Vyhláška č. 4/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o oslobodení budov slúžiacich kultúrnym účelom od domovej dane

Čiastka 2/1960
Platnosť od 29.01.1960 do31.12.1961
Účinnosť od 01.01.1960 do31.12.1961
Zrušený 143/1961 Zb.

OBSAH

4

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 3. januára 1960

o oslobodení budov slúžiacich kultúrnym účelom od domovej dane

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 80/1952 Zb. o domovej dani:


§ 1

(1) Na podporu rozvoja kultúrneho života sa oslobodzujú od domovej dane budovy (časti budov) dobrovoľných organizácií a družstiev slúžiace aspoň prevažne príprave alebo usporiadaniu kultúrnych a osvetových podnikov, ľudových zábav alebo rozvoju ľudovej umeleckej tvorivosti alebo inej kultúrnej, výchovnej a vzdelávacej činnosti.

(2) Služobné byty v budovách oslobodených od domovej dane podľa predchádzajúceho odseku sú takisto oslobodené od domovej dane, a to v rozsahu potrebnom na účel, na ktorý sa oslobodenie priznáva; ostatné časti budov dani podliehajú, pokiaľ nie sú od dane oslobodené podľa iných predpisov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1960.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.