Oznámenie č. 372/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností.

Platnosť od 28.12.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

372

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností.

Týmto opatrením sa ustanovuje aj vzor výkazu o dani z nehnuteľností, jeho vecný a formálny obsah.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 36/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.