Vyhláška č. 113/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/2015
Platnosť od 03.06.2015
Účinnosť od 01.09.2018
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2016, a čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

OBSAH

113

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 22. mája 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky č. 157/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe I. časti poradové čísla 1, 4, 12, 14, 17 a 18 znejú:

1anglický jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
4francúzsky jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
12nemecký jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
14ruský jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
17španielsky jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
18taliansky jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´

“.

2. V prílohe I. časti poradové čísla 9, 10, 15, 16 a 19 znejú:

9maďarský jazyk a literatúra100´150´20´20´
10matematika150´20´20´
15slovenský jazyk a literatúra100´150´20´20´
16slovenský jazyk a slovenská literatúra4)100´150´20´20´
19ukrajinský jazyk a literatúra100´150´20´20´

“.

3. V prílohe II. časti piaty bod znie:

5. Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa skladá z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa preveruje, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.

Charakteristika úloh písomnej práce:

a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),

b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

c) porovnanie dvoch textov podľa zadania,

d) štýlová a žánrová transformácia textov.“.

4. V prílohe IV. časť vrátane nadpisu znie:

„IV. ČASŤ

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY A PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná.

2. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre teoretické vzdelávanie pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.

3. Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre praktickú prípravu pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.

4. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová maturitná komisia školy. Maturitné témy sa nezverejňujú okrem ich predloženia na vyjadrenie stavovskej organizácii a profesijnej organizácii k obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a obsahu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

5. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory odôvodňoval relevantnými argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.

6. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal primeraný čas a pokoj na vyjadrenie svojich myšlienok.

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

Kritériá hodnotenia

a) porozumenie téme,

b) používanie odbornej terminológie,

c) samostatnosť prejavu,

d) schopnosť aplikácie,

e) správnosť a vecnosť odpovede.

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

Charakteristika foriem

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY

Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickým vyučovaním v príslušnom študijnom odbore alebo v študijnom odbore a jeho zameraní.

Kritériá hodnotenia

a) pochopenie úlohy,

b) analýza úlohy,

c) voľba postupu,

d) voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov,

e) organizácia práce,

f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia,

g) ochrana životného prostredia,

h) výsledok práce.

OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. Práca je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru alebo študijného odboru a jeho zamerania a potrieb praxe.

Kritériá hodnotenia

a) odborná úroveň projektu,

b) grafická úroveň projektu,

c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,

d) používanie odbornej terminológie,

e) využitie odbornej literatúry.

REALIZÁCIA A OBHAJOBA EXPERIMENTU

Rozsah: 20 strán textu, tabuľky, nákresy, grafy, obrazový a fotografický materiál.

Kritériá hodnotenia

a) odborná úroveň projektu,

b) grafická úroveň projektu,

c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,

d) používanie odbornej terminológie,

e) využitie odbornej literatúry.

OBHAJOBA ÚSPEŠNÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC

Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na prvom až treťom mieste v krajskom kole alebo na prvom až piatom mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike registrovanej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Kritériá hodnotenia

a) správna voľba postupu,

b) využitie zariadení a materiálov,

c) používanie odbornej terminológie,

d) samostatnosť prejavu,

e) schopnosť aplikácie,

f) možnosť využitia v odbore.

PREDVEDENIE UMELECKÉHO VÝKONU

1. V hudobnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna forma predvedenia umeleckých diel.

2. V hudobno-dramatickom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna a skupinová forma predvedenia umeleckých diel.

3. V tanečnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky frontálna a individuálna forma predvedenia tanečnej techniky v príslušnom odbornom zameraní.

4. Vo výtvarných odboroch tvorí túto časť maturitnej skúšky spracovanie zadanej témy v technologických, výtvarných a materiálových súvislostiach v podobe návrhu, odbornej dokumentácie a realizácie návrhu v odbornej maturitnej práci.“.

5. V prílohe V. časti I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia písmeno I. znie:

I. Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami:

1. predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

2. úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.“.

6. V prílohe V. časti II. skupina – stredný stupeň obmedzenia sa písmeno I. dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. predĺženie času skúšky najviac o 50 %.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2016, a čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.


Juraj Draxler v. r.