Oznámenie č. 585/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností

Čiastka 196/2009
Platnosť od 29.12.2009
Redakčná poznámka

Účinnosť opatrenia je od 1. januára 2010.

585

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 104 ods. 13 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 467/2009 Z. z.

opatrenie zo 17. decembra 2009 č. MF/026600/2009-72, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností.

Predmetným opatrením sa ustanovuje aj vzor výkazu o dani z nehnuteľností, jeho vecný i formálny obsah.

Účinnosť opatrenia je od 1. januára 2010.

Uvedené opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2009 a možno doň nazrieť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky http://www.finance.gov.sk/.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2009 č. MF/26600/2009-72, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 104 ods. 13 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“) v znení zákona č. 467/2009 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Údaje o dani z nehnuteľností sa predkladajú na tlačive „Výkaz o dani z nehnuteľností“, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

(2) Výkaz o dani z nehnuteľností sa doručuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom DataCentra v elektronickej podobe alebo na magnetickom médiu a jeden výtlačok v listinnej podobe s podpisom starostu obce a odtlačkom úradnej pečiatky obce.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/026600/2009-72

VZOR

Vzor

VYSVETLIVKY K VÝKAZU O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vykonáva zisťovanie za účelom získania informácií, ktoré sú potrebné pri legislatívnych a rozpočtových prácach na zostavovaní rozpočtov obcí a na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie výkazu o dani z nehnuteľností (ďalej len „výkaz“) podľa vysvetliviek a o jeho doručenie v stanovenom termíne elektronickou poštou na adresu dzn@datacentrum.sk alebo na poštovú adresu: DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava. Povinnosť predložiť výkaz Vám vyplýva z § 104 ods. 13 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) v znení zákona č. 467/2009 Z. z.

Výkaz o dani z nehnuteľností je vytvorený v prostredí MS EXCEL, ktorý obsahuje 2 listy: DZN a Vysvetlivky.

Pred vyplnením výkazu je potrebné sa oboznámiť s Vysvetlivkami, ktoré sú návodom na vyplnenie, uloženie a odoslanie výkazu.

Práca s výkazom

Pred začatím práce s elektronickým výkazom je potrebné ho najprv uložiť na pevný disk počítača.

Po vložení všetkých údajov do elektronického výkazu dodržte pokyny 1. – 3.:

1. premenujte a uložte súbor s novým názvom, ktorý pozostáva z čísla okresu, podčiarnika a IČO obce, napr. 106_00310158 za obec Závod v okrese Malacky,

2. vyplnený výkaz vytlačte vo formáte A4 alebo A3,

3. do „Predmetu“ e-mailovej správy zadajte názov súboru (číslo okresu, podčiarnik, IČO obce), napr. 106_00310158.

Správca dane je povinný vyplniť všetky údaje !

Vo výkaze je zabudované overovanie vstupov. Ak vstupný údaj systém neakceptuje, zobrazí sa okno, ktoré správcu dane informuje o požiadavkách na zadanie platného vstupného údaja.

Údaje sa do výkazu vkladajú upravené na dve desatinné miesta, ktoré je možné vpisovať len do buniek s bielym podfarbením.

Ostatné bunky sú uzamknuté, nie je do nich možné vstupovať.

Po vložení nulovej hodnoty sa v bunke zobrazí pomlčka (-).

Nie je dovolené vložiť iba sumárnu hodnotu. Údaje musia byť rozpísané podľa druhu pozemku alebo druhu stavby alebo bytu a nebytového priestoru. Súčty v riadkoch SPOLU sa vypočítajú automaticky.

Doručenie

1. elektronickou poštou (e-mail)

2. poštou na diskete

Výkaz vyplňuje obec, ktorá je povinná ho doručiť do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia elektronickou poštou (e-mail) na adresu dzn@datacentrum.sk , zriadenú pre tento účel v DataCentre alebo na magnetickom médiu (disketa) poštou na adresu: DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava.

