Oznámenie č. 272/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Zastrešujúcej dohode o inštitucionálnom rámci na zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu

Čiastka 112/2001
Platnosť od 13.07.2001
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 11. januára 2001 na základe článku 15 ods. 3.

OBSAH

272

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. januára 2001 bola u depozitára dohody uložená listina o prístupe Slovenskej republiky k Zastrešujúcej dohode o inštitucionálnom rámci na zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu.

Vláda Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas svojím uznesením č. 939/2000 zo 16. novembra 2000.

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 11. januára 2001 na základe článku 15 ods. 3.

ZASTREŠUJÚCA DOHODA

o inštitucionálnom rámci na zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu

Zmluvné štáty tejto dohody (ďalej len „strany“),

uznávajúc, že bezpečné prístupové trasy ropy a plynu na svetové trhy budú dôležité pre budúcu prosperitu a energetickú bezpečnosť strán,

vedomé si toho, že sa musia zvažovať všetky právne, technické, komerčné, environmentálne a finančné faktory pri dosiahnutí rozhodnutí o preprave vrátane tranzitu ropy alebo zemného plynu a/alebo ich spracovaných produktov v spolupráci s inými zainteresovanými štátmi, ako aj s miestnymi a zahraničnými spoločnosťami, ktoré investujú do využívania uhľovodíkových zdrojov,

rešpektujúc pravidlá trhového hospodárstva v oblasti ropy a plynu, také, ako sú pravidlá a predpisy platné v štátoch Európskej únie, a želajúc si prispieť k rozvoju medzinárodných pravidiel a praktík, podľa ktorých sa riadia tranzitné aktivity v ropnom a plynárenskom rezorte,

vedomé si, že štáty musia hrať dôležitú úlohu pri znižovaní investícií a tranzitných rizík,

zvážiac, že ochrana, podpora a zaobchádzanie so zahraničnými investíciami a investormi podľa medzinárodne akceptovateľných noriem, spĺňajúce pravidlá medzinárodného hospodárskeho práva, vytvárajú primerané opatrenia na rozvoj rezortu prepravy ropy a plynu,

rozhodnuté ustanoviť spoločné pravidlá a mechanizmy, ktoré zabezpečujú účinné fungovanie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu, podľa pravidiel a praktík platných v medzinárodnom ropnom a plynárenskom priemysle,

zvážiac princípy formulované v zmluve o energetickej charte,

dohodli sa takto:

Definície a nadpisy

1. Na účely tejto dohody

I. „výstavba“ znamená budovanie nových prepravných systémov ropy a plynu alebo akejkoľvek novej časti medzištátneho prepravného systému ropy a plynu,

II. „mimoriadny výbor“ uvedený v článku 8 ods. 4 tejto dohody je výbor zložený z oprávnených zástupcov všetkých zúčastnených strán, splnomocnený predkladať odporúčania o spolupráci vo všetkých krokoch, opatreniach a spoločných aktivitách, ktoré má uskutočniť vláda každej zúčastnenej strany na území svojho štátu a ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zariadení medzištátneho prepravného systému ropy a plynu zriadeného podľa tejto dohody proti takým prípadom, ako sú prírodné katastrofy, zemetrasenia, rádioaktívne alebo chemické znečistenie, občianske nepokoje, teroristické činy alebo sabotáž, trestné poškodenie a iné prípady podobnej povahy,

III. „integrovaná forma uskutočnenia projektu“ je forma spolupráce vybraná zúčastnenými stranami na zriadenie medzištátneho prepravného systému ropy a plynu, ktorá zveruje jednej právnickej osobe alebo skupine právnických osôb dve alebo viac osobitných funkcií, ako sú uvedené v článku 7 tejto dohody, alebo akákoľvek iná forma integrácie,

IV. „medzištátny výbor“ uvedený v článku 8 ods. 3 tejto dohody je výbor zložený z oprávnených zástupcov všetkých zúčastnených strán, splnomocnený monitorovať v mene týchto strán uskutočnenie ich rozhodnutia zriadiť jeden alebo viac medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu,

