Rozhodnutie č. 746/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien pre regulovaný subjekt, ktorého distribúcia a dodávka elektriny odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 1 500 000 MWh, a pre regulovaný subjekt, ktorého preprava a rozvod zemného plynu odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 100 000 000 m3

Čiastka 281/2002
Platnosť od 31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003

746

ROZHODNUTIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 26. novembra 2002

o rozsahu regulácie cien pre regulovaný subjekt, ktorého distribúcia a dodávka elektriny odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 1 500 000 MWh, a pre regulovaný subjekt, ktorého preprava a rozvod zemného plynu odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 100 000 000 m3

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") podľa § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:

Článok 1

Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

a) jednotkou množstva elektriny 1 MWh elektriny,

b) jednotkou množstva zemného plynu 1 m3 zemného plynu,

c) regulačným rokom obdobie začínajúce sa 1. januárom a končiace sa 31. decembrom kalendárneho roka,

d) rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje maximálna cena,

e) rokom t-1 regulačný rok predchádzajúci roku t,

f) maximálnou cenou maximálny prípustný výnos na jednotku množstva dodanej alebo distribuovanej elektriny alebo dodaného alebo prepraveného zemného plynu v roku t,

g) tarifou cena, ktorá sa fakturuje jednotlivým skupinám odberateľov, vrátane podmienok priznania danej tarify,

h) návrhom cien návrh maximálnej ceny a taríf.

Článok 2

(1) Regulácii cien podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny za

a) dodávku elektriny odberateľom,1)

b) distribúciu elektriny oprávneným odberateľom2) (ďalej len „distribúcia elektriny"),

c) rozvod zemného plynu odberateľom,3)

d) prepravu zemného plynu oprávneným odberateľom4) (ďalej len „preprava zemného plynu").

(2) Regulácia cien podľa tohto rozhodnutia sa vzťahuje na držiteľa licencie na rozvod elektriny, ktorého objem dodávky a distribúcie elektriny odberateľom v roku t-1 bol nižší ako 1 500 000 MWh, a držiteľa licencie na rozvod zemného plynu, ktorého objem rozvodu a prepravy zemného plynu odberateľom v roku t-1 bol nižší ako 100 000 000 m3 (ďalej len „regulovaný subjekt").

Článok 3

(1) Regulovaný subjekt použije v roku t tarify držiteľa licencie na rozvod elektriny, na ktorého verejný rozvod elektriny5) je napojený, alebo tarify držiteľa licencie na rozvod zemného plynu, na ktorého verejný rozvod zemného plynu6) je napojený, s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 10 a 11. Túto skutočnosť oznámi úradu. Toto oznámenie sa považuje za návrh cien podľa článku 5.

(2) Ak výnosy regulovaného subjektu pri použití taríf podľa odseku 1 nepokrývajú jeho ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré vzniknú pri dodávke a distribúcii elektriny alebo rozvode zemného plynu v nevyhnutnej výške, môže požiadať úrad o určenie maximálnej ceny a taríf.

(3) Maximálna cena za distribúciu elektriny v Sk na jednotku množstva a maximálna cena za prepravu zemného plynu v Sk na jednotku množstva sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 01

kde

EONt - plánované ekonomicky oprávnené náklady v Sk na dodávku elektriny alebo rozvod zemného plynu v roku t určené podľa článku 4; do EONt sa nezahrnú plánované obstarávacie náklady na zemný plyn alebo elektrinu v roku t vrátane nákladov spojených s vlastnou výrobou elektriny,

NPVt - neoprávnený prebytok výnosov v Sk, ktorý predstavuje celkovú sumu neoprávnených výnosov, ktorá sa vypočíta ako rozdiel skutočných výnosov z regulovanej činnosti a celkových výnosov z regulovanej činnosti, ktoré bol regulovaný subjekt oprávnený dosiahnuť; takto určený neoprávnený prebytok výnosov sa použije na účely stanovenia maximálnej ceny na nasledujúci regulačný rok po roku, v ktorom úrad dodatočne zistí, že regulovaný subjekt fakturoval nesprávnu cenu alebo že úrad určil regulovanému subjektu maximálnu cenu alebo tarify na základe nesprávnych údajov, čím sa mu neoprávnene zvýšili výnosy,

