Vyhláška č. 53/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách

(v znení č. 102/2005 Z. z., 488/2006 Z. z.)

Čiastka 25/2004
Platnosť od 10.02.2004 do31.05.2010
Účinnosť od 01.09.2006 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 4 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám, a § 8 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006

53

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 26. januára 2004,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. h) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na

a) kvalitu

1. tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených, ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,

2. kvapalných ropných palív, ktorými sú ťažký vykurovací olej, plynový olej a regenerovaný vykurovací olej určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia,

3. benzínu a motorovej nafty určených na pohon spaľovacích motorov,

4. lodných palív,

5. biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu,

b) vedenie prevádzkovej evidencie, druh, rozsah a spôsob poskytovania údajov, ktoré je každý podnikateľ,1) ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, povinný poskytnúť obvodnému úradu životného prostredia.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí vyrábajú, dovážajú alebo predávajú na domáci trh alebo používajú na vlastnú spotrebu tuhé palivá, kvapalné ropné palivá, palivá určené na pohon spaľovacích motorov, lodné palivá, biopalivá, skvapalnené ropné plyny a stlačený zemný plyn.

(3) Za dovoz kvapalných ropných palív a pohonných látok benzínu a motorovej nafty, lodných palív, biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu na účely tejto vyhlášky sa považuje aj dovoz zo štátov Európskej únie.

§ 2

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) ťažkým vykurovacím olejom

1. kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 69 colného sadzobníka, alebo

2. kvapalné ropné palivo iné ako plynový olej, ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 oC predestiluje menej ako 65 % objemu (vrátane strát) podľa slovenskej technickej normy;2) ak percento destilácie pri teplote 250 oC nemožno stanoviť, ropné palivo sa zatriedi ako ťažký vykurovací olej,

b) plynovým olejom

1. kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré zodpovedá definícii minerálneho oleja podľa podpoložiek 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 a 2710 19 49 colného sadzobníka, alebo

2. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, z ktorého sa pri teplote 250 oC vydestiluje menej ako 65 % objemových (vrátane strát) a pri teplote 350 oC minimálne 85 % objemových (vrátane strát) podľa slovenskej technickej normy,2)

c) benzínom minerálny olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 a 2710 11 59 colného sadzobníka, používaný na pohon zážihových spaľovacích motorov motorových vozidiel,

d) motorovou naftou plynový olej, ktorý je zaradený pod podpoložku 2710 19 41 colného sadzobníka, používaný na pohon motorových vozidiel, necestných pohyblivých strojov a poľnohospodárskych a lesných traktorov,

e) regenerovaným vykurovacím olejom vykurovací olej vyrobený regeneráciou odpadového oleja, ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod podpoložkou 2710 19 61 colného sadzobníka,

f) lodným palivom kvapalné ropné palivo určené na použitie pre plavidlá alebo používané na palube plavidla vrátane palív podľa slovenskej technickej normy,2a)

g) lodnou motorovou naftou lodné palivo, ktorého viskozita alebo hustota patrí do kategórie viskozity alebo hustoty podľa slovenskej technickej normy,2b)

h) lodným plynovým olejom lodné palivo, ktorého viskozita alebo hustota patrí do kategórie viskozity alebo hustoty podľa slovenskej technickej normy,2c)

i) uvedením lodného paliva na trh dodanie alebo poskytnutie lodného paliva určeného na spaľovanie na palube tretím osobám, odplatne alebo bezodplatne,

j) bionaftou metylestery alebo etylestery vyšších mastných kyselín určené na pohon spaľovacích vznetových motorov zaradené pod podpoložkou 3824 90 99 colného sadzobníka,

k) biopalivom pevné palivo, kvapalné palivo a plynné palivo určené na dopravné účely alebo energetické účely vyrobené z biomasy, najmä bioetanol, bionafta, bioplyn, biometanol, biodimetyléter, bioetyl-terc-butyléter, biometyl-terc-butyléter, syntetické biopalivá vyrobené z biomasy, biovodík a čistý rastlinný olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi chemicky nemodifikovaný,

l) skvapalneným ropným plynom plyn určený na pohon zážihových motorov zaradený pod podpoložkami 2711 12 až 2711 19 00 colného sadzobníka,

m) stlačeným zemným plynom plyn určený na pohon spaľovacích zážihových motorov zaradený pod podpoložkou 2711 11 00 a 2711 21 00 colného sadzobníka.

