Zákon č. 329/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/1997
Platnosť od 11.12.1997 do31.12.2004
Účinnosť od 11.12.1997 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

329

ZÁKON

z 21. novembra 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Úvodné ustanovenie

Týmto zákonom sa upravuje daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, zo spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu1) a ich častí (ďalej len „daň z bytov“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.“.

2. V § 2 sa vypúšťajú odseky 3, 4, 6 a 8. Doterajšie odseky 5, 7 a 9 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

3. V § 2 novooznačený odsek 5 znie:

(5) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňovníkom dane z pozemkov je každá fyzická osoba alebo právnická osoba podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 5d sa citácia „Príloha č. 3 písm. C bod 4 vyhlášky Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike“ nahrádza citáciou „Príloha č. 1 oddiel C 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 72/1997 Z. z.“.

5. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Nezastavaným pozemkom na účely tohto zákona sa rozumie pozemok, ktorý v katastri nehnuteľností nie je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie a na tomto pozemku nie je umiestnená iná, v katastri nehnuteľností k l. januáru zdaňovacieho obdobia evidovaná stavba.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

6. V § 3 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a dani z bytov,“.

7. V § 3 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 8 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 4“.

8. V § 3 ods. 4 písm. c) sa za slovo „pozemkov“ vkladajú slová „alebo ich častí“.

9. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

a) pozemky vo vlastníctve štátu, pozemky vo vlastníctve obcí, pozemky vo vlastníctve nadácií a pozemky vo vlastníctve neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,5ea)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ea znie:

5ea) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.“.

10. V § 4 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa slovo „nadáciám“.

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 5f sa citácia „§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 100 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti.“.

12. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Oslobodené nie sú tie pozemky alebo ich časti uvedené v odseku 1 písm. a) až f), h) až k), na ktorých sa uskutočňuje podnikateľská činnosť11a) alebo iná zárobková činnosť,11b) alebo sa využívajú na prenájom.“.

13. V § 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Nárok na oslobodenie od dane z pozemkov nevzniká v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom sa pozemok alebo jeho časť využíva na podnikateľskú činnosť,11a) inú zárobkovú činnosť11b) alebo ak sa pozemok alebo jeho časť prenajíma, a to aj len časť roka.

(4) Oslobodenie od dane z pozemkov sa vzťahuje na pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave aj vtedy, ak podnikateľská činnosť,11a) iná zárobková činnosť11b) alebo prenájom na týchto pozemkoch slúžia na zabezpečovanie výkonu verejnej dopravy.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

14. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. d) až f), ch) až m) v daňovom priznaní, počínajúc tým zdaňovacím obdobím, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.“.

15. V § 6 ods. 4 v poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa odkaz 18 a citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky“ nahrádza odkazom 12a a citáciou „§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.“.

16. V § 6 ods. 4 sa za slová „kúpeľných miestach,“ vkladá nový text do nového riadku: „4, 0 v obciach, ktoré sú sídlom kraja,12a)“.

17. V § 6 odsek 5 znie:

(5) Pri pozemkoch uvedených v § 3 ods. 1 písm. c), f), g) a h), ktoré sa nachádzajú v jednotlivých častiach obce, môže správca dane znížiť koeficient uvedený v odseku 4.“.

18. V § 6 ods. 6 sa za slovo „nariadením“ vkladajú slová „obce12b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

12b) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.

19. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

㤠7

Daňovníci

(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,2) alebo správca stavby vo vlastníctve obce 3) (ďalej len „vlastník stavby“).

(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.

(3) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňovníkom dane zo stavieb je každá fyzická osoba alebo právnická osoba podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

§ 8

Predmet dane

(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo ich časti na území Slovenskej republiky spojené so zemou pevným základom, ktoré majú vnútorný priestor vymedzený podlahou a stropnou alebo strešnou konštrukciou, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

(2) Stavbami na účely tohto zákona sa rozumejú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží, a to

a) stavby na bývanie13) (rodinné domy, bytové domy, poľnohospodárske usadlosti a pod.),

b) chaty na individuálnu rekreáciu,13)

c) garáže,

d) objekty slúžiace na podnikateľské činnosti11a) a iné zárobkové činnosti11b),

e) ostatné stavby.