PZt - primeraný zisk v Sk na jednotku množstva elektriny alebo zemného plynu, ktorý sa vypočíta podľa odseku 4 alebo 5,

Kt - korekčný faktor v Sk na jednotku množstva na vyrovnanie nedostatku alebo prebytku príjmov v roku t-2, ktorý sa vypočíta podľa odseku 7,

I - úroková sadzba určená podľa odseku 8,

QPt - plánované množstvo dodanej elektriny v jednotkách množstva znížené o plánované množstvo distribuovanej elektriny oprávneným odberateľom na základe zmluvy o distribúcii elektriny (ďalej len „distribuovaná elektrina") alebo plánované množstvo dodaného zemného plynu v jednotkách množstva znížené o plánované množstvo prepraveného zemného plynu oprávneným odberateľom na základe zmluvy o preprave zemného plynu (ďalej len „prepravený zemný plyn"),

QDt - plánované množstvo distribuovanej elektriny alebo prepraveného zemného plynu v jednotkách množstva,

QSt - plánované množstvo elektriny alebo zemného plynu pre vlastnú spotrebu v jednotkách množstva.

(4) Na účely výpočtu maximálnej ceny za distribúciu elektriny sa primeraný zisk v Sk na jednotku množstva vypočíta podľa vzorca

Vzorec 02

kde

MEt - plánovaná účtovná zostatková cena investičného majetku v Sk používaného výhradne na dodávku a distribúciu elektriny k 31. decembru roku t-1.

Maximálna výška primeraného zisku za distribúciu elektriny je 250,35 Sk na jednotku množstva.

(5) Na účely výpočtu maximálnej ceny za prepravu zemného plynu sa primeraný zisk v Sk na jednotku množstva vypočíta podľa vzorca

Vzorec 03

kde

MPt - plánovaná účtovná zostatková cena investičného majetku v Sk používaného výhradne na rozvod zemného plynu k 31. decembru roku t-1.

Maximálna výška primeraného zisku za prepravu zemného plynu je 0,936 Sk na jednotku množstva.

Vzorec 04

kde

At - maximálna cena za distribúciu elektriny v Sk na jednotku množstva alebo maximálna cena za prepravu zemného plynu v Sk na jednotku množstva určená podľa odseku 3,

ONt - celkové plánované obstarávacie náklady v Sk v roku t na elektrinu vrátane nákladov na vlastnú výrobu elektriny určených podľa článku 4 alebo celkové plánované obstarávacie náklady na zemný plyn v Sk v roku t vrátane nákladov na ťažbu zemného plynu určených podľa článku 4,

UNNt - úradom nepovolené obstarávacie náklady v Sk na elektrinu vrátane vlastnej výroby elektriny alebo na zemný plyn, pri ktorých regulovaný subjekt nepreukáže úradu, že nákup elektriny a vlastnú výrobu elektriny alebo nákup zemného plynu realizoval za najnižšie možné ceny.

(7) Korekčný faktor v Sk na jednotku množstva v roku t sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 05

kde

TRt-2 - celkové výnosy v Sk v roku t-2 za rozvod elektriny vrátane distribúcie elektriny alebo za rozvod zemného plynu vrátane prepravy zemného plynu,

PAt-2 - prepočítaná maximálna cena v Sk na jednotku množstva distribuovanej elektriny alebo prepočítaná maximálna cena v Sk na jednotku množstva prepraveného zemného plynu podľa odseku 3 v roku t-2; regulovaný subjekt vypočíta hodnotu PAt-2 tak, že dosadí do vzorca podľa odseku 3 skutočné údaje za rok t-2,

PBt-2 - prepočítaná maximálna cena v Sk na jednotku množstva dodanej elektriny alebo dodaného zemného plynu podľa odseku 6 v roku t-2; regulovaný subjekt vypočíta hodnotu PBt-2 tak, že dosadí do vzorca podľa odseku 6 skutočné údaje za rok t-2,

QPt-2 - celkové množstvo elektriny v jednotkách množstva dodanej odberateľom znížené o celkové množstvo distribuovanej elektriny alebo celkové množstvo zemného plynu dodaného odberateľom v jednotkách množstva znížené o celkové množstvo prepraveného zemného plynu v roku t-2,

QDt-2 - celkový objem distribuovanej elektriny alebo prepraveného zemného plynu v jednotkách množstva v roku t-2.

