Vyhláška č. 64/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Čiastka 19/2015
Platnosť od 31.03.2015
Účinnosť od 01.09.2017 do12.09.2018
Zrušený 251/2018 Z. z.

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 24. marca 2015

o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe a

b) vecnú pôsobnosť príslušnej právnickej osoby, ktorá pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,1) (ďalej len „stavovská organizácia“) alebo príslušných zástupcov zamestnávateľov2) (ďalej len „profesijná organizácia“) k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom.

§ 2

(1) Gymnázium, stredná odborná škola a konzervatórium poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sú zaradené v sústave odborov vzdelávania.

(2) Študijný odbor a zamerania študijného odboru na gymnáziách, absolvovaním ktorých žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory na stredných odborných školách, absolvovaním ktorých žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory a zamerania učebných odborov na stredných odborných školách, absolvovaním ktorých žiak získa stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 3.

(5) Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov na stredných odborných školách, absolvovaním ktorých žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 4.

(6) Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov na stredných odborných školách, absolvovaním ktorých žiak získa vyššie odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 5.

(7) Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov na konzervatóriách, je uvedená v prílohe č. 6.

§ 3

(1) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať nadstavbové štúdium, sú uvedené v prílohe č. 4 časti C. Nadstavbové štúdium trvá najmenej dva roky.

(2) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 4 častiach A a B. Zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium trvá najmenej šesť mesiacov.

(3) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať kvalifikačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 4 častiach A a B. Kvalifikačné štúdium trvá najmenej dva roky.

(4) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať špecializačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5. Špecializačné štúdium trvá najmenej dva roky; to sa nevzťahuje na stredné školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

(5) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať vyššie odborné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5. Vyššie odborné štúdium trvá najmenej tri roky.

(6) Učebné odbory a zamerania učebných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium, sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 4

(1) Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory alebo ich zamerania je uvedený v prílohách č. 2, 3 a prílohe č. 4 časti B.

(2) Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného učiteľa umeleckej praxe pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, ktoré majú výtvarný charakter, je päť až deväť žiakov.

§ 5

(1) Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je určená podľa skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov, v ktorých sú jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zaradené.

(2) Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie je uvedená v prílohe č. 7.

(3) Spolupracujúca stavovská organizácia a spolupracujúca profesijná organizácia uvedená v prílohe č. 7 sa podieľa na plnení úloh vyplývajúcich z vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.

§ 6

Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo príslušnom učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.


Juraj Draxler v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.

Študijný odbor a jeho zamerania na gymnáziách

KódŠtudijný odborNadväznosť podľa doterajších
právnych predpisov
Študijný odbor – zameranie
1.7902 Jgymnázium7902 J
2.7902 J 74gymnázium – bilingválne štúdium7902 J 74
3.7902 J 77gymnázium – šport7902 J 77

Príloha č. 2 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.

Skupiny učebných odborov podľa § 2 ods. 3

KódSKUPINA
UČEBNÝCH ODBOROV
Nadväznosť podľa doterajších
právnych predpisov
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy
Poznámka
Učebný odbor1. ročník2. ročník
A.24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1.2477 Fobrábanie kovov2477 F1212
2.2478 Fstrojárska výroba2478 F1212
3.2498 Ftechnické služby v autoservise2498 F1010
B.27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1.2752 Fvýroba úžitkového skla2752 F771), 2)
C.29POTRAVINÁRSTVO
1.2982 Fpotravinárska výroba2982 F1212
D.31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1.3161 Fpraktická žena3161 F1212
2.3178 Fvýroba konfekcie3178 F1512
3.3179 Ftextilná výroba3179 F1212
E.32SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1.3282 Fvýroba obuvi3282 F1212
2.3283 Fvýroba koženej galantérie3283 F1212
3.3284 Fkožušnícka výroba3284 F1212
F.33SPRACÚVANIE DREVA
1.3383 Fspracúvanie dreva3383 F1212
G.36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1.3686 Fstavebná výroba3686 F1212
H.45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1.4572 Fpoľnohospodárska výroba4572 F1212
2.4579 Flesná výroba4579 F1512

Vysvetlivky:

1) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého dĺžka štúdia je tri roky.

2) V 3. ročníku sedem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.

