Zákon č. 493/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 372/2012 Z. z.(nepriamo), 373/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 188/2010
Platnosť od 22.12.2010
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

493

ZÁKON

z 2. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.