(8) Hodnota úrokovej sadzby I je dvojnásobok úrokovej sadzby 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska ku dňu podania návrhu cien, zníženej o štyri percentá, ak je korekčný faktor Kt väčší ako nula. Ak je korekčný faktor Kt menší ako nula, hodnota úrokovej sadzby I je dvojnásobok úrokovej sadzby 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska ku dňu podania návrhu cien, zvýšenej o štyri percentá.

(9) V prípade, ak je neoprávnený prebytok výnosov (NPVt) väčší ako N, kde

Vzorec 06

do výpočtu maximálnej ceny na rok t podľa odseku 3 sa zahrnie iba časť neoprávneného prebytku výnosov vo výške rovnej N. Časť neoprávneného prebytku výnosov vo výške prevyšujúcej hodnotu N sa zahrnie do výpočtu maximálnej ceny pre ďalšie regulačné roky. Každý regulačný rok je možné zahrnúť do výpočtu maximálnej ceny pre rok t neoprávnený prebytok výnosov (NPVt) vo výške N.

(10) Ak neoprávnený prebytok výnosov nebol v plnej výške zahrnutý do výpočtu maximálnej ceny na rok t podľa odseku 3, v roku t+1 regulovaný subjekt nepoužije tarify podľa odseku 1, ale požiada úrad o určenie maximálnej ceny podľa odsekov 3 a 6 a taríf podľa odsekov 12 a 13.

(11) Ak regulovaný subjekt v roku t-2 požiadal o určenie maximálnej ceny za distribúciu alebo dodávku elektriny podľa odseku 3 alebo 6 alebo o určenie maximálnej ceny za prepravu alebo rozvod zemného plynu podľa odseku 3 alebo 6 a hodnota Kt určená podľa odseku 7 je väčšia ako 5 % hodnoty At určenej podľa odseku 3, regulovaný subjekt v roku t nepoužije tarify podľa odseku 1, ale požiada úrad o určenie maximálnej ceny podľa odsekov 3 a 6 a taríf podľa odsekov 12 a 13.

(12) Regulovaný subjekt navrhuje tarify za distribúciu elektriny alebo tarify za prepravu zemného plynu tak, aby sa priemer taríf vážený plánovaným množstvom distribuovanej elektriny alebo prepraveného zemného plynu v jednotkách množstva v jednotlivých tarifách rovnal maximálnej cene podľa odseku 3. V návrhu taríf sa zohľadnia ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk na distribúciu elektriny alebo prepravu zemného plynu. Regulovaný subjekt fakturuje oprávnenému odberateľovi tarify za distribúciu elektriny zvýšené o náklady spôsobené stratami elektriny vyvolanými distribúciou elektriny pre tohto odberateľa.

(13) Regulovaný subjekt navrhuje tarify za dodávku elektriny a tarify za rozvod zemného plynu tak, aby sa priemer taríf vážený plánovaným množstvom dodanej elektriny alebo dodaného zemného plynu v jednotkách množstva v jednotlivých tarifách rovnal maximálnej cene podľa odseku 6. V návrhu taríf sa zohľadnia ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk na dodávku elektriny alebo rozvod zemného plynu.

Článok 4

(1) Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady nevyhnutne vynaložené na výrobu a dodávku elektriny alebo na rozvod zemného plynu.

