Nariadenie vlády č. 69/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení neskorších predpisov

Čiastka 29/2006
Platnosť od 11.02.2006 do10.08.2007
Účinnosť od 21.02.2006 do10.08.2007
Zrušený 79/2006 Z. z.

OBSAH

69

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 136/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny.“.

2. Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6

k nariadeniu vlády č. 433/2000 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1992/42/ES z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá (Ú. v. EÚ L 167, 22. 6. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1993/68/EHS z 22. 7. 1993 (Ú. v. EÚ L 220, 30. 8. 1993) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. 2. 2004 (Ú. v. EÚ L 52, 21. 2. 2004).“.

3. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

㤠9a

Týmto nariadením vlády sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2003 Z. z., o postupoch kontroly vlastností, limitov a odolnosti proti výbuchu pri jednozložkových hnojivách typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. februára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.