V. „medzištátny prepravný systém ropy a plynu“ znamená prepravný systém ropy alebo zemného plynu a/alebo ich spracovaných produktov, ktorý prechádza cez územia viac ako jedného štátu,

VI. „údržba“ znamená technické aktivity nevyhnutné na uchovanie medzištátneho prepravného systému ropy a plynu alebo akejkoľvek jeho časti alebo zariadenia v dobrom funkčnom stave na účel, na ktorý je takýto systém určený, podľa platných technických, bezpečnostných a environmentálnych noriem,

VII. „subjekt údržby“ je právnická osoba alebo skupina právnických osôb zriadených alebo vybraných podľa tejto dohody na vykonávanie funkcie údržby medzištátneho prepravného systému ropy a plynu alebo akejkoľvek jeho časti,

VIII. „prevádzka“ znamená všetky aktivity, ktoré sú nevyhnutné na kontinuálne, neprerušené, správne a efektívne fungovanie medzištátneho prepravného systému ropy a plynu podľa platných pravidiel a predpisov,

IX. „subjekt prevádzky“ je právnická osoba alebo skupina právnických osôb zriadených alebo vybraných podľa tejto dohody na vykonávanie prevádzky medzištátneho prepravného systému ropy a plynu,

X. „iné zainteresované právnické osoby“ uvedené v článkoch 3 a 6 tejto dohody znamenajú oprávnené, kompetentné subjekty uvedené v článku 13 tejto dohody,

XI. „zúčastnené strany“ znamenajú strany, cez územie ktorých prechádza medzištátny prepravný systém ropy a plynu zriadený podľa tejto dohody,

XII. „praktiky alebo zvyky“ uvedené v preambule a v článku 3 sú formy a spôsoby vykonávania špecifických technických, komerčných a finančných aktivít v rámci špecifického odvetvia alebo trhu zriadené spoločným používaním a dodržiavané profesionálmi prevádzkujúcimi rovnaké odvetvie alebo trh,

XIII. „projekt“ znamená plánovanie a záväzok vykonať špecifikovanú aktivitu alebo aktivity v rámci medzištátneho prepravného systému ropy a plynu zriadeného podľa tejto dohody,

XIV. „riadenie projektu“ je mobilizácia multidisciplinárneho tímu potrebná na uskutočnenie celého projektu renovácie alebo výstavby medzištátneho prepravného systému ropy a plynu, na dohľad a koordináciu aktivít súvisiacich s technickou prípravou, nákupom, technickým monitorovaním a dohľadom, riadením výstavby a uvádzaním takéhoto projektu do prevádzky v rámci platných cieľov harmonogramu kvality a nákladov,

XV. „subjekt riadenia projektu“ je právnická osoba alebo skupina právnických osôb zriadených alebo vybraných podľa tejto dohody na vykonávanie funkcie riadenia projektu,

XVI. „subjekt riadenia projektu“ a „subjekt prevádzky“ môžu byť dva rozličné subjekty, ktoré konajú v dvoch rôznych fázach realizácie projektu a prevádzky podľa ustanovení tejto dohody, ak sa dvojitá funkcia riadenia projektu (pred dátumom dokončenia) a prevádzky projektu (po dátume dokončenia) nezverí jednej právnickej osobe alebo skupine právnických osôb podľa podmienok článku 6 ods. 2 tejto dohody,

XVII. „protokol“ alebo „protokoly“ znamenajú akúkoľvek následnú dohodu alebo dohovory uzavreté dvoma alebo viacerými stranami v rámci tejto dohody a pri jej uskutočňovaní pri splnení základných princípov, pravidiel a postupov stanovených v tejto dohode, ktoré sa k nej majú pripojiť,

XVIII. „renovácia“ znamená revitalizáciu, rekonštrukciu, obnovu, rozšírenie alebo modifikáciu akéhokoľvek existujúceho medzištátneho prepravného systému ropy a plynu alebo akejkoľvek jeho časti,

XIX. „zastrešujúca dohoda“ znamená túto dohodu, ktorá vzhľadom na základné princípy, pravidlá a postupy stanovuje nevyhnutný rámec na uskutočnenie jej rozsahu uplatnenia, ako aj na ochranu všetkých tretích strán, ktoré fungujú v rámci ňou založeného inštitucionálneho rámca.