(2) Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa článku 3 je možné zahrnúť

a) technologické náklady,

b) osobné náklady,

c) náklady z plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov,7)

d) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku určené podľa osobitného predpisu,8)

e) časti splátok na lízingové obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku najviac vo výške odpisov podľa písmena d),

f) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť najviac vo výške odpisov podľa písmena d),

g) náklady na opravy a údržbu okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,9)

h) ostatné náklady, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vykonávanie regulovanej činnosti.

(3) Úrad môže stanoviť maximálnu prípustnú zmenu priemerných osobných nákladov na jedného pracovníka regulovaného subjektu v roku t oproti roku t-1 podľa ukazovateľa „Priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky" publikovaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktorú je možné zohľadniť pri výpočte ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa článku 3.

(4) Úrad môže stanoviť maximálnu výšku nákladov uvedených v odseku 2 písm. g) a h), ktorú regulovaný subjekt zahrnie do výpočtu ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa článku 3.

(5) Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa článku 3 je možné zahrnúť podiel režijných nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám v roku t-2.

(6) Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa článku 3 nie je možné zahrnúť

a) zmluvné pokuty a náklady sankčného charakteru,

b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

c) odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, doplnkové dôchodkové poistenie hradené zamestnávateľom, odstupné a s tým súvisiace odvody do fondov,

d) stravné tuzemské a zahraničné nad limit určený osobitným predpisom,10)

e) zavinené manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

f) náklady vyplývajúce z chýb v počtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

g) náklady na reprezentáciu a dary,

h) odmeny a dary pri životných jubileách, pri odchode do dôchodku,

i) príspevky na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty,

j) štipendiá študentom a učňom.

Článok 5

(1) Návrh cien za dodávku a distribúciu elektriny obsahuje

a) identifikačné údaje predkladateľa návrhu cien,

b) účtovné výkazy11) za regulovaný subjekt za rok t-2 a výkaz ziskov a strát za dodávku a distribúciu elektriny za roky t-1 a t-2,

c) návrh výšky maximálnej ceny za distribúciu elektriny určenú podľa článku 3 ods. 3 a návrh výšky maximálnej ceny za dodávku elektriny určenú podľa článku 3 ods. 6,

d) návrh taríf, ktoré bude regulovaný subjekt fakturovať jednotlivým skupinám odberateľov, určených podľa článku 3 ods. 12 a 13 vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf,

e) údaje potrebné na preverenie taríf, najmä predpokladaný objem elektriny v jednotlivých tarifách v jednotkách množstva, počet odberných miest, výšku zmluvných alebo nameraných technických maxím v jednotlivých tarifách v MW, prípadne ďalšie potrebné údaje podľa požiadaviek úradu,

f) údaje uvedené v prílohách č. 1, 3, 5 až 12, 18,

g) súpis investičného majetku, ktorý sa používa výhradne na distribúciu a dodávku elektriny, ktorý obsahuje názov investičného majetku, obstarávaciu cenu, plánovanú výšku oprávok k 31. decembru roku t-1 a zostatkovú cenu k 31. decembru roku t-1,

h) údaje uvedené v článku 6.

(2) Návrh cien za dodávku a distribúciu elektriny regulovaného subjektu, ktorý podáva návrh cien podľa článku 3 ods. 1, obsahuje iba identifikačné údaje regulovaného subjektu a tarify, ktoré bude regulovaný subjekt fakturovať jednotlivým skupinám odberateľov, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf a údaje uvedené v článku 6.

(3) Návrh cien za rozvod a prepravu zemného plynu obsahuje

a) identifikačné údaje predkladateľa návrhu cien,

b) účtovné výkazy11) za regulovaný subjekt za rok t-2 a výkaz ziskov a strát za rozvod a prepravu zemného plynu za roky t-1 a t-2,

c) návrh výšky maximálnej ceny za prepravu zemného plynu určenú podľa článku 3 ods. 3 a výšku maximálnej ceny za rozvod zemného plynu určenú podľa článku 3 ods. 6,

d) návrh taríf, ktoré bude regulovaný subjekt fakturovať jednotlivým skupinám odberateľov, určených podľa článku 3 ods. 12 a 13 vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf,

