Nariadenie vlády č. 304/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky

Čiastka 115/2008
Platnosť od 09.08.2008 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2013
Zrušený 309/2009 Z. z.

OBSAH

304

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), j) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:

c) kvapaliny vyrobené z biopalív, ako sú bioetyltercbutyléter alebo biometylterc-butyléter.“.

2. V § 4 sa vypúšťa odsek 5.

3. V § 5 ods. 1 písm. b) sa číslo „2009“ nahrádza číslom „2008“.

4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009

Minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív, ktoré sú výrobca a predajca povinní ponúkať v motorových benzínoch a motorovej nafte používaných na dopravné účely, je od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 v referenčnej hodnote 3,4 % vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh.“.

5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 608/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.