Oznámenie č. 750/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Čiastka 304/2004
Platnosť od 30.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

750

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností.

Opatrenie ustanovuje vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností pre fyzické osoby a právnické osoby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.