V obidvoch prípadoch sa zasiela aj papierový výtlačok vyplneného výkazu vo formáte A4 alebo A3 s odtlačkom úradnej pečiatky obce a s podpisom starostu obce poštou na adresu DataCentra. Pri e-mailovej komunikácii si správca dane zadefinuje potvrdenie o prijatí e-mailu adresátom, aby dostal spätnú informáciu o jeho doručení do schránky dzn@datacentrum.sk.

Overovanie vstupných údajov

V elektronickom výkaze je zabudované overovanie vstupných údajov, aby sa vylúčila možnosť zadania nepovolených znakov (napr. lomítko namiesto čísla, ap.). Je zadefinované overovanie čísiel platného rozsahu a textu určenej dĺžky. V prípade vloženia nesprávneho údaja sa zobrazí okno, ktoré správcu dane informuje o chybe a vyzve ho na zadanie správneho údaja do bunky.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O OBCI

Kód okresu.

IČO obce.

Kód obce.

Názov a adresa sídla obce.

Tieto údaje sú povinné. Ak má obec šesťmiestne IČO, doplňujú sa na prvých dvoch miestach nuly. V adrese sa uvádza aj poštové smerovacie číslo obce.

1. POČET DAŇOVNÍKOV

Počet daňovníkov za príslušné zdaňovacie obdobie v obci spolu (tento údaj nemusí zodpovedať údajom zo stĺpcov 2.1, 3.1 a 4.1, pretože jeden daňovník môže podať daňové priznanie za pozemok, za stavbu i za byt).

Počet daňovníkov oslobodených od dane z pozemkov.

Počet daňovníkov oslobodených od dane zo stavieb.

Počet daňovníkov oslobodených od dane z bytov.

Počet obyvateľov obce k 1. januáru sledovaného roku.

Tieto údaje sú povinné.

2. DAŇ Z POZEMKOV

Údaje sa vkladajú po stĺpcoch upravené na dve desatinné miesta.

V 9. riadku každého stĺpca je nadefinované automatické súčtovanie. Tento riadok je pre správcu dane uzamknutý.

Ak sa súčtové hodnoty nezhodujú s internou evidenciou správcu dane, je potrebné skontrolovať a opraviť hodnoty v riadkoch príslušného stĺpca. Tento rozdiel môže byť spôsobený aj zaokrúhľovaním hodnôt v internej evidencii, čo sa prejaví v súčtovej hodnote spravidla ako rozdiel o +1 alebo -1.

2.1 V stĺpci 1 sa uvedie počet daňovníkov, ktorí platia daň z pozemkov za jednotlivé druhy pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
2.2 V stĺpci 2 sa uvedie celková výmera dani podliehajúcich plôch, ktoré nie sú od dane z pozemkov oslobodené.

2.3 V stĺpci 3 sa uvedie celková výmera dani podliehajúcich plôch, na ktoré správca dane poskytol zníženie dane podľa § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
2.4 V stĺpci 4 sa uvedie celková výmera pozemkov oslobodených od dane z pozemkov.

2.5 V stĺpci 5 sa uvedie predpis dane na príslušné zdaňovacie obdobie.

2.6 V stĺpci 6 sa uvedie celková suma nedoplatkov na dani z pozemkov vykazovaná do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

2.7 V stĺpci 7 sa uvedie zaplatená daň z pozemkov v príslušnom zdaňovacom období vrátane sumy nedoplatkov na dani z pozemkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ktoré boli zaplatené v príslušnom zdaňovacom období.

2.8 V stĺpci 8 sa uvedie celková suma zníženia dane poskytnutej správcom dane podľa § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
2.9 V stĺpci 9 sa uvedie celková suma penále, pokút a sankčného úroku zaplatených v príslušnom zdaňovacom období.

3. DAŇ ZO STAVIEB

Údaje sa vkladajú po stĺpcoch upravené na dve desatinné miesta.

