Zákon č. 240/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze

(v znení č. 372/2012 Z. z.(nepriamo), 373/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 86/2006
Platnosť od 27.04.2006
Účinnosť od 01.01.2013

240

ZÁKON

zo 16. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 169/2001 Z. z., zákonom č. 291/2002 Z. z., zákonom č. 428/2003 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.