Vyhláška č. 546/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Čiastka 224/2003
Platnosť od 17.12.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

546

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. novembra 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona č. 329/1997 Z. z. a zákona č. 476/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky č. 72/1994 Z. z., vyhlášky č. 142/1996 Z. z., vyhlášky č. 74/1997 Z. z. a zákona č. 329/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

2. § 3 znie:

㤠3

(k § 4 zákona)

Skutočná výmera pozemku, na ktorý daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, sa preukazuje výpisom z katastra alebo z evidencie nehnuteľností. Výpis z katastra alebo z evidencie nehnuteľností môže správca dane nahradiť zápisnicou alebo úradným záznamom o miestnom zisťovaní.3) Takýto postup možno uplatniť, najmä ak ide o močiare, rašeliniská, plochy slatín a slancov, remízky, háje a vetrolamy.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

4. § 4 sa vypúšťa.

5. V § 4a sa vypúšťajú odseky 1 a 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 3.

6. V § 5 ods. 1 sa odkaz „8“ nahrádza odkazom „3“ a poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

7. V § 6 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

8. V § 6 ods. 4 sa vypúšťa odkaz „7a“ vrátane poznámky pod čiarou.

9. V § 7 sa vypúšťa odsek 1 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

10. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby sa považujú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre stavbu na bývanie. Príslušenstvom stavby na bývanie je aj tá časť stavby, ktorej zastavaná plocha presahuje zastavanú plochu obytnej časti stavby.“.

11. V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 5 až 10.

Doterajšie odseky 3, 4, 11, 12 sa označujú ako odseky 2 až 5.

12. § 8a vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúšťa.

13. § 9 znie:

㤠9

Pri určovaní koeficientu podľa § 6 ods. 4, § 11 ods. 3 a § 11e ods. 2 zákona sa v príslušnom zdaňovacom období vychádza z počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.“.

14. Príloha sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Ivan Mikloš v. r.