2. Nadpisy v tejto dohode sú určené výlučne na ľahkú orientáciu a nemali by sa vysvetľovať tak, aby ovplyvnili interpretáciu ustanovení tejto dohody.

Článok 1

Všeobecný záväzok

Strany budú spolupracovať v rámci tejto dohody tak, aby zriadili za vzájomne prijateľných podmienok jeden alebo viac medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu pomocou renovácie existujúceho prepravného systému (systémov) ropy a plynu, výstavby, kde je to primerané, nového medzištátneho prepravného systému (systémov) ropy a plynu a pomocou prevádzky a údržby tohto prepravného systému (systémov).

Článok 2

Rozsah uplatnenia

1. Na účely článku 1 strany súhlasia, aby sa začali alebo viedli bilaterálne a/alebo multilaterálne rokovania s ostatnými stranami, aby osobitným protokolom určili, ktoré časti existujúcich alebo budovaných medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu, ktoré prechádzajú cez ich územie a ktoré si želajú využívať ako časti jedného alebo viacerých medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu, sa zriadia, budú udržiavať a prevádzkovať podľa tejto dohody a ktoré nové časti, ktoré strany akceptujú, sa budú stavať, prevádzkovať a udržiavať na ich území ako časti uvedených medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu.

2. Bez ujmy na zriadení vzájomných spojení medzi dvoma alebo viacerými medzištátnymi prepravnými systémami ropy a plynu zriadenými podľa tejto dohody takéto prepravné systémy by sa mali pokladať za osobitné projekty, ktoré by sa mali projektovať, financovať, renovovať, stavať, prevádzkovať a udržiavať podľa odlišných technických, komerčných, finančných a environmentálnych aspektov. Každá strana môže dohodnúť s inými stranami zriadenie viac ako jedného medzištátneho prepravného systému ropy a plynu.

Článok 3

Prevádzka

1. S výnimkou ustanovení článku 7 ods. 2 a zvážiac potrebu zabezpečiť pravidlá zabezpečujúce efektívne fungovanie akéhokoľvek medzištátneho prepravného systému ropy a plynu zriadeného podľa tejto dohody, prevádzka akéhokoľvek takéhoto systému, ak sa na nej zúčastnené strany dohodnú, môže sa previesť na spoločný subjekt prevádzky, ktorý sa má zriadiť alebo vybrať podľa princípov, pravidiel a postupov, ktoré dohodnú a schvália zúčastnené strany, a ak je to primerané, aj iné zainteresované právnické osoby.

2. Subjekt prevádzky môže uzavrieť spoločnú dohodu o prevádzke so zúčastnenými stranami, a keď je to náležité, aj s inými zainteresovanými právnickými osobami, ktorá opisuje princípy a pravidlá, podľa ktorých sa bude prevádzkovať medzištátny prepravný systém ropy a plynu zriadený týmito stranami.

3. S výnimkou ustanovení článku 7 a pokiaľ nie je výslovne uvedené v protokole, ktorý bude k tejto dohode pripojený, spoločný subjekt prevádzky môže poskytovať prepravné služby iba nákupcom a/alebo dodávateľom ropy a plynu a akejkoľvek inej právnickej osobe, ktorá má právo na takéto prepravné služby podľa špecifickej dohody, dohôd o preprave ropy a plynu a podľa medzinárodných noriem a zvykov ropného a plynárenského priemyslu.