(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby s bytmi, ktoré sú predmetom dane z bytov.

(4) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby

a) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie,

b) slúžiace na zabezpečovanie verejnej dopravy s výnimkou stavieb alebo ich častí, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť,11a) iná zárobková činnosť,11b) alebo sa využívajú na prenájom, ak tieto činnosti alebo prenájom neslúžia na zabezpečovanie výkonu verejnej dopravy,

c) slúžiace na zabezpečovanie úloh obrany štátu,5e) ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, s výnimkou stavieb alebo ich častí, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť11a) alebo iná zárobková činnosť,11b) alebo sa využívajú na prenájom.

(5) Verejnou dopravou na účely tohto zákona sa rozumie doprava vykonávaná pre cudzie potreby na uspokojovanie všeobecných prepravných potrieb a prístupná pre každého podľa vyhlásených prepravných podmienok.

(6) Stavbami slúžiacimi na zabezpečovanie výkonu verejnej dopravy sú na účely tohto zákona stavby pozemných komunikácií (diaľnice, cesty, miestne komunikácie), stavby leteckých zariadení, stavby zabezpečujúce prevádzku dráhových vozidiel, stavby vodných ciest a prístavov a iné stavby a ich časti bezprostredne slúžiace na poskytovanie verejnej dopravy.“.

20. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 40 a nasl. vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu“ nahrádza citáciou „Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.“.

21. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:

a) stavby vo vlastníctve štátu, stavby vo vlastníctve obcí, stavby vo vlastníctve nadácií a stavby vo vlastníctve neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 5ea)“.

22. Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 14.

23. V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno „h)“ a doterajšie písmeno „ch)“ sa v odsekoch 1, 2 a 3 označuje ako písmeno „h)“.

24. V § 9 ods. 1 písmeno i) znie:

i) na 10 rokov nájomné domy vo vlastníctve fyzických osôb postavené do roku 1948, pričom sa na účely tohto zákona za nájomný dom považuje dom s prevahou nájomných bytov k 1. januáru 1993.“.

25. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Za oslobodené sa nepovažujú tie stavby alebo ich časti uvedené v odseku 1 písm. g), h) a j), v ktorých sa uskutočňuje podnikateľská činnosť11a) alebo iná zárobková činnosť,11b) alebo sa využívajú na prenájom.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

26. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. d) až j) v daňovom priznaní, počínajúc tým zdaňovacím obdobím, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane zo stavieb, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.“.

27. V § 11 ods. 1 písmeno b) znie:

b) 1 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu,“.

28. V § 11 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a stavby na ostatnú poľnohospodársku výrobu vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb“.

29. V § 11 ods. 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa odkaz 18 a citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky“ nahrádza odkazom12a a citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.“.

30. V § 11 ods. 3 sa za slová „kúpeľných miestach,“ vkladá nový text do nového riadku: „4,0 v obciach, ktoré sú sídlom kraja,12a)“.

31. V § 11 odsek 4 znie:

(4) Na stavby, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých častiach obce, môže správca dane znížiť koeficient uvedený v odseku 3.“.

32. V § 11 odsek 5 znie:

(5) Daň vypočítaná podľa § 10 a § 11 ods. 1, 2, 3 a 4 sa zvýši najviac o 10 Sk za každý m2 podlahovej plochy

a) bytov, nebytových priestorov a garáží v stavbách na bývanie,

b) stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

c) samostatne stojacich garáží, stavieb hromadných garáží a stavieb určených alebo používaných na tieto účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie,

ktorá sa využíva na podnikateľskú činnosť,11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom s výnimkou pôdohospodárskej produkcie.“.

33. V § 11 odsek 8 znie:

(8) Výšku sadzby dane podľa odseku 1 alebo odseku 2, koeficient podľa odseku 3 alebo odseku 4, zvýšenie dane podľa odseku 5 a výšku sadzby dane podľa odseku 6 určí obec každoročne všeobecne záväzným nariadením obce12b) s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.“.

34. Za druhú časť zákona sa vkladá nová tretia časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„TRETIA ČASŤ

DAŇ Z BYTOV

§ 11a

Daňovníci

(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu, vlastník nebytového priestoru v bytovom dome alebo správca majetku vo vlastníctve štátu,2) alebo správca majetku vo vlastníctve obce3) (ďalej len „vlastník bytu“).