§ 3

Tuhé fosílne palivá a palivá z nich vyrobené, ktoré sú určené na spaľovanie v domácich kúreniskách a ostatných stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, nesmú obsahovať viac síry v pôvodnom palive vztiahnutej na výhrevnosť paliva (ďalej len „merná sírnatosť“) ako

a) 1,1 g.MJ-1 v hnedom uhlí,

b) 0,78 g.MJ-1 v čiernom uhlí,

c) 0,6 g.MJ-1 v briketách,

d) 0,35 g.MJ-1 v kokse.

§ 4

(1) Ťažký vykurovací olej nesmie obsahovať viac síry ako 1 % hmotnosti.

(2) Obsah síry viac ako 1 % do 3 % hmotnosti môže mať len ťažký vykurovací olej určený na spaľovanie v

a) technologických celkoch obsahujúcich stacionárne zariadenia na spaľovanie palív, ktoré sú vybavené zariadením na odsírovanie spalín a ktoré spĺňajú emisné limity pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,3)

b) technologických zariadeniach, v ktorých sa používa ťažký vykurovací olej ako palivo, ak spĺňajú emisné limity pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu;3) emisné hodnoty oxidu siričitého z technologického zariadenia po prepočte na štandardné stavové podmienky, suché spaliny a referenčný obsah kyslíka 3 % objemové nesmú prekročiť hodnotu 1 700 mg.m-3,

c) technologických zariadeniach rafinérií, ak priemerné mesačné emisie oxidu siričitého zo všetkých zariadení rafinérie, okrem zariadení uvedených v písmene a) bez ohľadu na druh paliva alebo kombináciu palív, nepresiahnu hodnotu 1 700 mg.m-3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suché spaliny a pri obsahu kyslíka 3 % objemové.

(3) Plynový olej vrátane lodného plynového oleja nesmie obsahovať viac síry ako

a) 2 000 mg.kg-1 od 1. júla 2000,

b) 1 000 mg.kg-1 od 1. januára 2008.

(4) Regenerovaný vykurovací olej musí spĺňať kvalitatívne požiadavky určené v technickej norme o odpadových olejoch a technickej norme o ropných výrobkoch.

§ 4a

Obsah síry v kvapalných palivách vyrábaných z ropy ustanovený v § 4 a 7 sa nevzťahuje na palivá

a) určené na výskum a testovanie,

b) určené na spracovanie pred ich konečným spálením,

b) určené na spracovanie v rafinérskom priemysle,

d) skladované a vyskladnené zo zásob štátnych hmotných rezerv,

e) používané v plavidle na zaistenie bezpečnosti lode alebo na záchranu života ľudí alebo používané na odstránenie poškodenia lode alebo jej zariadení, ak sa po vzniku škody vykonajú opatrenia na vylúčenie alebo minimalizovanie nadmerných emisií a ak sa čo najskôr prijmú opatrenia na odstránenie škody; to neplatí, ak sa škoda spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti.

§ 5

(1) Na zistenie obsahu síry v ťažkom vykurovacom oleji a v plynovom oleji sa v potrebnom množstve odoberajú reprezentatívne vzorky podľa slovenskej technickej normy4) a vykonávajú sa analýzy.

(2) Obsah síry v ťažkom vykurovacom oleji sa stanovuje referenčnou metódou podľa slovenskej technickej normy5) a v plynovom oleji aj podľa slovenskej technickej normy.6) Ak sa uvedenými metódami zistia rozdielne hodnoty obsahu síry, obsah síry sa stanoví arbitrážnou metódou podľa slovenskej technickej normy.7)

(3) Štatistické vyhodnotenie výsledkov kontrol obsahu síry v používaných plynových olejoch sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.8)

(4) Kvalita dodávok palív podľa § 3 a 4 sa preukazuje protokolom o skúške, ktorú vykoná akreditované laboratórium.9)

(5) Tuhé palivá uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) bode 1 možno predávať priamo prevádzkovateľom zariadení na spaľovanie palív, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu palív podľa § 3.

