106

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 29. apríla 1992 č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 19. marca 1993 č. 87/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 9. júla 1993 č. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 15. decembra 1993 č. 317/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. novembra 1995 č. 279/1995 Z. z. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 19. júna 1996 č. 205/1996 Z. z.

ZÁKON

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

o dani z nehnuteľností

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Úvodné ustanovenie

Týmto zákonom sa upravuje daň z nehnuteľností,1) ktorá zahŕňa

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb.

PRVÁ ČASŤ

DAŇ Z POZEMKOV

§ 2

Daňovníci

(1) Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu,2) alebo správca pozemku vo vlastníctve obce3) (ďalej len „vlastník pozemku“). Pre daňovú povinnosť je rozhodujúce, kto je ako vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností4) (ďalej len „kataster“). Ak vlastník pozemku prenechal pozemky podľa § 3 ods. 1 do nájmu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, je daňovníkom nájomca, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a je evidovaný v katastri ako nájomca.

(2) Pri pozemkoch spravovaných Slovenským pozemkovým fondom,5a) ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca bez ohľadu na dĺžku trvania nájomného vzťahu a na to, či je nájomca zapísaný v katastri.

(3) Ak hranice pozemkov nie sú vyznačené v teréne alebo v katastrálnych mapách alebo ak sú zlúčené do väčších celkov a pozemky užíva iná osoba ako vlastník, daňovníkom je ten, kto pozemky skutočne užíva.

(4) V prípade, že v katastri nie je zapísaný vlastník pozemku, daňovníkom je ten, kto je v katastri uvedený ako nájomca.

(5) Pri náhradnom užívaní alebo pri náhradných pozemkoch vyčlenených z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou, ktoré boli pridelené na obhospodarovanie fyzickej osobe do vykonania pozemkových úprav,5c) je daňovníkom táto fyzická osoba. Ak táto fyzická osoba na základe zmluvy prenechala tieto pozemky do nájmu inej osobe, je daňovníkom nájomca.

(6) Ak nájomca pozemku nie je sám daňovníkom, ručí za daň.

(7) Ak nemožno určiť daňovníka podľa predchádzajúcich odsekov, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

(8) Na určenie osoby daňovníka je rozhodujúci stav k 1. januáru bežného kalendárneho roka.

(9) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, vyrubí sa daň daňovníkovi určenému dohodou spoluvlastníkov, inak tomu spoluvlastníkovi, ktorého správca dane vyzval na podanie daňového priznania (§ 16 ods. 4). Ak niektorý zo spoluvlastníkov daňovú povinnosť splní, má nárok na vysporiadanie so spoluvlastníkmi.

§ 3

Predmet dane

(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,

b) trvalé trávne porasty,

c) záhrady,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,5)

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

f) zastavané plochy a nádvoria,

g) stavebné pozemky,

h) ostatné plochy5d) s výnimkou stavebných pozemkov.

(2) Za stavebné pozemky na účely tohto zákona sa považujú nezastavané pozemky určené na zastavanie rozhodnutím o umiestnení stavby alebo stavebným povolením vo výmere pozemku, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje, a to až do vydania kolaudačného rozhodnutia.

(3) Predmetom dane z pozemkov nie sú

a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb,

b) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 8 ods. 3,

c) pozemky slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu,5e) ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou pozemkov, na ktorých sa uskutočňuje podnikateľská alebo iná zárobková činnosť, alebo sa využívajú na prenájom.