Skupiny učebných odborov podľa § 2 ods. 4

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovKód študijného odboru nadstavbového štúdiaNajvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy
Poznámka
Učebný odbor1. ročník2. až 3. ročník
Učebný odbor – zameranie
A.21BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
1.2176 Hmechanik banských prevádzok2176 H2153 L, 2414 L 01, 2417 L95
B.22HUTNÍCTVO
1.2275 Hhutník2275 H2414 L 03128
2.2285 Hzlievač2285 H2414 L 03, 2414 L 041212
3.2287 Hmodelár2287 H2414 L 02, 2414 L 03
2414 L 04, 3347 L
1212
C.24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1.2423 Hnástrojár2423 H2414 L 01, 2414 L 02
2414 L 04,
1212
2.2430 Hoperátor strojárskej výroby2430 H2414 L 01, 2414 L 02
2414 L 03, 2414 L 04
1212
3.2432 Hpuškár2432 H2414 L 01, 2414 L 02
2414 L 04, 6403 L
1212
4.2433 Hobrábač kovov2433 H2414 L 01, 2414 L 02,
2414 L 04
1212
5.2435 Hklampiar
6.2435 H 01klampiar – strojárska výroba2435 H 012414 L 01, 2414 L 03,
2414 L 04 , 6403 L
1212
7.2435 H 02klampiar – stavebná výroba2435 H 022414 L 01, 2414 L 03, 3659 L, 6403 L12121)
8.2439 Hlakovník2439 H2414 L 01, 6403 L1212
9.2463 Hhodinár2463 H2414 L 01, 2414 L 04,
2675 L 03, 6403 L
127
10.2464 Hstrojný mechanik2464 H2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L1212
11.2466 Hmechanik opravár
12.2466 H 01mechanik opravár – plynárenské zariadenia2466 H 012414 L 01, 2414 L 04, 2415 L, 2417 L1212
13.2466 H 02mechanik opravár – stroje a zariadenia2466 H 022414 L 01, 2414 L 04, 2417 L, 3454 L1212
14.2466 H 04mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia2466 H 042414 L 01, 2414 L 04,
2417 L, 4526 L
1010
15.2466 H 10mechanik opravár – koľajové vozidlá2466 H 102414 L 01, 2414 L 04, 2417 L1212
16.2466 H 21mechanik opravár – hasičská technika2466 H 212414 L 01, 2414 L 04, 2417 L1210
17.2487 Hautoopravár
18.2487 H 01autoopravár – mechanik2487 H 012414 L 01, 2414 L 04, 2417 L, 2675 L 03, 3757 L, 6403 L1210
19.2487 H 02autoopravár – elektrikár2487 H 022414 L 04, 2675 L 03, 3757 L, 6403 L1210
20.2487 H 03autoopravár – karosár2487 H 032414 L 01, 2414 L 03
2414 L 04, 6403 L
1210
21.2487 H 04autoopravár – lakovník2487 H 042414 L 01, 2414 L 04, 6403 L1210
22.2488 Hmechanik špecialista automobilovej výroby2488 H2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L1212
D.26ELEKTROTECHNIKA
1.2683 Helektromechanik
2.2683 H 11elektromechanik – silnoprúdová technika2638 H 112675 L 01, 2675 L 02, 2675 L 03, 6403 L1210
3.2683 H 12elektromechanik – automatizačná technika2683 H 122675 L 03, 6403 L1210
4.2683 H 13elektromechanik – telekomunikačná technika2683 H 132675 L 03, 6403 L1210
5.2683 H 14elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika2683 H 142675 L 03, 2676 L, 6403 L1210
6.2683 H 15elektromechanik – úžitková technika2683 H 152675 L 01, 2675 L 02,
2675 L 03, 6403 L
1210
7.2683 H 17elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá2683 H 172675 L 01, 2675 L 02, 6403 L1210
E.27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1.2738 Hoperátor sklárskej výroby
2.2738 H 01operátor sklárskej výroby –výroba dutého a lisovaného skla2738 H 012737 L1010
3.2738 H 02operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov2738 H 022737 L1010
4.2738 H 03operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla2738 H 032737 L1010
5.2738 H 04operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky2738 H 052737 L, 6403 L1010
6.2738 H 05operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov2738 H 052737 L, 6403 L1010
7.2738 H 06operátor sklárskej výroby – brúsenie skla2738 H 062737 L1010
F.28TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1.2866 Hgumár plastikár2866 H2890 L12122)
2.2877 Hchemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby2877 H2890 L1212
3.2889 Hchemik
4.2889 H 01chemik – chemickotechnologické procesy2889 H 012890 L1212
5.2889 H 04chemik – spracúvanie kaučuku a plastov2889 H 042890 L1212
G.29POTRAVINÁRSTVO
1.2954 Hmäsiar2954 H2952 L, 2982 L 011010
2.2955 Hmäsiar, lahôdkár2955 H2952 L, 2982 L 01, 6403 L1010
3.2962 Hpekár2962 H2952 L, 6403 L1010
4.2963 Hmlynár a cestovinár2963 H2952 L, 2982 L 061010