§ 6

(1) Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva tuhé palivá, zisťuje údaje o výhrevnosti, o obsahu vody, popola, síry a mernej sírnatosti všetkých druhov vyrobených, dovezených alebo predaných tuhých palív a vedie ich evidenciu; tieto údaje na požiadanie poskytuje obvodnému úradu životného prostredia.

(2) Podnikateľ, ktorý predáva priamo prevádzkovateľom zariadení na spaľovanie palív tuhé palivá uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) bode 1,

a) vedie evidenciu o množstve a kvalite predaných palív a na požiadanie ju poskytuje obvodnému úradu životného prostredia; túto evidenciu uchováva počas troch rokov,

b) predkladá údaje o celkovom množstve a kvalite predaných palív na základe evidencie podľa písmena a) za kalendárny rok pravidelne do 15. februára nasledujúceho roka obvodnému úradu životného prostredia v členení podľa okresov a sídiel jednotlivých predajných miest,

c) osvedčuje na požiadanie kupujúcemu kvalitu palív protokolom o skúške podľa § 5 ods. 4.

(3) Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža alebo predáva ťažký vykurovací olej, plynový olej a regenerovaný vykurovací olej, vedie evidenciu o množstve paliva a o obsahu síry vo vyrobených, dovezených alebo predaných kvapalných ropných palivách alebo použitých na vlastnú spotrebu a na požiadanie ich poskytne obvodnému úradu životného prostredia. Osobitne vedie evidenciu o množstve a kvalite ťažkého vykurovacieho oleja dodaného pre zariadenia uvedené v § 4 ods. 2 a regenerovaného vykurovacieho oleja.

(4) Podnikateľ, ktorý predáva ťažký vykurovací olej, plynový olej a regenerovaný vykurovací olej priamo prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia, predkladá údaje o celkovom množstve a kvalite predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 1 na základe evidencie podľa odseku 3 za kalendárny rok pravidelne do 15. februára nasledujúceho roka obvodnému úradu životného prostredia podľa sídla predajného miesta.

(5) Podnikateľ, ktorý predáva spotrebiteľovi zemný plyn naftový, zisťuje v súlade s postupom na určenie hodnôt čistej výhrevnosti a emisných faktorov9a) údaje o jeho priemernom zložení, jeho priemernej výhrevnosti a o priemernom emisnom faktore oxidu uhličitého vznikajúceho pri jeho spaľovaní; tieto údaje zverejňuje na internete a na požiadanie ich poskytuje spotrebiteľovi.

§ 7

(1) Automobilový benzín a motorová nafta na pohon zážihových spaľovacích motorov a vznetových spaľovacích motorov mobilných zdrojov musia spĺňať požiadavky uvedené v

a) prílohe č. 2 od 1. januára 2001,

b) prílohe č. 3 od 1. januára 2005.

(2) Od 1. januára 2009 nesmie automobilový benzín a motorová nafta na pohon zážihových spaľovacích motorov a vznetových spaľovacích motorov mobilných zdrojov obsahovať viac síry ako 10 mg.kg-1.

(3) Požiadavky na kvalitu palív podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na benzín a motorovú naftu vyskladnené zo zásob štátnych hmotných rezerv.

(4) Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva automobilový benzín a motorovú naftu, zabezpečí, aby mal od 1. januára 2005 na svojich vybraných, geograficky rovnomerne rozmiestnených miestach čerpania pohonných látok aj benzín a motorovú naftu s obsahom síry do 10 mg.kg-1.

(5) Vyrábať, dovážať a predávať možno okrem palív uvedených v prílohách č. 2 a 3 aj bezolovnatý benzín s minimálnym oktánovým číslom 91 stanoveným výskumnou metódou a s minimálnym oktánovým číslom 81 stanoveným motorovou metódou, ktorý musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohách č. 2 a 3 okrem obsahu olefínov, ktorý môže byť maximálne 21 % objemových.