§ 4

Oslobodenie od dane

(1) Od dane z pozemkov sú oslobodené

a) pozemky vo vlastníctve štátu a pozemky vo vlastníctve obcí,

b) pozemky vo vlastníctve obce, ktoré obec zverila do správy alebo prenechala do nájmu svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, alebo do nájmu štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii; oslobodené sú aj pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ktoré boli zverené do správy ich mestským častiam, a tieto ich zverili do správy alebo prenechali do nájmu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii zriadenej mestom alebo mestskou časťou, alebo do nájmu štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii,

c) pozemky vo vlastníctve štátu, iného štátu alebo obce užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Slovenskej republike, konzulmi z povolania a inými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,

d) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej so stavbou alebo jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,

e) pozemky tvoriace jeden funkčný celok, so stavbou slúžiacou školám, vedeckým a výskumným inštitúciám, múzeám, knižniciam, internátom, zdravotníckym zariadeniam, verejným dobročinným ústavom, nadáciám, civilnej ochrane obyvateľstva, odborárskym zariadeniam a občianskym združeniam zamestnávateľov a pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou užívanou na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,5f) so stavbou vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, pozemky užívané právnickými a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb6) a pozemky užívané občianskymi združeniami a inými organizáciami v oblasti telesnej kultúry, ochrany prírody a životného prostredia a organizáciami v oblasti mládeže,

f) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,

g) pozemky, na ktorých sú zriadené cintoríny,

h) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

ch) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,7)

i) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa,8) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa,9)

j) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

k) pozemky škôl a školských zariadení využívané na účely výchovy a vzdelávania,

l) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov,10) stožiare rozvodu elektrickej energie,11) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

m) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).

(2) Pozemky uvedené v odseku 1 písm. a) až f), h) až k) sú oslobodené od dane z pozemkov len za podmienky, že sa nevyužívajú na podnikateľské11a) alebo na iné zárobkové činnosti,11b) alebo na prenájom. Ak sa na pozemkoch funkčne spojených so stavbami slúžiacimi verejnej doprave vykonáva činnosť súvisiaca so zabezpečovaním verejnej dopravy alebo sa na takúto činnosť prenajímajú, podmienka oslobodenia pri týchto pozemkoch je splnená. V prípade, ak sa podmienky na oslobodenie od dane z pozemkov vzťahujú na časť pozemku, od dane je oslobodená len táto časť. Ak sa pozemok alebo jeho časť využíva na podnikateľskú11a) alebo na inú zárobkovú činnosť,11b) alebo na prenájom len časť roku, podmienka na oslobodenie nie je splnená v celom zdaňovacom období.

(3) Vyberanie vstupného v národných parkoch, vyberanie poplatkov a úhrad za užívanie diaľnic, ciest a komunikácií, ako aj prijímanie úplnej alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami alebo fyzickými osobami podľa osobitného predpisu6) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť.11b)

(4) Pozemkom, ktorý tvorí jeden funkčný celok so stavbou, je pozemok alebo jeho časť, ktorá je nevyhnutne potrebná na prevádzku a plnenie funkcií stavby.

§ 5

Základ dane

(1) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) je cena pôdy bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za l m2 odvodenej od bonitovaných pôdnoekologických jednotiek podľa platných cenových predpisov.12)

(2) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. d) a e) je cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za 1 m2 podľa platných cenových predpisov.12)

(3) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. c), f), g) a h) je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2.

(4) Na určenie druhu pozemkov podľa § 3 ods. 1, ich výmery a ceny je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada okrem prípadov podľa § 4 ods. 2.

§ 6

Sadzba dane

(1) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) je najviac 0,75 % zo základu dane.

(2) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. b), d) a e) je najviac 0,25 % zo základu dane.

(3) Ročná sadzba dane z pozemkov za každý i začatý m2 pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. c), f) a h) je 0,10 Sk a podľa § 3 ods. 1 písm. g) je 1 Sk. Správca dane môže podľa miestnych podmienok zvýšiť tieto sadzby dane až o 100 %.

(4) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 3 s výnimkou tých pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. h), ktoré sa nachádzajú mimo zastavaných častí obcí, sa násobí koeficientom

1,0 v obciach do 1 000 obyvateľov,

1,4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,

1,6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,

2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,

2,5 v obciach nad 25 000 obyvateľov,

3,5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu,12a) a v kúpeľných miestach,

4,5 v Bratislave.