(2) Ak sú spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňovníkom dane z bytov je každá fyzická osoba alebo právnická osoba podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

§ 11b

Predmet dane

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú:

a) byty a nebytové priestory,

b) spoločné časti bytového domu alebo spoločné zariadenia bytového domu alebo ich časti, len ak sa využívajú na podnikateľskú činnosť,11a) inú zárobkovú činnosť11b) alebo na prenájom.

§ 11c

Oslobodenie od dane

(1) Od dane z bytov sú oslobodené na 5 rokov byty v bytovom dome od roku nasledujúceho po nadobudnutí vlastníctva bytu podľa osobitného predpisu 17a); oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka alebo osobu jemu blízku.15)

(2) Od dane z bytov sú oslobodené byty alebo ich časti a nebytové priestory, ktoré slúžia na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,5f) a byty alebo ich časti a nebytové priestory užívané právnickými osobami a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb.6)

(3) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 a 2 v daňovom priznaní, počínajúc tým zdaňovacím obdobím, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane z bytov, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.

(4) Byty a nebytové priestory uvedené v odsekoch 1 a 2 sú oslobodené od dane z bytov, len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú činnosť,11a) inú zárobkovú činnosť11b) alebo na prenájom. Podmienka na oslobodenie od dane z bytov nie je splnená v celom zdaňovacom období, v ktorom sa byt alebo jeho časť využíva na podnikateľskú činnosť,11a) inú zárobkovú činnosť11b) alebo na prenájom, a to aj len časť roka. Prijímanie úplnej alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami alebo fyzickými osobami podľa osobitného predpisu6) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť.11)

(5) Nárok na oslobodenie od dane z bytov nevzniká v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom sa byty využívajú na podnikateľskú činnosť,11a) inú zárobkovú činnosť11b) alebo na prenájom.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.“.

§ 11d

Základ dane

Základom dane z bytov je celková výmera podlahovej plochy v m2 podliehajúca dani.

§ 11e

Sadzba dane

(1) Základná ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu.

(2) Sadzba dane určená podľa odseku 1 sa násobí koeficientom

1,0 v obciach &nbsp do 1 000 obyvateľov,
1,4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,
1,6 v obciach od 6001 do 10 000 obyvateľov,
2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
2,5 v obciach &nbsp nad 25 000 obyvateľov,
3,5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu,12a)
a v kúpeľných miestach,
4,0 v obciach, ktoré sú sídlom kraja, 12a)
4,5 v Bratislave.

(3) Na byty, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých častiach obce, môže správca dane znížiť koeficient uvedený v odseku 2.

(4) Daň vypočítaná podľa § 11d a § 11e ods. 1 až 3 sa zvýši najviac o 10 Sk za každý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť,11a) inú zárobkovú činnosť11b) alebo na prenájom.

(5) Sadzbu dane z bytov správca dane môže podľa miestnych podmienok znížiť za byty až o 50 %.

(6) Sadzbu dane z bytov správca dane môže podľa miestnych podmienok zvýšiť až o 50 % za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť,11a) inú zárobkovú činnosť11b) alebo na prenájom.

(7) Výšku sadzby dane podľa odseku l alebo odsekov 5 a 6, koeficient podľa odseku 2 alebo odseku 3, zvýšenie dane podľa odseku 4 určí obec každoročne všeobecne záväzným nariadením obce 12b) s účinnosťou od l. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.“.

35. Doterajšia tretia, štvrtá a piata časť zákona vrátane nadpisov sa označuje ako štvrtá, piata a šiesta časť.

36. V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správca dane na účel poskytnutia daňovej úľavy si môže vyžiadať vyjadrenie orgánu štátnej správy.12c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:

12c) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

37. V § 12 odsek 2 sa vypúšťa a doterajšie odseky 3, 4, 5 a 6 sa označujú ako odseky 2, 3, 4 a 5.

38. V § 12 ods. 4 sa v uvádzacej vete za slová „zo stavieb“ vkladajú slová „a z dane z bytov,“.

39. V § 12 ods. 4 písmeno d) znie:

d) zo stavieb na bývanie a bytov podľa tretej časti tohto zákona vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov,19) občanov starších ako 70 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutých občanov, alebo držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S,20) ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,“.