(6) Bionafta musí spĺňať kvalitatívne ukazovatele podľa technickej normy.9b)

(7) Bionafta v zmesi s motorovou naftou do 5 % objemových musí spĺňať kvalitatívne požiadavky podľa technickej normy.9c)

(8) Skvapalnený ropný plyn (LPG) na pohon vozidiel s motorom označeným na používanie automobilového skvapalneného ropného plynu (LPG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy.9d)

(9) Stlačený zemný plyn (CNG) na pohon motorových vozidiel musí spĺňať požiadavky podľa slovenskej technickej normy.9e)

§ 8

(1) Na preukázanie kvality benzínu a motorovej nafty, biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu podľa § 7 sa v potrebnom množstve odoberajú reprezentatívne vzorky.9f)

(2) Kvalita dodávaného benzínu a motorovej nafty, biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu sa preukazuje protokolom o skúške, ktorú vykoná akreditované laboratórium.9) Preukázanie kvality pohonných látok musí byť súčasťou každej dodávky pohonných látok.

§ 9

(1) Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva automobilový benzín a motorovú naftu, ktoré sú určené na pohon zážihových spaľovacích motorov a vznetových spaľovacích motorov mobilných zdrojov, biopalivá, skvapalnené ropné plyny a stlačený zemný plyn, vedie evidenciu o množstve a o druhoch vyrobených, dovezených a predaných automobilových benzínov a motorovej nafty, biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu v rozsahu podľa prílohy č. 1 a na požiadanie ich poskytuje obvodnému úradu životného prostredia.

(2) Podnikateľ, ktorý predáva pohonné látky priamo spotrebiteľom, predkladá údaje o celkovom množstve a o druhoch predaných pohonných látok v rozsahu podľa prílohy č. 1 na základe evidencie podľa odseku 1 za kalendárny rok pravidelne do 15. februára nasledujúceho roka obvodnému úradu životného prostredia podľa sídla predajného miesta.

§ 10

(1) Minimálny počet vzoriek potrebný na kontrolu a monitorovanie kvality pohonných látok na trhu sa určí podľa slovenskej technickej normy.10) Odber vzoriek na čerpacích staniciach sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.11)

(2) Vyhodnotenie kvality vzoriek podľa odseku 1 vykoná akreditované skúšobné laboratórium.9)

§ 10a

(1) Lodná motorová nafta nesmie obsahovať od 11. septembra 2006 viac síry ako 15 000 mg.kg-1.

(2) Lodné palivo nesmie obsahovať od 1. januára 2010 viac síry ako 1 000 mg.kg-1.


§ 11

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.

§ 12

Touto vyhláškou sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 4.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2004 okrem § 4 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám, a § 8 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 53/2004 Z. z.

Vzor 01-1

Príloha č. 2 k vyhláške č. 53/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA PALIVÁ NA POHON ZÁŽIHOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV A VZNETOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV MOBILNÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA PLATNÉ OD 1. JANUÁRA 2001

