Vyhláška č. 72/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností

Čiastka 20/1994
Platnosť od 10.04.1994 do31.12.2004
Účinnosť od 10.04.1994 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

OBSAH

72

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. marca 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 znie:

(2) Ten, kto pozemok skutočne užíva, je daňovníkom dane z pozemkov podľa § 2 ods. 3 zákona bez ohľadu na to, či je zapísaný v katastri. Doklady preukazujúce skutočnosti potrebné na výpočet dane z pozemkov, najmä výmeru pozemku, lokalizáciu a druh pozemku, ak nevyplývajú z výpisov katastra, evidencie nehnuteľností alebo iných dokladov vydaných príslušným orgánom štátnej správy, môže správca dane nahradiť zápisnicou alebo úradným záznamom o miestnom zisťovaní.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ručenie nájomcu za daň z pozemkov sa uplatní napríklad pri krátkodobých prenájmoch v trvaní menej ako päť rokov, keď je podľa § 2 zákona daňovníkom vlastník pozemku.“.

3. V § 2 ods. 1 sa slová „zaradenie územnoplánovacím útvarom“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie územného plánovania“.

4. V § 2 ods. 2 znie:

(2) Ťažbou dreva v ochranných lesoch sa rozumie plánovaná obnovvná ťažba. Predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona je pozemok celej jednotky priestorového rozdelenia lesa určený podľa osobitného predpisu.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

3) § 2a ods. 1 písm. c) a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 15/1994 Z. z.).“.

5. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ustanovenie § 3 ods. 3 písm. a) zákona sa nevzťahuje na časti zastavaných plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nespĺňajú charakter stavby podľa § 8 ods. 1 zákona; použije sa na ne § 3 ods. 1 písm. f) zákona.“.

6. V § 3 ods. 1 sa slová „rokliny, výmole, vysoké medze“ nahrádzajú slovami „močiare, rašeliniská“.

7. V § 3 ods. 3 znie:

(3) Ak je štátny podnik alebo obecný podnik v likvidácii, je podmienka oslobodenia pozemkov v ich správe od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 2 zákona splnená dňom zápisu vstupu štátneho podniku alebo obecného podniku do likvidácie do obchodného registra. Oslobodenie sa nevzťahuje na pozemky alebo ich časti, ktoré sú aj po vstupe štátneho podniku alebo obecného podniku do likvidácie v prenájme alebo sa naďalej využívajú na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť.“.

8. V § 3 ods. 4 znie:

(4) Podmienka na oslobodenie podľa § 4 ods. 1 písm. a) až f), h) až k) a ods. 2 zákona nie je splnená v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom sa pozemok alebo jeho časť využíva na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom, a to aj len časť roka.“.

9. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Za pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave [4 ods. 1 písm. j) zákona] sa považujú pozemky, ktoré slúžia cestnej, vodnej, leteckej doprave a dráham osobitného určenia (lanovky); za pozemky podľa tohto ustanovenia zákona sa považujú aj pozemky alebo ich časti funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej železničnej doprave v rámci územia vymedzeného hranicami pozemkov v správe dráhového podniku, na ktorých sa rozkladá súvislá železničná sieť alebo ktoré slúžia prevádzke dráhy, jej zabezpečeniu, údržbe a ochrane.“.

10. V § 4 ods. 2 znie:

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v tom prípade, ak všetky pozemky daňovníka podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona nachádzajúce sa v územnom obvode správcu dane sú zaradené do bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, je na ne vypočítaná cena a daňovník preukáže túto skutočnosť písomným dokladom potvrdeným príslušným orgánom štátnej správy. 7)“.

11. V § 4 ods. 3 znie:

(3) Základ dane pri pozemkoch rovnakého druhu a rovnakej ceny za 1 m2 pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d) a e) pozostávajúcich z viacerých parciel sa vypočíta tak, že súčet výmer jednotlivých parciel rovnakého druhu pozemkov sa vynásobí cenou určenou za 1 m2 príslušného druhu pozemku.“.

