Nariadenie vlády č. 402/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2008 Z. z.

Čiastka 153/2010
Platnosť od 15.10.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 15.10.2010 do31.12.2013
Zrušený 309/2009 Z. z.

OBSAH

402

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. októbra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2008 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), j) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 uvádzacia veta znie:

„Osoba podľa osobitného predpisu1a) podnikajúca vo výrobe pohonných látok (ďalej len „výrobca“) a osoba podľa osobitného predpisu1b) podnikajúca v predaji pohonných látok (ďalej len „predajca“) sú povinní uvádzať na trh biopalivá alebo iné obnoviteľné palivá ako“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

1a) § 19 a § 19a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

1b) § 19, 19a, 20, 25, 29 a § 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 4 odsek 4 znie:

(4) Výrobca a predajca sú povinní do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka predložiť ministerstvu písomnú informáciu o druhu a množstve pohonných látok a pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie uvedených do daňového voľného obehu3) alebo prepravených na daňové územie v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely z iného členského štátu Európskej únie, alebo dovezených z tretích štátov po ich prepustení do voľného obehu.4)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

3) § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 482/2009 Z. z.

4) Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4).“.

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Rozsah poskytovania informácií podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 2.“.

4. V § 5 ods. 1 písm. c) sa slovo „5,75 %“ nahrádza slovom „3,7 %“.

5. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Transpozičné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

6. Za prílohu č. 1 sa vkladá nová príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 246/2006 Z. z.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ VÝROBCOM A PREDAJCOM
MOTOROVÝCH PALÍV
  
 uvedených do daňového
voľného obehu Slovenskej
republiky
za x. štvťrok 2010   hustota
 
č. p.

v tis. kg
v tis.
litroch

v kg/m3
Názov motorového paliva    
a) biopalivá – biozložky    
    z toho:  1. FAME (MERO) v kvalite STN EN 14 2141 X882,0
                  2. Etylterc-butyléter (ETBE)2 X744,0
b) zmesové motorové palivo – z toho:    
    1.  motorová nafta s prímesou biopaliva v kvalite STN EN 5903XX 
    2.  automobilový benzín s prímesou biopaliva (ETBE) v kvalite STN EN 2284XX 
c) podiel jednotlivých zložiek v motorovom palive z celkového sortimentu    
     z toho:  1.  motorová nafta bez biozložky 5   
                        FAME (MERO) 6   
                        obsah MERO v hmotnostných % / obsah MERO
                        v objemových %
7   
                 2.  automobilový benzín bez biozložky 8   
                      ETBE9   
                      obsah ETBE v hmotnostných % / obsah ETBE
                      v objemových %
10   
d) energetický podiel jednotlivých zložiek v motorových palivách    
     energetický obsah motorovej nafty (v GJ) 11   
     energetický obsah MERO (v GJ)12   
     energetický obsah automobilových benzínov (v GJ)13   
     energetický obsah ETBE (v GJ)14   
     energetický obsah obnoviteľnej zložky v ETBE (v GJ); 37 %15   
e) celkový energetický obsah biozložiek vo všetkých motorových palivách16   
Dolné výhrevnosti biozložiek a fosílnych motorových palív (LHV)LHVLHV
motorové palivoGJ / 1 000 kgGJ / 1 000 litrov
motorová nafta43,036,0
FAME37,033,0
automobilový benzín43,032,0
ETBE (etylterc-butyléter)36,027,0

X – povinný údaj pri vyplňovaní tabuľky“.

Doterajšia príloha č. 2 sa označuje ako príloha č. 3.

7. Nadpis prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.


Iveta Radičová v. r.