Parameter Jednotka Limity* Test
Minimum Maximum Metóda
BENZÍN
Oktánové číslo výskumnou metódou 95 - Podľa slovenskej technickej normy1)
Oktánové číslo motorovou metódou 85 - Podľa slovenskej technickej normy2)
Tlak pár podľa Reida, letné obdobie (od 1. mája do 30. septembra) kPa - 60 Podľa slovenskej technickej normy3)
Destilácia: Podľa slovenskej technickej normy4)
Odparené pri 100 °C % obj. 46 -
Odparené pri 150 °C % obj. 75 -
Analýza uhľovodíkov: Podľa slovenskej technickej normy5)
- olefíny % obj. - 18
- aromáty - 42 Podľa slovenskej technickej normy5)
- benzén - 1 Podľa slovenskej technickej normy6)
Obsah kyslíka % hm. - 2,7 Podľa slovenskej technickej normy7)
Kysllkaté zlúčeniny: Podľa slovenskej technickej normy7)
- metanol, musí byť pridané stabilizujúce činidlo % obj. - 3
- etanol, môže byť pridané stabilizujúce činidlo % obj. - 5
- izo-propylalkohol % obj. - 10
- terc-butylalkohol % obj. - 7
- izo-butylalkohol % obj. - 10
- étery, obsahujúce 5 a viac uhlíkových atómov na molekulu % obj. - 15
Iné kysllkaté zlúčeniny** % obj. - 10 Podľa slovenskej technickej normy7)
Obsah síry mg/kg - 150 Podľa slovenskej technickej normy®)
Obsah olova g/l - 0,005 Podľa slovenskej technickej normy9)
MOTOROVÁ NAFTA
Cetánové číslo 51 - Podľa slovenskej technickej normy10)
Hustota pri 15 °C kg/m3 - 845 Podľa slovenskej technickej normy11)
Destilácia: 95 % °C - 360 Podľa slovenskej technickej normy4)
Polycyklické aromatické uhľovodíky % hm. - 11 Podľa slovenskej technickej normy12)
Obsah síry mg/kg - 350 Podľa slovenskej technickej normy8)
1) STN EN 25164 Motorové palivá. Stanovenie oktánového čísla výskumnou metódou.
2) STN EN 25163 Motorové a letecké palivá. Stanovenie oktánového čísla motorovou metódou.
3) STN EN 13016-1 Kvapalné ropné produkty. Tlak pár. Časť 1: Stanovenie tlaku vzduchom nasýtených pár (ASVP).
4) STN ISO 3405 Ropné produkty. Stanovenie destilačných charakteristík pri atmosférickom tlaku.
5) STN 65 6152 Kvapalné palivá. Stanovenie obsahu skupín uhľovodíkov pomocou fluorescenčného indikátora (FIA metóda).
6) STN EN 12177 Kvapalné ropné výrobky. Bezolovnatý benzín. Stanovenie obsahu benzénu plynovou chromatografiou.
7) STN EN 1601 Kvapalné výrobky. Bezolovnatý benzín. Stanovenie organických kyslíkatých látok a stanovenie celkového obsahu organicky viazaného kyslíka plynovou chromatografiou.
8) STN EN ISO 14596 + AC1 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Vlnovodĺžková disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria.
9) STN EN 237 Kvapalné ropné výrobky. Palivá. Stanovenie nízkych obsahov olova atómovou absorpčnou spektrometriou.
10) STN EN ISO 5165 Ropné výrobky. Stanovenie vznietivosti motorových náft. Stanovenie cetánového čísla motorovou metódou.
11) STN EN ISO 3675 Ropa a kvapalné výrobky. Laboratórne stanovenie hustoty. Metóda stanovenia hustomerom.
12) STN EN 12916 Ropné výrobky. Stanovenie typov aromatických uhľovodíkov v stredných destilátoch. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s refraktometrickým detektorom. Poznámky:
* Uvádzané hodnoty v špecifikácii sú „skutočné hodnoty”. Pri stanovovaní ich limitov sa použili podmienky STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Stanovenie a využitie údajov zhody výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam. Pri stanovovaní minimálnej hodnoty sa bral do úvahy minimálny rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa budú interpretovať na základe kritérií opísaných v STN EN ISO 4259.
** Ďalšie monoalkoholy a étery s koncovým destilačným bodom nie vyšším ako destilačný bod podľa normy STN EN 228.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 53/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA PALIVÁ NA POHON ZÁŽIHOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV A VZNETOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV MOBILNÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA PLATNÉ OD 1. JANUÁRA 2005