Článok 4

Renovácia a výstavba

1. Pokiaľ nie je výslovne uvedené v tejto dohode, každá zúčastnená strana si pri vykonaní rozhodnutia dvoch alebo viacerých zúčastnených strán týkajúceho sa zriadenia jedného alebo viac medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu ponecháva právo renovovať existujúci medzištátny prepravný systém ropy a plynu, ktorý prechádza cez jej územie, a vybudovať akýkoľvek nový medzištátny prepravný systém ropy a plynu, ktorý prechádza cez jej územie, podľa národnej legislatívy, pravidiel a predpisov platných v uvedenom štáte.

2. Ustanovenia odseku 1 nevylučujú právo strany uzavrieť odlišnú dohodu s inými zúčastnenými stranami vzhľadom na renováciu a výstavbu častí medzištátneho prepravného systému ropy a plynu, ktorý prechádza cez ich územia. Ohľadne toho sa dve alebo viac strán môžu rozhodnúť postúpiť projekt, rekonštrukciu a výstavbu diel, ktoré ležia na ich územiach, právnickej osobe alebo skupine právnických osôb zriadených alebo vybraných na základe spoločného rozhodnutia zúčastnených strán.

3. Aby sa zabezpečila technická homogénnosť a prevádzková efektívnosť jedného alebo viacerých medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu, ktoré sa majú zriadiť medzi viac ako jednou zúčastnenou stranou, takéto zúčastnené strany súhlasia s tým, aby sa uplatnili pri kontrahovaní podľa odsekov 1 a 2 renovácie a výstavby národných častí jedného alebo viacerých medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu spoločne dohodnuté technické špecifikácie, ktoré medzinárodne uznáva ropný a plynárenský priemysel.

Článok 5

Údržba

1. Ustanovenia článku 4 sa vzťahujú obdobne na údržbu renovovaných alebo novovystavaných častí jedného alebo viacerých medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu zriadených podľa tejto dohody.

2. S výhradou ustanovení článku 3 ods. 1, keď spoločný subjekt prevádzky prevádzkuje medzištátny prepravný systém ropy a plynu zriadený podľa tejto dohody a údržba takéhoto systému sa postúpi právnickej osobe alebo skupine právnických osôb odlišných od spoločného subjektu prevádzky, ako je uvedený v článku 3, právnická osoba alebo skupina právnických osôb zodpovedných za údržbu takéhoto prepravného systému bude fungovať pod riadením a dohľadom spoločného subjektu prevádzky, ako bude výslovne uvádzať dohoda o údržbe, ktorá sa uzavrie podľa tohto článku, a spoločná dohoda o prevádzke uvedená v článku 3 ods. 2.

Článok 6

Riadenie projektu

1. Pri vykonaní rozhodnutia zriadiť medzištátny prepravný systém ropy a plynu podľa tejto dohody zúčastnené strany, a kde je to primerané, aj iné zainteresované právnické osoby, ak súhlasia, môžu sa rozhodnúť postúpiť celkovú zodpovednosť za projektovú štúdiu, projekt a dohľad nad renováciou a výstavbou takéhoto prepravného systému spoločnému subjektu riadenia projektu, ktorý sa má zriadiť alebo vybrať zúčastnenými stranami, a kde je to primerané, aj inými zainteresovanými právnickými osobami podľa vzájomne prijateľných princípov, pravidiel a postupov, ktoré prerokujú a schvália zúčastnené strany, a kde je to primerané, aj iné zainteresované právnické osoby.

2. Bez ujmy na ustanoveniach článku 7 ods. 2 nič nebráni zúčastneným stranám, a kde je to primerané, ani ostatným zainteresovaným právnickým osobám, aby postúpili funkciu subjektu riadenia projektu spoločnému subjektu prevádzky uvedenému v článku 3 ods. 1.