40. V § 12 ods. 5 sa za slovom „nariadením“ vkladajú slová „obce12b)“.

41. V § 13 ods. 1 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „a dane z bytov“.

42. V § 13 odsek 3 znie:

(3) Na vykonávanie kontroly nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.20c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie:

20c) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“.

43. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Na vznik alebo na zánik daňovej povinnosti (§ 16 a 19) je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada s výnimkou prípadov podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 2.

(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

(3) Za nesplnenie povinnosti uvedenej v odseku 2 správca dane uloží pokutu fyzickej osobe najviac 500 Sk a právnickej osobe najviac 5 000 Sk.“.

44. V § 16 odsek 1 znie:

(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane na rok 1993 do 15. marca 1993. V ďalších rokoch je povinný podať priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 4 ods. 7, § 9 ods. 5 a § 11c ods. 2, podáva priznanie k dani z nehnuteľností každoročne. Za zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažujú zmeny sadzieb dane a zmeny koeficientov podľa § 6, 11 a 11e. Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 2 v priebehu roka, daňovník je povinný podať priznanie do 30 dní od zániku oslobodenia.“.

45. V § 16 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Ak priznanie nebolo podané včas, správca dane zvýši vyrubenú daň až do 10 % daňovej povinnosti.

(4) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome, spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu alebo ich časti v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 2 ods. 5, § 7 ods. 3, § 11a ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.“.

46. V § 16 sa vypúšťa odsek 6.

47. V § 17 ods. 1 sa slovo „dolu“ nahrádza slovom „nadol“.

48. V § 17 ods. 2 sa slovo „hore“ nahrádza slovom „nahor“.

49. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Sadzba dane po vynásobení koeficientom podľa § 6 ods. 4, § 11 ods. 3 a § 11e ods. 2 sa vypočítava s presnosťou na stotiny bez zaokrúhľovania.“.

50. § 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18

Vyrubenie dane

(1) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia podľa stavu k l. januáru.

(2) Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 2 v priebehu roka, správca dane vyrubí za toto zdaňovacie obdobie daň do 30 dní po podaní priznania.

(3) V osobitne zložitých alebo odôvodnených prípadoch môže správca dane lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 primerane predĺžiť.21a)

(4) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 16.

(5) Daň sa vyrubuje platobným výmerom, ktorého vzor vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Daň sa vyrubí prípadne aj na počítačovom výstupe v tlačovej forme, ktorého obsah a grafické usporiadanie údajov sú súhlasné s vydaným vzorom tlačiva.

(6) Ak správca dane zistí, že vyrubená daň je nižšia, ako mala byť vyrubená, dorubí takto zistený rozdiel dodatočným platobným výmerom.“.

51. V § 19a sa za odsek l vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Správca dane vyrubí penále podľa odseku 1 platobným výmerom, ktorého vzor vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Penále sa vyrubí prípadne aj na počítačovom výstupe v tlačovej forme, ktorého obsah a grafické usporiadanie údajov sú súhlasné s vydaným vzorom tlačiva.

(3) Penále sa vyrubí za každé zdaňovacie obdobie osobitne, najneskôr však do dvoch kalendárnych rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň (splátka dane) splatná.“.

Doterajšie odseky 2, 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 4, 5, 6 a 7.

52. V § 19a ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.

53. V § 21 ods. 4 sa slovo „štvrtej“ nahrádza slovom „piatej“.

54. Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý znie:

㤠22b

(1) Na byty a nebytové priestory v bytovom dome, spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu, ktoré sa nadobudli do vlastníctva17a) pred 1. januárom 1998, sa vzťahuje tretia časť tohto zákona. Do doby oslobodenia podľa § 11c ods. 1 sa započítava doba oslobodenia podľa § 9 ods. 1 písm. h).

(2) Na skutočnosti, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona, sa vzťahujú skoršie predpisy.

(3) Na kontrolu podľa § 13 sa použijú ustanovenia tohto zákona.“.


Čl. II

Zrušuje sa § 1 ods. 3 a § 10 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.