Parameter Jednotka Limity* Test
Minimum Maximum Metóda
BENZÍN
Oktánové číslo výskumnou metódou 95 - Podľa slovenskej technickej normy1)
Oktánové číslo motorovou metódou 85 - Podľa slovenskej technickej normy2)
Tlak pár podľa Reida, letné obdobie (od 1. mája do 30. septembra) kPa - 60 Podľa slovenskej technickej normy3)
Destilácia:
Odparené pri 100 °C % obj. 46 - Podľa slovenskej technickej normy4)
Odparené pri 150 °C % obj. 75 -
Analýza uhľovodíkov: Podľa slovenskej technickej normy5)
- olefíny % obj. - 18
- aromáty - 35 Podľa slovenskej technickej normy6)
- benzén - 1 Podľa slovenskej technickej normy6)
Obsah kyslíka % hm. - 2,7 Podľa slovenskej technickej normy7)
Kysllkaté zlúčeniny: Podľa slovenskej technickej normy7)
- metanol, musí byť pridané stabilizujúce činidlo % obj. - 3
- etanol, môže byť pridané - stabilizujúce činidlo % obj. - 5
- izo-propylalkohol % obj. - 10
- terc-butylalkohol % obj. - 7
- izo-butylalkohol % obj. - 10
- étery, obsahujúce 5 a viac uhlíkových atómov na molekulu % obj. - 15
Iné kysllkaté zlúčeniny** % obj. - 10 Podľa slovenskej technickej normy7)
Obsah síry mg/kg - 50 10*** Podľa slovenskej technickej normy8)
Obsah olova g/l - 0,005 Podľa slovenskej technickej normy9)
MOTOROVÁ NAFTA
Cetánové číslo 51 - Podľa slovenskej technickej normy10)
Hustota pri 15 °C kg/m3 - 845 Podľa slovenskej technickej normy11)
Destilácia: 95 % °C - 360 Podľa slovenskej technickej normy4)
Polycyklické aromatické uhľovodíky % hm. - 11 Podľa slovenskej technickej normy12)
Obsah síry mg/kg - 50 10*** Podľa slovenskej technickej normy8)

1
) STN EN 25164 Motorové palivá. Stanovenie oktánového čísla výskumnou metódou.
2) STN EN 25163 Motorové a letecké palivá. Stanovenie oktánového čísla motorovou metódou.
3) STN EN 13016-1 Kvapalné ropné produkty. Tlak pár. Časť 1: Stanovenie tlaku vzduchom nasýtených pár (ASVP).
4) STN ISO 3405 Ropné produkty. Stanovenie destilačných charakteristík pri atmosférickom tlaku.
5) STN 65 6152 Kvapalné palivá. Stanovenie obsahu skupín uhľovodíkov pomocou fluorescenčného indikátora (FIA metóda).
STN EN 14517 Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie uhľovodíkových skupín a kyslíkatých látok v benzíne. Metóda multidimenzionálnej plynovej chromatografie.
6) STN EN 12177 Kvapalné ropné výrobky. Bezolovnatý benzín. Stanovenie obsahu benzénu plynovou chromatografiou.
7) STN EN 1601 Kvapalné výrobky. Bezolovnatý benzín. Stanovenie organických kyslíkatých látok a stanovenie celkového obsahu organicky viazaného kyslíka plynovou chromatografiou.
8) STN EN ISO 20846 Ropné výrobky. Stanovenie celkového obsahu síry v kvapalných ropných výrobkoch. Ultrafialová fluorescenčná metóda.
STN EN ISO 20847 Ropné výrobky. Stanovenie celkového obsahu síry v kvapalných ropných výrobkoch. Energeticky disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria.
STN EN ISO 20884 Ropné výrobky. Stanovenie nízkeho obsahu síry v motorových palivách. Vlnovodĺžková disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria.
9) STN EN 237 Kvapalné ropné výrobky. Palivá. Stanovenie nízkych obsahov olova atómovou absorpčnou spektrometriou.
10) STN EN ISO 5165 Ropné výrobky. Stanovenie vznietivosti motorových náft. Stanovenie cetánového čísla motorovou metódou.
11) STN EN ISO 3675 Ropa a kvapalné výrobky. Laboratórne stanovenie hustoty. Metóda stanovenia hustomerom.
STN EN ISO 12185 Ropa a ropné výrobky. Stanovenie hustoty. Metóda oscilačnej U-trubice.
12) STN EN 12916 Ropné výrobky. Stanovenie typov aromatických uhľovodíkov v stredných destilátoch. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s refraktometrickým detektorom. Poznámky:
* Uvádzané hodnoty v špecifikácii sú „skutočné hodnoty”. Pri stanovovaní ich limitov sa použili podmienky STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Stanovenie a využitie údajov zhody výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam. Pri stanovovaní minimálnej hodnoty sa bral do úvahy minimálny rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa budú interpretovať na základe kritérií opísaných v STN EN ISO 4259.
** Ďalšie monoalkoholy a étery s koncovým destilačným bodom nie vyšším ako destilačný bod podľa normy STN EN 228.
*** Platí od 1. januára 2009.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 53/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 o kvalite automobilových benzínov a motorovej nafty (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 23.).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003, ktorá mení smernicu 98/70/ES o kvalite automobilových benzínov a motorovej nafty (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o obmedzovaní obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES vzhľadom na obsah síry v lodných palivách (Ú. v. EÚ L 191, 22. 6. 2005.).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/30/ES zo 17. mája 2003 o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 Obchodného zákonníka.

