Vyhláška č. 548/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného odberateľa

Čiastka 213/2002
Platnosť od 26.09.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.10.2002 do31.12.2004
Zrušený 656/2004 Z. z.

548

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 18. septembra 2002,

ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného odberateľa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 9 ods. 19 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Oprávnený odberateľ elektriny

(1) Najmenší objem ročnej spotreby elektriny, od ktorého je odberateľ s výnimkou odberateľa podľa odseku 2 oprávnený uzatvárať zmluvy o dodávke elektriny vyrobenej v tuzemsku alebo v zahraničí podľa § 9 ods. 19 zákona, je

a) 100 GWh osobitne na jednom odbernom mieste,

b) 40 GWh spolu na všetkých odberných miestach od 1. januára 2003,

c) 20 GWh spolu na všetkých odberných miestach od 1. januára 2004,

d) 0 GWh spolu na všetkých odberných miestach od 1. januára 2005.

(2) Pre odberateľa, ktorý je držiteľom licencie na rozvod elektriny a ktorý je povinný zabezpečiť odberateľom pripojeným na verejný rozvod dodávku elektriny podľa § 14 ods. 4 zákona (ďalej len „distribútor"), je najmenší objem ročnej spotreby elektriny, od ktorého je oprávnený uzatvárať zmluvy o dodávke elektriny vyrobenej v tuzemsku alebo v zahraničí podľa § 9 ods. 19 zákona (ďalej len „oprávnený odberateľ"), 0 GWh.

(3) Odberateľ, ktorý odoberá elektrinu výlučne pre potrebu svojej domácnosti, bez ohľadu na objem jeho spotreby elektriny nie je oprávneným odberateľom.

(4) Objem spotreby elektriny podľa odsekov 1 až 3 je spotreba elektriny vrátane spotreby elektriny, ktorú odberateľ sám vyrobil, za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred doručením žiadosti odberateľa o zabezpečenie prenosu elektriny držiteľovi licencie na rozvod elektriny, ktorý zabezpečuje rozvod elektriny pre tohto odberateľa.

(5) Ak odberateľ začal podnikať v priebehu obdobia podľa odseku 4 a ak od začatia podnikania tohto odberateľa uplynuli najmenej tri mesiace, najmenší objem ročnej spotreby elektriny pre tohto odberateľa sa určí tak, že najmenší objem ročnej spotreby elektriny podľa odseku 1 sa vydelí počtom celých mesiacov, ktoré uplynuli od vzniku alebo od začatia podnikania tohto odberateľa, a vynásobí dvanástimi.

§ 2

Najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe elektriny oprávneného odberateľa

(1) Držiteľ licencie na rozvod elektriny je povinný preniesť pre oprávneného odberateľa s výnimkou distribútora

a) od 1. októbra 2002 do 31. decembra 2002 najviac také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, ktoré zodpovedá jednej dvanástine spotreby elektriny nakúpenej oprávneným odberateľom za predchádzajúcich 12 mesiacov,

b) od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 najviac také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, ktoré zodpovedá jednej tretine spotreby elektriny nakúpenej oprávneným odberateľom za predchádzajúcich 12 mesiacov,

c) od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 najviac také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, ktoré zodpovedá dvom tretinám spotreby elektriny nakúpenej oprávneným odberateľom za predchádzajúcich 12 mesiacov.

(2) Držiteľ licencie na rozvod elektriny je povinný preniesť pre distribútora

a) od 1. októbra 2002 do 31. decembra 2002 najviac také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, ktoré zodpovedá jednej dvanástine súčtu spotreby elektriny distribútora a spotreby elektriny odberateľov, pre ktorých distribútor zabezpečuje pripojenie na verejný rozvod elektriny a ktorí sú oprávnenými odberateľmi, zníženej o spotrebu elektriny nakúpenej týmito odberateľmi od iného dodávateľa, ako je tento distribútor, za predchádzajúcich 12 mesiacov,

b) od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 najviac také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, ktoré zodpovedá jednej štvrtine súčtu spotreby elektriny distribútora a spotreby elektriny odberateľov, pre ktorých distribútor zabezpečuje pripojenie na verejný rozvod elektriny a ktorí sú oprávnenými odberateľmi, zníženej o spotrebu elektriny nakúpenej týmito odberateľmi od iného dodávateľa, ako je tento distribútor, za predchádzajúcich 12 mesiacov,

c) od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 najviac také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, ktoré zodpovedá dvom tretinám súčtu spotreby elektriny distribútora a spotreby elektriny odberateľov, pre ktorých distribútor zabezpečuje pripojenie na verejný rozvod elektriny a ktorí sú oprávnenými odberateľmi, zníženej o spotrebu elektriny nakúpenej týmito odberateľmi od iného dodávateľa, ako je tento distribútor, za predchádzajúcich 12 mesiacov.

§ 3

Oprávnený odberateľ plynu

(1) Najmenší objem ročnej spotreby plynu, od ktorého je odberateľ oprávnený uzatvárať zmluvy o dodávke plynu podľa § 9 ods. 19 zákona, je

a) 25 miliónov m3 osobitne na jednom odbernom mieste,

b) 15 miliónov m3 spolu na všetkých odberných miestach od 1. januára 2003.

(2) Objem spotreby plynu podľa odseku 1 je spotreba plynu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním žiadosti o prepravu plynu držiteľovi licencie na rozvod plynu, ktorý zabezpečuje prepravu plynu pre tohto odberateľa.

(3) Na stanovenie najmenšieho ročného objemu spotreby plynu sa primerane vzťahuje § 1 ods. 5.


§ 4

Prechodné ustanovenie

Zmluvy o dodávke elektriny a zmluvy o dodávke plynu uzatvorené pred účinnosťou tejto vyhlášky nie sú touto vyhláškou dotknuté.

§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 562/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách prenosu elektriny a prepravy plynu pre oprávnených odberateľov.

§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Ľubomír Harach v. r.