Oznámenie č. 388/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Čiastka 144/2008
Platnosť od 15.10.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

388

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 1. októbra 2008 č. MF/020094/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností.

Opatrenie ustanovuje vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností pre fyzické osoby a právnické osoby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2008 a možno doň nazrieť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.