5.2964 Hcukrár2964 H2952 L, 2982 L 02, 2982 L 07, 6403 L, 6421 L1010
6.2965 Hcukrovinkár pečivár2965 H2952 L, 2982 L 02, 6403 L1510
7.2977 Hcukrár kuchár2977 H2952 L, 6403 L, 6421 L10103), 4)
8.2978 Hcukrár pekár2978 H2952 L, 2982 L 02, 6403 L10103), 4)
9.2987 Hbiochemik
10.2987 H 01biochemik – mliekarská výroba2987 H 012982 L 041210
11.2987 H 02biochemik – výroba piva a sladu2987 H 022982 L 081210
12.2987 H 03biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína2987 H 032982 L 091210
H.31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1.3146 Htkáč3146 H3139 L, 6403 L1212
2.3151 Hpletiar3151 H3139 L, 6403 L1212
3.3152 Hkrajčír
4.3152 H 01krajčír – pánske odevy3152 H 013125 L, 6403 L1212
5.3152 H 02krajčír – dámske odevy3152 H 023125 L, 6403 L1212
I.32SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1.3250 Hremenár sedlár3250 H3248 L, 6403 L1212
2.3251 Hkožušník3251 H3248 L, 6403 L1210
3.3274 Hobuvník3274 H3248 L, 6403 L1210
J.33SPRACÚVANIE DREVA
1.3355 Hstolár3355 H3347 L, 3659 L, 6403 L1212
2.3370 Hčalúnnik3370 H3347 L, 6403 L1212
K.34POLYGRAFIA A MÉDIÁ
1.3473 Hpolygraf
2.3473 H 06polygraf – grafik3473 H 063454 L, 6403 L77
3.3473 H 07polygraf – tlačiar3473 H 073454 L, 6403 L77
4.3473 H 08polygraf – knihár3473 H 083454 L, 6403 L77
L.36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1.3661 Hmurár3661 H3659 L, 6403 L1212
2.3663 Htesár3663 H3659 L, 6403 L12121)
3.3668 Hmontér suchých stavieb3668 H3659 L, 6403 L1212
4.3672 Hkamenár3672 H3659 L, 6403 L1210
5.3673 Hkachliar3673 H3659 L, 6403 L1212
6.3675 Hmaliar3675 H3659 L, 6403 L1210
7.3678 Hinštalatér3678 H2414 L 01, 3659 L, 6403 L127
8.3679 Hsklenár3679 H3659 L, 6403 L1210
9.3680 Hpodlahár3680 H3659 L, 6403 L127
10.3684 Hstrechár3684 H3659 L, 6403 L1271)
11.3688 Hkominár3688 H3659 L, 6403 L12101)
M.37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1.3762 Hželezničiar3762 H3757 L1212
2.3763 Hmanipulant poštovej prevádzky a prepravy3763 H3756 L1210
3.3766 Hlodník3766 H3757 L1212
N.45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1.4524 Hagromechanizátor, opravár4524 H4512 L, 4526 L, 6403 L1010
2.4529 Hpracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby4529 H4511 L, 4512 L, 6403 L1210
3.4561 Hpoľnohospodár
4.4561 H 01poľnohospodár – mechanizácia4561 H 014526 L1010
5.4561 H 02poľnohospodár – farmárstvo4561 H 024512 L1212
6.4561 H 03poľnohospodár – služby4561 H 034512 L1212
7.4562 Hlesokrajinár4562 H4521 L1210
8.4567 Hpoľnohospodár pre služby na vidieku4567 Hnie je určený1210
9.4569 Hviazač – aranžér kvetín4569 H4511 L, 6403 L1212
10.4571 Hzáhradník4571 H4511 L, 6403 L1212
11.4575 Hmechanizátor lesnej výroby4575 H4521 L, 6403 L1010
12.4578 Hrybár4578 H4508 L, 6403 L127
13.4580 Hchovateľ
14.4580 H 02chovateľ – chov koní a jazdectvo4580 H 024512 L, 6403 L127
15.4580 H 03chovateľ – chov oviec4580 H 034512 L, 6403 L1210
O.53ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
1.5371 Hsanitár5371 Hnie je určený5)
P.64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1.6424 Hmanikér – pedikér6424 H6403 L, 6423 L128
2.6444 Hčašník, servírka6444 H6403 L, 6421 L1210
3.6445 Hkuchár6445 H6403 L, 6421 L1210
4.6451 Haranžér6451 H6403 L, 6411 L1210
5.6452 Hfotograf6452 H6403 L, 6411 L1512
6.6456 Hkaderník6456 H6403 L, 6426 L1510
7.6460 Hpredavač6460 H6403 L, 6411 L1210
8.6475 Htechnicko-administratívny pracovník6475 H6403 L, 6476 L1212
9.6489 Hhostinský, hostinská6489 H6403 L, 6421 L1210
Q.85UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II
1.8541 Humelecký kováč a zámočník8541 H6403 L, 8501 L88
2.8545 Hzlatník a klenotník8545 H6403 L, 8501 L1210
3.8551 Humelecký štukatér8551 H6403 L, 8501 L1210
4.8555 Humelecký rezbár8555 H6403 L, 8501 L88
5.8557 Humelecký stolár8557 H6403 L, 8501 L88
6.8559 Humelecký čalúnnik a dekoratér8559 H6403 L, 8501 L88
7.8564 Humelecký smaltér8564 H6403 L, 8501 L1210
8.8571 Humelecká vyšívačka8571 H6403 L, 8501 L88
9.8572 Humelecká čipkárka8572 H6403 L, 8501 L88
10.8573 Humelecký keramik8573 H6403 L, 8501 L1210
11.8576 Humelecký parochniar a maskér8576 H6403 L, 8501 L1210
12.8582 Humelecký krajčír8582 H6403 L, 8501 L88