V 9. riadku každého stĺpca je nadefinované automatické súčtovanie. Tento riadok je pre správcu dane uzamknutý.

Ak sa súčtové hodnoty nezhodujú s internou evidenciou správcu dane, je potrebné skontrolovať a opraviť hodnoty v riadkoch príslušného stĺpca. Tento rozdiel môže byť spôsobený aj zaokrúhľovaním hodnôt v internej evidencii, čo sa prejaví v súčtovej hodnote spravidla ako rozdiel o +1 alebo -1.

3.1 V stĺpci 1 sa uvedie počet daňovníkov, ktorí platia daň zo stavieb za jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z.
3.2  V stĺpci 2 sa uvedie celkový počet dani podliehajúcich stavieb, ktoré nie sú od dane zo stavieb oslobodené.

3.3 V stĺpci 3 sa uvedie celkový počet stavieb so zníženou daňou podľa § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
3.4 V stĺpci 4 sa uvedie celkový počet stavieb oslobodených od dane zo stavieb.

3.5 V stĺpci 5 sa uvedie celková výmera dani podliehajúcich zastavaných plôch stavieb (základ dane zo stavieb v m2), ktoré nie sú od dane zo stavieb oslobodené.

3.6 V stĺpci 6  sa uvedie celková výmera dani podliehajúcich zastavaných plôch stavieb (základ dane zo stavieb v m2) so zníženou daňou podľa § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
3.7 V stĺpci 7 sa uvedie celková výmera dani podliehajúcich zastavaných plôch stavieb (základ dane zo stavieb v m2), na ktorú sa uplatnilo oslobodenie od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. g), h), i) a j) zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a ktoré plynulo aj v príslušnom zdaňovacom období a § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
3.8 V stĺpci 8 sa uvedie predpis dane na príslušné zdaňovacie obdobie.

3.9 V stĺpci 9 sa uvedie celková suma nedoplatkov na dani zo stavieb vykazovaná do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

3.10 V stĺpci 10 sa uvedie zaplatená daň zo stavieb v príslušnom zdaňovacom období vrátane sumy nedoplatkov na dani zo stavieb za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ktoré boli zaplatené v príslušnom zdaňovacom období.

3.11 V stĺpci 11 sa uvedie celková suma zníženia dane poskytnutej správcom dane podľa § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
3.12 V stĺpci 12 sa uvedie celková suma penále, pokút a sankčného úroku zaplatených v príslušnom zdaňovacom období.

4. DAŇ Z BYTOV

Údaje sa vkladajú po stĺpcoch upravené na dve desatinné miesta.

V 9. riadku každého stĺpca je nadefinované automatické súčtovanie. Tento riadok je pre správcu dane uzamknutý.

Ak sa súčtové hodnoty nezhodujú s internou evidenciou správcu dane, je potrebné skontrolovať a opraviť hodnoty v riadkoch príslušného stĺpca. Tento rozdiel môže byť spôsobený aj zaokrúhľovaním hodnôt v internej evidencii, čo sa prejaví v súčtovej hodnote spravidla ako rozdiel o +1 alebo -1.

4.1 V stĺpci 1 sa uvedie počet daňovníkov, ktorí platia daň z bytov za byt alebo za nebytový priestor v bytovom dome.

4.2 V stĺpci  2 sa uvedie celkový počet bytov a nebytových priestorov, ktoré nie sú od dane z bytov oslobodené.

4.3 V stĺpci 3  sa uvedie celkový počet bytov a počet nebytových priestorov so zníženou daňou podľa § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
4.4 V stĺpci 4  sa uvedie celkový počet bytov a počet nebytových priestorov, ktoré sú od dane z bytov oslobodené.

4.5 V stĺpci 5 sa uvedie celková výmera podlahových plôch (bytu a nebytového priestoru – základ dane z bytov v m2) podliehajúcich dani z bytov, ktoré nie sú od dane z bytov oslobodené.