Článok 7

Integrované formy uskutočnenia projektu

1. Ak vezmeme do úvahy špecifické technické, komerčné a finančné požiadavky na zriadenie každého individuálneho medzištátneho prepravného systému ropy a plynu podľa tejto dohody, zúčastnené strany môžu súhlasiť, že postúpia dve alebo viac funkcií z tých, ktoré osobitne predpokladajú články 3 až 6, jednej právnickej osobe alebo skupine právnických osôb, ktoré sa majú zriadiť alebo vybrať zúčastnenými stranami, ako je špecifickejšie uvedené v

a) článku 4 ods. 2 v spojení s článkom 5 ods. 1 pre funkcie renovácie/výstavby a údržby,

b) článku 3 ods. 1 v spojení s článkom 5 ods. 2 pre funkcie údržby a prevádzky,

c) článku 6 ods. 2 pre funkcie riadenia projektu a prevádzky a

d) článku 6 ods. 2 v spojení s článkom 5 ods. 2 pre funkcie riadenia projektu, prevádzky a údržby.

2. Strany môžu prijať akúkoľvek inú integrovanú formu uskutočnenia projektu vrátane spoločnej prevádzky, avšak nie obmedzene na spoločnú prevádzku, aby vykonali svoje rozhodnutie zriadiť jeden alebo viac medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu podľa tejto dohody.

Článok 8

Otázky týkajúce sa výlučnej jurisdikcie strán

1. Pri uskutočnení rozhodnutia zriadiť jeden alebo viac medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu podľa tejto dohody zúčastnené strany ustanovia osobitným protokolom pravidlá, podľa ktorých sa riadia veci týkajúce sa uplatnenia výlučnej jurisdikcie každou zúčastnenou stranou na jej území, ako aj na fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace v rámci takéhoto územia a veci týkajúce sa, avšak nie obmedzene, sociálneho zabezpečenia a pracovnoprávnej legislatívy, stavebných predpisov, postupov pri udeľovaní licencií, predpisov o ochrane bezpečnosti a zdravia, daňových a colných otázok a legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na projekt, financovanie, rekonštrukciu, výstavbu, údržbu a prevádzku národných častí medzištátneho prepravného systému ropy a plynu zriadeného podľa tejto dohody.

2. Pokiaľ nie je výslovne uvedené v tejto dohode alebo v protokoloch, ktoré sa k nej následne pripoja, žiadna strana nezmení svoju národnú legislatívu tak, aby sa zhoršili podmienky projektovania, financovania, renovácie, výstavby, údržby a prevádzky medzištátneho prepravného systému ropy a plynu zriadeného podľa tejto dohody alebo podľa protokolov následne k nej pripojených po tom, čo táto dohoda alebo protokoly následne k nej pripojené nadobudnú platnosť. V prípade nezlučiteľnosti ustanovení tejto dohody a ktoréhokoľvek protokolu, ktorý sa následne pripojí k tejto dohode, s národnou legislatívou strán budú platiť ustanovenia tejto dohody.

3. Strany budú spolupracovať, aby zriadili protokolom, ktorý sa následne pripojí k tejto dohode, oprávnený medzištátny výbor, ktorý bude splnomocnený monitorovať v mene zúčastnených strán vykonávanie ich rozhodnutia zriadiť jeden alebo viac medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu zriadených podľa tejto dohody.

4. Strany budú spolupracovať, aby zriadili protokolom, ktorý sa následne pripojí k tejto dohode, oprávnený mimoriadny výbor, ktorý predloží odporúčania týkajúce sa koordinácie všetkých krokov, opatrení a spoločných činností, ktoré má uskutočniť vláda každej zúčastnenej strany na svojom území a ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zariadení medzištátneho prepravného systému ropy a plynu zriadeného podľa tejto dohody proti takým prípadom, ako sú prírodné katastrofy, zemetrasenia, rádioaktívne alebo chemické znečistenie, občianske nepokoje, teroristické činy alebo sabotáž, trestné poškodenie a iné prípady podobnej povahy. Takéto prípady, ako aj funkcie a právomoci mimoriadneho výboru stanovia zúčastnené strany na vzájomne prijateľnom základe pre každý jednotlivý medzištátny prepravný systém ropy a plynu zriadený podľa tejto dohody.