Vysvetlivky:

1) V 3. ročníku pri práci vo výškach štyria žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.

2) Pri téme vulkanizácia najviac šesť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

3) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého dĺžka štúdia je štyri roky.

4) V 4. ročníku desať žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

5) Študijný odbor nemožno študovať dištančnou formou štúdia.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.

Skupiny študijných odborov podľa § 2 ods. 5

Časť A

Skupiny študijných odborov podľa § 2 ods. 5 s praktickým vyučovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa
doterajších
právnych predpisov
Poznámka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
A.11FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
1.1140 Nastronómia1140 N1)
B.21BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
1.2157 Mgeológia, geotechnika a environmentalistika2157 M2)
C.22HUTNÍCTVO
1.2234 Mzlievačstvo2234 M2)
2.2235 Mhutníctvo2235 M2)
D.23STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I
1.2381 Mstrojárstvo2381 M2)
2.2387 Mmechatronika2387 M2)
E.25INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
1.2561 M informačné a sieťové technológie2694 M 2)
2.2567 M multimédiá 2)
3. 2569 M informačné a digitálne technológie 2)
F.26ELEKTROTECHNIKA
1.2675 Melektrotechnika2675 M2)
G.28TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1.2840 Mbiotechnológia a farmakológia2840 M2)
2.2841 Mtechnológia ochrany a tvorby životného prostredia2841 M2)
3.2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv 2)
4.2848 Mchemická informatika2848 M2)
5.2849 Mkontrolné analytické metódy2849 M2)
6.2885 Mchemická výroba2885 M2)
H.29POTRAVINÁRSTVO
1.2940 Mpotravinárstvo
2.2940 M 01potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek2940 M 012)
3.2940 M 03potravinárstvo – spracúvanie múky2940 M 032)
4.2940 M 04potravinárstvo – kvasná technológia2940 M 042)
5.2940 M 05potravinárstvo – spracúvanie mlieka2940 M 052)
6.2940 M 06potravinárstvo – spracúvanie mäsa2940 M 062)
7.2940 M 08potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve2940 M 082)
8.2940 M 09potravinárstvo – potravinár - kvalitár2940 M 092)
9.2949 Mvýživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín2949 M2)
10.2951 Mvýživa a šport2951 M2)
I.31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1.3125 Modevníctvo3125 M2)
2.3158 Mstyling a marketing3158 M2)
J.32SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1.3231 Mvýroba obuvi a galantérneho tovaru3231 M2)
K.33SPRACÚVANIE DREVA
1.3336 Mdrevárstvo a nábytkárstvo
2.3336 M 01drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo3336 M 012)
3.3336 M 02drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo3336 M 022)
4.3336 M 04drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve3336 M 042)
5.3336 M 06drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov3336 M 062)
L.34POLYGRAFIA A MÉDIÁ
1.3431 Mpolygrafia
2.3431 M 01polygrafia – polygrafická technológia3431 M 012)
3.3431 M 02polygrafia – grafika tlačovín3431 M 022)
4.3432 Mobalová technika3432 M2)
M.36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1.3650 Mstaviteľstvo3650 M2)
2.3692 Mgeodézia, kartografia a kataster3692 M2)
N.37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1.3739 Melektrotechnika v doprave a telekomunikáciách3739 M2)
2.3760 Mprevádzka a ekonomika dopravy3760 M2)
3.3765 Mtechnika a prevádzka dopravy3765 M2)
4.3767 Mdopravná akadémia3767 M2)
O.39ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
1.3916 Mživotné prostredie3916 M2)
2.3917 Mtechnické a informatické služby
3.3917 M 02technické a informatické služby – v strojárstve3917 M 022)
4.3917 M 03technické a informatické služby – v elektrotechnike3917 M 032)
5.3917 M 04technické a informatické služby – v chémii3917 M 042)
6.3917 M 06technické a informatické služby – v stavebníctve3917 M 062)
7.3917 M 08technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve3917 M 082)
8.3917 M 09technické a informatické služby – zasielateľstvo3917 M 092)
9.3917 M 10technické a informatické služby – odevníctvo3917 M 102)
10.3917 M 11technické a informatické služby – obuvníctvo3917 M 112)
11.3917 M 12technické a informatické služby – spracúvanie dreva3917 M 122)
12.3918 Mtechnické lýceum3918 M2)
13.3964 Mochrana osôb a majetku pred požiarom3964 M2)
14.3965 Mbezpečnosť a ochrana zdravia pri práci3965 M2)
15.3920 Mpolytechnika3920 M2)
16.3968 Mlogistika2)
P.42POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I
1.4210 Magropodnikanie
2.4210 M 02agropodnikanie – poľnohospodárske služby4210 M 022)
3.4210 M 04agropodnikanie – farmárstvo4210 M 042)
4.4210 M 08agropodnikanie – poľnohospodársky manažment4210 M 082)
5.4210 M 11agropodnikanie – agroturistika4210 M 112)
6.4210 M 13agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo4210 M 132)
7.4210 M 14agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat4210 M 142)
8.4210 M 16agropodnikanie – pestovateľstvo4210 M 162)
9.4210 M 17agropodnikanie – chov koní a jazdectvo4210 M 172)
10.4210 M 18agropodnikanie – kynológia4210 M 182)
11.4211 Mzáhradníctvo
12.4211 M 16záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba4211 M 162)
13.4211 M 17záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo4211 M 172)
14.4211 M 26záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba4211 M 262)
15.4215 Mrybárstvo4215 M2)
16.4219 Mlesníctvo
17.4219 M 01lesníctvo – lesnícka prevádzka4219 M 012)
18.4219 M 02lesníctvo – krajinná ekológia4219 M 022)
19.4227 Mvinohradníctvo a ovocinárstvo
20.4227 M 01vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka4227 M 012)
21.4227 M 02vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie4227 M 022)
22.4227 M 03vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika4227 M 032)
23. 4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo 2)
24.4228 Mzáhradnícka výroba a služby4228 M2)
25.4236 Mekonomika pôdohospodárstva4236 M2)
26.4243 Mmechanizácia pôdohospodárstva4243 M2)
27.4246 M bioenergetika 2)
Q.43VETERINÁRSKE VEDY
1.4336 Mveterinárne zdravotníctvo a hygiena
2.4336 M 01veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat4336 M 012), 3)
3.4336 M 02veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba4336 M 022), 3)
4.4336 M 03veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat4336 M 032), 3)
5.4336 M 04veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov4336 M 042), 3)