(5) Pri pozemkoch uvedených v § 3 ods. 1 písm. c), f), g) a h), ktoré sa nachádzajú v jednotlivých častiach obce, môže správca dane použiť nižší koeficient, ako je uvedený v predchádzajúcom odseku.

(6) Výšku sadzby dane podľa odsekov 1 až 3 a koeficient podľa odseku 5 určí obec každoročne všeobecne záväzným nariadením s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ ZO STAVIEB

§ 7

Daňovníci

(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,2) alebo správca stavby vo vlastníctve obce3) (ďalej len „vlastník stavby“).

(2) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, vyrubí sa daň daňovníkovi určenému dohodou spoluvlastníkov, inak tomu spoluvlastníkovi, ktorého správca dane vyzval na podanie daňového priznania (§ 16 ods. 4). Ak niektorý zo spoluvlastníkov daňovú povinnosť splní, má nárok na vysporiadanie so spoluvlastníkmi.

§ 8

Predmet dane

(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo ich časti na území Slovenskej republiky spojené so zemou pevným základom, ktoré majú vnútorný priestor vymedzený podlahou a stropnou alebo strešnou konštrukciou, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

(2) Na účely tohto zákona sa stavbami rozumejú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží, a to

a) stavby na bývanie13) (rodinné domy, bytové domy, poľnohospodárske usadlosti a podobne),

b) chaty na individuálnu rekreáciu,13)

c) garáže,

d) objekty slúžiace na podnikateľské a zárobkové činnosti,

e) ostatné stavby.

(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby

a) priehrad, vodovodov, kanalizácií a rozvodov tepelnej energie,

b) verejných dopravných ciest s výnimkou stavieb alebo ich častí, v ktorých sa vykonáva podnikateľská11a) alebo iná zárobková činnosť,11b) alebo sa využívajú na prenájom, ak tieto činnosti alebo prenájom nesúvisia so zabezpečovaním verejnej dopravy,

c) slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu,5e) ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, s výnimkou stavieb, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť11a) alebo iná zárobková činnosť,11b) alebo sa využívajú na prenájom.

(4) Verejné dopravné cesty sú stavby pozemných komunikácií (diaľnice, cesty, miestne komunikácie), stavby leteckých zariadení, stavby dráh a na dráhach, stavby vodných ciest a prístavov a stavby a ich časti bezprostredne slúžiace na poskytovanie verejnej dopravy.

§ 9

Oslobodenie od dane

(1) Od dane zo stavieb sú oslobodené

a) stavby vo vlastníctve štátu a stavby vo vlastníctve obcí alebo nadácií (fondov),14)

b) stavby vo vlastníctve obce, ktoré obec zverila do správy alebo prenechala do nájmu svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, alebo do nájmu štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii; oslobodené sú aj stavby vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ktoré boli zverené do správy ich mestským častiam a tieto ich zverili do správy alebo prenechali do nájmu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii zriadenej mestom alebo mestskou časťou, alebo do nájmu štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii,

c) stavby vo vlastníctve štátu, iného štátu alebo obce užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Slovenskej republike, konzulmi z povolania a inými osobami, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,

d) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,5f) a stavby užívané na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb,

e) stavby vedeckých a výskumných inštitúcií, internátov, verejných dobročinných ústavov, múzeí, knižníc, stavby vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža, odborárskych zariadení a občianskych združení zamestnávateľov, stavby vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, stavby užívané právnickými osobami a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb6) a stavby zariadení občianskych združení vykonávajúcich verejnoprospešnú činnosť v oblasti telesnej kultúry a práce s mládežou a v oblasti ochrany prírody a životného prostredia,

f) stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, stavby a ich časti slúžiace na úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,