e) údaje potrebné na preverenie taríf, najmä predpokladaný objem v jednotlivých tarifách v jednotkách množstva, počet odberných miest, výšku denných maxím v jednotkách množstva, prípadne ďalšie potrebné údaje podľa požiadaviek úradu,

f) údaje uvedené v prílohách č. 2, 4, 5, 13 až 17, 19,

g) súpis investičného majetku, ktorý sa používa výhradne na prepravu a rozvod zemného plynu, ktorý obsahuje názov investičného majetku, obstarávaciu cenu, plánovanú výšku oprávok k 31. decembru roku t-1 a zostatkovú cenu k 31. decembru roku t-1.

(4) Návrh cien za rozvod a prepravu zemného plynu regulovaného subjektu, ktorý podáva návrh cien podľa článku 3 ods. 1, obsahuje iba identifikačné údaje regulovaného subjektu a tarify, ktoré bude regulovaný subjekt fakturovať jednotlivým skupinám odberateľov, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf.

(5) Návrh cien na rok t sa predkladá najneskôr jeden mesiac pred koncom roku t-1.

(6) Úrad schváli návrh cien do 30 dní od jeho doručenia. Úrad návrh cien neschváli, ak výpočty obsahujú matematické chyby alebo ak navrhované ceny sú v rozpore s týmto rozhodnutím.

(7) V prípade, ak úrad návrh cien neschváli z dôvodov uvedených v odseku 6, vyzve regulovaný subjekt, aby predložil nový návrh cien. Ak do konca roku t-1 úrad neschváli návrh cien pre rok t, regulovaný subjekt bude fakturovať v roku t ceny platné v roku t-1, vynásobené ročnou mierou inflácie publikovanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decembru roku t-1. Ak úrad neschváli nový návrh cien do konca tretieho mesiaca roku t, úrad určí do konca piateho mesiaca roku t maximálnu cenu pre rok t a tarify na základe spôsobu výpočtu maximálnej ceny a taríf podľa článku 3. Takto určená maximálna cena a tarify budú účinné od prvého dňa siedmeho mesiaca roku t.

(8) Regulovaný subjekt môže predložiť návrh na zmenu cien počas regulačného roka, ak nastanú najmä nasledujúce skutočnosti:

a) výrazná zmena nákupnej ceny elektriny alebo zemného plynu oproti plánovanej nákupnej cene elektriny alebo zemného plynu,

b) výrazná zmena objemu predaja elektriny alebo zemného plynu oproti plánovanému objemu predaja elektriny alebo zemného plynu,

c) zmeny daňového systému,

d) živelné udalosti.

Článok 6

Regulovaný subjekt, ktorý je držiteľom licencie na rozvod elektriny, oznámi držiteľom licencie na rozvod elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o distribúcii alebo dodávke elektriny, nasledujúce údaje:

a) objem elektriny dodanej odberateľom, ktorí majú s regulovaným subjektom uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny, z jeho distribučnej sústavy,

b) objem elektriny distribuovanej oprávneným odberateľom, ktorí majú s regulovaným subjektom uzatvorenú zmluvu o distribúcii elektriny, z jeho distribučnej sústavy,

c) objem elektriny vyrobený vo vlastnom zariadení a dodaný priamo odberateľom bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy iného držiteľa licencie,

d) objem elektriny vyrobený vo vlastnom zariadení, ktorú spotrebuje regulovaný subjekt pre vlastnú potrebu, znížený o objem elektriny, ktorá je spotrebovaná priamo pri výrobe elektriny alebo tepla alebo pri čerpaní prečerpávacích vodných elektrární,

a to najneskôr štyri mesiace pred koncom roka t-1 pre príslušné plánované objemy v roku t a do 15-teho dňa každého mesiaca v roku t pre príslušné skutočné objemy v predchádzajúcom mesiaci roku t.

Článok 7

(1) Hodnoty koeficientov sú stanovené takto:

a) K2003 = 0, UNN2003 = 0, NPV2003 = 0,

b) K2004 = 0.

