Vyhláška č. 102/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách

Čiastka 47/2005
Platnosť od 24.03.2005 do31.05.2010
Účinnosť od 01.04.2005 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.

OBSAH

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 14. marca 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. h) zákona č. 478/ 2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 525/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Obsah síry viac ako 1 % do 3 % hmotnosti môže mať len ťažký vykurovací olej určený na spaľovanie v

a) technologických celkoch obsahujúcich stacionárne zariadenia na spaľovanie palív, ktoré sú vybavené zariadením na odsírovanie spalín a ktoré spĺňajú emisné limity pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,3)

b) technologických zariadeniach, v ktorých sa používa ťažký vykurovací olej ako palivo, ak spĺňajú emisné limity pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu;3) emisné hodnoty oxidu siričitého z technologického zariadenia po prepočte na štandardné stavové podmienky, suché spaliny a referenčný obsah kyslíka 3 % objemové nesmú prekročiť hodnotu 1 700 mg.m-3,

c) technologických zariadeniach rafinérií, ak priemerné mesačné emisie oxidu siričitého zo všetkých zariadení rafinérie, okrem zariadení uvedených v písmene a) bez ohľadu na druh paliva alebo kombináciu palív, nepresiahnu hodnotu 1 700 mg.m-3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suché spaliny a pri obsahu kyslíka 3 % objemové.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2003 Z. z.“.

2. V § 4 ods. 3 sa za slovo „olej“ vkladajú slová „vrátane plynového oleja pre lodnú dopravu“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.


László Miklós v. r.