Vyhláška č. 142/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 176/2018 Z. z.)

Platnosť od 18.05.2018
Účinnosť od 01.09.2018 do31.08.2019 (za 8 dní)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I bodov 5, 8 a 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, a čl. I bodov 7, 10 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.

142

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 23. apríla 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., vyhlášky č. 157/2013 Z. z. a vyhlášky č. 113/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky,

b) skladbu predmetov maturitnej skúšky v jednotlivých stredných školách,

c) podrobnosti o forme konania maturitnej skúšky,

d) podrobnosti o organizácii a forme konania záverečnej skúšky a absolventskej skúšky a ich jednotlivých častí,

e) spôsob konania maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

f) pokyny na vykonávanie externej časti maturitnej skúšky, písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a internej časti maturitnej skúšky,

g) podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky, záverečnej skúšky a absolventskej skúšky.“.

2. V § 6 ods. 6 druhej vete a § 7 ods. 6 druhej vete sa slová „písomnú skúšku“ nahrádzajú slovami „písomnú formu internej časti maturitnej skúšky“.

3. V § 6 ods. 8 sa vypúšťa slovo „vyhlášky“.

4. § 6 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk v škole s bilingválnym vzdelávaním alebo v triede s bilingválnym vzdelávaním, v ktorých sa vzdelávanie riadi medzinárodnou zmluvou, žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.“.

6. V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 11.

9. V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) spôsob testovania a spôsob úpravy testov zohľadňujú spôsob vzdelávania žiaka počas jeho štúdia.“.

11. V § 15 ods. 2 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „percentilom sa hodnotí, ak ju vykoná viac ako 30 žiakov.“.

12. V § 15 ods. 7 písmená a) a b) znejú:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v

1. písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo

2. externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.“.

13. V § 15 ods. 8 písmená a) a b) znejú:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.“.

14. V § 15 ods. 10 sa slová „viac ako 33 % z celkového počtu bodov“ nahrádzajú slovami „úspešnosť vyššiu ako 33 %“.

15. § 15 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Žiak úspešne vykoná písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.“.

17. V prílohe I. časti riadku 16 sa číslo „150´“ nahrádza číslom „90´“.

18. V prílohe II. časti prvom bode sa slová „centrálne zadanej témy“ nahrádzajú slovami „štruktúrovaného centrálneho zadania“ a slová „Charakteristika témy“ sa nahrádzajú slovami „Charakteristika zadania“.

19. V prílohe II. časti piatom bode druhom odseku prvá veta znie: „Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky sú centrálne pripravené štyri témy s osnovou a určené žánrové formy podľa vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I bodov 5, 8 a 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, a čl. I bodov 7, 10 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.


Martina Lubyová v. r.