5. Protokoly, ktoré sa následne pripoja k tejto dohode, budú tvoriť neoddeliteľnú časť tejto dohody a budú záväzné iba pre strany, ktoré tieto protokoly podpísali.

Článok 9

Ochrana životného prostredia

Pri uskutočňovaní tejto dohody strany súhlasia s tým, aby sa rozvinula užšia medzivládna spolupráca vzhľadom na vytvorenie spoločných inštitúcií, ktoré konajú podľa medzinárodných pravidiel, ako sú pravidlá formulované v Kjótskom protokole k Rámcovej zmluve Organizácie Spojených národov o klimatickej zmene a v protokole k energetickej charte o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch, pričom vezmú do úvahy miestne environmentálne podmienky a budú uskutočňovať spoločné stratégie zabezpečujúce životné prostredie proti akémukoľvek nebezpečnému účinku spôsobenému projektovaním, výstavbou, renováciou, údržbou a prevádzkou jedného alebo viacerých medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu zriadených podľa tejto dohody.

Článok 10

Implementácia národných právnych poriadkov

1. Strany prijmú všetky primerané opatrenia, aby začlenili a implementovali ustanovenia tejto dohody do svojich národných právnych poriadkov.

2. Kde táto dohoda uvádza alebo z nej vyplýva uzavretie osobitného protokolu, ktorý sa má následne pripojiť k tejto dohode, takýto protokol alebo protokoly prerokujú a schvália zúčastnené strany, pričom vezmú do úvahy špecifické požiadavky vykonávania každého individuálneho projektu, ktorý sa má zriadiť v rámci tejto dohody. Začlenenie a implementácia takéhoto protokolu alebo protokolov do národných právnych poriadkov zúčastnených strán sa vykonajú podľa príslušných ústavných a legislatívnych ustanovení uvedených strán.

3. Strana nemôže uplatniť ustanovenia svojho národného právneho poriadku ako zdôvodnenie neplnenia svojich povinností podľa tejto dohody a podľa protokolov následne k nej pripojených.

Článok 11

Štátna a medzištátna garancia plnenia

Každá strana garantuje správne a včasné vykonanie svojich povinností, ktoré vznikajú z tejto dohody a z protokolov následne k nej pripojených, vo vzťahu k všetkým ostatným stranám, ako aj k akýmkoľvek tretím stranám, ktoré uzavrú zmluvu alebo dohodu s touto stranou o projektovaní, renovácii, výstavbe, financovaní, prevádzke a údržbe medzištátneho prepravného systému ropy a plynu zriadeného podľa tejto dohody.

Článok 12

Urovnanie sporov

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi stranami, týkajúce sa interpretácie a implementácie tejto dohody a protokolov, ktoré sa k nej následne pripoja, ako aj všetky spory, ktoré vzniknú medzi stranou a treťou stranou, týkajúce sa interpretácie a implementácie akejkoľvek zmluvy alebo dohody, ktorá sa uzavrie medzi stranou a uvedenou treťou stranou na uskutočnenie tejto dohody a protokolov následne k nej pripojených, budú sa riešiť podľa pravidiel uvedených v osobitnom protokole, ktorý majú strany uzavrieť.

Článok 13

Oprávnené, kompetentné subjekty

1. Každá strana určí a oznámi ostatným stranám národný orgán, agentúru, štátny podnik alebo akúkoľvek inú oprávnenú právnickú osobu, ktorá bude zodpovedná podľa svojej národnej legislatívy za uskutočnenie tejto dohody v každom z rezortov (ropný a plynárenský), na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

2. Strany akceptujú a garantujú povinnosti prevzaté týmito subjektmi na uskutočnenie tejto dohody a protokolov, ktoré sa k nej následne pripoja, ako svoje vlastné povinnosti.

Článok 14

Vzťah k ostatným medzinárodným zmluvám

1. Ustanovenia tejto dohody nevylučujú právo strán využiť iné formy medzivládnej spolupráce v rezorte prepravy ropy a plynu.