2) STN EN ISO 3405 Ropné výrobky. Stanovenie destilačných charakteristík pri atmosférickom tlaku.

2a) STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Námorné palivá.

2b) STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Námorné palivá. Tabuľka I pre triedy DMB a DMC.

2c) STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Námorné palivá. Tabuľka I pre triedy DMX a DMA.

3) Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2003 Z. z.

4) STN EN ISO 3171 Ropa a kvapalné ropné výrobky. Ručný odber vzoriek.

5) STN EN ISO 8754 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Metóda röntgenovej fluorescenčnej disperzie.

STN EN 24260 Ropné výrobky a uhľovodíky. Stanovenie obsahu síry. Metóda spaľovania podľa Wickbolda.

6) STN EN ISO 14596 + AC1 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Vlnovodĺžková disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria.

7) STN EN ISO 20846 Ropné výrobky. Stanovenie celkového obsahu síry v kvapalných ropných výrobkoch. Ultrafialová fluorescenčná metóda.

8) STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Stanovenie a využitie údajov zhody výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam.

9) STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
STN EN 45002 (01 5254) Všeobecné kritériá pre posudzovanie skúšobných laboratórií.
STN EN 45003 (01 5255) Akreditačné systémy pre kalibračné a skúšobné laboratóriá. Všeobecné požiadavky na činnosť a uznávanie.

9a) Príloha I časť 10 k Rozhodnutiu Európskej komisie 2004/156/ES z 29. januára 2004, ktorým sa zavádzajú usmernenia pre monitorovanie a podávanie správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003, ktorou sa ustanovuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 008.).

9b) STN EN 14214 a STN EN 14214/Z1 Motorové palivá. Metylestery mastných kyselín (MERO) pre naftové motory. Požiadavky a skúšobné metódy.

9c) STN EN 590 Automobilové palivá. Nafta. Požiadavky a skúšobné metódy.

9d) STN EN 589 (65 6503) Automobilové palivá. Skvapalnený ropný plyn (LPG). Požiadavky a skúšobné metódy.

9e) STN EN ISO 15403 Zemný plyn. Označovanie kvality zemného plynu používaného ako stlačené palivo do vozidiel (ISO 15403:2000).

9f) Napríklad STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek. STN EN ISO 3171 Ropa a kvapalné ropné výrobky. Automatický odber vzoriek z potrubných rozvodov, STN EN ISO 4257 Skvapalnené ropné plyny. Odber vzoriek (ISO 4257:2001), STN EN ISO 10715 Zemný plyn. Postupy na odber vzoriek (ISO 10715: 1997), CEN/TS 14778-1:2005 Tuhé biopalivá – Vzorkovanie – Časť 1: Metódy vzorkovania, prCEN/TS 15442 Tuhé upravené palivá – Metódy vzorkovania.

10) STN EN 14274 Motorové palivá. Stanovenie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS).

11) STN EN 14275 Motorové palivá. Stanovenie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek na čerpacích staniciach a z výdajných stojanov pohonných látok.