(2) Úrad môže určiť hodnotu koeficientov Kt, UNNt, NPVt regulovanému subjektu, ktorý prvýkrát podáva návrh cien.

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Peter Čarakčiev v. r.

Príloha č. 1

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET MAXIMÁLNEJ CENY ZA DISTRIBÚCIU ELEKTRINY

Príloha 01

Príloha č. 2

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET MAXIMÁLNEJ CENY ZA PREPRAVU ZEMNÉHO PLYNU

Príloha 02

Príloha č. 3

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET MAXIMÁLNEJ CENY ZA DODÁVKU ELEKTRINY

Príloha 03

Príloha č. 4

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET MAXIMÁLNEJ CENY ZA ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU

Príloha 04

Príloha č. 5

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET KOREKČNÉHO FAKTORA PODĽA ČLÁNKU 3 ODS. 7

Príloha 05

Príloha č. 6

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA DISTRIBÚCIU ELEKTRINY V ČLENENÍ PODĽA ČLÁNKU 4 (v tis. Sk)

Príloha 06

Príloha č. 7

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA DISTRIBÚCIU ELEKTRINY (v tis. Sk)

Príloha 07

Príloha č. 8

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA DISTRIBÚCIU ELEKTRINY V ČLENENÍ PODĽA ÚČTOVNEJ OSNOVY (v tis. Sk)

Príloha 08

Príloha č. 9

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA VÝROBU ELEKTRINY V ČLENENÍ PODĽA ČLÁNKU 4 (v tis. Sk)

Príloha 09

Príloha č. 10

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA VÝROBU ELEKTRINY V ČLENENÍ PODĽA ÚČTOVNEJ OSNOVY (v tis. Sk)

Príloha 10

Príloha č. 11

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

KALKULÁCIA OSTARÁVACÍCH NÁKLADOV NA ELEKTRINU (v tis. Sk)

Príloha 11

Príloha č. 12

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

BILANCIA TOKOV ELEKTRINY (v tis. MWh)

Príloha 12

Príloha č. 13

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA PREPRAVU ZEMNÉHO PLYNU V ČLENENÍ PODĽA ČLÁNKU 4 (v tis. Sk)

Príloha 13

Príloha č. 14

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU V ČLENENÍ PODĽA ÚČTOVNEJ OSNOVY (v tis. Sk)

Príloha 14

Príloha č. 15

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA ŤAŽBU ZEMNÉHO PLYNU V ČLENENÍ PODĽA ČLÁNKU 4 (v tis. Sk)

Príloha 15

Príloha č. 16

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA ŤAŽBU ZEMNÉHO PLYNU V ČLENENÍ PODĽA ÚČTOVNEJ OSNOVY (v tis. Sk)

Príloha 16

Príloha č. 17

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

KALKULÁCIA OBSTARÁVACÍCH NÁKLADOV NA ZEMNÝ PLYN (v tis. Sk)

Príloha 17

Príloha č. 18

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

ÚDAJE POTREBNÉ NA URĆENIE OSOBNÝCH NÁKLADOV NA DISTRIBÚCIU A DODÁVKU ELEKTRINY

Príloha 18

Príloha č. 19

k rozhodnutiu č. 746/2002 Z. z.

ÚDAJE POTREBNÉ NA URČENIE OSOBNÝCH NÁKLADOV NA PREPRAVU A ROZVOZ ZEMNÉHO PLYNU A ŤAŽBU ZEMNÉHO PLYNU

Príloha 19

Poznámky pod čiarou

1) § 13 písm. b) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

2) § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného odberateľa.

3) § 22 písm. c) zákona č. 70/1998 Z. z.

4) § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2002 Z. z.

5) § 13 písm. d) zákona č. 70/1998 Z. z.

6) § 22 písm. e) zákona č. 70/1998 Z. z.

7) Napríklad zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

8) § 31 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

9) § 33 zákona č. 366/1999 Z. z.

10) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

11) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.