g) na 15 rokov od roku nasledujúceho po vydaní kolaudačného rozhodnutia novostavby rodinných domov, prístavby a nadstavby rodinných domov, ktorými sa získa samostatná bytová jednotka vo vlastníctve fyzických osôb, ak slúžia výlučne na trvalé bývanie vlastníka alebo jemu blízkych osôb,15) a novostavby a nadstavby bytových domov, v ktorých sú byty výhradne vo vlastníctve fyzických osôb a slúžia výhradne na trvalé bývanie vlastníka; oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka (nadobúdateľa) alebo na osobu jemu blízku,15)

h) na 5 rokov bytové domy alebo ich časti s bytmi, ktoré boli odkúpené zo štátneho alebo obecného bytového fondu alebo prevedené z družstevného bytového fondu16) do vlastníctva fyzických osôb; oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka (nadobúdateľa) alebo na osobu jemu blízku,15)

ch) na 15 rokov domový majetok vrátený vlastníkom podľa osobitných predpisov,17)

i) na 10 rokov domy vo vlastníctve fyzických osôb postavené do roku 1948 s prevahou nájomných bytov k 1. januáru 1993,

j) na 15 rokov pamiatkovo chránené domy, domy v mestských pamiatkových rezerváciách, rezerváciách ľudovej architektúry a v pamiatkových zónach, ktorých rekonštrukciou sa obnoví alebo rozšíri bytový fond.

(2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. a) až ch) a j) sú oslobodené od dane zo stavieb, len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú11a) alebo na inú zárobkovú činnosť,11b) alebo na prenájom. Ak sa podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb vzťahujú na časť stavby, od dane je oslobodená len táto časť. Ak sa stavba alebo jej časť využíva na podnikateľskú11a) alebo na inú zárobkovú činnosť,11b) alebo na prenájom len časť roku, podmienka na oslobodenie nie je splnená v celom zdaňovacom období. Podmienka na oslobodenie pre celú stavbu podľa odseku 1 písm. g) zákona nie je splnená ani vtedy, ak sa na podnikateľskú11a) alebo na inú zárobkovú činnosť,11b) alebo na prenájom využíva len jej časť. Prijímanie úplnej alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami alebo fyzickými osobami podľa osobitného predpisu6) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť.11b)

(3) Oslobodenie podľa odseku 1 písm. ch) sa vzťahuje len na osobu, ktorej bol majetok vrátený ako oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov.17)

§ 10

Základ dane

(1) Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch v m2 dani podliehajúcich, a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

(2) Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia vo výmere zastavaných plôch, sa neprihliada okrem prípadov podľa § 9 ods. 2.

§ 11

Sadzba dane

(1) Základná ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

a) 1 Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,

b) 1 Sk za stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej výroby, stavby pre lesné a vodné hospodárstvo vrátane zariadení na ochranu pred povodňami s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,

c) 3 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 4 Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,

e) 5 Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu a stavby na ostatnú poľnohospodársku výrobu vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,

f) 10 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu; pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely,

g) 3 Sk za ostatné stavby.

(2) Základné sadzby dane podľa odseku l sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie.

(3) Sadzba určená podľa odseku l, prípadne zvýšená podľa odseku 2, sa násobí koeficientom

1,0 v obciach do 1 000 obyvateľov,

1,4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,

1,6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,

2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,

2,5 v obciach nad 25 000 obyvateľov,

3,5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu,12a) a v kúpeľných miestach,

4,5 v Bratislave.

(4) Pre stavby umiestnené v jednotlivých častiach obce môže správca dane použiť nižší koeficient, ako je uvedený v predchádzajúcom odseku.

(5) Daň vypočítaná podľa § 10 a podľa odsekov 1 až 4 sa zvýši najviac o 10 Sk za každý m2 podlahovej plochy

a) bytov, nebytových priestorov a garáží v stavbách na bývanie,

b) stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

c) samostatne stojacich garáží, stavieb hromadných garáží a stavieb určených alebo používaných na tieto účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie,

slúžiacej na podnikateľskú činnosť,11a) inú zárobkovú činnosť11b) alebo na skladovanie, administratívu alebo na prenájom s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby.

