Vyhláška č. 608/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky

Čiastka 231/2006
Platnosť od 28.11.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.12.2006 do31.12.2008
Zrušený 246/2006 Z. z.

608

Vyhláška

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 14. novembra 2006,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 4 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky ( ďalej len „nariadenie“) ustanovuje:


§ 1

Rozsah informácií

Informácie pre výkon štátnej správy podľa § 4 ods. 4 nariadenia sú informácie o

a) výrobe a predaji pohonných látok,

b) výrobe a predaji pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie,

c) podiele pohonných látok z obnoviteľných zdrojov energie v sortimente motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh Slovenskej republiky.

§ 2

Poskytovanie informácií výrobcom a predajcom

(1) Výrobca a predajca predkladajú ministerstvu informácie o druhu a množstve pohonných látok uvedených na trh Slovenskej republiky v tejto štruktúre údajov:

a) pohonné látky v tonách:

1. motorový benzín,

2. motorová nafta,

b) pohonné látky vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „biopalivo“) v tonách:

1. estery vyrobené z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku v kvalite motorovej nafty podľa technickej normy,1)

2. bioetanol,

3. bioetyltercbutyléter,

c) zmesi pohonných látok s biopalivami v tonách:

1. motorový benzín s prímesou biopaliva v kvalite podľa technickej normy,2)

2. motorová nafta s prímesou biopaliva v kvalite podľa technickej normy,3)

d) obsah biopalív v zmesiach s pohonnými látkami v objemových percentách:

1. v motorovom benzíne v kvalite podľa technickej normy,2)

2. v motorovej nafte v kvalite podľa technickej normy,3)

3. s inými obsahmi, ako sú uvedené v bodoch 1 a 2,

e) energetický obsah v GJ/t

1. pohonných látok, z toho:

1.a motorového benzínu,

1.b motorovej nafty,

2. zmesí pohonných látok s biopalivami, z toho:

2.a motorového benzínu s biopalivom v kvalite podľa technickej normy,2)

2.b motorovej nafty s biopalivom v kvalite podľa technickej normy,3)

3. biopalív, z toho:

3.a esterov vyrobených z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku v kvalite motorovej nafty podľa technickej normy,1)

3.b bioetanolu,

3.c bioetyltercbutyléteru,

f) podiel jednotlivých pohonných látok z celkového sortimentu v percentách – referenčná hodnota z energetického obsahu, z toho:

1. motorového benzínu,

2. motorovej nafty,

3. biopalív.

(2) Výrobca predkladá ministerstvu údaje uvedené v odseku 1 z výroby na trh Slovenskej republiky a ich percentuálny podiel z celkovej výroby.

(3) Predajca predkladá ministerstvu údaje uvedené v odseku 1 z predaja na trh Slovenskej republiky z

a) domácej výroby,

b) dovozu.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.


Ľubomír Jahnátek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) STN EN 14 214 Motorové palivá, metylestery mastných kyselín (MERO) pre naftové motory, požiadavky a skúšobné metódy.

2) STN EN 228 Automobilové palivá, bezolovnatý automobilový benzín, požiadavky a skúšobné metódy.

3) STN EN 590 Automobilové palivá, nafta, požiadavky a skúšobné metódy.