Oznámenie č. 597/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Čiastka 231/2001
Platnosť od 30.12.2001
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 543/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2004.

597

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 493/2001 Z. z.

opatrenie zo 17. decembra 2001 č. 20842/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.