6.4336 M 05veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov4336 M 052), 3)
R.53ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
1.5304 Masistent výživy5304 M2), 4)
2.5308 Mzdravotnícky laborant5308 M2), 4)
3.5310 Nzubný technik5310 N1), 4)
4.5311 Mfarmaceutický laborant5311 M2), 4)
5.5312 Močný optik5312 M2), 4)
6.5314 Mortopedický technik5314 M2), 4)
7.5315 Nzdravotnícky záchranár5315 N1), 4)
8.5356 Mzdravotnícky asistent5356 M2), 4)
9.5358 Mzubný asistent5358 M2), 4)
10.5370 Mmasér5370 M2), 4)
11.5376 Mmasér pre zrakovo hendikepovaných5376 M2), 4)
S.62EKONOMICKÉ VEDY
1.6292 Nhospodárska informatika6292 N1)
T.63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
1.6308 Nverejná správa6308 N1)
2.6314 Ncestovný ruch6314 N1)
3.6317 Mobchodná akadémia6317 M2)
4.6317 M 74obchodná akadémia – bilingválne štúdium6317 M 742)
5.6324 Mmanažment regionálneho cestovného ruchu6324 M2)
6.6325 Mekonomické lýceum6325 M2)
7.6328 Mekonomické a obchodné služby6328 M2)
8.6329 Mobchodné a informačné služby
9.6329 M 01obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy6329 M 012)
10.6341 Mškola podnikania6341 M2)
11.6352 Mobchod a podnikanie6352 M2)
12.6354 Mslužby a súkromné podnikanie
13.6354 M 01služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo6354 M 012)
14.6354 M 04služby a súkromné podnikanie – marketing6354 M 042)
15.6355 Mslužby v cestovnom ruchu6355 M2)
16.6362 Mkozmetička a vizážistka6362 M2)
U.68PRÁVNE VEDY
1.6851 Nsociálno-právna činnosť6851 N1)
V.72PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
1.7237 Minformačné systémy a služby7237 M2)
W.76UČITEĽSTVO
1.7646 Mvychovávateľsko-opatrovateľská činnosť7646 M2), 4)
2.7649 Mučiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo7649 M2), 4)
3.7661 Msociálno-výchovný pracovník7661 M2), 4)
4.7662 Manimátor voľného času7662 M2), 4)
5.7667 Nstarostlivosť o seniorov v sociálnych službách7667 N1), 4)
6.7670 Mpedagogický asistent2), 4)
X.82UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I
1.8221 Mdizajn
2.8221 M 05dizajn – priemyselný dizajn8221 M 052), 3)
3.8221 M 09dizajn – fotografický dizajn8221 M 092), 3)
4.8221 M 11dizajn – grafický a priestorový dizajn8221 M 112), 3)
5.8221 M 14dizajn – odevný dizajn8221 M 142), 3)
6.8222 Múžitková maľba8222 M2), 3)
7.8223 Múžitková fotografia8223 M2), 3)
8.8233 Mvýtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov
9.8233 M 01výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo8233 M 012), 3)
10.8233 M 02výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo8233 M 022), 3)
11.8233 M 03výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov8233 M 032), 3)
12.8233 M 04výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie8233 M 042), 3)
13.8234 Mvýtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu8234 M2), 3)
14.8235 Mvýtvarné spracúvanie skla
15.8235 M 02výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla8235 M 022), 3)
16.8235 M 03výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla8235 M 032), 3)
17.8235 M 04výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla8235 M 042), 3)
18.8235 M 07výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie8235 M 072), 3)
19.8235 M 09výtvarné spracúvanie skla – tvorba drobnej sklenej plastiky8235 M 092), 3)
20.8235 M 11výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže8235 M 112), 3)
21.8236 Mtextilné výtvarníctvo8236 M2), 3)
22.8238 Mručné výtvarné spracúvanie textílií8238 M2), 3)
23.8240 Mtvorba hračiek a dekoratívnych predmetov8240 M2), 3)
24.8244 Mmodelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov8244 M2), 3)
25.8245 Mkonzervátorstvo a reštaurátorstvo
26.8245 M 01konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb8245 M 012), 3)
27.8245 M 02konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov8245 M 022), 3)
28.8245 M 05konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba8245 M 052), 3)
29.8245 M 07konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky8245 M 072), 3)
30.8245 M 09konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby8245 M 092), 3)
31.8247 Mladenie klavírov8247 M2), 3)
32.8248 Mkameňosochárstvo8248 M2), 3)
33.8259 Manimovaná tvorba8259 M2), 3)
34.8260 Mpropagačné výtvarníctvo8260 M2), 3)
35.8261 Mpropagačná grafika8261 M2), 3)
36.8267 Mštukatérstvo8267 M2), 3)
37.8269 Mtvorba nábytku a interiéru8269 M2), 3)
38.8270 Mscénická kostýmová tvorba8270 M2), 3)
39.8273 Mscénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba8273 M2), 3)
40.8278 Mmaskérska tvorba8278 M2), 3)
41.8279 Mdizajn a tvarovanie dreva8279 M2), 3)
42.8283 Mreklamná tvorba8283 M2), 3)
43.8284 M dizajn a tvarovanie skla 2), 3)
44.8288 Mscénické výtvarníctvo
45.8288 M 01scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba8288 M 012), 3)
46.8288 M 02scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba8288 M 022), 3)
47.8288 M 03scénické výtvarníctvo – štukatérska tvorba8288 M 032), 3)
48.8288 M 04scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba8288 M 042), 3)
49.8288 M 05scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva8288 M 052), 3)
50.8288 M 06scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény2), 3)
51.8289 Mkeramický dizajn8289 M2), 3)
52.8290 Mmasmediálna tvorba2), 3)
53.8294 Mobrazová a zvuková tvorba
54.8294 M 01obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih8294 M 012), 3)
55.8294 M 02obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia8294 M 022), 3)
56.8294 M 03obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika8294 M 032), 3)
57.8295 Mtvorba vitrážového skla a smaltu8295 M2), 3)
58.8296 Mgrafický dizajn8296 M2), 3)
59.8297 Mfotografický dizajn8297 M2), 3)
60.8298 Modevný dizajn8298 M2), 3)
61. 8299 M dizajn interiéru 2), 3)
Y.92BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
1.9210 Nbezpečnostná služba
2.9210 N 01bezpečnostná služba – základná policajná príprava9210 N 011), 5)
3.9210 N 02bezpečnostná služba – poriadková polícia9210 N 021), 5), 6)
4.9210 N 03bezpečnostná služba – dopravná polícia9210 N 035), 6)
5.9210 N 04bezpečnostná služba – ochrana objektov9210 N 045), 6)
6.9210 N 05bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia9210 N 055), 6)
7.9210 N 06bezpečnostná služba – kriminálna polícia9210 N 061), 5), 6)
8.9210 N 07bezpečnostná služba – služby osobitného určenia9210 N 075), 6)
9.9210 N 09bezpečnostná služba – ochrana určených osôb9210 N 095), 6)
10. 9245 Mochrana osôb a majetku 2), 3), 4)

