Nájdených 28
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
88/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie 26.02.2021
378/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe označovania platby dane 01.01.2012
78/1992 Zb. Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 10.03.1992
45/2021 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) 06.02.2021
267/2017 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) 01.01.2018
441/2012 Z. z. Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 31.12.2012
439/2011 Z. z. Oznámenie o opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH
r1/c119/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z.
331/2011 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) 01.11.2011
256/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2011
32/2010 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) 01.02.2010
479/2009 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov 01.01.2012
214/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
534/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.12.2005
689/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
215/2002 Z. z. Zákon o elektronickom podpise 01.05.2002
182/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 01.05.2002
71/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
150/2001 Z. z. Zákon o daňových orgánoch 01.05.2001