12. V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak je štátny podnik alebo obecný podnik v likvidácii, je podmienka oslobodenia stavieb v ich správe od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 2 zákona splnená dňom zápisu vstupu štátneho podniku alebo obecného podniku do likvidácie do obchodného registra. Oslobodenie sa nevzťahuje na stavby alebo ich časti, ktoré sú aj po vstupe štátneho podniku alebo obecného podniku do likvidácie v prenájme alebo sa naďalej využívajú na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť.“.

13. V § 6 ods. 5 znie:

(5) Podmienka na oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) až ch) a j) a ods. 2 zákona nie je splnená v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom sa stavba alebo jej časť využíva na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom, a to aj len časť roka; to platí pre celú stavbu podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona aj vtedy, keď sa na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom využíva len jej časť.“.

14. § 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Domom a domovým majetkom sa rozumejú bytové a rodinné domy podľa osobitných predpisov.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:

7a) § 1a písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 265/1993 Z. z.“.

15. § 8 znie:

(1) Príslušenstvo hlavnej stavby tvoria samostatne stojace objekty postavené mimo obytného domu, nachádzajúce sa na pozemku, ktorý je vo vlastníctve, prenájme alebo užívaní vlastníka obytného domu. Do úhrnnej výmery príslušenstva obytného domu sa nepočíta plocha, ktorá je zastavaná samostatne stojacou garážou alebo stavbou slúžiacou na podnikateľskú a zárobkovú činnosť. Príslušenstvom obytného domu je aj tá časť stavby, ktorej zastavaná plocha presahuje zastavanú plochu obytnej časti stavby.

(2) Samostatne stojacou garážou alebo stavbou slúžiacou na podnikateľskú a zárobkovú činnosť sa rozumie stavba, ktorá nie je vstavaná a netvorí ani prístavbu k obytnému domu a prevažná časť zastavanej plochy takejto stavby slúži na uvedené účely.

(3) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou.

(4) Za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.

(5) Pri viacerých stavbách tvoriacich príslušenstvo obytného domu podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona s rôznym počtom nadzemných podlaží sa zvýšenie sadzby dane podľa § 11 ods. 2 zákona počíta osobitne za každú stavbu.

(6) Pre určenie príslušnej sadzby dane je rozhodujúce zaradenie stavby podľa jednotnej klasifikácie stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.10)

(7) Sadzba dane podľa § 6 ods. 4 a § 11 ods. 3 zákona sa vypočíta s presnosťou na stotiny bez zaokrúhľovania.

(8) Kúpeľné miesto podľa § 11 ods. 3 zákona ustanovuje štatút kúpeľného miesta11) schválený vládou Slovenskej republiky.

(9) Do podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru slúžiaceho v obytnom dome na vykonávanie podnikateľskej a zárobkovej činnosti s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby sa počíta podlahová plocha bytu, nebytových priestorov, spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu12), pričom zvýšenie dane (§ 11 ods. 5 zákona) sa uplatní aj vtedy, ak táto činnosť sa vykonáva v podzemných častiach alebo podlažiach stavby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12) znie:

12) § 1a písm. f), ch), i), j), k) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb.“.

16. Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý znie:

㤠8a

(k § 12 zákona)

(1) O poskytnutí daňovej úľavy alebo zamietnutí žiadosti o úľavu z dane z nehnuteľností upovedomí správca dane daňovníka písomnou formou.

(2) Za samostatne hospodáriaceho roľníka sa považuje fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu podľa osobitného predpisu 5) ako podnikateľ. 6)“.

17. § 10 znie:

„Daň z nehnuteľností sa nevyrubí, ak súčet dane z pozemkov a dane zo stavieb nepresiahne v zdaňovacom období 70 Sk. Do tejto sumy sa nepočíta daň z nehnuteľností, ktorú by bol daňovník povinný zaplatiť, ak by pozemok, stavba alebo ich časti neboli oslobodené od dane z pozemkov alebo od dane zo stavieb. Suma poskytnutej daňovej úľavy podľa § 12 zákona a odpustenej dane podľa § 21 ods. 2 zákona sa do tejto sumy započítava.“.

18. Ak sa v tejto vyhláške používajú slová „obytný dom“, rozumie sa tým „bytový dom“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Filkus v. r.