Vysvetlivky:

1) Iba kvalifikačné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Ak sa vyučovanie organizuje formou kvalifikačného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno „M“ nahrádza písmenom „N“.

3) Študijný odbor nemožno študovať externou formou štúdia.

4) Študijný odbor nemožno študovať dištančnou formou štúdia.

5) V študijnom odbore možno študovať len na policajných stredných odborných školách v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

6) Iba zdokonaľovacie štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. a) zákona č.245/2008 Z. z.

Časť B

Skupiny študijných odborov podľa § 2 ods. 5 s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy/učiteľ
a odbornej praxe
Poznámka
Študijný odbor1. ročník2. až 4. ročník
Študijný odbor – zameranie
A.22HUTNÍCTVO
1.2262 Khutník operátor2262 K12121)
B.24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1.2411 Kmechanik nastavovač2411 K12121)
2.2412 Kmechanik číslicovo riadených strojov2412 K1281)
3.2413 Kmechanik strojov a zariadení2413 K12121)
4.2419 Koperátor ekologických zariadení2419 K12121)
5.2426 Kprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení2426 K12121)
6.2447 Kmechanik hasičskej techniky2447 K12121)
C.26ELEKTROTECHNIKA
1.2679 Kmechanik – mechatronik2679 K12101)
2.2682 Kmechanik počítačových sietí2682 K12101)
3. 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 12101)
4.2697 Kmechanik elektrotechnik2697 K12101)
D.28TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1.2859 Koperátor gumárskej a plastikárskej výroby2859 K15121)
2.2860 Kchemik operátor2860 K12121)
3.2880 Kchémia a životné prostredie2880 K12121)
4.2888 Koperátor farmaceutickej výroby2888 K12121)
E.29POTRAVINÁRSTVO
1.2960 Koperátor potravinárskej výroby2960 K12121)
F.31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1.3137 Koperátor odevnej výroby3137 K12121)
G.32SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1.3243 Koperátor kožiarskej výroby3243 K12101)
2.3244 Koperátor kožušníckej výroby3244 K12101)
3.3247 Ktechnik obuvníckej výroby3247 K12101)
H.33SPRACÚVANIE DREVA
1.3341 Koperátor drevárskej a nábytkárskej výroby3341 K12121)
I.34POLYGRAFIA A MÉDIÁ
1.3434 Koperátor obalových materiálov3434 K771)
2.3446 Kgrafik tlačových médií3446 K12121)
3.3447 Kgrafik digitálnych médií3447 K12121)
4.3457 Koperátor tlače3457 K771)
J.36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1.3656 Koperátor stavebnej výroby3656 K12121)
2.3658 Kmechanik stavebnoinštalačných zariadení3658 K1271)
3.3693 Ktechnik energetických zariadení budov1271)
K.37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1.3758 Koperátor prevádzky a ekonomiky dopravy3758 K12121)
2.3759 Kkomerčný pracovník v doprave3759 K12121)
3.3776 Kmechanik lietadiel
4.3776 K 01mechanik lietadiel – mechanika3776 K 0112121)
5.3776 K 02mechanik lietadiel – avionika3776 K 0212121)
6.3778 Ktechnik informačných a telekomunikačných technológií3778 K12121)
7.3795 Kklientsky manažér pošty3795 K10101)
L.45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1.4553 Kpodnikateľ pre rozvoj vidieka4553 K10101)
2.4556 Koperátor lesnej techniky4556 K10101)
M.63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
1.6323 Khotelová akadémia6323 K12101), 2), 3)
N.64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1.6405 Kpracovník marketingu6405 K12121)
2. 6425 K kaderník – vizážista 1210 1)
3.6441 Nkníhkupec6441 N12124)
4.6442 Kobchodný pracovník6442 K12101)
5.6444 Kčašník, servírka6444 K12101)
6.6445 Kkuchár6445 K12101)
7.6446 Kkozmetik6446 K15101)
O.85UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II
1.8503 Kumeleckoremeselné spracúvanie kovov
2.8503 K 01umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce8503 K 01661)
3.8503 K 03umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké práce8503 K 03661)
4.8503 K 04umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce8503 K 04661)
5.8504 Kumeleckoremeselné spracúvanie dreva
6.8504 K 01umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce8504 K 01661)
7.8504 K 02umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce8504 K 02661)
8.8504 K 03umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce8504 K 03661)
9.8513 Kumeleckoremeselné spracúvanie kože8513 K661)

Vysvetlivky:

1) Ak sa vyučovanie organizuje formou kvalifikačného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno "K" nahrádza písmenom "N".

2) Študijný odbor strednej odbornej školy, ktorého dĺžka štúdia je päť rokov.

3) V 5. ročníku osem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe.

4) Iba kvalifikačné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.