(6) Správca dane môže podľa miestnych podmienok znížiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a) až g) až o 50 %, zvýšiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a), c) a d) až o 50 %, podľa odseku 1 písm. b), e) a g) až o 100 % a podľa odseku 1 písm. f) až o 150 %.

(7) Pri stavbách uvedených v odseku 1 písm. b), e) a f), ktoré slúžia na viaceré účely, sa použije sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

(8) Koeficient podľa odseku 3 alebo odseku 4, zvýšenie dane podľa odseku 5 a výšku sadzby dane podľa odseku 6 určí obec každoročne všeobecne záväzným nariadením s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 12

Daňové úľavy

(1) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa,9) na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou.

(2) Daňovú úľavu podľa odseku l možno poskytnúť len na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy, ktorého rozhodnutím bolo hospodárske využívanie pozemku obmedzené.

(3) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania,19) alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

(4) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky s výnimkou pozemkov v zastavanej časti obce až na 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom začali vykonávať a aj vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.

(5) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť úľavu z dane zo stavieb,

a) ktoré zlepšujú stav životného prostredia, ak na takéto stavby nie sú subjekty povinné zo zákona (napríklad čisté zdroje elektrickej energie – vodná alebo veterná elektráreň, stavby využívajúce bioplyn),

b) v ktorých bol zmenený systém vykurovania z pevných palív na plyn, elektrickú energiu alebo systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie na ohrev vody (solárna, veterná energia, biomasa a podobne), ak sa v dôsledku týchto zmien výrazne znížila spotreba energie,

c) ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,

d) na bývanie vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov,19) občanov starších ako 70 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutých občanov, alebo držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S,20) ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

e) z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

(6) Daňové úľavy podľa odsekov 1, 3, 4 a 5 môže poskytnúť obec každoročne všeobecne záväzným nariadením s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

§ 13

Správa dane

(1) Správu dane z pozemkov a dane zo stavieb vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.20a) V Bratislave a v Košiciach sú správcom dane príslušné mestské časti.20b)

(2) Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonávajú príslušné okresné úrady a Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Právne predpisy o kontrolnej činnosti iných kontrolných a miestnych orgánov nie sú týmto zákonom dotknuté.

(3) Za závažné porušenie ustanovení tohto zákona správcom dane môžu orgány uvedené v odseku 2 uložiť pokutu obci až do výšky 10 000 Sk.

§ 14

Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Na vznik alebo na zánik daňovej povinnosti (§ 16 a 19) je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada s výnimkou prípadov podľa § 4 ods. 2 a § 9 ods. 2.

(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej vzniká alebo zaniká daňová povinnosť podľa odseku 1, je povinná do 30 dní oznámiť tieto skutočnosti správcovi dane. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď udalosť nastala alebo úkon nadobudol účinnosť.

(3) Za nesplnenie tejto povinnosti môže správca dane uložiť pokutu vo výške 1 % z dane, fyzickej osobe najmenej 500 Sk a právnickej osobe najmenej 5 000 Sk.

§ 15

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

§ 16

Daňové priznanie

(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane na rok 1993 do 15. marca 1993. V ďalších rokoch je povinný podať priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia len daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani alebo u ktorého nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane. Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2 a § 9 ods. 2 v priebehu roka, daňovník je povinný podať priznanie do 30 dní od zániku oslobodenia.

(2) Daňovník je povinný podať daňové priznanie vždy, ak ho na to vyzve správca dane.

(3) Ak priznanie nebolo podané včas, môže správca dane uložiť daňovníkovi pokutu až do výšky 10 % dane.

(4) Ak pozemok alebo stavba je v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov (§ 2 ods. 9 a § 7 ods. 2), daňové priznanie podá daňovník určený dohodou spoluvlastníkov, inak ten spoluvlastník, ktorého vyzve na podanie priznania správca dane.

(5) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky okolnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

(6) Daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. d) až f), ch) až m) a od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. d) až j) v daňovom priznaní, pričom daň z týchto pozemkov a stavieb sa nevypočítava.

