Nariadenie vlády č. 257/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z.

Čiastka 128/2003
Platnosť od 25.07.2003 do10.08.2007
Účinnosť od 01.08.2003 do10.08.2007
Zrušený 79/2006 Z. z.

OBSAH

257

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. júla 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 písmeno h) znie:

h) podporným kotlom rozumie kotol určený na zásobovanie systému ústredného kúrenia, ktorý má byť inštalovaný v priestore odťahu spalín ako časť sústavy podporného kotla a kúreniska na plynné palivo,“.

2. V § 4 ods. 1 písm. b) úvodná veta znie:

„čiastočnom výkone, t. j. prevádzke pri 30 % čiastočnom zaťažení pri priemernej teplote kotla, ktorá sa líši v závislosti od typu kotla, sú uvedené v tejto tabuľke:“.

3. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Podporné kotly a kotly určené na inštaláciu v obytnom priestore spĺňajú technické požiadavky tak pri menovitom výkone, ako aj pri 30 % čiastočnom výkone podľa odseku 1 pre štandardné kotly znížené o 4 %.“.

4. V prílohe č. 2 sa v tabuľke slovo „zaťažení“ nahrádza slovom „výkone“.

5. V prílohe č. 3 bode 5 sa slová „Výrobca alebo jeho splnomocnenec kotla alebo základného komponentu“ nahrádzajú slovami „Výrobca kotla alebo základného komponentu alebo jeho splnomocnenec“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.