Časť C

Skupiny študijných odborov podľa § 2 ods. 5 pre absolventov učebných odborov

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
A.21BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
1.2153 Lbaníctvo2153 L
B.24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1.2414 Lstrojárstvo
2.2414 L 01strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení2414 L 01
3.2414 L 02strojárstvo – obrábanie materiálov2414 L 02
4.2414 L 03strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov2414 L 03
5.2414 L 04strojárstvo – podnikanie a služby2414 L 04
6.2415 Lplynárenstvo2415 L
7.2417 Lprevádzka strojov a zariadení2417 L
8. 2493 L predaj a servis vozidiel
C.26ELEKTROTECHNIKA
1.2675 Lelektrotechnika
2.2675 L 01elektrotechnika – energetika2675 L 01
3.2675 L 02elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení2675 L 02
4.2675 L 03elektrotechnika – elektronické zariadenia2675 L 03
5.2676 Lzariadenia oznamovacej techniky2676 L
D.27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1.2737 Lsklársky a keramický priemysel2737 L
E.28TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1.2890 Lchemický a farmaceutický priemysel2890 L
F.29POTRAVINÁRSTVO
1.2952 Lvýroba potravín2952 L
2.2982 Lpotravinárska výroba
3.2982 L 01potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba2982 L 01
4.2982 L 02potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba2982 L 02
5.2982 L 04potravinárska výroba – mliekarenská výroba2982 L 04
6.2982 L 06potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba2982 L 06
7.2982 L 07potravinárska výroba – spracovanie cukru a perníka – špeciálne techniky2982 L 07
8.2982 L 08potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd2982 L 08
9.2982 L 09potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov2982 L 09
G.31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1.3125 Lodevníctvo3125 L
2.3139 Ltextilný priemysel3139 L
H.32SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1.3248 Lkožiarstvo3248 L
I.33SPRACÚVANIE DREVA
1.3347 Ldrevárska a nábytkárska výroba3347 L
J.34POLYGRAFIA A MÉDIÁ
1.3454 Lpolygrafický priemysel3347 L
K.36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1.3659 Lstavebníctvo3659 L
2.3660 Lvodné hospodárstvo3659 L
L.37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1.3756 Lpoštová prevádzka3756 L
2.3757 Ldopravná prevádzka3757 L
M.45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1.4508 Lrybárstvo a životné prostredie4508 L
2.4511 Lzáhradníctvo4511 L
3.4512 Lpoľnohospodárstvo4512 L
4.4521 Llesné hospodárstvo4521 L
5.4526 Lmechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva4526 L
N.64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1.6403 Lpodnikanie v remeslách a službách6403 L
2.6411 Lprevádzka obchodu6411 L
3.6421 Lspoločné stravovanie6421 L
4.6423 Lstarostlivosť o ruky a nohy6423 L
5.6426 Lvlasová kozmetika6426 L
6.6476 Ltechnicko-ekonomický pracovník6476 L
O.85UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II
1.8501 Lumeleckoremeselné práce8501 L

Príloha č. 5 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.

Skupiny študijných odborov podľa § 2 ods. 6

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Poznámka
Študijný odbor
Študijný odbor - zameranie
A.23STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I
1.2381 Qstrojárstvo2381 Q1), 2)
B.25INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
1. 2563 Q počítačové systémy 2695 Q 2)
C.26ELEKTROTECHNIKA
1.2675 Qelektrotechnika2675 Q1)


D.28TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1. 2839 Qmanažérstvo kvality v chemickom laboratóriu1), 5)
E.29POTRAVINÁRSTVO
1.2940 Qpotravinárstvo
2.2940 Q 01potravinárstvo – hygiena potravín2940 Q 011)
F.37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1.3764 Qlogistika a manažment v cestnej preprave3764 Q2)
2.
3.39ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
4.3963 Qpožiarna ochrana3963 Q1), 3)
G.39ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
1.3963 Q požiarna ochrana3963Q 1), 3)
H.42POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA
1.4210 Qagropodnikanie
2.4210 Q 02agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu4210 Q 021)
3.4220 Qlesníctvo a lesnícky manažment4220 Q2)
4.4221 Qvidiecka turistika4221 Q2)
5.4223 Qkrajinárske úpravy a tvorba krajiny4223 Q2)
I.53ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
1.5317 Qdiplomovaný fyzioterapeut5317 Q2), 4)
2.5325 Qdiplomovaná všeobecná sestra5325 Q2), 4)
3.5333 Qdiplomovaný rádiologický asistent5333 Q2), 4)
4.5335 Qdiplomovaný optometrista5335 Q2)
J.63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
1.6310 Qfinancie6310 Q2)
2.6314 Qcestovný ruch6314 Q2)
3.6318 Qmanažment hotelov a cestovných kancelárií6318 Q2)
4.6332 Qdaňové služby6332 Q1)
5.6335 Qmedzinárodné podnikanie6335 Q2)
K.68PRÁVNE VEDY
1.6851 Qsociálno-právna činnosť6851 Q2)
L.75PEDAGOGICKÉ VEDY
1.7518 Qšpeciálna pedagogika7518 Q1)
M.82UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I
1.8207 Qsklársky dizajn2), 4)
2. 8218 Q reštaurovanie textílií 8218 Q 1), 4)
3.8235 Qvýtvarné spracúvanie skla
4.8235 Q 02výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla1), 4)
5.8235 Q 03výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla1), 4)
6.8235 Q 04výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla1), 4)
7.8235 Q 07výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie1), 4)
8.8235 Q 11výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže1), 4)
9.8237 Qmodelárstvo a návrhárstvo odevov8237 Q2), 4)
10.8238 Qručné výtvarné spracúvanie textílií8238 Q1), 4)
11. 8258 Q filmová a mediálna tvorba 2), 4)
12.8259 Q animovaná tvorba 2), 4)
13.8263 Qfotografia2), 4)
14. 8275 Q interiérový dizajn 2), 4)
15.8276 Qproduktová tvorba8276 Q1), 4)
16.8291 Qodevný a textilný dizajn2), 4)
17.8293 Qgrafika vizuálnych komunikácií8293 Q2), 4)

Vysvetlivky:

1) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou špecializačného štúdia.

2) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou vyššieho odborného štúdia.

3) V študijnom odbore možno študovať len na stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

4) Študijný odbor nemožno študovať externou formou štúdia.

5) Študijný odbor nemožno študovať dištančnou formou štúdia.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.

Skupina študijných odborov podľa § 2 ods. 7

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Poznámka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
1.8226 Qhudobno-dramatické umenie8226 Q1)
2.8226 Q 01hudobno-dramatické umenie – muzikál8226 Q 011)
3.8227 Qtanec8227 Q2)
4.8227 Q 01tanec – klasický tanec8227 Q 013)
5.8227 Q 02tanec – ľudový tanec8227 Q 023)
6.8227 Q 03tanec – moderný tanec8227 Q 033)
7.8228 Qspev8228 Q1)
8.8228 Q 11spev – stará hudba8228 Q 111)
9.8228 Q 12spev – komorná hudba8228 Q 121)
10.8229 Qhudba
11.8229 Q 01hudba – skladba8229 Q 011)
12.8229 Q 02hudba – dirigovanie8229 Q 021)
13.8229 Q 03hudba – hra na klavíri8229 Q 031)
14.8229 Q 04hudba – hra na organe8229 Q 041)
15.8229 Q 05hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch8229 Q 051)
16.8229 Q 06hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale8229 Q 061)
17.8229 Q 07hudba – hra na akordeóne8229 Q 071)
18.8229 Q 08hudba – cirkevná hudba8229 Q 081)
19.8229 Q 09hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch8229 Q 091)
20.8229 Q 11hudba – stará hudba8229 Q 111)
21.8229 Q 12hudba – komorná hudba8229 Q 121)

Vysvetlivky:

1) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu.

2) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu a prvé štyri roky štúdia na tanečnom konzervatóriu.

3) V študijnom odbore možno študovať len na tanečnom konzervatóriu.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.

VECNÁ PÔSOBNOSŤ PRÍSLUŠNEJ STAVOVSKEJ ORGANIZÁCIE ALEBO PRÍSLUŠNEJ PROFESIJNEJ ORGANIZÁCIE K JEDNOTLIVÝM SKUPINÁM ODBOROV VZDELÁVANIA

Skupina študijných odborov a učebných odborovVecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácieSpolupracujúca stavovská organizácia alebo profesijná organizácia
1.11 Fyzikálno-matematické vedynie je určená
2.21 Baníctvo, geológia a geotechnikaSlovenská banská komoraRepubliková únia zamestnávateľov
3.22 HutníctvoRepubliková únia zamestnávateľovAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Slovenská obchodná a priemyselná komora
4.23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba ISlovenská obchodná a priemyselná komoraAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenská živnostenská komora a Republiková únia zamestnávateľov
5.24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba IISlovenská obchodná a priemyselná komoraAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenská živnostenská komora a Republiková únia zamestnávateľov
6.25 Informačné a komunikačné technológie Republiková únia zamestnávateľov Slovenská obchodná a priemyselná komora a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
7.26 ElektrotechnikaSlovenská obchodná a priemyselná komoraAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Republiková únia zamestnávateľov
8.27 Technická chémia silikátovAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republikySlovenská obchodná a priemyselná komora
9.28 Technická a aplikovaná chémiaAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republikySlovenská obchodná a priemyselná komora a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
10.29 PotravinárstvoSlovenská poľnohospodárska a potravinárska komoraRepubliková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Slovenská živnostenská komora
11.31 Textil a odevníctvoSlovenská obchodná a priemyselná komoraAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
12.32 Spracúvanie kože, kožušínSlovenská obchodná a priemyselná komoraRepubliková únia zamestnávateľov a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
13.33 Spracúvanie drevaRepubliková únia zamestnávateľovSlovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
14.34 Polygrafia a médiáAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republikySlovenská obchodná a priemyselná komora a Republiková únia zamestnávateľov
15.36 Stavebníctvo, geodézia a kartografiaRepubliková únia zamestnávateľovSlovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Slovenská banská komora
16.37 Doprava, pošty a telekomunikácieAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republikySlovenská obchodná a priemyselná komora a Republiková únia zamestnávateľov
17.39 Špeciálne technické odboryRepubliková únia zamestnávateľovAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
18.42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka ISlovenská poľnohospodárska a potravinárska komoraSlovenská lesnícka komora a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
19.43 Veterinárske vedySlovenská poľnohospodárska a potravinárska komoraAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
20.45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka IISlovenská poľnohospodárska a potravinárska komoraSlovenská lesnícka komora a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
21.53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školáchSlovenská komora medicínsko-technických pracovníkovSlovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, Slovenská komora ortopedických technikov a Slovenská komora zubných technikov
22.62 Ekonomické vedyRepubliková únia zamestnávateľovAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Slovenská živnostenská komora
23.63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby IRepubliková únia zamestnávateľovAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Slovenská živnostenská komora
24.64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby IIRepubliková únia zamestnávateľovAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Slovenská živnostenská komora
25.68 Právne vedynie je určená
26.72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácienie je určená
27.75 Pedagogické vedynie je určená
28.76 Učiteľstvonie je určená
29.82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba ISlovenská živnostenská komoraAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Republiková únia zamestnávateľov
30.85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba IISlovenská živnostenská komoraAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Republiková únia zamestnávateľov
31.92 Bezpečnostné službynie je určená

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 5 ods. 2 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.

2) § 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).