§ 17

Zaokrúhľovanie

(1) Základ dane podľa § 5 ods. 1 a 2 sa zaokrúhľuje na celých 100 Sk nadol.

(2) Daň s prípadným zvýšením sa zaokrúhľuje na celé Sk nahor.

§ 18

Vyrubenie dane

(1) Daň z pozemkov a daň zo stavieb vyrubí správca dane podľa stavu k 1. januáru do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. V osobitne zložitých alebo v odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota primerane predĺžiť.21a) Neprihliada sa na zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka okrem prípadov podľa § 4 ods. 2 a § 9 ods. 2.

(2) Zmeny v osobe daňovníka v priebehu roku nie sú na vyrubenie dane rozhodujúce.

(3) Skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane sa posudzujú pre každé zdaňovacie obdobie samostatne.

(4) V prípadoch uvedených v § 2 ods. 9 a § 7 ods. 2 sa daň vyrubí daňovníkovi, ktorý podal priznanie. Ak priznanie nebolo podané, vyrubí sa daň daňovníkovi, ktorého na tento účel uvedú spoluvlastníci; inak ktorémukoľvek z nich.

(5) Pri vyrubení dane správca dane postupuje podľa osobitného predpisu.21)

(6) Ak majú daňovníci v obvode príslušného správcu dane trvalý pobyt alebo sídlo a počet obyvateľov obce neprevyšuje 5 000, možno daňovníkov o vyrubení dane upovedomiť hromadne predpisovým zoznamom.

(7) Predpisový zoznam sa vyloží na verejné nazretie na dobu 30 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Začiatok, miesto a čas vyloženia predpisového zoznamu vyhlási správca dane verejnou vyhláškou alebo iným spôsobom zvyčajným v mieste.

(8) Ak u daňovníka nastane zmena vo výške dane na základe dodatočného priznania alebo po vykonaní kontroly správcom dane, oznámi správca dane novoupravenú výšku dane dodatočným platobným výmerom.

(9) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastane zmena vlastníckych alebo iných práv k nehnuteľnostiam, prechádza povinnosť uhradiť prípadný daňový nedoplatok za toto zdaňovacie obdobie od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia na nového daňovníka.

(10) Daň sa nevyrubí, ak v zdaňovacom období nepresiahne sumu 70 Sk.

§ 19

Platenie dane

(1) Daň z nehnuteľností je splatná

a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach, a to 20 % dane do 30. júna, 30 % dane do 30. septembra a 50 % dane do 30. novembra bežného roka,

b) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.

(2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500 Sk a právnickej osobe 5 000 Sk, je splatná naraz do 31. marca.

(3) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

§ 19a

Penále

(1) Daňový dlžník je v omeškaní, ak nezaplatí splatnú daň alebo splátku dane najneskoršie v deň jej splatnosti. Penále sa počíta za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby vrátane. Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3 % z nedoplatku dane alebo zo splátky dane.

(2) Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a daňou uvedenou daňovým dlžníkom v dodatočnom priznaní sa vypočíta penále podľa odseku l polovičnou sadzbou. Ak tento rozdiel zistil správca dane, vypočíta sa penále podľa odseku 1 dvojnásobnou sadzbou. Ak sa daň vyrubila na základe dodatočného daňového priznania, na platby uskutočnené pred jeho podaním sa neprihliada.

(3) Správca dane vyrubí penále platobným výmerom. Penále je splatné do pätnástich dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno do pätnástich dní po jeho doručení odvolať. Odvolanie nemá odkladný účinok.

(4) Ak bola rozhodnutím o odvolaní proti vyrubenej dani alebo iným rozhodnutím o daňovej povinnosti daň celkom alebo sčasti odpísaná, odpíše sa z úradnej moci v pomernej časti aj penále, ktoré z odpísanej dane bolo vyrubené, ak v rozhodnutí nie je určené inak.

