravcom ropy vyjadrené v tonách.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:

Adresa:
IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická účinnosť rozvodu tepla sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov pre hydraulicky prepojené potrubia rozvodu tepla napájané z jedného alebo viacerých zdrojov tepla v rozsahu podľa tabuľky:

RokOznačenie
rozvodu tepla
Teplonosná
látka
Množstvo tepla dodaného do rozvodu teplaMnožstvo tepla na výstupe z rozvodu teplaEnergetická účinnosť
rozvodu tepla
Komentár
MWhMWh%
       

V komentári prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť rozvodu tepla.

Spôsob výpočtu

Energetická účinnosť rozvodu tepla sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

Vzorec 07

kde

 ηrt – účinnosť rozvodu tepla vyjadrená v percentách,

Qvyst – množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla vyjadrené v megawatthodinách,

Qvst – množstvo tepla na vstupe do rozvodu tepla vyjadrené v megawatthodinách.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejných vodovodov

Názov prevádzkovateľa verejných vodovodov:

Adresa:
IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:

RokSpotreba
energie
na prevádzku
verejných
vodovodov
Množstvo
predanej vody
z verejných
vodovodov
Energetická
náročnosť
prevádzky
verejných
vodovodov
Komentár
MWhtis.m3MWh/tis.m3
     

V komentári prevádzkovateľ verejných vodovodov uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prevádzky verejných vodovodov.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

Vzorec 08

kde

εvv – energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov vyjadrená v megawatthodinách na tisíc metrov kubických,

Evv – množstvo energie spotrebovanej na prevádzku verejných vodovodov v megawatthodinách, ktoré sa určí ako suma spotrebovanej energie najmä pri čerpaní vody z vrtov, pri prečerpávaní vody do vodojemov a ostatnej spotreby prevádzkových zariadení verejných vodovodov,

Mvv – množstvo predanej vody z verejných vodovodov vyjadrené v tisícoch metrov kubických.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejných kanalizácií

Názov prevádzkovateľa verejných kanalizácií:

Adresa:
IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:

RokSpotreba
energie
na prevádzku
verejných
kanalizácií
Množstvo
odkanalizovanej
vody
Energetická
náročnosť
prevádzky
verejných
kanalizácií
Komentár
MWhtis.m3MWh/tis.m3
     

V komentári prevádzkovateľ verejných kanalizácií uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prevádzky verejných kanalizácií.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

Vzorec 09

kde

εvv – energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií vyjadrená v megawatthodinách na tisíc metrov kubických,

Evk – množstvo spotrebovanej energie na prevádzku verejných kanalizácií vyjadrené v megawatthodinách, ktoré sa určí ako suma spotrebovanej energie najmä na prevádzku čistiarní odpadových vôd, pri prečerpávaní odkanalizovanej vody a ostatnej spotreby prevádzkových zariadení verejných kanalizácií,

Mov – množstvo odkanalizovanej vody verejnými kanalizáciami vyjadrené v tisícoch metroch kubických.