2. Ustanovenia tejto dohody sa nesmú interpretovať tak, že menia alebo ukončujú akékoľvek iné medzinárodné zmluvy platné v rezorte prepravy ropy a plynu, ako aj akékoľvek iné medzinárodné zmluvy uzavreté stranami s inými štátmi, ktorých účel sa vzťahuje na ochranu, zaobchádzanie a podporu zahraničných investícií pochádzajúcich z týchto iných štátov na území strán.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2. Táto dohoda bude otvorená na podpis od 22. júla 1999 do 1. januára 2000. Táto dohoda bude podliehať ratifikácii parlamentov alebo iných kompetentných orgánov signatárskych štátov. Dokumenty o ratifikácii budú uložené u depozitára. Depozitárom tejto dohody bude vláda Ukrajiny.

3. Táto dohoda nadobudne platnosť v tridsiaty deň po dátume uloženia tretieho dokumentu o ratifikácii štátom, ktorý je signatárom tejto dohody. Táto dohoda bude otvorená na pristúpenie od dátumu, od ktorého je dohoda uzavretá na podpis. Dokumenty o pristúpení budú uložené u depozitára. Pre každú stranu, ktorá uloží svoj dokument o ratifikácii alebo o pristúpení po tom, čo táto dohoda nadobudne platnosť, nadobudne táto dohoda platnosť v deň takéhoto uloženia u depozitára.

4. Táto dohoda podlieha všeobecným princípom medzinárodného práva vrátane Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.

Článok 16

Autentické texty

Na dôkaz toho podpísaní, náležite oprávnení tak vykonať, podpísali túto dohodu v angličtine a v oficiálnom jazyku každej strany. V prípade rozporu bude rozhodujúci anglický text.

Táto dohoda je uložená u depozitára, ktorý si ju ponechá vo svojom archíve. Každá strana dostane od depozitára overenú kópiu tejto dohody. Rovnako sa depozitár tejto dohody žiada, aby odoslal autentickú kópiu tejto dohody generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov na registráciu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.

Dané v Kyjeve 22. júla 1999.

Arménska republika nečitateľný podpis

Azerbajdžanská republika nečitateľný podpis (podliehajúca pripojenej výhrade)

Bieloruská republika

Bulharská republika nečitateľný podpis

Gruzínska republika nečitateľný podpis

Republika Kazachstan nečitateľný podpis

Kirgizská republika nečitateľný podpis

Moldavská republika nečitateľný podpis

Rumunsko nečitateľný podpis

Republika Tadžikistan nečitateľný podpis

Turkménska republika nečitateľný podpis

Ukrajina nečitateľný podpis

Uzbecká republika nečitateľný podpis

Podpísané v Bukurešti 19. septembra 1999.
Albánska republika nečitateľný podpis
Chorvátska republika nečitateľný podpis

Podpísané v Skopje 9. októbra 1999.
Republika Macedónsko nečitateľný podpis

Podpísané v Kyjeve 30. decembra 1999.
Bieloruská republika nečitateľný podpis

Výhrada Azerbajdžanskej republiky k Zastrešovacej dohode o inštitucionálnom rámci na zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu

1. Azerbajdžanská republika týmto vyhlasuje, že žiadne z práv, povinností, záväzkov a ustanovení stanovených v Zastrešovacej dohode o inštitucionálnom rámci na zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu a v protokoloch následne k nej pripojených Azerbajdžanská republika neuplatní na zriadenie, renováciu, výstavbu, prevádzku a údržbu prepravných systémov ropy a plynu, ktoré prechádzajú cez jej územie, ak je východiskovým, tranzitným alebo cieľovým územím takýchto systémov Arménska republika.

2. Azerbajdžanská republika si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo odvolať ustanovenia odseku 1 tejto výhrady a ostatné strany bude písomne informovať o akýchkoľvek takýchto zmenách alebo odvolaní.

nečitateľný podpis

Premiér Azerbajdžanskej republikyArtur Rasi-zade