(5) Penále sa nevyrubí, ak nepresiahne v úhrne sumu 100 Sk za jedno zdaňovacie obdobie.

§ 20

Konanie

Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach dane z nehnuteľností podľa osobitného predpisu.21)

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA

§ 21

(1) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením vykonať opatrenia na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohli z tohto zákona vzniknúť pre určité oblasti, skupiny daňovníkov alebo nehnuteľností.

(2) Správca dane môže v individuálnych prípadoch vykonať opatrenia na odstránenie tvrdostí, ktoré by mohli z tohto zákona vzniknúť.

(3) Ak vznikne pochybnosť, či nejakú vec treba považovať za stavbu podľa tohto zákona, o charaktere predmetnej veci je oprávnený rozhodnúť správca dane po prerokovaní s príslušným orgánom štátnej správy,22) prípadne na jeho požiadanie Ministerstvo financií Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

(4) Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže upraviť vykonávacím predpisom podrobnosti k prvej až štvrtej časti zákona.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22

(1) Oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/1992 Zb. o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty rozhodnej na oslobodenie, ak tento zákon neustanovuje iné lehoty. Rovnako sa postupuje aj pri oslobodeniach od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. j), ktoré sa poskytli do 31. decembra 1993. Lehoty na oslobodenia od dane z pozemkov alebo z dane zo stavieb, ktoré by mali uplynúť v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa predlžujú vždy do konca tohto zdaňovacieho obdobia.

(2) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb. zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty rozhodnej na oslobodenie.

(3) Pri stavbách, pri ktorých vznikla daňová povinnosť platiť domovú daň podľa nájomného a ceny užívania podľa zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani v roku 1992, vyrubí správca dane daň na rok 1992 po jeho uplynutí z nájomného a ceny užívania pripadajúceho na dobu odo dňa vzniku daňovej povinnosti do konca roku 1992, po zrážke odpočítateľných položiek pripadajúcich na túto dobu.

(4) Úľavy na dani, na ktoré vznikol nárok podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/1991 Zb. o úľavách na domovej dani, sa poskytnú daňovníkom formou odpočtu od vypočítanej dane z nehnuteľností.

§ 22a

(1) Daň z pozemkov a daň zo stavieb vypočítané v daňovom priznaní, prípadne správcom dane na rok 1993 sa zvyšujú o 25 %.

(2) Daň podľa odseku l uhradí daňovník na základe platobného výmeru, prípadne dodatočného platobného výmeru, ktorý vydá správca dane.

§ 23

Daň podľa tohto zákona sa po prvý raz vyrubí na rok 1993.

§ 24

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa pre územie Slovenskej republiky

a) prvá časť a ustanovenia § 23, § 25 až 28, 32, 33 a 41 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v rozsahu, v akom sa nimi upravuje daň z pozemkov,

b) zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb.,

c) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.,

d) nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 83/1978 Zb. o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane,

e) vyhláška Ministerstva financií č. 144/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o domovej dani,

f) vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb.,

g) vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb.,

h) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/1992 Zb. o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov,

ch) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/1991 Zb. o úľavách na domovej dani.

§ 25

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1993.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (29. apríla 1993).

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. nadobudol účinnosť 1. augusta 1993.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 1994.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 1996.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (12. júla 1996).

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

3) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. l62/l995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

5) § 23 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

5a) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

5c) § 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

5d) Príloha č. 1 písm. C bod 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

5e) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

5f) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.

7) § 14, § 16 až 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

8) Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).

11a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

11b) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

12) § 15 ods. 6 až 11 (prílohy č. 8 a 9) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.

12a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

13) § 40 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

14) § 20b Občianskeho zákonníka.

15) § 116 Občianskeho zákonníka.

16) § 24 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.

17) Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 456/1990 Zb. a zákona č. 137/1991 Zb., zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 267/1992 Zb.

19) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z. z. o sociálnej odkázanosti.

20) § 39 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

20a) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

20b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

21) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

21a) § 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

22) § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.