4.6 V stĺpci 6 sa uvedie celková výmera podlahových plôch (bytu a nebytového priestoru – základ dane z bytov v m2) podliehajúcich dani z bytov so zníženou daňou podľa § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
4.7 V stĺpci 7 sa uvedie celková výmera podlahových plôch (bytu a nebytového priestoru – základ dane z bytov v m2) podliehajúcich dani z bytov, ktoré sú od dane z bytov oslobodené.

4.8 V stĺpci 8 sa uvedie predpis dane na príslušné zdaňovacie obdobie.

4.9 V stĺpci 9 sa uvedie celková suma nedoplatkov na dani z bytov vykazovaná do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

4.10 V stĺpci 10 sa uvedie zaplatená daň z bytov v príslušnom zdaňovacom období vrátane sumy nedoplatkov na dani z bytov za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ktoré boli zaplatené v príslušnom zdaňovacom období.

4.11 V stĺpci 11 sa uvedie celková suma zníženia dane poskytnutej správcom dane podľa § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
4.12 V stĺpci 12 sa uvedie celková suma penále, pokút a sankčného úroku zaplatených v príslušnom zdaňovacom období.

5. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

V tejto časti sa kontrolujú automaticky vypočítané hodnoty.

Ak sa nezhodujú s údajmi v internej evidencii, je potrebné skontrolovať a opraviť zadané hodnoty v príslušných stĺpcoch v častiach 2. Daň z pozemkov, 3. Daň zo stavieb a 4. Daň z bytov.

5.1 V stĺpci 1 je sumár predpisov dane z nehnuteľností na príslušné zdaňovacie obdobie:

súčet hodnôt z riadku 9 stĺpec 5 (daň z pozemkov), z riadku 9 stĺpec 8 (daň zo stavieb) a z riadku 3  stĺpec 8 (daň z bytov).

5.2 V stĺpci 2 je sumár celkovej sumy nedoplatkov na dani z nehnuteľností vykazovaná do konca príslušného zdaňovacieho obdobia:

súčet hodnôt z riadku 9 stĺpec 6 (daň z pozemkov), z riadku 9 stĺpec 9 (daň zo stavieb) a z riadku 3 stĺpec 9 (daň z bytov).

5.3 V stĺpci 3 je sumár zaplatenej dane z nehnuteľností v príslušnom zdaňovacom období vrátane sumára zaplatených nedoplatkov na dani z nehnuteľností za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ktoré boli zaplatené v príslušnom zdaňovacom období:

súčet hodnôt z riadku 9 stĺpec 7 (daň z pozemkov), z riadku 9 stĺpec 10 (daň zo stavieb) a z riadku 3 stĺpec 10 (daň z bytov).

5.4 V stĺpci 4 je sumár zníženia dane poskytnutej správcom dane:

súčet hodnôt z riadku 9 stĺpec 8 (daň z pozemkov), z riadku 9 stĺpec 11 (daň zo stavieb) a z riadku 3 stĺpec 11 (daň z bytov).

5.5 V stĺpci 5 je sumár penále, pokút a sankčného úroku zaplatených v príslušnom zdaňovacom období:

súčet hodnôt z riadku 9 stĺpec 9 (daň z pozemkov), z riadku 9 stĺpec 12 (daň zo stavieb) a z riadku 3 stĺpec 12 (daň z bytov).

Kontrolné číslo

Tento údaj sa vypočíta automaticky a slúži na porovnanie údajov v elektronickej a papierovej forme.

Kontaktné údaje

Pre úplnosť výkazu a potrebu prípadnej kontroly údajov v ňom správca dane uvedie meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz zostavila, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Správca dane z nehnuteľností predkladá výkaz opätovne len na požiadanie DataCentra v prípade nejasných alebo neúplných údajov na jeho adresu.

Poznámka:

Príslušné zdaňovacie obdobie – ide o zdaňovacie obdobie, za ktoré správca dane z nehnuteľností podáva výkaz.