Opatrenie č. 80/1968 Zb.Opatrenie Ministerstva školstva, ktorým sa vyhlasuje zrušenie zásad pe rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium

Čiastka 25/1968
Platnosť od 24.06.1968
Účinnosť od 24.06.1968

80

OPATRENIE

Ministerstva školstva,

ktorým sa vyhlasuje zrušenie zásad pre rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium


Uznesením z 18. apríla 1968 č. 122 zrušila vláda svoje uznesenie zo 17. januára 1962 č. 42, ktorým sa ustanovujú zásady pre rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium, vyhlásené v Zbierke zákonov pod č. 12/1962.*)


Minister:

Dr. Kadlec v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pre prijímanie uchádzačov na školský rok 1968/69 platia:
a) smernice pre rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na štúdium na stredných školách - por. č. 116/1964 Vestníka MŠK vrátane doplnkov por. č. 8/1965 Vestníka MŠK (por. č. 10/1965 Zbierky smerníc pre národné výbory) a por. č. 13/1966 Vestníka MŠK;
b) smernice pre prijímanie na štúdium na vysokých školách - por. č. 117/1964 Vestníka MŠK (por. č. 11/1965 Zbierky smerníc pre národné výbory) v znení por. č. 50/1965 Vestníka MŠK.